firearm

Begay v. United States (06-11543)   (LIIBULLETIN preview)
Dean v. United States (08-5274)   (LIIBULLETIN preview)
Johnson v. United States (08-6925)   (LIIBULLETIN preview)
Logan v. United States (06-6911)   (LIIBULLETIN preview)
Subscribe to firearm