32 CFR Subpart N - Civil Air Patrol Claims (5 U.S.C. 8101(1)(B), 8102(a), 8116(c), 8141; 10 U.S.C. 9441, 9442; 36 U.S.C. 201-208)