CHAPTER 1 - Certification (Sec. XXI-101 to Sec. XXI-105)