Women and Justice: Court: Constitutional Court (Konstitusionele Hof)

Domestic Case Law

Hassam v. Jacobs NO Constitutional Court (Konstitusionele Hof) (2009)


Gender discrimination

The applicant was in a polygamous Muslim marriage. After her husband died intestate, the respondent, the executor of the deceased’s estate, refused the applicant’s claims on the basis that polygynous Muslim marriages were not legally recognised under the Intestate Succession Act. The court held that precluding the applicant from an inheritance unfairly discriminated on the grounds of religion, marital status, and gender, and was therefore inconsistent with section 9 of the Constitution. The court found that section 1 of the Intestate Succession Act was inconsistent with the Constitution and invalid to the extent that it did not include more than one spouse in a polygynous Muslim marriage in the protection afforded to “a spouse.” Accordingly, the applicant could inherit from her late husband’s estate.

Die applikant was in ‘n poligame Moslem-huwelik. Nadat haar man intestaat gesterf het, het die respondent, die eksekuteur van die oorledene se boedel, die applikant se eise geweier op grond daarvan dat poligame Moslem huwelike nie wettiglik erken word onder die Intestate Erfreg Wetgewing nie. Die hof het bevind dat daar onbillik gediskrimineer was teen die applikant op grond van godsdiens, huwelikstatus en geslag, was dus strydig met Artikel 9 van die Grondwet. Die hof het bevind dat Artikel 1 van die Intestate Wet strydig was met die konstitusie (Grondwet) en ongeldig is tot die mate dat dit nie meer as een gade in ‘n poligame Moslem-huwelik insluit tot die beskerming wat aan ‘n eggenoot gegee word nie. Gevolglik kon die applikant uit die boedel van haar oorlede man erf.Daniels v. Campbell and Others Constitutional Court (Konstitusionele Hof) (2004)


Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

The applicant was a woman married according to Muslim rites and whose husband had died intestate. The marriage was not solemnized by a marriage officer under the Marriage Act 25 of 1961. The house in which the applicant and her husband had lived was transferred to the deceased’s estate. The applicant was told that she could not inherit from the estate of the deceased because she had been married according to Muslim rites, and therefore was not a “surviving spouse.” A claim for maintenance against the estate was rejected on the same basis. The Court held that the word “spouse” as used in the Intestate Succession Act includes the surviving partner to a monogamous Muslim marriage and that the word “survivor” as used in the Maintenance of Surviving Spouses Act 27 of 1990, includes the surviving partner to a monogamous Muslim marriage.

Die applikant was ‘n vrou wat volgens Moslem tradisie getroud is en wie se eggenoot intestaat gesterf het. Die huwelik is nie volgens die huwelikswet 25 van 1961 deur ’n huweliks beampte bekragtig nie. Die huis waarin die applikant en haar man gewoon het is na die oorledene se boedel oorgeplaas. Die applikant is meegedeel dat sy nie uit die boedel van die oorledene kon erf nie omdat sy getroud was volgens die Moslem tradisie en is dus nie 'n "oorlewende gade" nie. ’n Eis vir onderhoud teen die boedel is op dieselfde basis verwerp. Die hof het beslis dat die woord "gade" soos gebruik word in die Wet op Intestate Erfopvolging, die oorlewende maat van ’n monogame moslem-huwelik insluit. Die woord "oorlewende” wat gebruik word vir die Wet 27 van 1990 vir die onderhoud van oorlewende eggenote, sluit die oorlewende eggenoot in van 'n monogame Moslem huwelikBhe and Others v. Khayelitsha Magistrate Constitutional Court (Konstitusionele Hof) (2004)


Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

This judgment constituted three related cases (Bhe, Shibi and SAHRC), which were decided together and concerned the African customary law rule of primogeniture. In Bhe, a mother brought an action to secure the property of her deceased husband for her daughters. In Shibi, the applicant was denied the right to inherit from her deceased brother’s intestate estate under African customary law. In SAHRC, the South African Human Rights Commission and the Women’s Legal Centre Trust brought an action in the public interest to declare the rule of male primogeniture contained within section 23 of the Black Administration Act 38 of 1927 invalid. The Constitutional Court declared section 23 invalid, meaning that all deceased estates were to be governed by the Intestate Succession Act 81 of 1987, under which widows and children can benefit regardless of their gender or legitimacy. The Court also ordered the division of estates in circumstances where the deceased person was in a polygamous marriage and was survived by more than one spouse and ordered that, in such instances, a surviving spouse shall inherit a child’s share of the intestate estate or so much of the intestate estate as does not exceed in value the amount fixed by the Minister for Justice and Constitutional Development by notice in the Gazette.

Hierdie uitspraak het bestaan uit drie verwante sake (BHE, Shibi en SARK) wat saam beslis is en het betrekking op die Afrika gebruiks regsreël van eersgeboortereg. In BHE het 'n moeder 'n saak gemaak om die eiendom van haar oorlede man vir haar dogters te verseker. In Shibi is die applikant volgens die Afrika gewoontereg, die reg ontsê om van die intestate boedel van haar broer te erf. In SAHRC het die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die "Women’s Legal Centre Trust" 'n saak in die openbare belang gebring om die reël van manlike eersgeboortereg wat in artikel 23 van die Swart Administrasie Wet 38 van 1927 ongeldig te verklaar. Die Konstitusionele Hof het artikel 23 ongeldig verklaar wat beteken dat alle boedels van oorledenes onderworpe sal wees aan die Intestaat Opvolgwet 81 van 1987 waaronder weduwees en kinders voordeel kan trek ongeag hul geslag of wettigheid. Die Hof het ook gelas dat boedels onderverdeel word in omstandighede waar die oorledene in ’n poligame huwelik was en deur meer as een eggenoot oorleef word. In welke geval ’n oorlewende eggenoot ’n kind se deel van die intestate boedel erf of ’n waarde van die intestate boedel wat nie die bedrag wat deur die Minister vir Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling vasgesteld is, oorskry word soos die kennisgewing in die Staatskoerant nie.