Women and Justice: Keywords

Domestic Case Law

Incorporated Law Society v. Wookey, 1912 AD 623 Appellant Division (Appêlant Afdeling) (1912)


Employment discrimination, Gender discrimination

A firm of attorneys was willing to enroll Madeline Wookey as an articled clerk, but Wookey met with opposition from the Cape Law Society, which refused to register her articles. Wookey submitted an application to the Cape Supreme Court, which ordered the Society to register her. The Law Society appealed this decision to the Appellate Division, arguing that Wookey could not be admitted as an attorney because she was a woman. The Appellate Division was called upon to decide whether the term “persons” used in the statute governing admission of attorneys to the bar included only “male persons” or also included women. They determined that “persons” included only male persons, thus excluding women from the legal profession.

'n Prokureurs firma was bereid om Madeline Wookey as 'n geartikelde klerk in te skryf, maar Wookey het teenkanting van die Kaapse Regsvereniging ontvang, wat geweier het om haar artikels te registreer. Wookey het 'n aansoek by die Kaapse Hooggeregshof ingedien, wat die Vereniging beveel het om haar te registreer. Die Regsvereniging het hierdie besluit aan die Appel-afdeling beroep en geargumenteer dat die Wookey nie as 'n prokureur toegelaat kon word nie omdat sy 'n vrou is. Die Appélaat Afdeling was ontbied om te besluit of die term "persone" wat in die statuut wat die toelating van prokureurs tot die balie hanteer slegs "manlike persone" insluit het of ook vroue ingesluit het. Hulle het vasgestel dat "persone" slegs manlike persone ingesluit het, en het dus vroue by die regsprofessie uitgesluit.Schlesin v. Incorporated Law Society, 1909 TSC 363. Transvaal Supreme Court (Transvaal Hoofgeregs Hof) (1909)


Employment discrimination, Gender discrimination

In 1909, Judge Bristowe of the Transvaal Supreme Court presided over Schlesin v. Incorporated Law Society, the first case in South Africa to consider whether women had a right to enter the legal profession. The Transvaal Supreme Court held that women were barred from admission to legal practice based on historical practice in South Africa, Holland, and England. Judge Bristowe explained that the Interpretation of Laws Proclamation 15 of 1902 provided that “words of the masculine gender shall include females…unless contrary intention appears” and found that given long historical practice, it was evident that contrary intention did indeed appear in the legislation governing admission to the bar.

In 1909 het Regter Bristowe van die Transvaal se Hooggeregs Hof oor Schlesin v. Geinkorporeerde Regsvereniging voorgesit. Die hof het beslis dat vroue toegang tot die regspraktyk verbied word op grond van die historiese praktyk in Suid-Afrika, Holland en Engeland. Regter Bristowe het verduidelik dat die interpretasie van Wette- Proklamasie 15 van 1902 met dien verstande dat "woorde van die manlike geslag, vroulikes sal insluit ... tensy daar ‘n teenstrydige bedoeling is" en het gevind dat die gegewe lang historiese praktyke, was dit duidelik dat ‘n teenstrydige voorneme inderdaad verskyn in die wetgewing wat toelating tot die balie toelaat.