Women and Justice: Keywords

Legislation

Цивільний кодекс України № 435-IV 2003, статті 1243: заповіт подружжя (Civil Code, art. 1243: spouses' joint will) (2003)


Property and inheritance rights

This article established the right of married couples to create a joint will to manage the inheritance of property that the spouses own together. Under a joint will, the deceased spouse’s share of the spouses’ joint property passes to the surviving spouse. No one else can inherit property included in a joint will until after the death of the second spouse. For example, if the spouses made a joint will in which they bequeathed their property to their children in equal shares, the children will be able to receive the inheritance (only after death of both spouses). Each of the spouses has the right to refuse to create or retract such a will. Only a man and a woman who are officially in registered marriage may create a joint will. Cohabitation of a woman and a man without marriage is insufficient to make a joint will. In addition, a joint will can only govern property owned jointly by the spouses (for example, a house purchased during marriage).

Цією статтею встановлено право подружжя на створення спільного заповіту щодо майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя. За спільним заповітом частка померлого у спільному майні подружжя переходить до того з подружжя, який його пережив. Ніхто інший не може успадкувати майно, включене у спільний заповіт (лише після смерті другого з подружжя). Наприклад, якщо подружжя склало спільний заповіт, в якому заповідало своє майно дітям у рівних частках, то діти зможуть отримати спадщину лише після смерті обох з подружжя. Кожен із подружжя має право відмовитися від складання або скасувати такий заповіт. Скласти спільний заповіт можуть тільки чоловік і жінка, які перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі. Для складання спільного заповіту недостатньо спільного проживання жінки та чоловіка без шлюбу. Крім того, спільний заповіт може складатись лише щодо майна, яке є спільною власністю подружжя (наприклад, будинок, придбаний під час шлюбу).Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, стаття 74: право власності на майно під час проживання в цивільному шлюбі (Family Code, art. 74: title to property in civil marriage) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Article 74 of the Family Code of Ukraine establishes rules governing property division in “civil marriages,” meaning that a woman and a man live together as a family but are not legally married to each other or to anyone else. Any property acquired by a couple in a civil marriage while living together is their joint property that will be shared or divided equally after the marriage ends, unless otherwise defined in a written agreement. Thus, in theory, the legal status of the property acquired by persons in a civil marriage is the same as the legal status of the property of the spouses. However, it is not always clear how to prove the existence of a valid civil marriage, which often leaves women without property rights protection when such relationships end. For example, a civil husband or wife claiming property rights based on civil marriage must establish when the civil marriage began in order to determine the property acquired during its existence, but the legislation does not clearly define the terms “cohabitation” or “living as a family.” Most often, cohabitation is proven by testimony of witnesses and documents (for example, documents confirming expenses for joint property).

Стаття 74 Сімейного кодексу України встановлює правила поділу майна у "цивільному шлюбі", тобто, коли жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але їх шлюб офіційно незареєстрований між собою чи з кимось іншим. Будь-яке майно, придбане подружжям у цивільному шлюбі під час спільного проживання, є їхньою спільною власністю, яка буде поділена порівну після припинення шлюбу, якщо інше не визначено письмовим договором. Таким чином, в теорії правовий статус майна, набутого особами у цивільному шлюбі, збігається з правовим статусом майна подружжя. Однак, не завжди зрозуміло, як довести наявність дійсного цивільного шлюбу, що часто залишає майнові права жінок незахищеними після припинення таких відносин. Наприклад, цивільний чоловік або дружина, який/яка претендує на майнові права на підставі цивільного шлюбу, має встановити час виникнення цивільного шлюбу, але законодавством чітко не визначено поняття "спільне проживання" чи "проживання однією сім’єю". Найчастіше спільне проживання підтверджується показаннями свідків і документами (наприклад, документами, що підтверджують витрати на спільне майно).Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 68-70: право на спільне майно після розірвання шлюбу (Family Code, arts. 68-70: rights to joint property after divorce) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

These articles determine the legal consequences related to joint property of the spouses after the dissolution of the marriage. Dissolution of marriage shall not terminate the joint ownership of any property acquired in marriage, meaning that co-owners shall manage any property that remains in their joint ownership upon divorce only on the basis of their mutual agreement. However, the Family Code protects the rights of divorced spouses: (i) they can agree to divide ownership of the joint property or (ii) apply to the court to the divide the joint property after the dissolution of the marriage. As a general rule, any joint property must be allotted to the spouses in equal shares unless otherwise agreed or contracted. However, in determining the division of joint property, the court may divert from the rule of equal shares in the light of any vital circumstances, such as either spouse was not contributing to the family maintenance, concealed assets, eliminated or caused damage to any joint assets, or used any joint assets in a way that was detrimental to the family interests. Children living with one of the spouses in itself is not a reason for increasing the share in the property of one of the spouses.

Ці статті визначають правові наслідки щодо спільного майна подружжя після розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу не припиняє право спільної власності на будь-яке майно, набуте в шлюбі, тобто співвласники розпоряджаються майном, яке залишається в їхній спільній власності після розірвання шлюбу, лише за взаємною згодою. Проте, Сімейний кодекс захищає права розлученого подружжя: (I) вони можуть домовитися про поділ спільного майна або (II) звернутися до суду з позовом про поділ спільного майна після розірвання шлюбу. За загальним правилом будь-яке спільне майно подружжя має бути розподілене між подружжям у рівних частках, якщо інше не встановлено домовленістю чи договором. Однак, вирішуючи питання про поділ спільного майна, суд може відхилитися від правила рівних часток у світлі будь-яких життєво важливих обставин, наприклад, якщо будь-хто з подружжя не брав участі в утриманні сім’ї, приховував активи, знищив або завдав шкоди будь-якому спільному майну або використовував будь-які спільні активи у спосіб, який завдавав шкоди інтересам сім’ї. Саме по собі проживання дітей з одним із подружжя не є підставою для збільшення частки у майні одного з подружжя.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 60-63, 65: набуття та право управління майном, яке є спільною сумісною власністю подружжя (Family Code, arts. 60-63, 65: right of spouses to manage jointly owned property) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Articles 60-61 state that any property acquired during marriage shall be jointly owned by the spouses regardless of whether either spouse did not make their own income for a valid reason (studies, household matters, children care, sickness, etc.). Unless proven otherwise, every item acquired in marriage other than individual-use items shall be deemed to be jointly owned by the couple. Article 62 states that if a spouse’s property has significantly grown in value during the marriage (term “significantly grown in value” is subject to an evaluation comparing the value of the property before and after improvements due to joint labor or monetary expenses of the second spouse), the court may find that such property is jointly owned by the spouses. Articles 63-65 determine that the spouses shall have equal rights to own, possess, use, and manage any belongings owned jointly by them unless they agree otherwise.

У статтях 60-61 встановлено, що будь-яке майно, набуте за час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя незалежно від того, що хтось із подружжя не отримував власних доходів з поважних причин (навчання, побутові справи, догляд за дітьми, хвороба тощо). Якщо не буде доведено інше, кожна річ, придбана у шлюбі, крім речей особистого користування, вважається спільною власністю подружжя. Стаття 62 визначає, що якщо майно подружжя за час шлюбу істотно збільшилось у вартості (термін "істотне збільшення вартості" підлягає оцінці, шляхом порівняння вартості майна до та після поліпшень, внаслідок спільної праці чи грошових витрат другого з подружжя), суд може визнати таке майно спільною сумісною власністю подружжя. Статті 63-65 визначають, що подружжя має рівні права власності, володіння, користування та управління будь-яким майном, яке є їх спільною власністю, якщо вони не домовилися про інше.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, Статті 57, 59: право дружини та чоловіка на приватну власність (Family Code, arts. 57, 59: right of wife and husband to own individual private property) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Article 57 of the Family Code of Ukraine defines a list of types of property that are not considered joint property of spouses, for example: (i) any property acquired by either spouse before getting married; (ii) any property acquired under a gift agreement or as heritage during the marriage; (iii) any property acquired during marriage with one spouse’s own money; (iv) personal items such as jewelry, even if acquired with money owned jointly by the spouses, etc. However, according to Ukrainian legislation and judicial practice, there is a presumption of joint spousal ownership: it is assumed that all property of the spouses is their joint property and subject to division, until proven otherwise. When deciding whether property belongs to both spouses, Ukrainian courts are guided by criteria including the time of acquisition of the property and the funds with which such property was acquired (source of acquisition). For example, if property was acquired with personal funds during the marriage, the property is not joint property of the spouses, but rather is the personal private property of the spouse who purchased it. At the same time, if it is not confirmed that the property was bought with personal funds, the presumption of joint ownership of the spouses will remain. The spouse contesting the claim that the property is individual property bears the burden of rebutting the presumption of joint. When managing property, Article 59 requires that spouses must consider the interests of the child and other family members who are lawfully authorized to use their property.

Стаття 57 Сімейного кодексу України визначає перелік видів майна, яке не є спільною сумісною власністю подружжя, наприклад: (I) будь-яке майно, набуте одним із подружжя до шлюбу; (II) будь-яке майно, набуте за договором дарування або в порядку спадкування; (III) будь-яке майно, придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя; (IV) особисті речі, такі як ювелірні вироби, навіть якщо вони придбані за кошти, які є спільною власністю подружжя, тощо. Однак, згідно з українським законодавством та судовою практикою, існує презумпція спільної власності подружжя: вважається, що все майно подружжя є їхньою спільною власністю і підлягає поділу, доки не буде доведено інше. Вирішуючи питання про належність майна обом подружжю, українські суди керуються такими критеріями, як час набуття майна та кошти, на які таке майно набуто (джерело набуття). Наприклад, якщо майно було придбано за особисті кошти під час шлюбу, це майно не є спільною власністю подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, який його придбав. При цьому, якщо не буде підтверджено факт придбання майна за особисті кошти, презумпція спільної власності подружжя збережеться. Той з подружжя, який заперечує вимогу про те, що майно є індивідуальною власністю, несе тягар спростування презумпції спільної власності. Стаття 59 вимагає, щоб подружжя при управлінні майном зважало на інтереси дитини та інших членів сім’ї, які за законом мають право користуватися їх майном.Domestic Case Law

Sande v. Sande High Court of Malawi (2009)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights, Sexual harassment, Stalking

The petitioner sought a divorce from her husband under common law rather than Islamic rite. After several years of marriage, (i) the petitioner discovered that the respondent had lied about being divorced prior to their marriage, (ii) the respondent stopped supporting her financially, and (iii) the respondent neglected their relationship. After she started a business to provide for herself, the respondent employed his former wife’s relatives to “spy and scorn her to leave the house.” The matter was brought to their religious leader, who ordered the couple to three months’ separation to see whether reconciliation was possible. During that period, the respondent lived with his former wife, admitted to other extra-marital relationships, continued to harass the petitioner for conjugal relations, and declared that he did not want her as his wife, which he believed should have legally relieved him of their marriage. The petitioner subsequently applied for divorce in the High Court. The respondent contested adjudicating the matter before the High Court, arguing (i) that the divorce should have been adjudicated by religious leaders rather than a secular court and (ii) that he believed that the marriage was already dissolved given his declaration to his religious leader that he no longer wanted to be married (although no witnesses testified to hearing the respondent pronounce the “talaq” against his wife). The High Court emphasized that courts do not have a monopoly on divorce; for example, couples can divorce by mutual agreement at custom before village civic authorities or other tribunals. However, even in such situations, if one party is wronged or does not consent to the divorce, that party can seek resolution in a secular court. The High Court concluded that the respondent’s alleged “divorce” was not valid, as the respondent had violated the tenets of his faith with his extramarital affairs, harassment of his estranged wife, and lies to lure her into the marriage. Emphasizing the equal status of husband and wife under the Constitution, the Court held that the respondent’s summary declaration of a dissolved marriage in this case, especially as it was unjustified, did not conform to the principles of justice, equality, and morality, and granted the petitioner the divorce under law.Cправа № 509/3010/19 (Case No. 509/3010/19) цивільного суду у складі Верховного Суду (Civil Cassation Court within the Supreme Court of Ukraine) (2022)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

The appellant sued his ex-wife, the respondent, regarding the division of property acquired during the marriage as the ex-spouses’ joint property. The appellant noted that during their marriage, the spouses accumulated funds that were kept in the respondent’s bank account. However, immediately after the divorce, the respondent independently managed the funds and bought an apartment. The appellant’s main argument was that, according to Ukrainian family law, the dissolution of marriage does not terminate the right of joint co-ownership of property acquired during the marriage. When the spouses’ jointly owned property is divided, each spouse shall receive an equal share, unless otherwise envisaged by the marriage contract. Thus, the appellant argued that half of the money belonged to him. The respondent claimed that the money was her private property because it was a gift from her friend from the Slovak Republic. The first-instance court satisfied the appellant’s claim, noting that, according to Ukrainian legislation, the deed of gift agreement should have been, but was not, notarized, rendering it null and void. Consequently, the money was the joint property of the spouses. The Court of Appeal overturned this decision. The Supreme Court also supported the position that the court of first instance erroneously satisfied the husband's claim because, as a gift from a citizen of the Slovak Republic, the Ukrainian courts should apply Slovak law, which does not require notarization of the deed of gift agreement. Thus, the Supreme Court concluded that the money was the woman's personal property and could not be divided.

Скаржник звернувся до суду з позовом до своєї колишньої дружини (відповідача) про поділ майна, нажитого за час шлюбу як спільної сумісної власності подружжя. Скаржник зазначив, що за час шлюбу подружжя накопичило кошти, які зберігалися на банківському рахунку відповідача. Проте, одразу після розірвання шлюбу, відповідач самостійно розпорядилась коштами та придбала квартиру. Основним аргументом скаржника було те, що відповідно до сімейного законодавства України розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. При поділі майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, вважається, що частки кожного із подружжя є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або договором. Таким чином, скаржник стверджував, що половина грошей належить йому. Відповідач стверджувала, що гроші є її приватною власністю, оскільки це подарунок її друга із Словацької Республіки. Суд першої інстанції задовольнив позов скаржника, зазначивши, що відповідно до законодавства України договір дарування мав бути (проте не був) нотаріально посвідчений, що робить його нікчемним. Отже, гроші були спільною власністю подружжя. Апеляційний суд скасував це рішення. Верховний Суд також підтримав позицію про те, що суд першої інстанції помилково задовольнив позов чоловіка, оскільки щодо подарунку громадянина Словацької Республіки українські суди мають застосовувати законодавство Словаччини, яке не вимагає нотаріального посвідчення договору дарування. Таким чином, Верховний суд дійшов висновку, що гроші є особистою власністю жінки і не підлягають розподілу.Cправа №310/6618/17 (Case No. 310/6618/17) цивільного суду у складі Верховного Суду (Civil Cassation Court within the Supreme Court of Ukraine) (2021)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

The plaintiff sued his ex-wife, the appellant, and requested recognition that a piece of real estate was his private property. The plaintiff noted that he and his wife were in a registered marriage for a certain period. The plaintiff made money as an individual entrepreneur (in Ukraine, this term means an individual that owns his or her business and possesses all the profit). While running his business, he acquired real estate and registered title. The plaintiff invested his own money in this property. The appellant believed that due to the fact that the plaintiff acquired the property during their marriage, the real estate was the joint property of the spouses and should be split between them. Rejecting the appellant’s arguments, the court of first instance concluded that, as the plaintiff acquired the disputed property using his own money, the property belonged only to him, as she did not prove that the property was acquired as a result of their joint work or that her funds were invested in its acquisition. The Court of Appeal left this decision unchanged. The Supreme Court slightly changed the motivational part of the decisions of the first-instance court, as well as Court of Appeal, accepting that the property of the individual entrepreneur can be joint property of the spouses, provided that it was either bought by the spouses together, or invested in by both spouses. Considering that the appellant did not prove that the property was acquired during their marriage, nor that they both invested in the property, the Court held that it belonged only to the plaintiff.

Позивач подав до суду на свою колишню дружину (скаржницю) та просив визнати, що нерухоме майно є його приватною власністю. Позивач зазначив, що певний період вони з дружиною перебували в зареєстрованому шлюбі. Позивач заробляв гроші як фізична особа-підприємець (в Україні під цим терміном розуміється фізична особа, яка є власником свого бізнесу та володіє всім прибутком). Під час ведення бізнесу він придбав нерухомість і зареєстрував право власності на неї. Позивач інвестував свої власні кошти в це нерухоме майно. Скаржниця вважала, що у зв'язку з тим, що Позивач набув майно під час шлюбу, нерухоме майно є спільною сумісною власністю подружжя і підлягає розподілу між ними. Суд першої інстанції відхилив доводи скаржниці та дійшов висновку, що, оскільки позивач придбав спірне майно за власні кошти, це майно належить лише йому, оскільки вона не довела, що це майно було набуте в результаті їх спільної праці або, що її кошти були вкладені в його придбання. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд дещо змінив мотивувальну частину рішення суду першої інстанції, а також апеляційного суду, вказавши, що майно фізичної особи-підприємця може бути спільною сумісною власністю подружжя за умови, що воно було придбано обома подружжя або в нього було інвестовано кошти обох подружжя. Зважаючи на те, що скаржниця не довела ні того, що це майно було придбано під час їхнього шлюбу, ні того, що вони обидва інвестували у це майно, Суд постановив, що воно належало лише позивачу.T. (D.) v T. (C.) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

In this case, the Supreme Court articulated its view of the nature of marriage and how the value of the contributions of the spouses should relate to property entitlements under Irish law. Referencing the Family Law (Divorcer) Act 1996, the Supreme Court noted that the legislature had not made any mandatory requirements regarding the division of assets in divorce and judicial separation cases; discretion had been left to the court to consider what would be the best and most just resolution of the case at hand. Appellate courts should, to a certain degree, give latitude to the discretion of the trial judge in these matters. The parties had a “turbulent” marriage. During the marriage, the respondent-wife: sold her pre-marital home (the proceeds of which were used as marital property), significantly pulled back from her career as a general practitioner focus on the marriage and couple’s children, and worked as a receptionist for her husband’s medical practice to save him money. The applicant-husband had affairs with multiple women, then filed for divorce when he had a child with another woman and decided to marry her. He transferred the family’s house, including some of the art and furnishings, to the respondent and paid about ₤400 per week in child support, which the High Court ordered increased to ₤800 per week. The Court stated that courts should incorporate the value of a spouse’s work performed at home as well as the factors listed in the Family Law Act (including but not limited to income, earning capacity, property and other financial resources, any physical or mental disability of either spouse, past and future contributions each spouse has made – or is likely to make – to the family welfare, and the conduct of the spouses). In this case, the applicant-husband had assets of at least ₤14 million and a current salary of about ₤210,000. The respondent-wife had about ₤1 million and uncertain salary; she requested between 33-50% of the applicant’s assets and a pension adjustment order. The High Court granted the respondent ₤5 million to be paid over 18 months and 55% of the applicant’s pension. On appeal, the applicant asked the Court to give greater weight to, among other factors, the facts (i) that he transferred 30% of his assets to the respondent when the marriage broke down and (ii) that he would have new responsibilities in his next marriage. The Court was of the view that ‘equality’ did not apply in this context, but that the courts are obliged to make ‘proper provision’ for both spouses having regard to the circumstances. In this case, the Court affirmed that the respondent was entitled 38% (approximately ₤5 million) of the total net assets, but revised the pension adjustment to 49-51% in favour of the respondent.Quartson v Quartson Supreme Court (2012)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination, Property and inheritance rights

This divorce case involved a couple that was married for 25 years. The petitioner-wife filed for divorce due to unreasonable behavior and adultery. She requested custody of their minor child, property rights as the court deemed fit, and that the respondent-husband vacate the marital home, pay a dissolution settlement, and cover court costs. The respondent, who was the family’s primary source of financial support, funded the construction of the parties’ marital home. Despite her inability to contribute financially, the wife oversaw construction of the home and took care of the couple’s children while the husband was away for years, both for work and in prison. The Supreme Court determined that, despite her failure to contribute financially to the parties’ acquisition of the marital home, the wife’s in-kind contributions to the family entitled her to a share of the marital home. Specifically, the court held that “principles of general fundamental human rights require that a person who is married to another and generally supervises the home, such that the other partner has a free hand to engage in economic activities, must not be discriminated against in the distribution of properties acquired during the marriage when the marriage is dissolved.”Arthur v. Arthur Supreme Court (2014)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

This Supreme Court case is notable for solidifying the “Jurisprudence of Equality” doctrine as predominant in determining the sharing of marital property upon divorce. Following the termination of the marriage, the wife was granted by the High Court of Accra in May 2010 (i) custody of the children; (ii) ownership of a house and a “half share of the ‘storey building’; and (iii) a half share of ‘the shops at Weija, Accra. The husband appealed the decision to the Court of Appeal. The Court of Appeal set aside and replaced the orders of the High Court. The wife appealed that decision to the Supreme Court. The Supreme Court restored the decision of the trial judge in its entirety and noted that its decision was based on the marriage equality principle delineated in Article 16 (1) of the Universal Declaration of Human Rights 1948. The Court affirmed the principle that property acquired during marriage is a joint property and that the sharing of spousal property should no longer be dependent on the substantial contribution principle.Mensah v. Mensah Supreme Court (1998)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

This case concerns the sharing of spousal property upon divorce. On 22 December 1986, the High Court dissolved the marriage between the husband (“H”) and his wife (“W”) on a petition and cross-petition for divorce filed by H and W, respectively. Subsequently, the Court heard the parties’ claims for ancillary relief in which both H and W claimed ownership of the same house. The High Court found that W was the sole owner of the house. H appealed to the Court of Appeal, which concluded that the main house belonged to both H and W but since the extensions to the house were solely funded by W, W was the sole owner of the extensions. H appealed this decision to the Supreme Court. The Supreme Court found that H made some contribution to the extensions as well as to the household expenses and the clear intention of the parties in acquiring the extensions was to provide more space in the house for their joint benefit and that of their children. It was therefore held, dismissing the appeal, that the principle that property jointly acquired during marriage became joint property applied; and such property was to be shared equally on divorce.Mensah v. Mensah Supreme Court (2012)


Divorce and dissolution of marriage, International law, Property and inheritance rights

The petitioner filed for divorce and sought an equal share of assets acquired during the marriage. At the time of marriage, neither party owned any property. During their marriage, the plaintiff assisted in building their business and managed their shop while her husband continued to work for the Controller and Accountant General's Department. The plaintiff also advised the respondent on property investments. The respondent denied that the petitioner contributed to the business and claimed that she embezzled money from him, and therefore should not be considered an equal holder of marital assets. The trial court and the Court of Appeals ruled in favor of the petitioner, finding that she was a joint owner of the property and was therefore entitled to an equal share of the marital assets. The Supreme Court affirmed. Previous case law denied a wife a share in property acquired during the marriage unless the wife could show that she had made a "substantial contribution" to the acquirement of these assets. Yet, because more recent cases supported the "equality is equity" principle in the division of marital assets, the Supreme Court concluded that "the death knell has been sung to the substantial contribution principle, making way for the equitable distribution as provided for under Article 22 (3) of the Constitution 1992." Thus, the court held that even if it determined that the petitioner did not make a substantial contribution to the acquisition of marital property, she would still be entitled to a share of the property. To further support its decision, the Supreme Court referenced Article 1 and Article 5 of CEDAW, in addition to the Universal Declaration of Human Rights, which emphasize equality between the sexes.Peralta Melo v. Fernández Collado, Sentencia núm. 677 Supreme Corte de Justicia: Sala Civil y Comercial (2017)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

The appellant challenged a lower court ruling granting the respondent, his ex-partner, an equitable division of marital assets (bienes de la comunidad de hecho) upon the dissolution of their relationship. The appellant argued that 1) the court erroneously found the relationship to be a “common law marriage” (unión more uxurio) and 2) regardless of the character of the relationship, the appellant was the sole owner of the assets at issue as the respondent did not work outside the home. The appellant and the respondent had been in a monogamous, cohabiting relationship for 17 years and had three children together. The lower court found these facts supported by the testimony of witnesses through sworn affidavits, which the appellant challenged as insufficient to establish the character of the relationship. However, the Supreme Court rejected this argument, noting that a court may take into consideration such sworn testimony and that the birth of three children to the couple was indisputable and officially documented. The Supreme Court agreed that a stable, monogamous, familial relationship had been sufficiently established, giving rise to the presumption that the respondent was entitled to her share of the common assets, if proven that she contributed to their acquisition. The Supreme Court also rejected the appellant’s arguments that the respondent could not be entitled to common assets because she was not employed outside the home and thus did not contribute financially to the acquisition of the common assets. The Court cited the Fundamental Rights of the Family (number 11, article 55) recognizing that work in the home is also “economic activity that creates added value and produces wealth and societal wellbeing” (“actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social”). Following this principle, the Court stated that a partner working in the home and caring for the children sustained and supported the partner working outside the home. Accordingly, it affirmed the decision of the lower court.

El apelante discutió una decisión del tribunal inferior que le otorgaba a la demandada, su ex pareja, una división equitativa de los bienes de la comunidad de hecho al disolverse su relación. El apelante argumentó que 1) el tribunal consideró erróneamente que la relación era un “matrimonio de hecho“ o “unión libre“ (unión more uxurio) y 2) independientemente del carácter de la relación, el apelante era el único propietario de los bienes en cuestión porque la demandada nunca trabajó fuera de casa. El apelante y la demandada habían estado en una relación de convivencia monógama durante 17 años y tenían tres hijos juntos. El tribunal de primera instancia encontró estos hechos respaldados por el testimonio de testigos mediante declaraciones juradas, que el apelante impugnó como insuficientes para establecer el carácter de la relación. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó este argumento, señalando que un tribunal puede tomar en consideración dichos testimonios jurados y que el nacimiento de tres hijos de la pareja era indiscutible y oficialmente documentado. La Corte Suprema acordó que se había establecido con suficiencia legal una relación familiar estable, monógama. La Corte continúo que este establecimiento daba lugar a la presunción de que la demandada tenía derecho a su parte de los bienes comunes, si se demostraba que contribuyó a su adquisición. La Corte Suprema también rechazó los argumentos de la recurrente de que la demandada no podía tener derecho a bienes comunes porque no estaba empleada fuera del hogar y, por lo tanto, no contribuía financieramente a la adquisición de los bienes comunes. La Corte citó los Derechos Fundamentales de la Familia (número 11, artículo 55) reconociendo que el trabajo en el hogar es también “actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social” (“actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social ”). Siguiendo este principio, la Corte manifestó que un miembro de una pareja que trabajaba en el hogar y cuidaba a los niños sostenía y apoyaba al otro miembro que trabajaba fuera del hogar. En consecuencia, la decisión del tribunal inferior fue afirmada.Clayton v. Clayton Supreme Court of New Zealand (2016)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

This case concerned the determination of what constitutes relationship property in a divorce proceeding and how trusts may affect this determination (e.g. if a sham trust is implemented to hide assets, therefore affecting a woman’s economic rights in a divorce). The term “relationship property” is defined in the Property Relationships Act of 1976, the principles of which focus on the equality of spouses and that at the end of a relationship, any economic divisions should reflect equal contributions made by the couple during the relationship. However, any property constituting “trust property” is not available for division under the PRA. In this case, the parties had been married for 17 years with two daughters. During the marriage, the respondent-husband had become a successful business owner and set up several discretionary trusts. The trusts ostensibly related to the business he had established. The appellant-wife had assisted with her husband’s business ventures and was the main childcare provider during their marriage. The Court concluded that, in this case, the powers under a trust deed constituted “property” under the PRA. In applying the two-stage approach of section 182, the Court concluded that one of the discretionary trusts settled during the Clayton’s marriage constituted a nuptial trust under §182 of the Family Proceedings Act 1980 because of its connection to the marriage. The court found that the “nature of the assets is not determinative of whether the settlement is nuptial or not,” and that a settlement “made for business reasons” and containing business assets can be a nuptial settlement. The New Zealand Women’s Law Journal described this as a “decision that provided a much-needed step towards a more equal recognition of the traditional economic disadvantages faced by women.”Lesia v. Lesia High Court of Lesotho (2013)


Domestic and intimate partner violence, Property and inheritance rights

Mrs. Lesia filed an application for relief against her husband, alleging that he abandoned his family, abused her, and was attempting to sell their home without her consent. She alleged that she built and paid for the home, and so sought to have her husband enjoined from selling it. The court issued an interim order granting the requested relief. The defendant disregarded the court order, continued his efforts to sell the home, and threatened to kill Mrs. Lesia if she kept interfering. To justify his rejection of the court order, the defendant claimed that he was not married to Mrs. Lesia, and that she had no right to file any applications against him. The court upheld Mrs. Lesia’s right to seek judicial intervention and sentenced the defendant to 30 days in jail for willfully disobeying the court’s order.Williams v. Wynn Supreme Court of Liberia (1914)


Gender discrimination, Property and inheritance rights

This case established a precedent for property rights of a widow when her husband dies intestate. On appeal, the Supreme Court excluded from probate ten acres of land to which Ms. Williams claimed title. Ms. Williams’ husband died intestate and the executor of his estate, appointed by the Probate Court, included all real and personal property from the marriage in determining the assets of the estate. Ms. Williams claimed that she held title to ten acres of property that her husband had purchased through a third party, with title vesting in the wife. The executor argued, and the trial court held, that all property acquired through the husband could be made liable for his debts. The trial court relied upon the Constitution of Liberia, which states “The property of which a woman may be possessed at the time of her marriage and also that of which she may afterwards become possessed, otherwise than by her husband shall not be held responsible for his debts.” The court reasoned that this clause implies that property acquired through her husband could be held liable for his debts. The Supreme Court disagreed, holding that if a husband acquires property in the name of a third party, who becomes the medium through which title vests in the wife, the wife has an absolute right in that property and is not liable for the claims of the husband’s creditors. The court failed to apply this holding to personal property of the marriage, however, stating that instead personal property procured and owned by the deceased for the common use of the household is an asset of the estate.司法院大法官會議第410號解釋 (J.Y. Interpretation No.410) Supreme Court of Taiwan (1996)


Gender discrimination, Property and inheritance rights

A Supreme Court precedent from 1966 held that property obtained by a wife during the continuance of a marriage, but which cannot be proved separate property or contributed property, belongs to the husband. The amendment of the Civil Code in 1985 under the authority of Article 7 of the Constitution emphasizes gender equity and invalidates this Supreme Court precedent.

最高法院1966年的一個判例認為,妻子在婚姻存續期間獲得的財產,如果不能證明該財產是與原有財產分離的或妻子對其有貢獻,則該財產屬於丈夫。依憲法第7條規定,1985年修正後的民法強調性別平等,並不再援用最高法院此一判例。Cour d'appel de Rennes CT0011, 9 mai 2006, No. 634 Cour d'appel de Rennes (2006)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence

The family court awarded the marital home to Appellant's wife under Section 220-1 of the Civil Code, which provides that where one spouse threatens or perpetrates violence, the judge may rule that the couple should live apart, allocating the marital dwelling to the spouse who was not the perpetrator of the violence. Appellant appealed on the grounds that he had limited income, that the dwelling was his childhood home, that his wife had left voluntarily, and that she, a native of Algeria, had only married him for a French residence permit. The Court of Appeals found that there was ample evidence, such as medical reports, proving that the husband had committed violent acts against his wife on multiple occasions, that the wife had left the marital home because of such violence, and that there was no evidence that she had tried to terminate the marriage upon receipt of her residence permit. Furthermore, the Court stated that temporary housing in a women's shelter run by SOS Femmes was not tantamount to the wife's finding other lodging. The Court of Appeals therefore rejected the appeal and upheld the family court's decision to award the marital home to Appellant's wife.

La cour de famille a accordé la maison conjugale à la femme de l’appelant en vertu de l’article 220-1 de la code civile, qui prévoit que lorsqu’un époux ou une épouse menace ou nuit de façon violente, un juge peut decider que le couple devrait vivre à part et peut accorder la maison conjugale à l’époux ou épouse victime. L’époux a fait appel pour les raisons suivantes: son revenu était limité, la domicile était sa maison d’enfance, et les allégations que sa femme lui a quitté volontairement et que sa femme (originaire d’Algérie) lui a marié pour un permis de residence Française. La cour a trouvé qu’il exisait suffisament de preuve, comme des rapports de medecin, montrant que l’époux a commis des actes de violence contre sa femme plusieurs fois, que la femme a quitté la maison conjugale à cause de ces actes violentes, et qu’il n’y existait aucun preuve qu’elle a essayé de terminer le marriage suivant la reception de son permis de residence. De plus, le cour a déclaré que le fait que l’épouse s’est logée dans un abri géré par SOS Femmes n’était pas l’équivalent de trouver un logement autre que la maison conjugale. La cour a donc rejeté l’appel et a affirmé la decision de la cour de famille.Memoranda

Agreements Between Cohabitants in Louisiana, U.S.A (2011)


Divorce and dissolution of marriage

This memorandum examines the definition of cohabitation and its effect upon agreements between cohabitants in Louisiana, U.S.A.