Women and Justice: Keywords

Domestic Case Law

Jezile v. State High Court of South Africa: Western Cape Division (2015)

Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Harmful traditional practices, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The appellant was convicted in a regional magistrates' court of one count of human trafficking, three counts of rape, one count of assault with intent to cause grievous bodily harm, and one count of common assault against a 14-year-old schoolgirl, whom he had married in accordance with customary marriage laws. After she ran away from the appellant, the appellant took the complainant to Cape Town by taxi, where they resided with the appellant's brother and his wife. There, the incidents of rape and assault occurred. The appellant raised as one of his defenses and as a ground of appeal that the alleged rapes took place in the context of a customary arranged marriage, or ukuthwala. According to expert evidence, ukuthwala was an irregular form of initiating a customary marriage. Experts have stated that, in its traditional form, ukuthwala was consensual and innocuous, but there existed an 'aberrant' form in which young girls were abducted and often raped and beaten to force them into marriage. The magistrate held that the matter was not about ukuthwala and its place in our constitutional democracy, but about whether the state had shown that the accused had committed the offences he was charged with and, if so, whether he acted with the knowledge of wrongfulness and the required intent. The court held that child-trafficking and any form of abuse or exploitation of minors for sexual purposes is not tolerated in South Africa’s constitutional dispensation. Furthermore, it ruled that the appellant could not rely on traditional ukuthwala as justification for his conduct because practices associated with an aberrant form of ukuthwala could not secure protection under the law. Thus, the Court could not find that he did not traffic the complainant for sexual purposes or that he had committed the rapes without the required intention  ̶  even on the rather precarious grounds of appellant’s assertion that his belief in the aberrant form of ukuthwala constituted a 'traditional' custom of his community.

Die appêlant is skuldig bevind in 'n streek magistraat hof op een geval van mensehandel, drie gevalle van verkragting, een geval van aanranding met die opset om ernstige liggaamlike skade te berokken en een geval van algemene aanranding teen ’n 14 jarige skoolmeisie met wie hy getroud is volgens die gebruiklike huwelikswette.  Nadat sy weggehardloop het van die appèllant, het die appèllant die klaer per taxi na Kaapstad geneem waar hulle by die broer van die appellant en sy vrou gewoon het.  Daar het die voorval van verkragting en aanranding gebeur.  Die appèllant het as verdediging en op gronde van ’n appel beweer dat die sogenaamde verkragting plaas gevind het binne konteks van ’n gebruiklike gerëelde huwelik of ‘ ukuthwala’. Volgens kundige getuienis was ukuthwala ’n onreëlmatige vorm om ’n gebruilike huwelik te begin.  Kenners meen dat ukuthwala in sy traditionele vorm, konsensueel en onskuldig was maar dat daar ’n afwykende vorm bestaan waarin jong meisies ontvoer en dikwels verkrag en geslaan is om hulle tot die huwelik te dwing.  Die landdros het gesê dat die aangeleedheid nie oor ukuthwala en die plek daarvan in ons grondwettige demokratse gaan nie maar wel of die staat bewys het dat die beskuldigde die misdrywe gepleeg het waarvoor hy aangekla is en indien wel, of hy opgetree het met die wete van onregmatigheid en die vereiste opset(intent).  Die hof het beslis dat mensenhandel of uitbuiting van minderjariges vir seksuele doeleindes nie geduld word in Suid-Afrika se gondwetlike bedeling nie.  Verder het dit beslis dat die appèllant nie op die tradisionele ukuthwala kon staatmaak as regsverdediging vir sy optrede nie omdat prakyke wat verband hou met ’n afwykende vorm van ukuthwala nie beskerming onder die wet verkry nie. Die Hof kon dus nie bevind dat hy die klaer nie vir mensenhandel met seksuele doeleindes gebruik het nie en dat hy die verkragtings sonder die verwagte intensie gepleeg het nie - selfs op die taamlike onveilige gronde van die bewering van die appellant dat sy geloof in die afwykende vorm van ukuthwala, ’n tradisionele gewoonte in sy gemeenskap is.