Виборчий кодекс України (Electoral Code of Ukraine (No.396-IX))

The Electoral Code of Ukraine establishes the rights of citizens to participate in elections, and governs preparation and procedures for elections to state and local authorities. The Electoral Code establishes: any direct or indirect privileges or restrictions on the voting rights of Ukrainian citizens based on sex or other grounds are prohibited. The Code also established a gender quota, which requires that at least two of five candidates of electoral list of parties must be women (if the number of candidates is not a multiple of five, there is an alternate requirement for inclusion of candidates of different genders). A significant new measure of this legislation is the introduction of liability for the refusal of a party to register sufficient women candidates.

Виборчий кодекс України встановлює права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та порядок проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Виборчий кодекс встановлює, що будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками статті чи за іншими ознаками забороняються. Кодекс також встановив гендерну квоту, відповідно до якої принаймні двоє з п’яти кандидатів у виборчий список партій повинні бути жінками (якщо кількість кандидатів не кратна п’яти, існує альтернативна вимога щодо включення кандидатів різної статі). Суттєвим нововведенням цього законодавства є запровадження відповідальності за відмову партії зареєструвати достатню кількість жінок-кандидатів.

Year 

2019

Avon Center work product