Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях" № 2523-VIII 2018 (Equal Rights & Opportunity)

The Law (No 2523-VIII) amended the Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine and the Law of Ukraine 'On Military Service and Military Duty' in order to allow women to be assigned to 24-hour military duty on an equal basis with men. Before these amendments, the Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine contained the rule according to which female soldiers, as a rule, are not assigned to 24-hour military duty. In addition, all officer and sergeant positions now are available to women in the Armed Forces, subject to compliance with legislation on childhood and maternity protection. At the same time, advantages for women in the field of military service still exist. For example, Article 101 of the Law of Ukraine 'On social and legal protection of servicemen and members of their families' defines the following procedure for granting leave to men: only a female soldier can receive maternity leave during “special” periods, specifically (i) from the moment of the announcement of the decision to mobilize; (ii) the introduction of martial law in Ukraine or in some of its localities and includes the time of mobilization, wartime, and partial of the reconstruction period after the end of military actions. In contrast, a male soldier can use childcare leave only in peacetime. Similarly, the legislation of Ukraine contains a rule that prohibits male soldiers using childcare leave before a child reaches three years of age for military men during martial law or “special” period. Amendments introduced by the Law (No. 2523-VIII) are a step towards the equality of men and women in the field of military service, but there are still certain gender discriminatory norms that are not regulated by the current legislation.

Законом (№ 2523-VIII) внесено зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Закону України "Про військову службу і військовий обов’язок", аби дозволити призначення жінок на цілодобове військове чергування на рівні з чоловіками. До цих змін у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України була норма, згідно з якою військовослужбовці-жінки, як правило, не призначаються на цілодобове військове чергування. Крім того, усі офіцерські та сержантські посади тепер доступні жінкам у Збройних Силах, за умови дотримання законодавства про охорону дитинства та материнства. Водночас переваги для жінок у сфері військової служби все ж існують. Наприклад, статтею 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначено такий порядок надання відпустки чоловікам: лише військовослужбовець-жінка може отримати відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами в "особливий" період, а саме (I) з моменту оголошення рішення про мобілізацію; (II) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, що охолює мобілізацію, воєнний стан та частково період відбудови після закінчення військових дій. Натомість військовослужбовець-чоловік може використовувати відпустку по догляду за дитиною лише в мирний час. Так само, в законодавстві України є норма, яка забороняє військовослужбовцям-чоловікам використовувати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку під час воєнного стану чи "особливого" періоду. Зміни, внесені Законом № 2523-VIII, є кроком до рівноправності чоловіків і жінок у сфері військової служби, але залишаються певні ґендерно-дискримінаційні норми, які не врегульовані чинним законодавством.

Year 

2018

Avon Center work product