Закон України "Про державну службу" № 889-VIII 2015 (Law on Ukraine "On Civil Service")

The Law 'On Civil Service,' among the other main principles of civil service, defines equal access to civil service, namely the prohibition of all forms of discrimination, unjustified restrictions, and granting unjustified advantages to certain categories of citizens when entering and completing civil service. It is interesting that the enforcement of this rule is carried out through some measures, which are taken by the National Agency of Ukraine for Civil Service. For example, in 2021, amendments were made to the General Rules of Ethical Conduct of Civil Servants and Local Self-Government Officials, including regulations regarding combating discrimination, ending sexual harassment, and ensuring gender equality among civil servants and local self-government officials. In addition, the National Agency of Ukraine for Civil Service issues, within the scope of its powers, provides advanced training of employees of state authorities, enterprises, institutions and organizations, and local self-government bodies to ensure equal rights and opportunities for women and men. Also, the Law prohibits sending pregnant women, civil servants who have children under 14 years of age, or women who independently raise children with disabilities on business trips without their consent. It is forbidden to involve pregnant women and women with children under the age of three in overtime work, as well as work on weekends, holidays and work at night. Women who have children aged 3 - 14 years or a child with a disability may engage in overtime work only with their consent.

Закон "Про державну службу" серед основних принципів державної служби визначає рівний доступ до державної служби, а саме заборону будь-яких форм дискримінації, необґрунтованих обмежень, надання необґрунтованих переваг окремим категоріям громадян під час вступу та проходження державної служби. Цікаво, що виконання цієї норми здійснюється за допомогою заходів, які вживає Національне агентство України з питань державної служби. Наприклад, у 2021 році внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема норми щодо протидії дискримінації, припинення сексуальних домагань та забезпечення ґендерної рівності серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Крім цього, Національне агентство України з питань державної служби в межах своїх повноважень забезпечує підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Також Законом заборонено направляти у відрядження вагітних жінок, державних службовців, які мають дітей віком до 14 років, а також жінок, які самостійно виховують дітей-інвалідів, без їх згоди. Забороняється залучати до надурочних робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також до робіт у вихідні, святкові дні та у нічний час. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою.

Year 

2015

Avon Center work product