Наказ Міністерства охорони здоров`я України "Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення" № 423 2013 (Pregnancy care)

The Procedure establishes a list of measures and services for the prevention of an unintended pregnancy, abortion procedures, and the prevention of post-operative complications. In Ukraine, artificial termination of pregnancy is permissible at the woman's request up to 12 weeks. From 12-22 weeks, pregnancy can be terminated only under a number of conditions specified in the legislation, for example, if the pregnancy occurred as a result of rape or, the woman became disabled during pregnancy. For a violation of these rules, the doctor may be held criminally liable for illegal abortion (Article 134 of the Criminal Code of Ukraine). Currently, there are certain problems in the regulation of abortions of minor girls in Ukraine. In particular, the Procedure states that a girl who has reached the age of 14 can independently apply to a hospital to provide her with an abortion, without consent of her parents. However, this rule creates a conflict in Ukraine’s abortion laws because: (i) the Civil Code of Ukraine provides the right of the child's legal representatives to information about the child's state of health; (ii) other legislative acts of Ukraine determine that the patient's informed consent is valid after receiving full information about his health, and such information can be obtained only from the age of 18. Under these rules, the abortion of a minor girl without consent and informing her parents is considered illegal. Based on the analysis of these rules, it can be concluded that Ukraine belongs to the category of states where abortions are allowed at the request of a woman (according to the principle 'my body is my own'). This means that in order to access an abortion service, a woman only has to go to the appropriate health care facility. However, there are certain conditions when such a service is permissible.

Порядок встановлює перелік заходів і послуг із запобігання небажаній вагітності, процедур переривання вагітності та запобігання післяопераційних ускладнень. В Україні дозволено штучне переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів. Після 12 до 22 тижнів вагітність може бути перервана лише за наявності певних умов, визначених законодавством, наприклад, якщо вагітність настала внаслідок зґвалтування або жінка під час вагітності стала інвалідом. За порушення цих правил лікар може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту (ст. 134 Кримінального кодексу України). Наразі в Україні існують певні проблеми щодо регулювання абортів неповнолітніх дівчат. Зокрема, у Порядку зазначено, що дівчина, яка досягла 14 років, може самостійно звернутися до лікарні для проведення їй аборту без згоди батьків. Однак ця норма створює суперечності в законодавстві України про аборти, оскільки: (I) Цивільний кодекс України передбачає право законних представників дитини на інформацію про стан здоров’я дитини; (II) іншими законодавчими актами України визначено, що інформована згода пацієнта є правомірною після отримання повної інформації про стан його здоров’я, і така інформація може бути отримана лише з 18 років. Згідно з цими правилами аборт неповнолітньої дівчини без згоди та повідомлення її батьків вважається незаконним. Виходячи з аналізу цих норм, можна зробити висновок, що Україна належить до категорії держав, де дозволені аборти за бажанням жінки (за принципом "моє тіло — моє"). Це означає, що для того, щоб отримати послугу аборту, жінці достатньо звернутися до відповідного медичного закладу. Однак є певні умови, коли така послуга дозволена.

Year 

2013

Avon Center work product