Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" № 654 2018

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 'On Approval of the Model Regulation on the mobile brigade for social and psychological assistance to victims of domestic violence and/or gender-based violence' (No 654) of 2018 defines the basic principles of activity and organization of a mobile brigade of social and psychological assistance to victims of domestic violence and/or gender-based violence. The term “mobile brigade” means specialized support service. This Model Regulation was developed to implement the Law of Ukraine "On Preventing and Combating Domestic Violence," which established that among the entities taking measures in the field of prevention and combating domestic violence (except shelters, call centers for victims, etc.), there should be mobile brigades. The mobile brigade should include social workers, psychologists and a driver. It provides services by conducting professional consultations by telephone, visiting the place of residence (stay) of the victims or another place specified by them, specially allocated and equipped premises. Victims of domestic violence and/or gender-based violence can receive not only psychological help, but also clarification of their rights as victims (what services they can receive, namely medical, social, psychological, legal, etc.). If necessary, victims can be taken to crisis rooms or shelters. The mobile brigade can carry out its work unscheduled when it receives a notification about the commission of violence and the victim’s need for urgent assistance. The brigades are primarily financed at the expense of the local budget, and therefore there may be problems with the material and technical support for the brigade’s specialists (for example, lack of cars, phones, fuel, etc.), which may negatively affect the timeliness and quality of the brigade’s services.

Типове положення визначає основні принципи діяльності та організації мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї та/або ґендерно зумовленого насильства. Термін "мобільна бригада" означає спеціалізовану службу підтримки. Це Типове положення розроблено на виконання Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", яким встановлено, що серед суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (крім притулків, кол-центрів для потерпілих тощо), мають бути мобільні бригади. Мобільна бригада складається із соціальних працівників, психологів та водія. Послуги надаються шляхом проведення фахових консультацій у телефонному режимі, виїздів за місцем проживання (перебування) потерпілих або іншого визначеного ними місця, спеціально відведених та обладнаних приміщеннях. Жертви домашнього та/або ґендерно зумовленого насильства можуть отримати не лише психологічну допомогу, а й роз’яснення їхніх прав як потерпілих (які послуги вони можуть отримати, а саме: медичні, соціальні, психологічні, юридичні тощо). У разі необхідності постраждалих можуть доставити до кризових кімнат або притулків. Мобільна бригада може здійснювати свою роботу позапланово при отриманні повідомлення про вчинення насильства та потребу потерпілого в терміновій допомозі. Бригади переважно фінансуються за рахунок місцевого бюджету, а тому можуть виникнути проблеми з матеріально-технічним забезпеченням спеціалістів бригади (наприклад, відсутність автомобілів, телефонів, палива тощо), що може негативно вплинути на своєчасність і якість послуг бригади.

Year 

2018

Avon Center work product