Про політичні партії в Україні (On the Political Parties in Ukraine (No. 2365-III))

This act regulates the procedure of creation and operation of political parties. It requires a 30% gender quota for all party lists. (i.e., the minimum percentage of men and women in the list). It also entitled political parties to ideological, organizational, and material support for the creation of women's and other associations of citizens. If a political party violates citizens' equality based on their gender or other grounds, the authorized central body of the executive power should immediately file an administrative lawsuit requesting that the court ban the political party.

Закон регулює порядок створення та діяльності політичних партій. Цей закон встановив 30% гендерну квоту для всіх партійних списків (мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів). Закон України "Про політичні партії" надав політичним партіям право на ідейну, організаційну та матеріальну підтримку створення жіночих та інших об'єднань громадян. У разі вчинення політичною партією дій, що порушують рівноправність громадян за ознакою статі чи за іншими ознаками, уповноважений центральний орган виконавчої влади повинен невідкладно подати до суду адміністративний позов про заборону політичної партії.

Year 

2001

Avon Center work product