Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності" № 1128 2020 (Communication Concept on Gender Equality)

The purpose of the Concept is to improve society's understanding of the essence and tasks of state gender policy and to perceive it as an integral component of a democratic and legal state. The text of the Concept highlights the problems that need to be solved. For example, the gender discrimination, gender-based violence, and sexual harassment in Ukrainian society. Gender stereotypes are often ignored and dismissed, which is a negative trend. In addition, an extremely dangerous factor is the large amount of sexist and discriminatory content in the informational space, including sexist advertising. Women are underrepresented in the upper echelons of the labor sectors, public life, and politics. These, as well as a number of other global problems in the field of ensuring equal rights of women and men, led to the adoption of this Concept. The realization of this strategic program document is planned until 2025. For this, an action plan was developed and presented for discussion with the public, which contains successive steps for the implementation of the Concept and contains 8 strategic goals, in particular, ensuring the participation of women in the decision-making process and political activity; ensuring equal access of women and men to justice; elimination of gender-based violence, etc. It is planned that the achievement of these goals should be carried out mainly through public awareness (media appearances, discussions), educational activities, research on gender issues, communication companies, etc. The Concept should help intolerance of all forms of discrimination, overcoming established stereotypes regarding gender roles, as well as embedding standards of equal rights of women and men in society.

Метою Концепції є вдосконалення розуміння суспільством сутності та завдань державної ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та правової держави. У тексті Концепції висвітлено проблеми, які потребують вирішення. Наприклад, ґендерна дискримінація, ґендерне насильство та сексуальні домагання в українському суспільстві. Ґендерні стереотипи часто ігноруються та відкидаються, що є негативною тенденцією. Крім цього, надзвичайно небезпечним фактором є велика кількість сексистського та дискримінаційного контенту в інформаційному просторі, в тому числі сексистської реклами. Жінки недостатньо представлені на керівних посадах, у громадському житті та політиці. Ці, а також низка інших глобальних проблем у сфері забезпечення рівності прав жінок і чоловіків зумовили прийняття цієї Концепції. Реалізація цього стратегічного програмного документу розрахована до 2025 року. Для цього розроблено та представлено на обговорення громадськості план заходів, який містить послідовні кроки щодо реалізації Концепції та містить 8 стратегічних цілей, зокрема забезпечення участі жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності; забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до правосуддя; викорінення ґендерного насильства тощо. Передбачається, що досягнення цих цілей має здійснюватися переважно через інформування громадськості (виступи в ЗМІ, дискусії), просвітницьку діяльність, дослідження ґендерних питань, комунікаційні компанії тощо. Концепція має сприяти нетерпимості до будь-яких форм дискримінації, подолання усталених стереотипів щодо ґендерних ролей, а також утвердження стандартів рівних прав жінок і чоловіків у суспільстві.

Year 

2020

Avon Center work product