Civilinis Kodeksas (Civil Code)

Under the Civil Code, same-sex marriages are prohibited. In case of a divorce by mutual consent, the marriage can be dissolved if over a year has elapsed, the spouses have made a contract regarding divorce consequences, and they have full active legal capacity. If a couple has children, they have equal rights and duties as parents, regardless of whether they were married, divorced, or separated. A parent cannot surrender their rights or responsibilities over underage children. An unmarried person can adopt a child only in exceptional cases, and unmarried persons may not adopt the same child. In addition, the adopter must be under the age of 50. Moreover, the Code states that an unmarried adult can change their designated gender if it is feasible medically with conditions for the change prescribed by law. Essential to mention, there is no existing legislation setting out the requirements for gender reassignment (see L. v. Lithuania, even though the case is from 2007, legislation efforts have been stalled to this day). English translation available here.

Pagal civilinį kodeksą tos pačios lyties asmenų santuokos yra draudžiamos. Santuoka gali būti nutraukta bendru sutarimu, jei praėjo daugiau nei metai, sutuoktiniai sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir jie turi teisinį veiksnumą. Jei pora turi vaikų, jie turi lygias teises ir pareigas kaip tėvai, nepriklausomai nuo to, ar jie susituokę, išsiskyrę ar gyvena skyrium. Tėvas ar motina negali atsisakyti teisių ar pareigų savo nepilnamečiams vaikams. Nesusituokęs asmuo gali įvaikinti vaiką tik išimtiniais atvejais, o nesusituokę asmenys negali įvaikinti to paties vaiko. Be to, įvaikintojas turi būti jaunesnis nei 50 metų. Taip pat, kodekse nustatyta, kad nesusituokęs suaugęs asmuo gali pakeisti paskirtą lytį, jei tai įmanoma mediciniškai, įstatymų nustatyta tvarka. Svarbu paminėti, kad iki šiol nėra galiojančių teisės aktų, nustatančių lyties keitimo sąlygas (žr. L prieš Lietuvą).

Year 

2000

Avon Center work product