Criminal Law Amendment Act No. 105

Section 51 of the Act provides for certain mandatory sentences and sentencing guidelines which a regional court or high court may impose and consider for, inter alia, rape and compelled rape (minimum sentences may be reduced for compelling and substantial circumstances). The Act specifically provides that when considering imposing a sentence in respect of the offence of rape, a court must not consider the following circumstances as constituting compelling circumstances to deviate from the minimum sentencing guidelines: the complainant’s sexual history, lack of physical injury, culture or religious beliefs of accused or any relationship of the parties prior to assault.

Kriminele Wet Wysigings Wet 105 (1997)

Seksuele geweld en verkragting​

Artikel 51 van die Wet bepaal vir sekere verpligte vonnisse en vonnisriglyne wat 'n streekhof of hooggeregshof mag oplê en oorweeg vir, onder andere, verkragting en dwangverkragting (minimum vonnise kan verminder word vir dwingende en wesinglikke omstandighede Die Wet bepaal spesifiek dat ‘n hof nie die volgende omstandighede as dwangende omstandighede moet oorweeg om ‘n vonnis vir die misdryf van verkragting op te le nie, maar moet afwyk van die minimum riglyne vir vonnis oplegging: die seksuele geskiedenis van die klaer, ‘n gebrek aan liggaamlike besering, kultuur of godsdienstige oortuigings van beskuldigdes of enige verhouding van die partye voor aanranding.

Year 

1997

Avon Center work product