Hassam v. Jacobs NO

Primary tabs

The applicant was in a polygamous Muslim marriage. After her husband died intestate, the respondent, the executor of the deceased’s estate, refused the applicant’s claims on the basis that polygynous Muslim marriages were not legally recognised under the Intestate Succession Act. The court held that precluding the applicant from an inheritance unfairly discriminated on the grounds of religion, marital status, and gender, and was therefore inconsistent with section 9 of the Constitution. The court found that section 1 of the Intestate Succession Act was inconsistent with the Constitution and invalid to the extent that it did not include more than one spouse in a polygynous Muslim marriage in the protection afforded to “a spouse.” Accordingly, the applicant could inherit from her late husband’s estate.

Die applikant was in ‘n poligame Moslem-huwelik. Nadat haar man intestaat gesterf het, het die respondent, die eksekuteur van die oorledene se boedel, die applikant se eise geweier op grond daarvan dat poligame Moslem huwelike nie wettiglik erken word onder die Intestate Erfreg Wetgewing nie. Die hof het bevind dat daar onbillik gediskrimineer was teen die applikant op grond van godsdiens, huwelikstatus en geslag, was dus strydig met Artikel 9 van die Grondwet. Die hof het bevind dat Artikel 1 van die Intestate Wet strydig was met die konstitusie (Grondwet) en ongeldig is tot die mate dat dit nie meer as een gade in ‘n poligame Moslem-huwelik insluit tot die beskerming wat aan ‘n eggenoot gegee word nie. Gevolglik kon die applikant uit die boedel van haar oorlede man erf.

Year 

2009

Avon Center work product