Minister of Safety and Security v. Katise

Primary tabs

Mr. Katise was arrested when police were called to his home and found that he had attacked his wife. Charges for domestic violence under South Africa’s Domestic Violence Act 116 of 1998 were eventually repealed and after suing for unlawful arrest and detention on the grounds that there was no warrant for his arrest, Mr. Katise was awarded damages. In an appeal, the judge overturned this ruling, citing s 40(1)(q) of the Criminal Procedure Act which allows peace officers to arrest anyone reasonably suspected of violating the Domestic Violence Act of 1998. The judge in this case took an important stand against leniency on domestic violence cases, giving peace officers far more latitude to protect the rights of women and furthering the protection of women’s rights in South Africa, a country marred by sexual violence.

Mnr. Katise is gearresteer toe die polisie na sy huis geroep is en gevind het dat hy sy vrou aangeval het. Klagtes vir huishoudelike geweld onder Suid-Afrika se Wet op Huishoudelike Geweld 116 van 1998 is uiteindelik herroep nadat hy gedagvaar het vir onregmatige arrestasie en aanhouding op grond daarvan dat daar geen lasbrief vir sy inhegtenisneming was nie, is Mnr. Katiseer skadevergoeding toegeken. In 'n appèl het die regter hierdie beslissing omgekeer, met verwysing na 40(1)(q) van die Strafproseswet wat toelaat dat vredebeamptes enige iemand wat redelikerwys verdink word van die oortreding van die Wet op Huishoudelike Geweld van 1998 gearresteer mag word. Die regter het in hierdie geval 'n belangrike standpunt ingeneem teen die toegeeflikheid van sake rakende gesinsgeweld, wat vredebeamptes baie meer ruimte gee om die regte van vroue te beskerm en die beskerming van vroue se regte in Suid-Afrika te bevorder, in 'n land wat deur seksuele geweld gekenmerk word.

Year 

2013

Institution 

Supreme Court of Appeal of South Africa

Avon Center work product 

ID 

758