State. v. J.M.

The appellant, M., was tried before a regional magistrate for the rape of his six-year-old daughter during 1989. He was convicted and sentenced to ten years imprisonment, which he appealed. The Court held that, especially given the age of the complainant at the time, the question of a consensual sexual relationship is moot and further stipulated that the sexual history of the complainant is not relevant in a charge of rape, unless the Court specifically judges it to be so.

Die appellant, M., is voor 'n streeklanddros verhoor weens die verkragting van sy sesjarige dogter gedurende 1989. Hy is skuldig bevind en gevonnis tot tien jaar gevangenisstraf, waarop hy appèl aangeteken het. Die hof het beslis dat die vraag na 'n konsensuele seksuele verhouding, veral gegewe die ouderdom van die klaagster destyds, verkeerd is en verder bepaal dat die seksuele geskiedenis van die klaer nie relevant is op 'n aanklag van verkragting nie, tensy die hof dit spesifiek beoordeel om so te wees.

Year 

2002

Avon Center work product 

ID 

172