The Constitution of the Republic of South Africa

Primary tabs

Section 9 of the Constitution provides for the right to equality. Section 9(1) provides that "Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law." Section 9(3) states that "The State may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth". Section 9(4) provides that "No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in terms of subsection (3). National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair discrimination." Finally, subsection (5) provides that "Discrimination on one or more of the grounds listed in subsection (3) is unfair unless it is established that the discrimination is fair." This includes discrimination on the basis of gender, sex or pregnancy.

Die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika (1996)

Geslags diskriminasie​

Artikel 9 van die Grondwet maak voorsiening vir die reg op gelykheid.​ Artikel 9(1) bepaal dat “Almal gelyk is voor die Wet en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die Wet”. Artikel 9(3) bepaal dat “die Staat nie onbillik direk of indirek mag diskrimineer teen iemand op een of meer gronde nie, insluitend ras, geslag, seksuele orientasie, swangerskap, huwelikstatus, etniese of sosiale oorsprong, kleur, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, kultuur, taal en geboorte nie“. Artikel 9(4) bepaal dat “Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer gronde ingevolge subartikel (3) nie. Nasionale wetgewing moet verorden word om onbillike diskriminasie te voorkom of te belet” Ten slotte bepaal subartikel (5) dat “ Diskriminasie op grond van een of meer van die gelystes in subartikel (3) onbillik is, tensy daar vasgestel word dat die diskriminasie wel billik is.” Dit sluit in diskriminasie op grond van geslag of swangerskap.

Year 

1996

Avon Center work product