Women and Justice: Type: Legislation

Legislation

Кодекс законів про працю України № 322-VIII 1971, статті 179, 183: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною, перерва для годування (Labor Code, arts. 179, 183: maternity leave, childcare leave, breastfeeding breaks) (1971)


Employment discrimination

Article 179 of the Code of Labor Laws establishes that women shall be granted a paid maternity leave for 70 calendar days before childbirth and for 56 calendar days after childbirth, counting from the day of childbirth. A positive step in gender policy is the adoption of the Law of Ukraine 'On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning Ensuring Equal Opportunities for Mothers and Fathers to Care for a Child'. Thus, this Law added the following rules to Article 179: (i) at the woman's or man’s request, they shall be granted childcare leave before the child reaches the age of three, with the payment of benefits during these periods in accordance with the law; (ii) enterprises, institutions, and organizations can, at their own expense, provide one of parents with partially paid leave and unpaid childcare leave for a longer period; (iii) if a child needs home care, a woman or a man shall be granted unpaid leave for the duration specified in the medical recommendation, but not longer than when the child reaches the age of six. Before these amendments, the child's father could receive such a leave on the basis of an official document, for example, which confirmed that the child's mother started work before the end of her leave, and maternity benefits ended. This was also facilitated by stereotypes that childcare is a "female" role and duty. Now parents have the right to choose which parent will take leave, and which parent will work. Article 183 guarantees the right of a woman who has a child under the age of 18 months to additional breaks for breastfeeding, in addition to the general rest and lunch break. Breastfeeding breaks shall be included in working hours and paid the average salary.

Стаття 179 Кодексу законів про працю встановлює, що жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Позитивним кроком у ґендерній політиці є прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька щодо догляду за дитиною". Так, цим Законом статтю 179 доповнено наступними нормами: (I) за бажанням жінки або чоловіка їм надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою допомоги протягом цих періодів відповідно до закону; (II) підприємства, установи та організації можуть за власний рахунок надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною на більший строк; (III) якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці або чоловіку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною в медичному висновку, але не довше досягнення дитиною шестирічного віку. До цих змін батько дитини міг отримати таку відпустку на підставі офіційного документа, наприклад, який підтверджував, що мати дитини вийшла на роботу до закінчення відпустки, а виплата допомоги по вагітності та пологах припинилася. Цьому також сприяли стереотипи про те, що догляд за дитиною – це "жіноча" роль і обов'язок. Тепер батьки мають право вибирати, хто з батьків піде у відпустку, а хто працюватиме. Стаття 183 гарантує право жінці, яка має дитину віком до 18 місяців, на додаткові перерви для годування, крім загальної перерви для відпочинку харчування. Перерва для годування включається в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.Кодекс законів про працю № 322-VIII 1971, статті 178: переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на легшу роботу (Labor Code, art. 178: work transfer rules for pregnant women, women with young children) (1971)


Employment discrimination, Gender discrimination

Article 178 of the Labor Code provides for the right of pregnant women and women with children under the age of three to request that their employer reduce the woman’s production and service rates, or transfer her to easier work in order to avoid dangerous conditions while maintaining her pay from her original position. At the same time, the woman must provide her employer with an appropriate medical documentation confirming the pregnancy and the impossibility of performing the original work. While the employer is making the decision about whether to provide the pregnant woman with another job, she must be released from work and all work days missed during that time must be paid. Women who have children under the age of three who can no longer perform their previous job also have the right to request that they be transferred to another job before the child reaches the age of three and preserve their earnings from their previous work.

Стаття 178 Кодексу законів про працю України встановлює, що вагітна жінка та жінка, яка має дітей віком до трьох років, має право вимагати від роботодавця зниження норм виробітку та обслуговування або переведення її на легшу роботу з метою уникнення шкідливих умов із збереженням оплати праці, яку вона мала на попередній посаді. При цьому, жінка повинна надати своєму роботодавцю відповідну медичну документацію, що підтверджує вагітність і неможливість виконувати первинну роботу. Поки роботодавець приймає рішення про надання вагітній жінці іншої роботи, її необхідно звільнити від роботи та оплатити всі пропущені за цей час робочі дні. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, які не можуть виконувати попередню роботу, також мають право вимагати переведення їх на іншу роботу до досягнення дитиною трирічного віку із збереженням заробітку за попередньою роботою.Кодекс законів про працю України № 322-VIII 1971, статті 63, 176-177: заборона надурочних робіт для жінок, а також пільги вагітним і жінкам, які мають дітей (Labor Code, arts. 63, 176-177: overtime work rules for pregnant women, women with young children) (1971)


Abortion and reproductive health rights, Employment discrimination, Gender discrimination

Article 63 of the Code of Labor Laws prohibits overtime work for pregnant women and women with children under the age of three. This rule is meant to protect women, but at the same time it makes them vulnerable to discrimination. The direct application of this rule violates women's right to freely choose their work, restricts women's access to jobs for which additional payment is provided (for example, under the hourly payment system, overtime work is paid at doubled hourly rate), and can also inhibit women’s career and professional growth. In addition, such a prohibition leads to the unofficial, unsanctioned employment of women in such types of work, which leads to women lacking legal protection and adequate wages. Articles 176-177 determine that women are not allowed to work on nights or weekends. These articles also prohibit employers from sending pregnant women and women with children under three on business trips. Women with children aged three to fourteen, or children with disabilities cannot work overtime, and they cannot be sent on business trips without their consent. These rules also apply to men with children, but only if they are raising them without a mother permanently or long-term (for example, the mother is receiving long-term medical care). This approach discriminates against both men and women, and further reinforces stereotypes that child care is exclusively a woman's duty. For violations of these prohibitions, the Code of Labor Laws provides for fining the employer the amount of the minimum wage for each such violation (currently 6,700 hryvnias).

Статтею 63 Кодексу законів про працю забороняється надурочна робота вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Це правило покликане захистити жінок, але водночас воно робить їх уразливими до дискримінації. Пряме застосування цієї норми порушує право жінок на вільний вибір роботи, обмежує доступ жінок до робіт, за які передбачена додаткова оплата праці (наприклад, за погодинної системи оплати праці понаднормова праця оплачується у подвійному розмірі годинної ставки), а також може перешкоджати. кар'єрному і професійному росту жінки. Крім того, така заборона призводить до неофіційного незаконного працевлаштування жінок на такі види робіт, що призводить до того, що жінки не мають правового захисту та належної оплати праці. Статті 176-177 визначають, що жінки не можуть працювати у нічний час та у вихідні дні. Ці статті також забороняють роботодавцям направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть працювати понаднормово, а також направлятися у відрядження без їх згоди. Ці правила поширюються і на чоловіків, які мають дітей, але тільки в тому випадку, якщо вони виховують їх постійно або тривалий час без матері (наприклад, мати перебуває на тривалому лікуванні). Такий підхід дискримінує як чоловіків, так і жінок і ще більше зміцнює стереотипи про те, що догляд за дітьми є виключно жіночим обов’язком. За порушення цих заборон Кодексом законів про працю передбачено накладення штрафу на роботодавця в розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (зараз це 6700 гривень).Кодекс законів про працю України № 322-VIII 1971, статті 56, 60(1)-60(2): неповний робочий день та дистанційна робота жінок (Labor Code, arts. 56, 60(1)-60(2): part-time and remote work for women) (1971)


Abortion and reproductive health rights, Employment discrimination, Gender discrimination

Article 56 of the Labor Code stipulates the employer's obligation to set part-time working hours for certain categories of employees, including (i) pregnant women; (ii) women with children under the age of 14 and/or a child with a disability; (iii) women caring for a sick family member. The scope of their labor rights is not limited; such women still have the right to a full-time vacation and social benefits. For part-time work days, a person is paid in proportion to the time worked. Article 60-1 provides for the right of pregnant women and women with children to choose to work from home. At the same time, a woman can work from home only if: (i) it is possible, taking into account the nature of the work they performed and (ii) employer has the appropriate resources and means to do so.

Стаття 56 Кодексу законів про працю України передбачає обов’язок роботодавця встановлювати неповний робочий час для окремих категорій працівників, у тому числі (I) для вагітних жінок; (II) жінок, які мають дітей віком до 14 років та/або дитину з інвалідністю; (III) жінок, які доглядають за хворим членом сім'ї. Обсяг їх трудових прав не обмежений; такі жінки зберігають право на повну відпустку та соціальні виплати. За неповний робочий день робота особа оплачується пропорційно відпрацьованому часу. Стаття 601 передбачає право вагітних жінок і жінок, які мають дітей, вибирати роботу вдома. Водночас жінка може працювати вдома, лише якщо: (I) це можливо з урахуванням характеру виконуваної роботи та (II) роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби.Цивільний кодекс України № 435-IV 2003, статті 1258-1259, 1261-1265: принципи спадкування за законом (Civil Code, arts. 1258-1259, 1261-1265: principles of inheritance by law) (2003)


Property and inheritance rights

Article 1258 of the Civil Code of Ukraine defines the rules of intestate inheritance, or inheritance without a will. If a person did not write a will, or made a will and canceled it before their death, then inheritance proceeds in accordance with the legislation. The grounds for inheritance according to law can be family relationships, adoption, or dependence on the testator for at least five years before his death. For example, children of the testator, including those who were born after his death, parents of the deceased person, and the surviving spouse have the right to inherit as heirs of the first line. Each of five lines of heirs (defined in Articles 1261-1265) receives the right to inherit in the order set in legislation. Only the types of heirs enumerated in legislation are eligible for inheritance rights at law. However, the order in which the heirs receive the right to inherit according to the law can be changed by a notarized agreement of the interested heirs. It is important to note that persons who lived with the testator as a family for at least five years before their death have the right to inherit as heirs of the fourth line. This means that, while the legally registered wife of a man who died intestate will inherit as an heir of the first line, a woman who lived in a civil (unregistered) marriage with a man who died intestate can only inherit as a heir of the fourth line. Accordingly, the probability that a woman in a civil marriage will inherit property after the death of her civil husband is rather low because there are likely to be higher-line heirs who will inherit before her. Moreover, a woman who lived in a civil marriage with the deceased must prove in court that they lived together as family and were not in any other marriage. Appropriate evidence of living as family without marriage registration are, for example: (i) birth certificates of children; (ii) photos, letters, or documents demonstrating that they operated a joint farm, etc.

Стаття 1258 ЦК України визначає правила спадкування без заповіту. Якщо особа не склала заповіту або склала заповіт і скасувала його перед смертю, то спадкування відбувається відповідно до законодавства. Підставою для спадкування за законом можуть бути родинні зв'язки, усиновлення або перебування на утриманні спадкодавця не менше п'яти років до його смерті. Наприклад, право на спадкування як спадкоємці першої черги, мають діти спадкодавця, у тому числі ті, що народилися після його смерті, батьки померлого та той з подружжя, який пережив. Кожна з п'яти черг спадкоємців (визначених статтями 1261-1265) отримує право на спадкування в порядку, встановленому законодавством. Право на спадкування за законом мають лише види спадкоємців, перелічені в законодавстві. Але черговість виникнення спадкоємцями права на спадкування за законом може бути змінена нотаріально посвідченою угодою заінтересованих спадкоємців. Важливо зазначити, що право на спадкування як спадкоємці четвертої черги мають особи, які проживали зі спадкодавцем сім’єю не менше п’яти років до його смерті. Це означає, що, якщо жінка, перебувала в офіційно зареєстрованому шлюбі із чоловіком, який помер без заповіту, то вона спадкує як спадкоємець першої черги, а жінка, яка проживала в цивільному (незареєстрованому) шлюбі з чоловіком, який помер без заповіту, може успадкувати лише як спадкоємець четвертої черги. Відповідно ймовірність того, що жінка, яка перебуває у цивільному шлюбі, успадкує майно після смерті цивільного чоловіка, є досить низькою, оскільки, ймовірно, будуть спадкоємці попередніх черг, які успадкують раніше неї. Крім того, жінка, яка проживала з померлим у цивільному шлюбі, повинна довести в суді, що вони проживали разом сім'єю і не перебували в іншому шлюбі. Відповідними доказами проживання сім'єю без реєстрації шлюбу є, наприклад: (I) свідоцтва про народження дітей; (II) фотографії, листи або документи, які підтверджують, що вони керували спільним господарством тощо.Цивільний кодекс України № 435-IV 2003, статті 1243: заповіт подружжя (Civil Code, art. 1243: spouses' joint will) (2003)


Property and inheritance rights

This article established the right of married couples to create a joint will to manage the inheritance of property that the spouses own together. Under a joint will, the deceased spouse’s share of the spouses’ joint property passes to the surviving spouse. No one else can inherit property included in a joint will until after the death of the second spouse. For example, if the spouses made a joint will in which they bequeathed their property to their children in equal shares, the children will be able to receive the inheritance (only after death of both spouses). Each of the spouses has the right to refuse to create or retract such a will. Only a man and a woman who are officially in registered marriage may create a joint will. Cohabitation of a woman and a man without marriage is insufficient to make a joint will. In addition, a joint will can only govern property owned jointly by the spouses (for example, a house purchased during marriage).

Цією статтею встановлено право подружжя на створення спільного заповіту щодо майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя. За спільним заповітом частка померлого у спільному майні подружжя переходить до того з подружжя, який його пережив. Ніхто інший не може успадкувати майно, включене у спільний заповіт (лише після смерті другого з подружжя). Наприклад, якщо подружжя склало спільний заповіт, в якому заповідало своє майно дітям у рівних частках, то діти зможуть отримати спадщину лише після смерті обох з подружжя. Кожен із подружжя має право відмовитися від складання або скасувати такий заповіт. Скласти спільний заповіт можуть тільки чоловік і жінка, які перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі. Для складання спільного заповіту недостатньо спільного проживання жінки та чоловіка без шлюбу. Крім того, спільний заповіт може складатись лише щодо майна, яке є спільною власністю подружжя (наприклад, будинок, придбаний під час шлюбу).Цивільний кодекс України № 435-IV 2003, статті 1241: право непрацездатної вдови на обов'язкову частку у спадщині (Civil Code, Art. 1241: incapacitated widow's right to share of inheritance) (2003)


Property and inheritance rights

Article 1241 of the Civil Code of Ukraine provides for a special type of inheritance regardless of the content of the will. This article establishes the rule that a certain category of heirs, including incapacitated widows, will inherit half of the share (“compulsory share”) that would belong to them pursuant to inheritance by law. An “incapacitated citizen” is, for example, a person who has reached the age at which they have the right to a pension, a person with a disability, etc. This rule is meant to protect the testator’s closest relatives. The court may reduce size of a compulsory share, depending on the relationship between the heirs and the testator, as well as other significant circumstances (for example, the heir’s property status). According to the law, it is not possible to deprive the heir of the right to a compulsory share in the inheritance.

Статтею 1241 ЦК України передбачає особливий вид спадкування незалежно від змісту заповіту. Ця стаття встановлює правило, згідно з яким певна категорія спадкоємців, у тому числі непрацездатні вдови, успадковує половину частки ("обов’язкової частки"), яка належала б їм в порядку спадкування за законом. "Непрацездатним громадянином" є, наприклад, особа, яка досягла віку, з якого вона має право на пенсію; особа з інвалідністю тощо. Ця норма покликана захистити найближчих родичів спадкодавця. Суд може зменшити розмір обов’язкової частки залежно від відносин між спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, що мають істотне значення (наприклад, майнового стану спадкоємця). Відповідно до закону, позбавити спадкоємця права на обов'язкову частку у спадщині не можна.Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV 2004, статті 350(5) - 350(7): розгляд справи про видачу обмежувального припису (Civil Procedure Code, arts. 350(5)-350(7): consideration of a restraining order extension) (2004)


Domestic and intimate partner violence, Stalking

Article 3505 of the Civil Procedure Code of Ukraine stipulates that the applicant and the interested persons should participate in the court’s decision to grant a restraining order. If the applicant is subjected to threats of the further discrimination or violence, the case may be considered without the applicant’s participation. If a duly notified an offender does not appear, their absence shall not interfere with the decision to issue a restraining order. The decision to issue a restraining order must be considered not later than 72 hours after receiving the application and assignment of the case to the court in order to protect the interests of the victim. During the hearing, the applicant should prove the facts that the offender committed one of the types of violence under Article 1 of the Law of Ukraine 'On Prevention and Combating Domestic Violence' (for example, economic or psychological violence). If the court grants the application for a restraining order, the judgment shall be immediately enforced, which may not be suspended during any subsequent appeal. A restraining order is issued for a period of one to six months with the possibility of its extension. A settlement agreement between the victim and the offender is not allowed in such cases. Intentional failure to comply with the restraining order, or intended evasion of the offender treatment program, shall be punishable by arrest for a term of up to six months or restriction of liberty for up to two years (i.e., non-compliance with a court decision entails criminal liability).

Статтею 3505 Цивільного процесуального кодексу України передбачено участь заявника та заінтересованих осіб в ухваленні судом рішення про видачу обмежувального припису. Якщо заявнику погрожують подальшою дискримінацією чи насильством, справа може бути розглянута без участі заявника. Неявка належним чином повідомленого правопорушника не перешкоджає прийняттю рішення про видачу обмежувального припису. Рішення при видачу обмежувального припису має бути прийнято не пізніше 72 годин з моменту надходження заяви та направлення справи до суду з метою захисту інтересів потерпілого. Під час розгляду справи заявник повинен довести факти вчинення правопорушником одного з видів насильства, передбаченого статтею 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (наприклад, економічне чи психологічне). Якщо суд задовольняє заяву про видачу обмежувального припису, рішення підлягає негайному виконанню, яке не може бути призупинено під час подальшого оскарження. Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців з можливістю його продовження. Мирова угода між потерпілим і правопорушником у таких випадках не допускається. Умисне невиконання запобіжного заходу або умисне ухилення від програми лікування порушника караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років (тобто невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність).Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV 2004, статті 350(2)-350(3): заявники та заінтересовані особи у справах про видачу обмежувального припису (Civil Procedure Code, arts. 350(2)-350(3): issuance of restraining order) (2004)


Domestic and intimate partner violence, Stalking

Article 3502 lists the persons who can apply to the court for a restraining order, which means a judicial measure that temporarily restricts rights or imposes obligations on a perpetrator of domestic violence and is aimed at ensuring the victim's safety. For example, the court may order a ban on staying in the common residence with the victim of domestic violence; prohibition to approach within a specified distance to the victim’s place of residence, study, work, or other frequently visited locations; prohibition to contact the victim. The following categories of persons are eligible to apply for a restraining order: (i) a person who has suffered from domestic violence, or their representative; (ii) a person who has suffered from gender-based violence, or their representative; (iii) parents and other legal representatives of a child who suffered from domestic violence or gender-based violence; (iv) a guardian representing the interests of an incapable person who has suffered from domestic violence or gender-based violence.

Стаття 3502 містить перелік осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису, що означає встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Наприклад, суд може встановити заборону на перебування у спільному місці проживання з жертвою домашнього насильства; заборону наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання, роботи чи інших місць, які часто відвідує потерпілий; заборону контактувати з потерпілим. Право на подання заяви про видачу обмежувального припису мають наступні категорії осіб: (I) особа, яка постраждала від домашнього насильства, або її представник; (II) особа, яка постраждала від ґендерно зумовленого насильства, або її представник; (III) батьки та інші законні представники дитини, яка постраждала від домашнього або ґендерно зумовленого насильства; (IV) опікун, який представляє інтереси недієздатної особи, яка постраждала від домашнього або ґендерно зумовленого насильства.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, стаття 74: право власності на майно під час проживання в цивільному шлюбі (Family Code, art. 74: title to property in civil marriage) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Article 74 of the Family Code of Ukraine establishes rules governing property division in “civil marriages,” meaning that a woman and a man live together as a family but are not legally married to each other or to anyone else. Any property acquired by a couple in a civil marriage while living together is their joint property that will be shared or divided equally after the marriage ends, unless otherwise defined in a written agreement. Thus, in theory, the legal status of the property acquired by persons in a civil marriage is the same as the legal status of the property of the spouses. However, it is not always clear how to prove the existence of a valid civil marriage, which often leaves women without property rights protection when such relationships end. For example, a civil husband or wife claiming property rights based on civil marriage must establish when the civil marriage began in order to determine the property acquired during its existence, but the legislation does not clearly define the terms “cohabitation” or “living as a family.” Most often, cohabitation is proven by testimony of witnesses and documents (for example, documents confirming expenses for joint property).

Стаття 74 Сімейного кодексу України встановлює правила поділу майна у "цивільному шлюбі", тобто, коли жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але їх шлюб офіційно незареєстрований між собою чи з кимось іншим. Будь-яке майно, придбане подружжям у цивільному шлюбі під час спільного проживання, є їхньою спільною власністю, яка буде поділена порівну після припинення шлюбу, якщо інше не визначено письмовим договором. Таким чином, в теорії правовий статус майна, набутого особами у цивільному шлюбі, збігається з правовим статусом майна подружжя. Однак, не завжди зрозуміло, як довести наявність дійсного цивільного шлюбу, що часто залишає майнові права жінок незахищеними після припинення таких відносин. Наприклад, цивільний чоловік або дружина, який/яка претендує на майнові права на підставі цивільного шлюбу, має встановити час виникнення цивільного шлюбу, але законодавством чітко не визначено поняття "спільне проживання" чи "проживання однією сім’єю". Найчастіше спільне проживання підтверджується показаннями свідків і документами (наприклад, документами, що підтверджують витрати на спільне майно).Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 68-70: право на спільне майно після розірвання шлюбу (Family Code, arts. 68-70: rights to joint property after divorce) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

These articles determine the legal consequences related to joint property of the spouses after the dissolution of the marriage. Dissolution of marriage shall not terminate the joint ownership of any property acquired in marriage, meaning that co-owners shall manage any property that remains in their joint ownership upon divorce only on the basis of their mutual agreement. However, the Family Code protects the rights of divorced spouses: (i) they can agree to divide ownership of the joint property or (ii) apply to the court to the divide the joint property after the dissolution of the marriage. As a general rule, any joint property must be allotted to the spouses in equal shares unless otherwise agreed or contracted. However, in determining the division of joint property, the court may divert from the rule of equal shares in the light of any vital circumstances, such as either spouse was not contributing to the family maintenance, concealed assets, eliminated or caused damage to any joint assets, or used any joint assets in a way that was detrimental to the family interests. Children living with one of the spouses in itself is not a reason for increasing the share in the property of one of the spouses.

Ці статті визначають правові наслідки щодо спільного майна подружжя після розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу не припиняє право спільної власності на будь-яке майно, набуте в шлюбі, тобто співвласники розпоряджаються майном, яке залишається в їхній спільній власності після розірвання шлюбу, лише за взаємною згодою. Проте, Сімейний кодекс захищає права розлученого подружжя: (I) вони можуть домовитися про поділ спільного майна або (II) звернутися до суду з позовом про поділ спільного майна після розірвання шлюбу. За загальним правилом будь-яке спільне майно подружжя має бути розподілене між подружжям у рівних частках, якщо інше не встановлено домовленістю чи договором. Однак, вирішуючи питання про поділ спільного майна, суд може відхилитися від правила рівних часток у світлі будь-яких життєво важливих обставин, наприклад, якщо будь-хто з подружжя не брав участі в утриманні сім’ї, приховував активи, знищив або завдав шкоди будь-якому спільному майну або використовував будь-які спільні активи у спосіб, який завдавав шкоди інтересам сім’ї. Саме по собі проживання дітей з одним із подружжя не є підставою для збільшення частки у майні одного з подружжя.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 60-63, 65: набуття та право управління майном, яке є спільною сумісною власністю подружжя (Family Code, arts. 60-63, 65: right of spouses to manage jointly owned property) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Articles 60-61 state that any property acquired during marriage shall be jointly owned by the spouses regardless of whether either spouse did not make their own income for a valid reason (studies, household matters, children care, sickness, etc.). Unless proven otherwise, every item acquired in marriage other than individual-use items shall be deemed to be jointly owned by the couple. Article 62 states that if a spouse’s property has significantly grown in value during the marriage (term “significantly grown in value” is subject to an evaluation comparing the value of the property before and after improvements due to joint labor or monetary expenses of the second spouse), the court may find that such property is jointly owned by the spouses. Articles 63-65 determine that the spouses shall have equal rights to own, possess, use, and manage any belongings owned jointly by them unless they agree otherwise.

У статтях 60-61 встановлено, що будь-яке майно, набуте за час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя незалежно від того, що хтось із подружжя не отримував власних доходів з поважних причин (навчання, побутові справи, догляд за дітьми, хвороба тощо). Якщо не буде доведено інше, кожна річ, придбана у шлюбі, крім речей особистого користування, вважається спільною власністю подружжя. Стаття 62 визначає, що якщо майно подружжя за час шлюбу істотно збільшилось у вартості (термін "істотне збільшення вартості" підлягає оцінці, шляхом порівняння вартості майна до та після поліпшень, внаслідок спільної праці чи грошових витрат другого з подружжя), суд може визнати таке майно спільною сумісною власністю подружжя. Статті 63-65 визначають, що подружжя має рівні права власності, володіння, користування та управління будь-яким майном, яке є їх спільною власністю, якщо вони не домовилися про інше.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, Статті 57, 59: право дружини та чоловіка на приватну власність (Family Code, arts. 57, 59: right of wife and husband to own individual private property) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

Article 57 of the Family Code of Ukraine defines a list of types of property that are not considered joint property of spouses, for example: (i) any property acquired by either spouse before getting married; (ii) any property acquired under a gift agreement or as heritage during the marriage; (iii) any property acquired during marriage with one spouse’s own money; (iv) personal items such as jewelry, even if acquired with money owned jointly by the spouses, etc. However, according to Ukrainian legislation and judicial practice, there is a presumption of joint spousal ownership: it is assumed that all property of the spouses is their joint property and subject to division, until proven otherwise. When deciding whether property belongs to both spouses, Ukrainian courts are guided by criteria including the time of acquisition of the property and the funds with which such property was acquired (source of acquisition). For example, if property was acquired with personal funds during the marriage, the property is not joint property of the spouses, but rather is the personal private property of the spouse who purchased it. At the same time, if it is not confirmed that the property was bought with personal funds, the presumption of joint ownership of the spouses will remain. The spouse contesting the claim that the property is individual property bears the burden of rebutting the presumption of joint. When managing property, Article 59 requires that spouses must consider the interests of the child and other family members who are lawfully authorized to use their property.

Стаття 57 Сімейного кодексу України визначає перелік видів майна, яке не є спільною сумісною власністю подружжя, наприклад: (I) будь-яке майно, набуте одним із подружжя до шлюбу; (II) будь-яке майно, набуте за договором дарування або в порядку спадкування; (III) будь-яке майно, придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя; (IV) особисті речі, такі як ювелірні вироби, навіть якщо вони придбані за кошти, які є спільною власністю подружжя, тощо. Однак, згідно з українським законодавством та судовою практикою, існує презумпція спільної власності подружжя: вважається, що все майно подружжя є їхньою спільною власністю і підлягає поділу, доки не буде доведено інше. Вирішуючи питання про належність майна обом подружжю, українські суди керуються такими критеріями, як час набуття майна та кошти, на які таке майно набуто (джерело набуття). Наприклад, якщо майно було придбано за особисті кошти під час шлюбу, це майно не є спільною власністю подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, який його придбав. При цьому, якщо не буде підтверджено факт придбання майна за особисті кошти, презумпція спільної власності подружжя збережеться. Той з подружжя, який заперечує вимогу про те, що майно є індивідуальною власністю, несе тягар спростування презумпції спільної власності. Стаття 59 вимагає, щоб подружжя при управлінні майном зважало на інтереси дитини та інших членів сім’ї, які за законом мають право користуватися їх майном.Сімейний кодекс України № 2947-III, статті 24, 56: добровільність шлюбу та право подружжя на особисту недоторканність (Family Code, arts. 24, 56: voluntary marriage and right of spouses to personal inviolability) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Sexual violence and rape

Article 24 of the Family Code of Ukraine specifies that marriage requires the consent of the woman and the man, free from coercion. “Voluntary marriage” is a rather broad concept, which includes the right to freely decide to enter and maintain marriage, as well as to dissolve a marriage and terminate marital relations. At the same time, the Family Code requires that a court declare a marriage null and void if it was registered without the free consent of either party. Consent is not free and valid if (i) it was obtained by physical or psychological force or (ii) at the time of the marriage a party had a severe mental disorder, or was under the influence of alcohol, drugs, or similar substances, and was therefore not fully aware of the implications of their actions and/or was not able to control them. Consequently, the nullification of a marriage obtained without consent does not carry the same legal consequences as the dissolution of a valid, consensual marriage. For example, the property acquired during a null and void marriage is not considered jointly owned property. Article 56 established the right of wife and husband to personal inviolability, which includes the rights to: (i) freely choose their place of residence (in some cases, a married couple can live separately for valid reasons, for example, study, work, treatment, the need to care for parents or children); (ii) take measures to maintain marital relations; and (iii) terminate the marital relationship. This article also states that forcing a spouse to stay in a marriage, or forcing a spouse sex through physical or psychological violence, is an abuse of a spouse’s right to freedom and personal inviolability and may constitute domestic violence.

Стаття 24 Сімейного кодексу України визначає, що для укладення шлюбу необхідна згода жінки та чоловіка, вільна від примусу. "Добровільний шлюб" — це досить широке поняття, яке включає право вільно приймати рішення про вступ і збереження шлюбу, а також розірвання шлюбу і припинення шлюбних відносин. Водночас, Сімейний кодекс вимагає визнання судом шлюбу недійсним, якщо він зареєстрований без вільної згоди однієї зі сторін. Згода не є вільною та дійсною, якщо (I) вона була отримана за допомогою фізичного чи психологічного примусу або (II) на момент укладення шлюбу сторона мала важкий психічний розлад або перебувала під впливом алкоголю, наркотиків чи подібних речовин, і тому не повністю усвідомлював наслідки своїх дій та/або не могла їх контролювати. Тому, визнання шлюбу, укладеного без згоди, недійсним, не тягне за собою таких юридичних наслідків, як розірвання дійсного шлюбу за власною згодою. Наприклад, не вважається спільною сумісною власністю майно, набуте під час недійсного шлюбу. Стаття 56 закріпила право дружини та чоловіка на особисту недоторканність, яке включає права: (I) вільного вибору місця проживання (у деяких випадках подружня пара може проживати окремо з поважних причин, наприклад, навчання, робота, лікування, необхідність догляду за батьками або дітьми); (II) вживати заходів для підтримки шлюбних відносин; та (III) припинити шлюбні відносини. У цій статті також зазначено, що примушування подружжя залишатися у шлюбі або примушування подружжя до статевих стосунків шляхом фізичного чи психологічного насильства є зловживання правом подружжя на свободу та особисту недоторканність і може кваліфікуватися як домашнє насильство.Сімейний кодекс України № 2947-III, Статті 109-115: розлучення за рішенням суду (Family Code, arts. 109-115: divorce by court decision) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Gender discrimination

Spouses who have children may file to a competent court a divorce application supported by a written agreement detailing with whom the children will live following the divorce, to what extent the other parent will support the children, and the other parent's right to care for the children. The competent court shall award a divorce one month following the submission of the divorce application, if it is established that the divorce application is in line with the genuine intent of the wife and husband. It is interesting that the family law establishes rules according to which the court shall attempt to facilitate the reunification of the couple through measures that are not in conflict with the moral principles of society (in such circumstances, the court may suspend the proceedings and set a time limit for the spouses to reconcile, which may not exceed six months). If both spouses agree to dissolve the marriage, the terms for reconciliation are usually not set by the court. Either spouse may apply for a divorce. At the same time, the legislature limited access to justice to certain categories of persons, namely: pregnant wives and their husbands, as well as parents of children under one year of age. Thus, a divorce application may not be filed during the wife's pregnancy and within one year of childbirth, unless either spouse engages in illegal behavior that may be classified as a criminal offense against the other spouse or the child. Such a limitation does not typically preserve the family, and may interfere with a person's right to marry another person with whom they already live, affects decision-making regarding the acquisition of property, because in this case it will be considered joint property (it will be very difficult for a person to challenge the presumption of joint property in court even if the persons do not live together). When deciding the issue of divorce, the court shall investigate the actual relationship of the spouse and genuine grounds for filing for divorce, with due regard to whether the spouses have a minor child or any other important factors. After divorce, a person has the right to revert their pre-marriage last name. In case of divorce granted by the court, the marriage shall be deemed terminated as of the effective date of the court judgment awarding the divorce.

Подружжя, яке має дітей, може подати до компетентного суду заяву про розірвання шлюбу, яка супроводжується письмовою угодою, в якій вказується, з ким проживатимуть діти після розірвання шлюбу, в якому обсязі другий з батьків утримуватиме дітей, а також право другого з батьків піклуватися про дітей. Компетентний суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу через місяць після подання заяви про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає справжнім намірам дружини та чоловіка. Цікаво, що сімейне законодавство встановлює правила, відповідно до яких суд намагається сприяти возз’єднанню подружжя за допомогою заходів, які не суперечать моральним засадам суспільства (за таких обставин суд може призупинити провадження та призначити строк для примирення подружжя, який не може перевищувати шести місяців). У разі згоди обох з подружжя на розірвання шлюбу строк примирення судом зазвичай не встановлюються. Будь-хто з подружжя може подати заяву на розірвання шлюбу. Водночас законодавець обмежив доступ до правосуддя певним категоріям осіб, а саме: вагітним дружинам та їхнім чоловікам, а також батькам дітей віком до одного року. Таким чином, заява про розірвання шлюбу не може бути подана під час вагітності дружини та протягом одного року після пологів, за винятком випадків, коли будь-хто з подружжя вчинив протиправну поведінку, яка може бути кваліфікована як кримінальний злочин щодо іншого з подружжя або дитини. Таке обмеження, як правило, не зберігає сім’ю, може перешкоджати праву особи на шлюб з іншою особою, з якою вони вже проживають, впливати на прийняття рішення щодо придбання майна, оскільки в цьому випадку воно вважатиметься спільною власністю (вкрай важко оскаржити презумпцію спільної власності в суді, навіть якщо особи не проживають разом). При вирішенні питання про розірвання шлюбу суд з'ясовує фактичні стосунки подружжя та дійсні підстави для звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу, з урахуванням наявності у подружжя неповнолітньої дитини та інших важливих обставин. Після розірвання шлюбу особа має право повернути своє дошлюбне прізвище. У разі розірвання шлюбу за рішенням суду шлюб вважається припиненим з дня набрання законної сили рішенням суду про розірвання шлюбу.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 106-107: розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану (Family Code, arts. 104-105: marriage termination by the civil registration office) (2002)


Divorce and dissolution of marriage

Articles 106-107 of the Family Code of Ukraine allow termination of a marriage by the civil registration office upon an application filed by the spouses who do not have children or one of the spouses (i.e., this is an out-of-court procedure for termination of marriage). Spouses who do not have children may file an application for divorce with the civil registration office (if the spouses have minor children, dissolution of marriage is possible only by court decision: see Family Code of Ukraine Articles 109-115). The civil registration office shall execute a marriage termination certificate one month after the application, unless the application has been withdrawn. The civil registration office may terminate a marriage at the request of one of the spouses, if the other spouse: (i) has been declared missing; (ii) has been declared incapacitated (under Ukrainian law, a person may be declared incapable by a court due to a chronic, persistent mental disorder, if they are unable to manage, or understand the meaning of, their actions). The Law of Ukraine 'On State Registration of Civil Status Acts' also sets some specific rules of termination of marriage by the civil registration office. For example, that Law defines the possibility for a person to revert their pre-marriage last name after state registration of divorce.

Статтями 106-107 Сімейного кодексу України допускається розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей, або одного з подружжя (тобто це позасудовий порядок припинення шлюбу). Подружжя, яке не має дітей, може подати до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу (якщо подружжя має неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу можливе лише за рішенням суду: див. статті 109-115 Сімейного кодексу України). Орган реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу через місяць після подання заяви, якщо заяву не було відкликано. Орган реєстрації актів цивільного стану може розірвати шлюб на вимогу одного з подружжя, якщо другий з подружжя: (I) визнаний безвісно відсутнім; (II) визнаний недієздатним (відповідно до законодавства України, особа може бути визнана судом недієздатною, внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу, якщо вона не здатна керувати або розуміти значення своїх дій). Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" також встановлює окремі правила розірвання шлюбу органами реєстрації актів цивільного стану. Наприклад, цим Законом визначено можливість повернення особою дошлюбного прізвища після державної реєстрації розірвання шлюбу.Сімейний кодекс України № 2947-III 2002, статті 104-105: припинення та розірвання шлюбу (Family Code arts. 104-105: termination and dissolution of marriage) (2002)


Divorce and dissolution of marriage, Forced and early marriage

Termination of marriage is a legal status, after which the legal relationship between the spouses no longer exists. Articles 104-105 of the Family Code of Ukraine provide that a marriage is terminated if either spouse is presumed dead or declared missing. Dissolution is one of the types of termination of marriage provided by the Family Code. Dissolution can take place via in-court and out-of-court procedure, namely: (i) upon application to the civil registration office for divorce filed by (a) both spouses (if spouses do not have children) or (b) only one of spouse (if the second spouse has been declared missing or incapacitated); (ii) upon successful application to a competent court from spouses who have children; (iii) upon the application of one of the spouses. These articles reflect the principle of “voluntary marriage,” which requires free and complete consent not only at the time of marriage registration, but also during marriage and its subsequent dissolution. No one can be forced to stay in a marriage. A simple unwillingness to continue being married to a certain person is enough, even in the absence of conflicts, quarrels, etc.

Припинення шлюбу є правовим станом, після якого правовідносини між подружжям перестають існувати. Статтями 104-105 Сімейного кодексу України передбачено, що шлюб припиняється у разі визнання одного з подружжя померлим або безвісно відсутнім. Розірвання шлюбу є одним із видів припинення шлюбу, передбачених Сімейним кодексом. Розірвання шлюбу може відбутися в судовому та позасудовому порядку, а саме: (I) за заявою до відділу реєстрації актів цивільного стану про розлучення, поданою (а) обома подружжям (якщо подружжя не має дітей) або (б) лише одним із подружжя (якщо другий з подружжя визнано безвісно відсутнім або недієздатним); (II) після успішного звернення до компетентного суда від подружжя, яке має дітей; (III) за заявою одного з подружжя. У цих статтях відображено принцип "добровільності шлюбу", який вимагає вільної та повної згоди не лише під час реєстрації шлюбу, але й під час шлюбу та його подальшого розірвання. Нікого не можна змусити залишатися в шлюбі. Досить простого небажання продовжувати перебування в шлюбі з певною людиною, навіть за відсутності конфліктів, сварок і т.Сімейний кодекс України №2947-III 2002, Статті 49, 50, 123, 136: право на материнство, право на батьківство та використання репродуктивних технологій (Family Code of Ukraine, arts. 49, 50, 123, 126: right to maternity, paternity, reproductive technology) (2002)


Abortion and reproductive health rights, Divorce and dissolution of marriage

Articles 49, 50 of the Family Code of Ukraine refer the right to maternity and the right to parentage to the personal non-property rights of spouses. The term “maternity” means women’s legally guaranteed right to reproductive opportunity on (i.e., to give birth to children, raise them). The core of this personal non-property right is the wife's authority to decide whether or not to have a child. In addition, these articles establish that a woman's reluctance to have a child or her inability to conceive a child can be grounds for the dissolution of marriage. The same consequences entail if a man's refuses to, or his cannot, have a child. Such rules of the family legislation on the reason for the dissolution of marriage due to the wife's or husband's unwillingness or inability to have children restrict the freedom of behavior of women and men in marriage and violate the right to reproductive freedom. Article 123 establishes that if a married couple produce an embryo that is carried by a surrogate, then, the spouses are deemed the parents of the child. Similarly, the spouses are recognized as the parents when the wife gives birth to a child via implantation of an embryo that is not biologically hers. Article 136 of the Family Code of Ukraine allows a person legally registered as a child’s father to contest that registration, and thus his legal responsibilities as a parent to that child, if he believes or knows that he is not the child’s biological father. An analysis of court practice indicates that, as evidence of the lack of a parent-child relationship, the court accepts testimony of witnesses and results of forensic genetic examination.

Статтями 49, 50 Сімейного кодексу України право на материнство та право на батьківство віднесено до особистих немайнових прав подружжя. Термін "материнство" означає гарантоване законом право жінки на репродуктивну можливість (тобто народжувати дітей, виховувати їх). Ядром цього особистого немайнового права є правомочності дружини вирішувати питання про народження чи ненародження дитини. Крім цього, ці статті встановлюють, що підставою для розірвання шлюбу може бути небажання жінки мати дитину або її нездатність зачати дитину. Такі ж наслідки виникають, якщо чоловік відмовляється або не може мати дитину. Такі норми сімейного законодавства про підстави розірвання шлюбу через небажання чи нездатність дружини чи чоловіка мати дітей обмежують свободу поведінки жінки та чоловіка у шлюбі та порушують право на репродуктивну свободу. Статтею 123 встановлено, що, якщо у подружжя зароджується ембріон, виношуваний сурогатною матір'ю, то батьками дитини визнається подружжя. Так само, подружжя визнається батьками, коли дружина народжує дитину, шляхом перенесення в її організм ембріона, який їй біологічно не належить. Стаття 136 Сімейного кодексу України дозволяє особі, яка в установленому законом порядку записана батьком дитини, оскаржити таку реєстрацію, а отже, і свої обов’язки як батька щодо цієї дитини, якщо вона вважає або знає, що не є біологічним батьком дитини. Аналіз судової практики вказує на те, що як доказ відсутності зв’язку між батьком та дитиною суд приймає показання свідків та результати судово-генетичної експертизи.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми" № 417 2012 (Resolution 'On Approval of the Procedure for establishing the status of person affected by human trafficking') (2012)


Trafficking in persons

The Procedure defines the rules for determining the status of a victim of human trafficking based on relevant information. The document requires that a victim submit an application to establish status to their local state administration. The Procedure determines victims’ rights to receive shelter, medical, psychological, and other government assistance. If the application is approved, the victim of human trafficking is issued a certificate. The requirements for establishing the status are: (i) conclusion of an illegal agreement (for example, if a person (victim) was sold by agreement as goods by one person (seller) to another person (buyer)); (ii) recruitment, movement, concealment, transfer, or receipt of a person for the purpose of exploitation, including coercion, abduction, fraud, blackmail, material, or other dependence; (iii) the applicant’s supporting documents and materials affirm their eligibility. A person whose status has been established and who has received the relevant certificate has the right to receive one-time financial assistance in accordance with the Procedure. Also, victims will receive information about their rights and opportunities, set out in their own language, as well as compensation for moral and material damage at the expense of the persons who caused it. The status is granted for up to two years and can be extended. According to official statistics for 2021, the status of victims of human trafficking was established for 47 citizens, of whom 11 are women, 36 are men, and 1 is a child. The greatest number of persons suffered from labor exploitation. The main destination countries are Ukraine and the Russian Federation.

Порядок визначає правила визначення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, за відповідною інформацією. Документ передбачає, що потерпілий подає заяву про встановлення статусу до місцевої державної адміністрації. Порядок визначає права потерпілих на отримання притулку, медичної, психологічної та іншої державної допомоги. У разі задоволення заяви, потерпілому від торгівлі людьми видається довідка. Вимогами для встановлення статусу є: (I) укладення незаконної угоди (наприклад, якщо особа (потерпілий) була продана за домовленістю як товар однією особою (продавцем) іншій особі (покупцю)); (II) вербування, переміщення, приховування, передача або одержання особи з метою експлуатації, включаючи примус, викрадення, шахрайство, шантаж, матеріальну чи іншу залежність; (III) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу. Право на отримання одноразової грошової допомоги згідно з Порядком має особа, статус якої встановлено та, яка отримала відповідну довідку. Також потерпілі отримають інформацію про свої права та можливості, викладену рідною мовою, а також відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її завдали. Статус надається на термін до двох років і може бути продовжений. Згідно з офіційною статистикою за 2021 рік статус постраждалих від торгівлі людьми встановлено 47 громадянам, з яких 11 жінок, 36 чоловіків, 1 дитина. Найбільша кількість осіб постраждала від трудової експлуатації. Основні країни призначення – Україна та Російська Федерація.Закон України "Про державну службу" № 889-VIII 2015 (Law on Ukraine "On Civil Service") (2015)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Law 'On Civil Service,' among the other main principles of civil service, defines equal access to civil service, namely the prohibition of all forms of discrimination, unjustified restrictions, and granting unjustified advantages to certain categories of citizens when entering and completing civil service. It is interesting that the enforcement of this rule is carried out through some measures, which are taken by the National Agency of Ukraine for Civil Service. For example, in 2021, amendments were made to the General Rules of Ethical Conduct of Civil Servants and Local Self-Government Officials, including regulations regarding combating discrimination, ending sexual harassment, and ensuring gender equality among civil servants and local self-government officials. In addition, the National Agency of Ukraine for Civil Service issues, within the scope of its powers, provides advanced training of employees of state authorities, enterprises, institutions and organizations, and local self-government bodies to ensure equal rights and opportunities for women and men. Also, the Law prohibits sending pregnant women, civil servants who have children under 14 years of age, or women who independently raise children with disabilities on business trips without their consent. It is forbidden to involve pregnant women and women with children under the age of three in overtime work, as well as work on weekends, holidays and work at night. Women who have children aged 3 - 14 years or a child with a disability may engage in overtime work only with their consent.

Закон "Про державну службу" серед основних принципів державної служби визначає рівний доступ до державної служби, а саме заборону будь-яких форм дискримінації, необґрунтованих обмежень, надання необґрунтованих переваг окремим категоріям громадян під час вступу та проходження державної служби. Цікаво, що виконання цієї норми здійснюється за допомогою заходів, які вживає Національне агентство України з питань державної служби. Наприклад, у 2021 році внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема норми щодо протидії дискримінації, припинення сексуальних домагань та забезпечення ґендерної рівності серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Крім цього, Національне агентство України з питань державної служби в межах своїх повноважень забезпечує підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Також Законом заборонено направляти у відрядження вагітних жінок, державних службовців, які мають дітей віком до 14 років, а також жінок, які самостійно виховують дітей-інвалідів, без їх згоди. Забороняється залучати до надурочних робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також до робіт у вихідні, святкові дні та у нічний час. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою.Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256", № 1254 2017 (Invalidation of Heath Order No. 256) (2017)


Employment discrimination, Gender discrimination

This Order invalidated Order No 256, which listed heavy work and work with harmful and dangerous working conditions in which the employment of women was prohibited. Order No 256’s list of prohibited work for women included 70 types of work and 558 professions. Among the priority factors were the physical stress associated with lifting and carrying loads, forced working posture, vibration, and other similar tasks that could affect a woman's body and reproductive health. The following types of professions were prohibited for women: the well-paid professions of a subway driver, a motorist on a ship, and long-distance bus driver. In addition, the Law of Ukraine 'On Organization of Labor Relations under the Martial Law' specifies that during the period of martial law, the employment of women (except for pregnant women and women with a child under one year of age) is allowed for heavy work with their consent and in jobs with harmful or dangerous working conditions, including underground works. Invalidating Order No 256 is a positive step because (i) no one has the right to determine what a person should study for and where they should work; (ii) the Constitution of Ukraine stipulates that no one may be discriminated against based on gender, age, religion, etc.; (iii) Order 256’s now-defunct prohibitions deprived women of social protections because, for example, in practice, women unofficially worked in the positions they considered necessary in violation of the Law. This, in turn, led women not receiving salaries equal to men’s because women could not be officially employed.

Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, Наказ № 256, який містив перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких заборонялося застосування праці жінок. До списку заборонених Наказом № 256 робіт для жінок увійшли 70 видів робіт і 558 професій. Серед пріоритетних факторів були фізичні навантаження, пов'язані з підйомом і перенесенням вантажів, вимушеною робочою позою, вібрацією та іншими подібними завданнями, які можуть вплинути на жіночий організм і репродуктивне здоров'я жінки. Для жінок були заборонені такі види професій: високооплачувані професії машиніста метрополітену, моториста на кораблі, водія автобуса далекого прямування. Крім цього, Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначено, що на період дії воєнного стану допускається прийняття на роботу жінок (крім вагітних і жінок, які мають дитину віком до одного року) на важких роботах за їх згодою та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, у тому числі на підземних роботах. Визнання недійсним Наказу № 256 є позитивним кроком, оскільки (I) ніхто не має права визначати, де людина має навчатися і де працювати; (II) Конституція України визначає, що ніхто не може бути дискримінований за ознакою статі, віку, віросповідання тощо; (III) заборони Наказу № 256, які тепер не діють, позбавляли жінок соціального захисту, оскільки, до прикладу, на практиці жінки неофіційно працювали на посадах, які вони вважали необхідними, всупереч Закону. Це, у свою чергу, призводило до того, що жінки не отримували заробітну плату на рівні заробітній платі чоловіків, оскільки жінки не могли бути офіційно працевлаштовані.Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року" №1544 2020 (Order on UNSC resolution 1325 "Women, Peace, Security") (2020)


Gender discrimination, Gender violence in conflict, Gender-based violence in general, Sexual violence and rape

The National action plan for the implementation of UN Security Council resolution 1325 'Women, peace, security' for the period until 2025 was developed, in accordance with the Law of Ukraine 'On Ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men', as well as Ukraine's international obligations in the field of human rights. This document aims to address: women's participation in decision-making; combating gender-based violence and sexual violence related to armed conflict, etc. As a problem that needs to be solved in Ukraine, this document defines women's vulnerability to the negative consequences of armed conflict. In particular, according to official statistics, the majority of internally displaced persons, unemployed internally displaced persons, etc., are women. In addition, the analyzed document contains the results of the study on violence 'Women's Well-being and Security' conducted by the OSCE in 2019, according to which 67% of Ukrainian women (who have suffered from violence), they have been subjected to physical, psychological, or sexual violence by the time they are 15 years old. The Ministry of Social Policy of Ukraine is the executive body responsible for the implementation of the National action plan. This document includes the following strategic goals: ensuring the protection of women from sexual and gender-based violence (during armed conflict and peacetime); ensuring the process of post-conflict recovery; development and implementation of the transitional justice system based on the principles of ensuring equal rights and opportunities for women and men, etc. In addition, the National Plan includes the obligation of the Ministry of Social Policy to publish an annual report on its implementation for public discussion on its official website. But, at the same time, the website of this body contains the latest report for 2020 only.

Національний план дій розроблено відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", а також міжнародних зобов’язань України у сфері прав людини. Цей документ спрямований на забезпечення: участі жінок у прийнятті рішень; боротьби із ґендерно зумовленим насильством та сексуальним насильством, пов’язаним зі збройним конфліктом тощо. Як проблему, що потребує вирішення в Україні, цей документ визначає вразливість жінок до негативних наслідків збройного конфлікту. Зокрема, згідно з офіційною статистикою, більшість внутрішньо переміщених осіб, безробітних внутрішньо переміщених осіб тощо становлять жінки. Крім цього, аналізований документ містить результати дослідження з питань насильства "Жіноче благополуччя та безпека", проведеного ОБСЄ у 2019 році, згідно з яким 67% українських жінок (які постраждали від насильства) зазнавали фізичного, психологічного чи сексуального насильства у віці до 15 років. Органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію Національного плану дій, є Міністерство соціальної політики України. Цей документ містить такі стратегічні цілі: забезпечення захисту жінок від сексуального та ґендерно зумовленого насильства (під час збройного конфлікту та мирний час); забезпечення процесу постконфліктного відновлення; розвиток та впровадження системи правосуддя перехідного періоду, що заснована на принципах забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, тощо. Крім того, Національний план містить обов’язок Міністерства соціальної політики публікувати щорічний звіт про його виконання для громадськості. обговорення на офіційному сайті. Але, при цьому, на сайті цього органу розміщено останній звіт лише за 2020 рік.Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях" № 2523-VIII 2018 (Equal Rights & Opportunity) (2018)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Law (No 2523-VIII) amended the Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine and the Law of Ukraine 'On Military Service and Military Duty' in order to allow women to be assigned to 24-hour military duty on an equal basis with men. Before these amendments, the Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine contained the rule according to which female soldiers, as a rule, are not assigned to 24-hour military duty. In addition, all officer and sergeant positions now are available to women in the Armed Forces, subject to compliance with legislation on childhood and maternity protection. At the same time, advantages for women in the field of military service still exist. For example, Article 101 of the Law of Ukraine 'On social and legal protection of servicemen and members of their families' defines the following procedure for granting leave to men: only a female soldier can receive maternity leave during “special” periods, specifically (i) from the moment of the announcement of the decision to mobilize; (ii) the introduction of martial law in Ukraine or in some of its localities and includes the time of mobilization, wartime, and partial of the reconstruction period after the end of military actions. In contrast, a male soldier can use childcare leave only in peacetime. Similarly, the legislation of Ukraine contains a rule that prohibits male soldiers using childcare leave before a child reaches three years of age for military men during martial law or “special” period. Amendments introduced by the Law (No. 2523-VIII) are a step towards the equality of men and women in the field of military service, but there are still certain gender discriminatory norms that are not regulated by the current legislation.

Законом (№ 2523-VIII) внесено зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Закону України "Про військову службу і військовий обов’язок", аби дозволити призначення жінок на цілодобове військове чергування на рівні з чоловіками. До цих змін у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України була норма, згідно з якою військовослужбовці-жінки, як правило, не призначаються на цілодобове військове чергування. Крім того, усі офіцерські та сержантські посади тепер доступні жінкам у Збройних Силах, за умови дотримання законодавства про охорону дитинства та материнства. Водночас переваги для жінок у сфері військової служби все ж існують. Наприклад, статтею 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначено такий порядок надання відпустки чоловікам: лише військовослужбовець-жінка може отримати відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами в "особливий" період, а саме (I) з моменту оголошення рішення про мобілізацію; (II) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, що охолює мобілізацію, воєнний стан та частково період відбудови після закінчення військових дій. Натомість військовослужбовець-чоловік може використовувати відпустку по догляду за дитиною лише в мирний час. Так само, в законодавстві України є норма, яка забороняє військовослужбовцям-чоловікам використовувати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку під час воєнного стану чи "особливого" періоду. Зміни, внесені Законом № 2523-VIII, є кроком до рівноправності чоловіків і жінок у сфері військової служби, але залишаються певні ґендерно-дискримінаційні норми, які не врегульовані чинним законодавством.Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності" № 1128 2020 (Communication Concept on Gender Equality) (2020)


Gender discrimination, Gender-based violence in general, Sexual harassment

The purpose of the Concept is to improve society's understanding of the essence and tasks of state gender policy and to perceive it as an integral component of a democratic and legal state. The text of the Concept highlights the problems that need to be solved. For example, the gender discrimination, gender-based violence, and sexual harassment in Ukrainian society. Gender stereotypes are often ignored and dismissed, which is a negative trend. In addition, an extremely dangerous factor is the large amount of sexist and discriminatory content in the informational space, including sexist advertising. Women are underrepresented in the upper echelons of the labor sectors, public life, and politics. These, as well as a number of other global problems in the field of ensuring equal rights of women and men, led to the adoption of this Concept. The realization of this strategic program document is planned until 2025. For this, an action plan was developed and presented for discussion with the public, which contains successive steps for the implementation of the Concept and contains 8 strategic goals, in particular, ensuring the participation of women in the decision-making process and political activity; ensuring equal access of women and men to justice; elimination of gender-based violence, etc. It is planned that the achievement of these goals should be carried out mainly through public awareness (media appearances, discussions), educational activities, research on gender issues, communication companies, etc. The Concept should help intolerance of all forms of discrimination, overcoming established stereotypes regarding gender roles, as well as embedding standards of equal rights of women and men in society.

Метою Концепції є вдосконалення розуміння суспільством сутності та завдань державної ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та правової держави. У тексті Концепції висвітлено проблеми, які потребують вирішення. Наприклад, ґендерна дискримінація, ґендерне насильство та сексуальні домагання в українському суспільстві. Ґендерні стереотипи часто ігноруються та відкидаються, що є негативною тенденцією. Крім цього, надзвичайно небезпечним фактором є велика кількість сексистського та дискримінаційного контенту в інформаційному просторі, в тому числі сексистської реклами. Жінки недостатньо представлені на керівних посадах, у громадському житті та політиці. Ці, а також низка інших глобальних проблем у сфері забезпечення рівності прав жінок і чоловіків зумовили прийняття цієї Концепції. Реалізація цього стратегічного програмного документу розрахована до 2025 року. Для цього розроблено та представлено на обговорення громадськості план заходів, який містить послідовні кроки щодо реалізації Концепції та містить 8 стратегічних цілей, зокрема забезпечення участі жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності; забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до правосуддя; викорінення ґендерного насильства тощо. Передбачається, що досягнення цих цілей має здійснюватися переважно через інформування громадськості (виступи в ЗМІ, дискусії), просвітницьку діяльність, дослідження ґендерних питань, комунікаційні компанії тощо. Концепція має сприяти нетерпимості до будь-яких форм дискримінації, подолання усталених стереотипів щодо ґендерних ролей, а також утвердження стандартів рівних прав жінок і чоловіків у суспільстві.Закон України "Про відпустки" (№ 504/96-ВР), (Law of Ukraine 'On leave' No 504/96-ВР of 1996) (1996)


Employment discrimination

The Law provides a number of benefits and guarantees for women. In particular, annual basic and additional full-time leave in the first year of work is provided to employees after six months of continuous work at the enterprise, institution, or organization. However, until this term, such leave may be granted to women (at their request) before or after maternity leave, as well as to women who have two or more children under the age of 15 or a child with a disability. Also, mentioned above categories of women have the right to receive annual leave at their request at a time convenient for them. The Law also guarantees women's right to leave in connection with pregnancy and childbirth (this means that women shall be granted a paid maternity leave for 70 calendar days before childbirth and for 56 calendar days after childbirth, counting from the day of childbirth). According to amendments to the Law, a child's father, after the end of maternity leave, can use childcare leave (parental leave) until his child reaches the age of three. In addition, a man whose wife has given birth to a child has the right to a one-time paid paternity leave of up to 14 calendar days after the birth of the child. These changes were introduced in the year 2021 by the Law of Ukraine 'On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning Ensuring Equal Opportunities for Mothers and Fathers to Care for a Child'. Such a step brings Ukraine closer to the policy of gender equality. Both women and men have the same rights and responsibilities regarding the upbringing of their children.

Закон передбачає ряд пільг та гарантій для жінок. Зокрема, щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи надаються працівнику після шести місяців безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації. Але до цього терміну така відпустка може надаватися жінкам (за їх бажанням) до або після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда. Також вищезазначені категорії жінок мають право на отримання щорічної відпустки за їх бажанням у зручний для них час. Закон також гарантує жінкам право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (це означає, що жінкам надається оплачувана відпустка тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів). Відповідно до змін до Закону, батько дитини після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами може використати відпустку по догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку. Крім цього, чоловік, дружина якого народила дитину, має право на одноразову оплачувану відпустку по догляду за дитиною тривалістю до 14 календарних днів після народження дитини. Ці зміни були внесені у 2021 році Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька щодо догляду за дитиною". Такий крок наближає Україну до політики гендерної рівності. І жінки, і чоловіки мають однакові права та обов'язки щодо виховання дітей.Наказ Міністерства охорони здоров`я України "Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення" № 423 2013 (Pregnancy care) (2013)


Abortion and reproductive health rights

The Procedure establishes a list of measures and services for the prevention of an unintended pregnancy, abortion procedures, and the prevention of post-operative complications. In Ukraine, artificial termination of pregnancy is permissible at the woman's request up to 12 weeks. From 12-22 weeks, pregnancy can be terminated only under a number of conditions specified in the legislation, for example, if the pregnancy occurred as a result of rape or, the woman became disabled during pregnancy. For a violation of these rules, the doctor may be held criminally liable for illegal abortion (Article 134 of the Criminal Code of Ukraine). Currently, there are certain problems in the regulation of abortions of minor girls in Ukraine. In particular, the Procedure states that a girl who has reached the age of 14 can independently apply to a hospital to provide her with an abortion, without consent of her parents. However, this rule creates a conflict in Ukraine’s abortion laws because: (i) the Civil Code of Ukraine provides the right of the child's legal representatives to information about the child's state of health; (ii) other legislative acts of Ukraine determine that the patient's informed consent is valid after receiving full information about his health, and such information can be obtained only from the age of 18. Under these rules, the abortion of a minor girl without consent and informing her parents is considered illegal. Based on the analysis of these rules, it can be concluded that Ukraine belongs to the category of states where abortions are allowed at the request of a woman (according to the principle 'my body is my own'). This means that in order to access an abortion service, a woman only has to go to the appropriate health care facility. However, there are certain conditions when such a service is permissible.

Порядок встановлює перелік заходів і послуг із запобігання небажаній вагітності, процедур переривання вагітності та запобігання післяопераційних ускладнень. В Україні дозволено штучне переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів. Після 12 до 22 тижнів вагітність може бути перервана лише за наявності певних умов, визначених законодавством, наприклад, якщо вагітність настала внаслідок зґвалтування або жінка під час вагітності стала інвалідом. За порушення цих правил лікар може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту (ст. 134 Кримінального кодексу України). Наразі в Україні існують певні проблеми щодо регулювання абортів неповнолітніх дівчат. Зокрема, у Порядку зазначено, що дівчина, яка досягла 14 років, може самостійно звернутися до лікарні для проведення їй аборту без згоди батьків. Однак ця норма створює суперечності в законодавстві України про аборти, оскільки: (I) Цивільний кодекс України передбачає право законних представників дитини на інформацію про стан здоров’я дитини; (II) іншими законодавчими актами України визначено, що інформована згода пацієнта є правомірною після отримання повної інформації про стан його здоров’я, і така інформація може бути отримана лише з 18 років. Згідно з цими правилами аборт неповнолітньої дівчини без згоди та повідомлення її батьків вважається незаконним. Виходячи з аналізу цих норм, можна зробити висновок, що Україна належить до категорії держав, де дозволені аборти за бажанням жінки (за принципом "моє тіло — моє"). Це означає, що для того, щоб отримати послугу аборту, жінці достатньо звернутися до відповідного медичного закладу. Однак є певні умови, коли така послуга дозволена.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" № 655 2018 (Re shelter for victims of domestic/gender-based violence) (2018)


Domestic and intimate partner violence

The Model Regulation defines that the main tasks of the shelter are to provide a place for a safe temporary 24-hour stay and comprehensive assistance (psychological, medical, informational, legal and other services) for victims of domestic violence and/or gender-based violence. Certain categories of persons have the right to be placed in a shelter: (i) adult victims of violence (on referral from the National Police of Ukraine, mobile brigade for social and psychological assistance to victims of domestic violence and/or gender-based violence, etc.); (ii) a person who has not reached the age of majority, but is (or was) in a registered marriage; (iii) a child together with their parent or other guardian. However, if a victim is in a state of alcohol or drug intoxication, has signs of mental diseases, infectious diseases of the skin and hair, tuberculosis, etc., they will not be admitted to the shelter. It is interesting that the address of the temporary shelter cannot be found on the Internet; it cannot be disclosed for the safety of those who are in shelter. Moreover, victims do not know the exact address (in practice, they come to the shelter with social service workers). Currently, the issue of the length of stay of the women, who are victims of violence in the shelter is problematic. According to the Model Regulation, people can stay in a shelter for up to three months or, in case of difficult life circumstances, up to six months. After three months, women very often return to their abusers. This can be explained by two main reasons: (i) during this period, not everyone finds the internal resources to restore and start an independent life; (ii) court hearing of divorce or division of property is quite lengthy in time. And very often after 90 days in the shelter, these women still have nowhere to go, except back 'to the family' (that's why 40% of women return to the shelter again).

Типовим положенням визначено, що основними завданнями притулку є забезпечення місця для безпечного тимчасового цілодобового перебування та надання комплексної допомоги (психологічні, медичні, інформаційні, юридичні та інші послуги) жертвам насильства в сім’ї та/або ґендерно зумовленого насильства. Право на влаштування до притулку мають певні категорії осіб: (I) повнолітні особи, які постраждали від насильства (за направленням Національної поліції України, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього та/або ґендерно зумовленого насильства) тощо; (II) особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (або перебувала) у зареєстрованому шлюбі; (III) дитина разом із батьками чи іншими опікунами. Проте, якщо потерпілі перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, має ознаки психічних захворювань, інфекційних захворювань шкіри та волосся, туберкульоз тощо, вони не допускаються до притулку. Цікаво, що в Інтернеті неможливо знайти адресу тимчасового притулку; його не можна розголошувати заради безпеки тих, хто перебуває в притулку. Крім того, постраждалі не знають точної адреси (на практиці вони приходять до притулку разом із працівниками соціальних служб). Наразі проблемним є питання щодо тривалості перебування у притулку жінок, які є жертвами насильства. Відповідно до Типового положення, люди можуть перебувати у притулку до трьох місяців, а у разі складних життєвих обставин – до шести місяців. Через три місяці жінки дуже часто повертаються до своїх кривдників. Це можна пояснити двома основними причинами: (I) у цей період не всі знаходять внутрішні ресурси для відновлення та початку самостійного життя; (II) судове засідання щодо розірвання шлюбу або поділу майна є досить тривалим у часі. І дуже часто після 90 днів у притулку цим жінкам все ще нікуди подітися, окрім як повертатись "до сім’ї" (тому 40% жінок повертаються до притулку знову).Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" № 654 2018 (2018)


Domestic and intimate partner violence

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 'On Approval of the Model Regulation on the mobile brigade for social and psychological assistance to victims of domestic violence and/or gender-based violence' (No 654) of 2018 defines the basic principles of activity and organization of a mobile brigade of social and psychological assistance to victims of domestic violence and/or gender-based violence. The term “mobile brigade” means specialized support service. This Model Regulation was developed to implement the Law of Ukraine "On Preventing and Combating Domestic Violence," which established that among the entities taking measures in the field of prevention and combating domestic violence (except shelters, call centers for victims, etc.), there should be mobile brigades. The mobile brigade should include social workers, psychologists and a driver. It provides services by conducting professional consultations by telephone, visiting the place of residence (stay) of the victims or another place specified by them, specially allocated and equipped premises. Victims of domestic violence and/or gender-based violence can receive not only psychological help, but also clarification of their rights as victims (what services they can receive, namely medical, social, psychological, legal, etc.). If necessary, victims can be taken to crisis rooms or shelters. The mobile brigade can carry out its work unscheduled when it receives a notification about the commission of violence and the victim’s need for urgent assistance. The brigades are primarily financed at the expense of the local budget, and therefore there may be problems with the material and technical support for the brigade’s specialists (for example, lack of cars, phones, fuel, etc.), which may negatively affect the timeliness and quality of the brigade’s services.

Типове положення визначає основні принципи діяльності та організації мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї та/або ґендерно зумовленого насильства. Термін "мобільна бригада" означає спеціалізовану службу підтримки. Це Типове положення розроблено на виконання Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", яким встановлено, що серед суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (крім притулків, кол-центрів для потерпілих тощо), мають бути мобільні бригади. Мобільна бригада складається із соціальних працівників, психологів та водія. Послуги надаються шляхом проведення фахових консультацій у телефонному режимі, виїздів за місцем проживання (перебування) потерпілих або іншого визначеного ними місця, спеціально відведених та обладнаних приміщеннях. Жертви домашнього та/або ґендерно зумовленого насильства можуть отримати не лише психологічну допомогу, а й роз’яснення їхніх прав як потерпілих (які послуги вони можуть отримати, а саме: медичні, соціальні, психологічні, юридичні тощо). У разі необхідності постраждалих можуть доставити до кризових кімнат або притулків. Мобільна бригада може здійснювати свою роботу позапланово при отриманні повідомлення про вчинення насильства та потребу потерпілого в терміновій допомозі. Бригади переважно фінансуються за рахунок місцевого бюджету, а тому можуть виникнути проблеми з матеріально-технічним забезпеченням спеціалістів бригади (наприклад, відсутність автомобілів, телефонів, палива тощо), що може негативно вплинути на своєчасність і якість послуг бригади.Наказ Міністерства соціальної політики України "Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі" №345 (Order on appeals of gender discrimination No. 345 of 2012) (2012)


Gender discrimination

The Expert Council on issues of consideration of appeals on facts of discrimination on the basis of gender (hereinafter “the Expert Council”), which was created under the Ministry of Social Policy of Ukraine with the purpose of responding to complaints and appeals from citizens regarding gender discrimination. Discrimination is when an individual and/or a group of individuals suffers from a gender-based restriction on the recognition, exercise, or enjoyment of rights and freedoms in any form established by the Law of Ukraine 'On the Principles of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine', except for cases in which such restriction has a legitimate, reasonably justified aim that is achieved in an appropriate and necessary way. The main tasks of the Expert Council are: (i) evaluating appeals based on gender discrimination by executive authorities, local authorities, non-governmental organizations, and citizens with the aim of providing an expert assessment and taking appropriate measures; (ii) preparing proposals for legislative amendments in order to ensure compliance with protecting equal rights and opportunities for women and men; (iii) preventing all forms of gender discrimination, etc. Most of the appeals considered by this body concern discriminatory advertising (sexist outdoor advertising on the streets of Ukrainian cities). At the same time, the creation of the Expert Council does not guarantee its effectiveness. According to the Order No 345: (i) there is no effective enforcement mechanism for the decisions of the Expert Council (it only provides recommendations to authorities and other entities regarding the elimination of violations and appropriate response measures); (ii) the decisions of the Expert Council are advisory and not binding in nature; (iii) Ukrainian law does not impose liability for failure to comply with decisions of the Expert Council. In addition, there is almost no information in the media about the activities of the Expert Council. Consequently, many citizens are not aware of the existence of this state body and how to contact it.

З метою реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної політики України було створено Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі (надалі — "Експертна рада"). Дискримінація за ознакою статі означає ситуацію, за якої особа та/або група осіб зазнає обмежень у правах і свободах в будь-якій формі, встановленій Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Основними завданнями Експертної ради є: (I) оцінка звернень щодо гендерної дискримінації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, громадян з метою надання експертної оцінки та вжиття відповідних заходів; (II) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення захисту рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; (III) запобігання будь-яким формам гендерної дискримінації тощо. Більшість звернень, розглянутих цим органом, стосуються дискримінаційної реклами (зовнішньої сексистської реклами на вулицях міст України). Водночас, створення зазначеного органу не говорить про його ефективність, оскільки (I) відсутній ефективний механізм виконання рішень Експертної ради (вона лише надає рекомендації органам влади та іншим установам усунути відповідні порушення та вжити відповідні заходи); (II) рішення цього органу мають рекомендаційний, а не обов’язковий характер; (III) законодавством України не передбачена відповідальність за невиконання рішення Експертної ради. Крім цього, у медіапросторі майже відсутня інформації про діяльність Експертної ради у зв’язку із чим багато громадян не обізнані про факт існування такого органу та можливості звернення до нього.Gender Pay Gap Information Act 2021 (2021)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Act requires the Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth to make regulations requiring employers to publish information relating to the pay of their employees to show whether there are differences on account gender and the size of such differences (if they exist). Employers must publish the difference between both the mean and the median hourly pay of male and female employees, the difference between both the mean and the median bonus pay of male and female employees, the difference between both the mean and the median hourly pay of part-time male and female employees, and the percentage of male and female employees who received bonuses and benefits in kind. In addition, employers will be required to publish the reasons for any existing differences and the measures (if any) taken or proposed to be taken by the employer to eliminate or reduce such differences. The regulations will only apply to employers with 250 or more employees in the first two years after their introduction. In the third year, the requirements will also apply to employers with 150 or more employees. Thereafter, the requirements will apply to employers with 50 or more employees. The regulations will not apply to employers with fewer than 50 employees.Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012 (2012)


Female genital mutilation or female genital cutting, Harmful traditional practices

This Act criminalized female genital mutilation and related offences in Ireland. Section 1 defines female genital mutilation as any act the purpose or effect of which is the excision, infibulation or other mutilation of the whole or any part of the labia majora, labia minora, prepuce of the clitoris, clitoris, or vagina. Section 2 makes this an offence, but lays down certain statutory defences, including where the act committed is a surgical operation performed by a medical practitioner (or in some cases a midwife) where it is necessary for the protection of physical or mental health, or where it is performed in connection with labour or birth. Section 2(3) also explicitly provides that consent is not a defence. Section 3 also makes it an offence to remove or attempt to remove a girl or woman from Ireland where one of the purposes of removal is to subject her to an act of female genital mutilation. Persons convicted of offences under the Act are liable to a term of imprisonment of up to 12 months on summary conviction or to a class A fine, or to up to 14 years’ imprisonment on conviction on indictment.Redress for Women Resident in Certain Institutions (Amendment) Act 2019 (2019)


Gender discrimination

The 2019 Act made the 2015 Act’s (available here) health benefits available to a broader group of women – including those who had worked in 'the institutions covered by the Magdalen Restorative Justice ex-gratia Scheme' while residing in certain adjoining institutions (Section 2).Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015 (2015)


Gender discrimination

The 2015 Act provides for free health services for women who worked in Magdalen laundries (institutions ostensibly intended to house and employ ‘fallen’ women). Its Schedule provides for the 'Relevant Institutions' for the purposes of identifying women entitled to the provision of services. The 2015 Act was updated in 2019 (available here) to expand the group of women eligible for benefits under the Act.National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Act 2012 (2012)


Statutory rape or defilement

The Acts provides that a ‘relevant organisation’ shall not employ/contract/permit any person to undertake relevant work or activities (relating to children or vulnerable persons) on behalf of the organization, unless the organization receives a vetting disclosure from the National Vetting Bureau of An Garda Siochána in respect of that person. The Act defines relevant work or activities as ‘any work or activity which is carried out by a person, a necessary and regular part of which consists mainly of the person having access to, or contact with’ children (Part 1 para. 1) or ‘vulnerable persons’ (Part 2 para. 1) in specified locations (as elaborated in Schedule 1). Penalties include fines of up to €10,000 and/or imprisonment of up to five years.Criminal Justice (Withholding of Information on Offences Against Children and Vulnerable Persons) Act 2012 (2012)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The 2012 Act makes it an offence to withhold information, without reasonable excuse, about certain offences against children and vulnerable adults from the Garda Síochána (Sections 2 and 3). These ‘certain offences’ include, inter alia, murder, assault, false imprisonment, rape, sexual assault, and incest. Defences are set out in Section 4, including those which may be raised by “prescribed persons” employed or engaged by a prescribed organization (defined in Sections 5 and 6). Penalties for offenses under Sections 2 or 3 are set forth in Section 7. Upon summary conviction, a person is liable to a Class A fine (€5,000) and/or up to 12 months’ imprisonment; for conviction on indictment, the term of imprisonment changes relative to the term of imprisonment stipulated in the statute providing for the principal offence (Section 7).Children First Act 2015 (2015)


Domestic and intimate partner violence, Statutory rape or defilement

The 2015 Act imposes certain reporting obligations on organizations and groups of professionals that provide ‘relevant services’ to children (listed in Schedule 1 of the Act). The Act requires, inter alia, the provision of child safeguarding statements (Part 2), reporting by ‘mandated persons’ and ‘authorized persons’ (Part 3); and inter-departmental/sectoral implementation plans (e.g., information-sharing). The legislation also abolishes the common-law defense of “reasonable chastisement.” (Section 28).Criminal Law (Rape) (Amendment) Act 1990 (1990)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Marital rape is a crime under the 1990 Act. The 1990 Act deletes the word “unlawful” from the statutory definition of rape (‘unlawful sexual intercourse’ without consent, as set forth in the Criminal Law (Rape) Act 1981). The amended definition of rape therefore does not exclude ‘lawful’ sexual intercourse (i.e., between married persons). The 1990 Act also explicitly abolished ‘any rule of law by virtue of which a husband cannot be guilty of the rape of his wife’ (Section 5). Section 4 defines rape as any penetration (however slight) of the anus or mouth by the penis or of the vagina by any object held or manipulated by another person, providing for a punishment on conviction of up to life imprisonment (Section 4). Section 7 of the Act also deals with the corroboration rule in the case of sexual offences. In particular, the judge is no longer required to give the jury a corroboration warning, but such warning is not prohibited.Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989 (1989)


Gender discrimination, LGBTIQ

The 1989 Act prohibits incitement to hatred based on sexual orientation, race, religion, or nationality. The prohibition includes the publishing and distributing of written materials and visual images, inciting speech and behavior, and activities in private residences. It criminalizes various means of disseminating and/or promoting materials, words, or actions that are threatening, abusive, or insulting, and intended or likely to stir up hatred (Section 2). The prohibitions do not apply to fair and accurate reports of proceedings in the Oireachtas (Irish parliament) or before a court or tribunal exercising a judicial function (Section 5). Gender discrimination outside of sexual orientation is not addressed in this law.Civil Registration Act 2019 (2019)


Abortion and reproductive health rights, Gender discrimination, LGBTIQ

The Civil Registration Act 2019 made technical amendments to the Civil Registration Act of 2004, the purposes of which were to facilitate legislation to provide for registration of the birth of donor-conceived children, and to enable both partners in a same-sex female relationship to have their details recorded in such registrations. Specifically, Section 10 provides for the recording of a ‘parent’s’ details and any parent may so register although the options of ‘mother’ and ‘father’ are still available.Adoption (Amendment) Act 2017 (2017)


Gender discrimination, LGBTIQ

The 2017 Act amends and extends the law in relation to the adoption of children and made conforming amendments to other legislation. Among other things, the Act, in conjunction with the Children and Family Relationships Act 2015 (available here), enables adoption by same-sex couples. The Act, in particular, amends use of heterosexual phrases in legislation, introducing more neutral terminology for words such as “parent” and “relative” (Section 3).Children and Family Relationships Act 2015 (2015)


Abortion and reproductive health rights, LGBTIQ

The Act provides for parentage in case of donor-assisted human reproduction (“DAHR”) (Part 2), issues relating to DAHR facilities (including acquisition of gametes by operators) (Part 3), and amendments to the Guardianship of Infants Act 1964 (Part 4), Family Law (Maintenance of Spouses and Children) Act 1976, the Status of Children Act 1987, Family Law Act 1995, and among other legislation, to reflect rights and responsibilities of spouses or civil partners of biological parents and to take into account DAHR situations. The Act provides that a child born as a result of a DAHR procedure shall have as parents the mother and her spouse, civil partner, or cohabitant, provided that the mother and her spouse, civil partner, or cohabitant have consented to the latter being a parent to the child (Section 5). When construed as the parents of the child, the mother and any other parent, as the case may be, shall have all parental rights and duties in respect of the child (Section 5(3)). The donor of a gamete or embryo used in a DAHR procedure is not the parent of the child nor do they have any parental rights or duties in respect of the child (Section 5(5) and Section 5(6)). A person can only consent to providing a gamete for use in a DAHR procedure where they have attained the age of 18, have received the necessary information pursuant to the Act, and made a declaration pursuant to the Act (Section 6). An intending mother and her partner must be over the age of 21 to consent to parentage (Sections 9, 11).Sexual Offences (Jurisdiction) Act 1996 (1996)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The 1996 Act targets sex tourism. It provides that, where an Irish citizen or a person “ordinarily resident” in Ireland (a) commits an act in another country involving a child (person under the age of 17), and (b) the act constitutes an offence under the law of that country and would constitute an offence in Ireland, then the person will be guilty of the offense under Irish law (Section 2(2)). Other offences include attempted offences (Section 2(3)); procuring, aiding or abetting, and conspiring in an offence (Sections 2(4)–2(6)); transporting persons to enable such offences (Section 3); and publishing information likely to promote offenses (Sections 4). The Act also provides for offenses committed by corporate bodies (Section 5). Penalties are up to a maximum of a £10,000 fine and 5 years imprisonment on conviction on indictment, or up to 12 months’ imprisonment on summary conviction (Section 6).Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017 (2017)


International law, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017 gave effect to European Council Directive No. 2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography. It also amended certain other legislation, including the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 (available here), the Criminal Law (Incest Proceedings) Act 1995, the Child Trafficking and Pornography Act 1998 (available here), the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 (available here), and the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006. The Act provides for offences relating to sexual acts with protected persons and relating to payment for sexual activity with sex workers, offensive conduct of a sexual nature and harassment of victims of sexual offences. The Act defines ‘sexual exploitation’ in relation to a child and specifies the elements that would constitute a sexual offence against a child, including performing sexual acts in front of a child and prostitution of a child. Generally, Sections 4, 5, 6, 7, and 8 broaden the scope of criminal acts in relation to children, such as the prohibition of causing a child to watch sexual activity (Section 6), meeting a child for the purposes of sexual exploitation (Section 7), and the use of information and communication technology to facilitate the sexual exploitation of a child (Section 8). The Act also criminalizes the purchase of sexual services and prohibits sexual activity with a protected person, as defined by the Act. The Act creates a distinction related to the commission of a sexual act with a child under 17 years of age and with a child under 15 years of age, with a conviction on indictment for the former offence resulting in a term of imprisonment of up to 7 years (unless the person is in authority, in which case they may be sentenced for up to 15 years) (Section 17), and with a conviction on indictment for the latter offence resulting in a term of imprisonment of life (Section 16). Importantly, Section 48 of the Act reforms the law in relation to consent to sexual acts. In particular, it states that a person does not consent to a sexual act if, inter alia, they permits the act to take place or submits to it because of the application, threat or fear of use of force against them, if they are asleep, if they are incapable of consenting because of intoxication, or if they are mistaken as to the nature and purpose of the act or the identity of the person involved. The Act also clarifies that consent can be withdrawn at any time and that lack of physical resistance does not, of itself, constitute consent (Section 48). Finally, Section 46 allows a court to issue a “Harassment order” against a person when imposing a sentence for a sexual offence or at any time before the convicted person is released from prison.Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 (1993)


LGBTIQ, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

In addition to abolishing the offence of buggery (sodomy) between adults, this Act codifies the law relating to sex work (referred to as ‘prostitution’), with the starting point being that it does not make prostitution itself illegal. However, the Act does not define ‘prostitute’. Section 1(2) defines ‘prostitution’ as occurring where “a person solicits or importunes another person for the purpose of obtaining that other person’s services as a prostitute,” or where they solicit or importune another person on behalf of a third person for the purposes of prostitution. Section 7A criminalizes paying for sexual favors from any person, and payment can include contracting with another for cash, barter, or other consideration. Section 9 criminalizes living off prostitution in the form of ‘pimping’, providing for an offence where a person controls, organizes, compels, coerces, or directs the activities of ‘a prostitute’ in respect of prostitution for gain. Section 10 further criminalizes living of the earnings of ‘the prostitution of another person.’ Section 11 makes brothel-keeping and management an offence.Child Trafficking and Pornography Act 1998 (1998)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The 1998 Act prohibits trafficking of children for the purposes of sexual exploitation. The Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 (available here) amended the 1998 Act’s provisions related to child trafficking and sexual exploitation (Section 3) and the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2013 (available here) expanded the definition of labour exploitation and aggravating factors. The 1998 Act also criminalizes allowing a child to be used for child pornography (Section 4). A person found guilty on indictment of this offence faces up to 14 years’ imprisonment. Section 5 has been substituted by Section 12 of the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017 (available here), which prohibits the production, distribution, and possession, inter alia, of child pornography. Persons convicted of such offences are liable, on summary conviction, to a Class A fine (€5,000) and/or up to 12 months’ imprisonment, or conviction on indictment, to a fine and/or up to 14 years’ imprisonment (Section 5, as amended). Section 6, as amended, prohibits the possession of child pornography; persons convicted of such offences are liable, on summary conviction, to a Class A fine (€5,000) and/or up to 12 months’ imprisonment, or conviction on indictment, to a fine and/or up to 5 years’ imprisonment. Section 13 of the Criminal Justice Law (Sexual Offences) Act 2017 (available here) also inserts Section 5A, prohibiting, inter alia, causing, inciting, compelling, coercing, recruiting, inviting, or inducing of a child to participate in a pornographic performance or the gaining from such participation.Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013 (2013)


International law, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Human Trafficking Amendment Act amends the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 (available here) and the Child Trafficking and Pornography Act 1998 (available here). The Act of 2008 defined human trafficking and exploitation for the purposes of trafficking. It also contains specific provisions for the trafficking of children. The Human Trafficking Amendment Act of 2013 amends the 2008 Act by (a) expanding the definitions of “labour exploitation” to include forced begging and of “exploitation” to include forced participation in criminal acts for profit (in line with the EU Human Trafficking Directive) and (b) adding aggravating factors (e.g., where a public official trafficks for sexual or labor exploitation).Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 (2008)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The 2008 Act, which amends the 1998 Child Trafficking and Pornography Act (available here) among other legislation, defines trafficking as when a person, in relation to another person, “(a) procures, recruits, transports or harbours the person, or (i) transfers the person to, (ii) places the person in the custody, care or charge, or under the control, of, or (iii) otherwise delivers the person to, another person, (b) causes a person to enter or leave the State or to travel within the State, (c) takes custody of a person or takes a person— (i) into one’s care or charge, or (ii) under one’s control, or (d) provides the person with accommodation or employment” (Section 1). Exploitation includes labour exploitation, sexual exploitation, or exploitation consisting of the removal of one or more of the organs of a person. Labour exploitation includes subjecting the person to forced labour, forcing him or her to render services to another, or enslavement or similar servitude. Sexual exploitation includes production of pornography depicting the person alone or with others, causing the person to engage in sexual activity for the purpose of the production of pornography, prostitution of the person, or otherwise causing the person to engage or participate in any sexual, indecent, or obscene act, etc. (Section 1). The Act contains specific provisions regarding trafficking of a child (a person under the age of 18), which were further amended by the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017 (available here). Trafficking a child for exploitation is an offense, as is selling or offering to sell a child, or purchasing or offering to purchase a child (Sections 2 and 3). There is an additional definition of “trafficks” in relation to a child, meaning that a person “(a) procures, recruits, transports or harbors the child, or— (i) transfers the child to, (ii) places the child in the custody, care or charge, or under the control, of, or (iii) otherwise delivers the child to, another person, (b) causes the child to enter or leave the State or to travel within the State, (c) takes custody of the child or takes the child— (i) into one’s care or charge, or (ii) under one’s control, or (d) provides the child with accommodation or employment” (Section 3). There is also separate definition of “sexual exploitation” in relation to a child, and includes inviting, inducing, or coercing a child to engage in prostitution or the production of child pornography, or inviting, inducing, or coercing the child to engage or participate in any sexual, indecent, or obscene act, etc. (Section 3). The offences of exploitation and sexual exploitation in relation to children are subject to penalties specified in sections 2 and 3; a court may sentence a person found guilty on indictment to a term of life imprisonment (or less) and a fine. Penalties for trafficking of persons other than children are specified in Section 4; the court may sentence a person found guilty on indictment to a term of life imprisonment (or less) and a fine. The Act also explicitly provides for penalties where an accused is found guilty of attempt, incitement, or conspiracy in relation to the offences under the Act. Soliciting or importuning for purposes of prostitution of trafficked persons, or benefiting from such activities, is also an offence subject to specified penalties (Section 5), as are offences committed by corporate bodies (Section 6). Jurisdiction includes extraterritorial jurisdiction (e.g., where a person commits an act in relation to an Irish citizen in a place other than the State that, if done in the State, would constitute one of certain enumerated offenses). The Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013 (available here) further amends these provisions, in particular with expanded definitions of labour exploitation and aggravating factors.Gender Recognition Act 2015 (2015)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Act provides for recognition of changes of gender, issuance of gender recognition certificates, and conforming amendments to other legislation, including the Adoption Act 2010. Any person of at least 18 years of age who is not married or in a civil partnership, inter alia (Section 9), may apply to the Minister for Social Protection for a gender recognition certificate (Section 8). Where a gender recognition certificate is issued to a person, that person’s gender shall from the date of that issue become for all purposes the ‘preferred’ gender and sex (Section 18). The fact that a gender recognition certificate is issued to a person shall not affect the status of the person as the father or mother of a child born prior to the certificate’s date of the issue (Section 19), or the disposal or devolution of property under a will (including a codicil), or other instrument executed before the date the Act came into operation (Section 20). The Act also provides for “gender specific [criminal] offenses” in relation to the treatment of people with gender recognition certificates. Notably, where a relevant gender-specific sexual offence could be committed or attempted only if the gender of the person with a gender recognition certificate were not the ‘preferred’ gender, that fact does not prevent the sexual offence being committed or attempted (Section 23). Finally, a person who has a gender recognition certificate may apply to the Minister for Social Protection to revoke the certificate (Section 15).Equal Status Act (updates through 2011) (2011)


Gender discrimination

The Equal Status Act pertains to the delivery of goods and services. (Section 1). It prohibits discrimination (with specified exceptions) in the disposal of goods and provision of services (Section 5), the disposal of premises and provision of accommodation (Section 6), and education establishments (Section 7). Discrimination by private clubs with regard to membership may be sanctioned via loss of permission to provide alcohol to members (Section 8 and 10) with some exceptions (Section 9). The Act also prohibits sexual and other harassment (Section 11); advertisement which indicates an intent to engage in prohibited conduct, or might reasonably be so understood (prohibited conduct means, per Section 1, discrimination against, or sexual harassment or harassment of, or permitting the sexual harassment or harassment of a person) (Section 12); and procurement of prohibited conduct (Section 13).Employment Equality Acts 1998-2016 (2016)


Employment discrimination, LGBTIQ

The Employment Equality Act pertains to discrimination in the employment context. Discrimination occurs where (1) a person is treated less favourably than another person is (or has been or would be) treated in a comparable situation on any of specified “discriminatory grounds,” or (2) a person who is associated with another person (i) is treated, by virtue of that association, less favourably than a person who is not so associated is, has been or would be treated in a comparable situation, and (ii) similar treatment of that other person on any of the discriminatory grounds would, by virtue of paragraph (a), constitute discrimination. (Section 6(1)). The Act renders discrimination unlawful on the following grounds: gender, civil status, family status, sexual orientation, religion, disability, race, age, or membership of the Traveler community.Domestic Violence Act (2019)


Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage

The 2018 Act consolidates the law on domestic violence. It provides for safety orders (Section 6), protection orders (Section 10), barring orders (Sections 8-9), and care or supervision orders (Section 12), which a court may issue based on all factors or circumstances it deems relevant, including the Act’s 19 enumerated factors (Section 5). The Act penalizes a contravention of an order with a class B fine (up to €4,000), imprisonment of a term not exceeding 12 months, or both. It also prohibits forced marriage (Section 38) and coercive control (Section 39) that has a serious effect on a relevant person (creating a fear of violence or serious alarm or distress that has a substantial adverse impact on a person’s day-to-day activities). The sentencing range for forced marriage is one to seven years, depending on the type of conviction. The sentencing range for coercive control is one to five years, depending on the type of conviction.Thirty-eighth Amendment of the Constitution (Dissolution of Marriage) Act (2019)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination

The 38th Amendment of the Irish Constitution (available here) (i) repealed a previous requirement under Article 41(3) for a period of separation before dissolution of a marriage and (ii) added that the law must provide for the recognition of a dissolution of a marriage granted under the civil law of another state.Harassment, Harmful Communications and Related Offences Act (2020)


Domestic and intimate partner violence, Sexual harassment, Stalking

The Act focuses on the non-consensual distribution of explicit images, inter alia. Section 2 makes it an offence to distribute, publish, or threaten to distribute or publish an intimate image with (i) intent to harm or (ii) being reckless as to whether harm is caused. Section 1 defines “distribute” and “publish” as being distributed or published to the public or a section of the public. Section 1 further defines an “intimate image” in broad terms, encompassing a photographic, film, video, or digital representation, and includes nude, non-nude, or sexual images. “Harm” includes psychological harm (Section 1). A person found guilty of an offence under Section 2 is subject to a Class A fine (up to €5,000) and/or up to 12 months’ imprisonment if tried summarily, or a fine and/or up to seven years’ imprisonment if convicted on indictment. Section 3 makes it an offence to record, distribute, or publish intimate images without consent. A person found guilty of such an offence is liable, on summary conviction, to a Class A fine (up to €5,000), and/or up to 12 months’ imprisonment. Section 4 makes it an offence to distribute, publish, or send threatening or grossly offensive communications. A person found guilty of an offence under Section 2 is subject to a Class A fine (up to €5,000) and/or up to six months’ imprisonment if tried summarily, or a fine and/or up to two years’ imprisonment if convicted on indictment. Section 7 provides that summary proceedings for an offence under the Act may be instituted within two years from the date on which the offence was committed.Illegal Immigrants (Trafficking) Act (2000)


Trafficking in persons

The Illegal Immigrants Act makes it an offense for a person to organize or knowingly facilitate the entry of a person whom the person knows or has reasonable cause to believe to be an illegal immigrant or a person who intends to seek asylum into Ireland. The offence is punishable with fine of up to £1,500 or imprisonment up to 12 months or both on summary conviction; or, a fine or to imprisonment for a term not exceeding 10 years or both on conviction on indictment (Section 2(1)). This applies to acts or omissions both inside and outside of Ireland (Section 2(3)). However, it does not apply (a) to “anything done by a person otherwise than for gain,” or (b) to “anything done to assist a person seeking asylum by a person in the course of his or her employment by a bona fide organization if the purposes of that organization include giving assistance to persons seeking asylum” (Section 2).قانون العقوبات (Penal Code) (1960)


Abortion and reproductive health rights, Domestic and intimate partner violence, Gender-based violence in general, Honor crimes (or honour crimes), Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Articles 97-98 and 340-341 relate to who may benefit from more lenient sentences for “honour crimes,” such as a person who has witnessed his or her spouse committing adultery. However, Article 345 now excludes honor crimes where the victim is under 15 from qualifying as a mitigating circumstance as enumerated in Articles 97 and 98. Further, Article 308, which allowed a rapist to avoid punishment if they married their victim, was removed in the same 2017 amendment. Article 292 criminalizes intercourse with a woman, other than the man's wife, without her consent through either the means of coercion, threat, or deception. The punishment for such an action is at least 15 years’ imprisonment. This is extended under Article 293 to those women who are unable to resist sexual advances due to a physical or mental disability. In Article 294, a person who has intercourse with a girl of 15-17 years of age will be subject to 7 years temporary hard labor. If the victim is between 12 - 15 years, the minimum penalty will be 15 years. Article 304 provides a minimum standard of six months to three years imprisonment for those persons who “deflower virgins” of 18 years after promising to marry them in addition to compensation. Article 305 and 306 provides that anyone who commits sexual harassment or any type of sexual gesture with a child of under 18 (male or female), or over 18 without consent, is penalized. Article 314 provides that caretakers who permit a child between 6-16 to frequent brothels is penalized for imprisonment for a period of 6 years or with a fine of 20 (JD). Articles 309-318 prohibit prostitution, running a brothel, forcing a woman into prostitution, exposing a child to a brothel, renting a house for brothel, living off of a woman’s sex work. Article 323 punishes whomever aborts a woman's pregnancy without her consent with labor penalties for 10 years, and more than 10 years if the abortion leads to the woman’s death. Abortion remains illegal, but obtaining an abortion “to preserve honor” is a mitigating factor.

توضح المواد 97-98 والمواد 340-341 من يمكن أن يستفيد من العقوبات المخففة لجرائم الشرف مثل الشخص الذي فوجئ بزوجته بجريمة الزنا. بينما بينت المادة 345 أن العقوبات المخففة لا تشمل من هم دون 15 عام. ومن الجدير بالذكر أنه تم حذف المادة 308 التي كانت تسمح للمغتصب بأن يتزوج الضحية. ومنعت المادة 292 مواقعة أنثى بغير رضاها سواء بالتهديد أو بالإكراه أو بالحيلة أو الخداع، وتكون العقوبة 15 سنة فأكثر. كما تمتد ذات العقوبة إلى الأنثى التي لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف نفسي أو عقلي أو جسدي. كما أشارت المادة 294 إلى أن كل شخص واقع أنثى ما بين 15-17 سنة عوقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا كان يقل عمره عن 15 سنة فتمتد عقوبة الأشغال إلى 15 سنة كحد أدنى. ووضحت المادة 304 أن كل شخص قام بخداع بكرًا يبلغ عمرها 18 عام فأكثر بوعده لها بالزاوج ففض بكارتها أو تسبب في حملها يعاقب بالحبس من 6 أشهر على 3 سنوات، بالإضاقة إلى ضمان بكارتها. ذكرت كل من المادتين 305 و306 أنه يعاقب كل شخص قام بفعل جنسي أو أي إيحاء يدل على ذلك لشخص لم يتم 18 من عمره أو أكمل 18 من عمره لكن لو يؤخذ برضاه. كما أشارت المادة 314 أن كل من عوهد إليه بالعناية بولد يتراوح عمره ما بين 6-16 سنة، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء أو التردد عليه، يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر أو بغرامة حتى 20 دولار. أما اامواد 309-318 فقد جاءت لتمنع الدعارة، والمادة 323 أشارت إلى أنه من أقدم بأي وسيلة كان على اجهاض امرأة، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وأكثر من 10 سنوات إذا سبب ذلك الإجهاض وفاة. الإجهاض لا يزال غير قانوني، ولكن لو أرادت المرأة أن تقوم بالإجهاض للحفاظ على الشرف هو عامل مؤثر.قانون الحماية من العنف الأسري (Protection from Domestic Violence Law No. 15 or 2017) (2017)


Domestic and intimate partner violence

Article 4 (A/1) requires education, health, and social service providers (whether private or public sector) to report known or reported cases of domestic violence to the Juvenile and Family Protection Department. The obligation to report such cases (regardless of the consent of the victim) is in part mitigated by Article 4 (B) which guarantees the protection of victims by forbidding disclosure of their identities unless required by judicial procedures. The Law goes on to grant the police rights in relation to actual or suspected cases of violence or abuse. Additionally, Article 6 (A) obligates the Family Protection Department to act on every report or request of assistance in relation to domestic violence promptly. Article 7 (B) prohibits the Family Protection Department from settling a felony case; instead, such cases shall be referred to the Public Prosecutor for further legal action. Articles 16 further entails multiple measures the court may take including a restraining order from approaching the victim or any of the family members or to provoke another person to do so.

تفرض الفقرة (أ) من المادة 4 على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، ونصت الفقرة (ب) من المادة 4 أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري إلا إذا تطلبت الإجراءات غير ذلك. والفقرة (أ) من المادة (6) ألزمت إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، كما ألزمت جميع الجهات حال تلقيها أي شكوى عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني وفقًا للفقرة (ب) من المادة 7. وأشارت المادة 16 إلى أنه للمحكمة المختصة أن تصدر حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري عدة إجرائات ومنها أمر حماية بعدم التعرض للمتضرر.قانون الأحوال الشخصية الأردني (Personal Status Law of 2019) (2019)


Divorce and dissolution of marriage, Forced and early marriage, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

Article 10 (A) raised the legal marriage age to 18 from the age of 15. However, Paragraph B of Article 10 carves out discretion for the Judge, upon approval of the Chief Justice, to permit the marriage of anyone who is at least 16 years old if it is deemed to be in his or her best interest based on the Judge’s determination. The person would also acquire a legal capacity in relation to marriage and divorce matters. Article 11 expressly forbids the formation of a marriage agreement where the man is more than 20 years older than the woman, except in the circumstance where the judge has verified the woman’s consent. Before authorizing a marriage, Article 13 requires that: 1) the man has the financial capacity to pay his fiancée’s dowry; 2) the man has the financial capacity to provide marital alimony; and 3) the man disclose to his fiancée that he is already married to another woman; and 4) the court inform the man’s wife or wives of the new marriage contract. In addition, according to Article 21, for a marriage to be valid, the man has to be compatible with the woman in terms of religion and financial capacity. Financial capacity is determined by the capacity to provide dowry promptly and marital alimony if necessary. Article 19 provides that women over the age 18 may marry without the consent of their guardian, if they are of sane mind. Article 37 further allows women to make any stipulations in her marriage contract as she desires, as long as these are not prohibited by Sharia law, do not affect the rights of others, and are not otherwise unlawful. These could include that the husband not prevent her from working outside the home or expel her from the country. Violations of such legal stipulations may result in the nullification of the marriage, and she would be entitled to all her rights associated to the marriage. Not providing marital alimony to the wife (Article 115), and the absence of the husband for a year or more when his place of residence is known (Article 119), not providing marital dowry (Article 139) are all valid grounds for nullifying the marriage according to this Law.

رفعت الفقرة (أ) من المادة 10 سن الزواج ليصبح 18 عام بعدما كان 15 عام، إلا أن الفقرة (ب) من ذات المادة جعلت هناك حالات خاصة يمكن للقاضي فيها السماح بالزواج لمن بلغ عمر 16 عام وذلك في حال كان الزواج ضرورة تقتضيه المصلحة، بعد موافقة قاضي القضاة، وفقًا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ويكتسب، من تزوج وفق ما سبق، الأهلية الكاملة في كل ما يتعلق بالزواج والفرقة وآثارهما. أما المادة 11 فقد منعت الرجل من عقد زواج على امرأة يكبرها بأكثر من 20 عام دون تأكد القاضي من رضاها واختيارها. بينما أشارت المادة 13 إلى أنه يجب على القاضي التأكد من عدة أمور قبل إجراء عقد زواج المتزوج وهي قدر الزوج المالية على المهر وعلى الإنفاق على ما تجب عليه النفقة، بالإضافة إلى معرفة المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى. كما أوجبت ذات المادة على المحكمة إبلاغ الزوجات الآوائل بعقد الزواج الجديد بعد إتمامه وذلك بحسب قانون أصول المحاكمات الشرعية. كما نصت المادة 21 أن الكفاءة قس الدين والمال بين المرأة والرجل هي شرط للزوم الزواج، وكفاءة المال تقاس بقدرة الزوج على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وبينت المادة 19 أن موافقة الولي لا تشترط في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر 18 سنة. وذكرت المادة 37 إلى أنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا تتحق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق غيرها، مثل أن لا يخرجها من بلدها أو عدم الزواج بغيرها أو أن لا يمنعها من العمل، يعتبر الشرط صحيح وعدم الوفاء بالشروط فسخ العقد بطلب الزوجة ولها أن تطالب بسائر الحقوق الزوجية. عدم تزويد المرأة بالنفقة الزوجية (مادة 115)، وغياب الزوج عن زوجته سنة فأكثر مع معرفة مكان إقامته (مادة 119)، وعجز الزوج عن دفع المهر بعضه أو كله، جميعها أسباب تجعل للمرأة الحق في أن تطلب من القاضي فسخ الزواج.الدستور الأردني (Constitution of Jordan) (1952)


Gender discrimination

Article 6 (1) states that all Jordanians are “equal before the law” and that there shall be no discrimination between them in rights and duties on the basis of race, language, or religion. This is an overarching provision, without explicit mention of gender, providing for equality for “all” Jordanians. Article 6 does not apply to Muslim personal status matters, which are instead governed by the Jordanian Personal Status Law and the exclusive jurisdiction of the Shari’ah courts (Article 103 (2) of the Jordanian Constitution).

ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن الأردنيين متاسوون في الحقوق والواجبات وإن اختلفت أعراقهم ولغاتهم وأديانهم. من الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أن الفقرة لم تحدد الجنس كعامل فارق، إلا أن المادة جاءت عامة لتشمل جميع الأردنيين. لا تنطبق هذه المادة على قضايا الأحوال الشخصية، حيث أنها تخضع لقانون الأحوال الشخصية الأردني تحت اختصاص محاكم الشريعة الإسلامية.Penal Code (Law No. 58 of the Year 1937 Promulgating the Penal Code) (with amendments through 2018): Articles 267-269, 290 (Rape & Indecent Assault) (1937)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Article 267 of the Penal Code provides for a punishment of rigorous imprisonment (meaning imprisonment with hard labor) for anyone who rapes a woman, which shall be permanent if the perpetrator is a “Specified Perpetrator, meaning an ancestor of the victim, other person responsible for her upbringing or having power over her, or a paid servant of the victim or the perpetrator . Article 267 does not address rape of men. Article 268, however, is gender-neutral. It prescribes three to seven years of rigorous imprisonment with hard labor for indecent assault of a person by force or threat, or an attempt to do so. The punishment for indecent assault may increase if (i) the victim was less than 16 years old, or (ii) the perpetrator is a Specified Perpetrator. The punishment for indecent assault increases to permanent rigorous imprisonment with hard labor when a Special Perpetrator indecently assaults a person under 16 years old. Finally, Article 269 provides that anyone who indecently assaults a minor under 18 years of age without force or punishment is subject to imprisonment. If the victim was less than seven years of age or the perpetrator is a Specified Perpetrator, the penalty is rigorous imprisonment with hard labor. Article 290 provides that kidnapping a woman is punished with permanent rigorous imprisonment with hard labor. If the kidnapper also rapes the woman, the sentence is death. English translation available here.Penal Code (Law No. 58 of the Year 1937 Promulgating the Penal Code) (with amendments through 2018): Articles 260-264 (Abortion) (1937)


Abortion and reproductive health rights

Article 260 of the Penal Code provides that whoever willfully causes an abortion by beating or other violent injuries shall be punished with rigorous imprisonment (meaning imprisonment with hard labor per Article 13) (“Rigorous Imprisonment”). Those who provide medicine or other means of inducing abortion, with or without the consent of the pregnant woman, are subject to imprisonment (Article 261). It is also a crime for women to have an abortion using medicines or other means (Article 262). Any doctor, surgeon, pharmacist, or midwife who provides an abortion is subject to rigorous imprisonment with hard labor. However, attempted abortion is not a punishable offense (Article 264). English translation available here.Constitution of Egypt (2014)


Employment discrimination, Gender discrimination, Gender-based violence in general

Article 11 requires that the state guarantee equality between women and men in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the provisions of the Constitution. The state must work to adopt measures ensuring the proportional representation of women in the houses of parliament, as determined by the constitution. In addition, the state must ensure women’s rights in pursuing public employment, employment in the senior management of the state, and appointment in judicial agencies without discrimination. The state is committed to the protection of women against all forms of violence and guarantees the empowerment of women in reconciling familial duties and professional obligations. Article 53 mandates that all citizens enjoy equality under the law, equally in their rights, freedoms, and general obligations, without discrimination on the basis of religion, faith, sex, origin, race, color, language, disability, economic status, political affiliation, geography, or otherwise. Such discrimination, as well as the incitement of hate, constitutes a crime punishable under the law. The state is committed to adopting the necessary measures to eliminate all forms of discrimination, and the law establishes a special independent commission to this end. English translation available at: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf.Law No. 10 of the Year 2021 (2021)


Female genital mutilation or female genital cutting

Law No. 10 of the Year 2021 amends the Penal Code to provide increased punishments for anyone who engages in female genital mutilation ("FGM"), which punishments range from a minimum of five years to a maximum of 20 years and depend on two factors: (a) whether the perpetrator is a licensed medical practitioner and (b) the extent of the harm inflicted on the woman or girl. Individuals who request or encourage FGM are also subject to imprisonment under this law.ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 1995 (Occupational Health and Safety Act) (1995)


Employment discrimination, Gender discrimination

The legislation generally serves to protect all male and female employees. Specifically targeting the protection of women, Article 6(4) states that female employees shall not perform work that, by its very nature, may hold specific dangers for women. Alternatively, women may only perform such work with certain restrictions or measures that prevent such risks. The Federal Ministry of Labor shall specify those works in a separate regulation (Article 18 no. 2).

Dieses Gesetz dient grundsätzlich dem Schutz sowohl von männlichen als auch weiblichen Angestellten. Spezifisch auf den Schutz von Frauen geht Artikel 6 Abs. 4 ein. Hiernach dürfen Frauen Arbeiten, die eine spezifische Gefahr für sie beinhalten nicht oder nur unter Bedingungen oder Einschränken ausführen, die diese besondere Gefahr vermeiden. Diese Arbeiten sollen von dem Bundesministerium für Arbeit in einer separaten Verordnung festgehalten werden (Artikel 18 Ziff. 2).Loi No. 2014-873 du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (Law relating to real equality between women and men) (2014)


Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Property and inheritance rights

Articles 32-53 of this law reinforced the provisions of the French Civil and Criminal Codes to provide enhanced protection to victims of domestic violence, including in relation to custody and housing. Articles 54-55 of the law reinforced the provisions of the French Civil Code preventing forced marriages. Notably, pursuant to Article 55, notwithstanding that each spouse’s “loi personnelle” (i.e., the law of the country of which the spouse is a national) generally determines the criteria and conditions required to marry, each spouse’s consent is required regardless of the spouses’ “loi personnelle.”

Articles 32-53 de la loi renforce les provisions du Code Civil et Code Pénal Français avec le but de renforcer la protection pour les victimes de violences domestiques, en particulier liée à la garde des enfants et du logement. Articles 54-55 de cette loi renforce les provisions du Code Civil Français avec l’objectif d’empêché les mariages forcés. En particulier, selon l’Article 55, même si chaque conjoint a une loi personnelle (la loi de leur pays de citoyenneté), qui normalement détermine les critères et conditions nécessaires pour un mariage, le consentement de chaque conjoint est requis.Loi No. 2012-954 du 6 Août 2012 relative au harcèlement sexuel (Law relating to sexual harassment) (2012)


Sexual harassment

This law amended the definition of sexual harassment in the French Criminal Code and increased the maximum penalties for sexual harassment. The definition of sexual harassment became broader and more precise, encompassing the imposition upon a person, in a repeated manner, of words or behaviors of a sexual nature, which either violate a person’s dignity due to their humiliating or degrading nature or create an intimidating, hostile, or offensive situation. The use of any pressure, even on a one-off basis, for the real or apparent purpose of obtaining a sexual favor was also assimilated to the definition of sexual harassment.

Cette loi modifie la définition du harcèlement sexuel dans le Code Pénale Français et augmente la peine maximum pour le harcèlement sexuel. La définition de harcèlement sexuel s’élargit et devient plus précis, encadrant l’imposition sur une personne, d’une manière répétée, de mots ou d’actions d’une nature sexuelle, qui enfreint la dignité d’une personne à cause de la nature humiliante ou dégradante de ces propos, ou crée une situation d’intimidation, d’hostilité, ou une situation offensante. L’utilisation de pression, même une seule fois, pour le but d’obtenir une faveur sexuelle est aussi assimilé à la définition de harcèlement sexuel.Loi No. 2010-769 du 9 Juilet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (Domestic violence and effects on children) (2010)


Domestic and intimate partner violence, Gender-based violence in general

Article 8 of the law amended the French Civil Code provisions regarding parental custody. Specifically, it included harassment or violence, whether physical or psychological, by one parent against the other among the factors in custody determinations. Article 31 of the law amended the French Criminal Code as follows: (i) it clarified that psychological violence falls within the scope of violence against the person; and (ii) it introduced a penal offense when the harassment of one’s spouse or partner results in a degradation of that spouse’s or partner’s physical or mental health.

Article 8 modifie les provisions du Code Civile Français qui adresse la garde des enfants. En particulier, l’article inclut le harassement ou la violence, physique ou psychologique, par un parent contre un autre comme un facteur a considéré durant la détermination de la garde d’un enfant. Article 31 modifie le Code Civile Français de deux manières : (i) cela clarifie que la violence psychologique est un type de violence contre un individu ; et (ii) cela introduit une offense pénale quand le harcèlement d’un conjoint, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un concubin aboutit à la dégradation de leur santé physique ou mentale.Loi n° 2006-399 du 4 Avril 2006 renforçant la epression et la epression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (Law reinforcing the prevention and repression of violence within couple or against minors) (2006)


Domestic and intimate partner violence, Female genital mutilation or female genital cutting, Sexual violence and rape

Article 11 amended the French Criminal Code to recognize that a spouse can commit rape against their spouse. It also states that the presumption that a spouse has consent to sexual acts within the matrimonial relationship only continues until proof to the contrary. Furthermore, in sentencing a person convicted of rape, the fact that the victim is the accused’s spouse does not affect the application of rape sentencing guidelines. Article 14 amended the French Criminal Code to allow for the prosecution of female genital mutilation committed abroad on a minor victim legally residing in France. This paralleled a legal shift making female genital mutilation an exception to medical confidentiality that must be reported to the police, social services, and administrative services.

Article 11 modifie le Code Pénal Français, pour reconnaître qu’un conjoint peut commettre le viol contre leur conjoint. L’article conclut que le fait qu’un conjoint a consenti à des actes sexuels durant leur relation matrimoniale ne continue que jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, durant la période d’imposition de peine, le fait que la victime de viol est le conjoint de l’accusé n’affecte pas le besoin de suivre les directives légales d’années de peines pour viol. Article 14 a modifié le Code Pénal Français pour permettre la poursuite en justice de tout acte de mutilations sexuelles féminines fait à l’étranger sur une victime mineur résident habituellement sur le territoire Français. Cette décision est prise en parallèle à d’autres modifications de lois, faisant que tout acte de mutilations sexuelles féminines est une exception au privilège médical, et qu’il faut informer la police, les services sociaux, et administratifs.Loi No. 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce (Law relating to divorce) (2004)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Property and inheritance rights

Article 22 modified the French Civil Code, establishing a new civil law for eviction of a violent spouse from the matrimonial home. Specifically, the law amended the French Civil Code to provide that, where a violent spouse puts their spouse or children in danger, the judge may order separate residence, indicating which spouse may continue to live in the matrimonial home. Absent special circumstances, it is the violent spouse who should be ordered to leave the matrimonial home.

Article 22 modifie le Code Civil français, en établissant une nouvelle loi civile par rapport à l’expulsion d’un conjoint violent du logement conjugal. En particulier, la loi modifie le Code Civil Français, pour donner le droit à un juge de préciser que si un des conjoints est violent et met l’autre conjoint ou les enfants en danger, le juge peut avoir le pouvoir de déclarer que seul un des conjoints puisse continuer à vivre dans la maison conjugale. Absent des circonstances particulières, c’est toujours le conjoint violent qui devra être ordonné de partir du logement conjugal.Loi No. 2001-397 du 9 Mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Employment equality between women and men) (2001)


Employment discrimination, Sexual harassment

The French Parliament modified the Labor Code through Article 8, which protected any candidates for recruitment, internships, and training periods against sanction, dismissal, or discrimination on the basis of sexual harassment. Before the article modified the Labor Code, only employees were protected under the relevant section of the French Labor Code. The law also specified the types of discrimination covered, which are all forms of direct or indirect discrimination, in regards to any remuneration, training, upgrading, posting, status, staff category, promotion, transfer, and renewal of contract.

Le Parlement Français a modifié le Code du Travail avec Article 8, qui protège tout candidat pour tout recrutement, stage, et période de formation contre la sanction, la licence ou la discrimination sur la base du harcèlement sexuel. Avant que l’article ne modifie le Code du Travail, ce n’était que les employés qui étaient protégés sous la section pertinente du Code du Travail. La loi aussi spécifie les formes de discrimination couvertes, qui inclut toute forme de discrimination directe ou indirecte, en particulier avec respect à la rémunération, la formation, le reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion personnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat.Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (No. 2227-VII) (2017)


Abortion and reproductive health rights, Forced sterilization, Gender discrimination, International law, Sexual violence and rape

The Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine were amended in December 2017 to adopt provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). In part, these amendments increased the punishment for an illegal abortion (meaning that it was conducted by a person who had no special medical education; or forcing an abortion without voluntary consent, which is punishable by a fine of 50-100 tax-free minimum incomes, community service of 100-240 hours, correctional labor for up to two years, or restriction of liberty for up to two years, or imprisonment for the same term. The amendments criminalized forcing an abortion and forced sterilization without consent. Rape (i.e., sexual acts involving vaginal, anal, or oral penetration using the genitals or any other item, without voluntary consent) is punishable with imprisonment for three to five years and sexual violence (nonconsensual, non-penetrative sexual assault) is punishable by imprisonment for up to five years. Finally, consent is valid if it is a person's exercise of free will, with consideration of attending circumstances.

У грудні 2017 року до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України були внесені зміни, що містять положення Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з ними» (Стамбульська конвенція), ухваленої у 2011 році. Внаслідок цих змін статтю 134 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту (проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти; примус до проведення аборту без добровільної згоди потерпілої), було змінено, в частині посилення відповідальності за це небезпечне злочинне діяння (тобто тепер незаконний аборт карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин, або виправними роботами за на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк). Також криміналізовано примус до аборту без добровільної згоди потерпілої, а також примусову стерилізацію без добровільної згоди потерпілої особи. Змінено статті, які передбачають кримінальну відповідальність за зґвалтування та сексуальне насильство. Зокрема, зґвалтування (тобто вчинення статевих дій, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи за допомогою статевих органів або будь-якого іншого предмета без добровільної згоди потерпілої особи) карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, а також сексуальне насильство (не пов'язане з проникненням в тіло іншої особи без добровільної згоди потерпілої особи) карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (No. 2227-VIII) (2017)


Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Gender discrimination, Gender-based violence in general, International law

The Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine were amended in December 2017 to adopt provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). As a result of these amendments, new dangerous acts were criminalized. For example, Article 151-2 supplemented the special part of the Criminal Code of Ukraine by providing criminal liability for forced marriage. Forced marriage (meaning coercing a person to marry, to continue a forcible marriage, to enter into cohabitation without marriage, to continue cohabitation, or to move to a territory other than that in which they reside, regardless of citizenship) is punishable by arrest for a term of up to six months, by restriction of liberty for a term of up to three years, or by imprisonment for the same term. Article 126-1 supplemented the special part of the Criminal Code by providing criminal liability for domestic violence. Domestic violence (meaning intentional systematic physical, psychological, or economic violence against a spouse or ex-spouse or another person with whom an offender has had a family or close relationship) is punishable by community service of up to 150-240 hours, or arrest for up to six months, restriction of liberty for up to five years, or imprisonment for up to two years. A new chapter, “Restrictions,” established that, in the interests of domestic violence victims, the convicted person might be (i) banned from living with a person who suffered from domestic violence or (ii) restricted in communications with their child if the child was a victim or observer of domestic violence. In addition, these amendments provide criminal liability for failure to comply with restrictive measures, which is punishment with arrest for up to six months or restriction of liberty for up to two years. Finally, consent is valid if it is a person's exercise of free will, in consideration of attending circumstances.

У грудні 2017 року до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України були внесені зміни з метою закріплення положень Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з ними» (Стамбульська конвенція), прийнятої у 2011 році. У результаті цих змін нові суспільно небезпечні діяння були криміналізовані. Наприклад, особливу частину Кримінального кодексу України доповнено статтею 151-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за примушення до шлюбу. Примусовий шлюб (тобто примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає (там «проживає» означає постійне місце проживання в певному місці, не обов’язково пов’язане з громадянством) карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Також у 2017 році особливу частину Кримінального кодексу України було доповнено статтею 126-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Домашнє насильство (тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи) караються громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років. Додано новий розділ «Обмежувальні заходи». Встановлено, що в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з домашнім насильством, на засудженого можуть бути покладені такі обов'язки: заборона перебувати в спільному місці проживання з жертвою; обмеження спілкування з дитиною у разі вчинення насильства в сім'ї щодо дитини або в її присутності; крім того, ці зміни передбачають кримінальну відповідальність за невиконання обмежувальних заходів (покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років). Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.Кримінальний кодекс України (стаття 3901: Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) (No. 2341-III) (Criminal Code of Ukraine (Article 3901: Failure to complete offender treatment program) (2001)


Domestic and intimate partner violence, Gender-based violence in general

Article 3901 provides criminal liability for (i) intentional failure to comply with the restrictive measures applicable to perpetrators of domestic violence (for example, prohibition on cohabitation with a person who has suffered from domestic violence, restriction of communication with the child in the event that domestic violence is committed against the child or in their presence, etc.); (ii) intentional failure to comply with restrictive instructions; or (iii) intended evasion of a court-mandated offender treatment program. A person who commits these socially dangerous culpable acts shall be punished by arrest for a term of up to six months, or restriction of liberty for a term of up to two years.

Стаття 3901 передбачає кримінальну відповідальність за (i) умисне недотримання обмежувальних заходів, які застосовуються до винних у домашньому насильстві (наприклад, заборона спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства, обмеження спілкування з дитиною у випадку, якщо домашнє насильство вчинене щодо дитини або в її присутності тощо); (ii) умисне невиконання обмежувальних приписів; або (iii) умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом. Особа, яка вчинила ці суспільно небезпечні діяння, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.Кримінальний кодекс України (статті 302-303: Проституція та сексуальна експлуатація) (No. 2341-III) Criminal Code of Ukraine (Article 302-303: Prostitution and Sexual Exploitation) (2001)


Gender-based violence in general, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

Article 302 of the Criminal Code of Ukraine states that creating or running brothels, and also procuring people for sex work in brothels, shall be punishable by a fine of 1,000-2,000 tax-free minimum incomes or restriction of liberty for up to two years. Article 302 of the Criminal Code of Ukraine states that creating or running brothels, and procurement, shall be punishable by a fine of 1,000-2,000 tax-free minimum incomes or restriction of liberty for up to two years. Article 303 of the Criminal Code of Ukraine prohibits engaging a person in prostitution or compulsion to engage in prostitution, involving deceit, blackmail or vulnerable state of a person, with imposition of violence or threat of violence, or pimping. If breached, the penalty is imprisonment for a term of three to five years. Under this Article, pimping shall mean any action of a person committed for the purpose of engaging another person in prostitution.

Статтею 302 Кримінального кодексу України передбачено, що створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти караються штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. Статтею 303 Кримінального кодексу України забороняється втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство. У разі вчинення дій, що криміналізовані цією статтею, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Відповідно до цієї статті під сутенерством слід розуміти дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою.Кримінальний кодекс України (ст. 301: Проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи) (No. 2341-III) (Criminal Code of Ukraine (Article 301: Conducting an entertainment show of sexual nature with a minor) (2001)


Statutory rape or defilement

Article 3012 states that involving a minor in: (i) conducting an entertainment show of a sexual nature (i.e., public display in any form of products of sexual nature or stage actions including acts of sexual nature), including with the use of information and telecommunication systems or technologies, or (ii) attending such a show, shall be punishable by imprisonment for a term of three to seven years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years. If the act involved forcing a minor to participate in such a show through deception, blackmail, exploiting a vulnerable condition, or the use of threat of violence, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of seven to ten years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

Стаття 3012 визначає, що залучення неповнолітнього до: (I) проведення видовищного заходу сексуального характеру (тобто публічного показу у будь-якій формі продукції сексуального характеру або сценічних дій, метою яких є втілення сексуальних дій.), у тому числі з використання інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, або (II) відвідування видовищного заходу сексуального характеру, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. терміном до трьох років. Якщо діяння полягало в примушуванні неповнолітнього до участі в такому заході, шляхом обману, шантажу, уразливого стану особи або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, винний карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Кримінальний кодекс України (стаття 300: Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) (No. 2341-III) Criminal Code of Ukraine (Article 300) (2001)


Gender discrimination

The Criminal Code of Ukraine Article 300 prohibits the importation, manufacture or distribution of works that promulgate violence and cruelty, racial, national or religious intolerance and discrimination. Importation into Ukraine for sale or distribution purposes, or manufacture, storage, transportation or other movement for the same purposes, or sale or distribution of works (and also compelling others to participate in the creation of such works) that promulgate discrimination, among other things, are criminalized by Article 300. These dangerous culpable acts shall be punishable by a fine of 1,000-4,000 tax-free minimum incomes, or arrest for a term of up to six months, or restriction of liberty for a term of up to three years. Committing the same actions with regard to motion pictures and video films that promulgate discrimination, and also selling works that promulgate discrimination, to minors or distribution of such works among minors are as aggravating circumstances.

Ввезення в Україну творів, що пропагують, серед іншого, дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження (а також примушування до участі в їх створенні) криміналізовано статтею 300. Ці небезпечні винні дії караються штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують дискримінацію, а також збут такої продукції неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують дискримінацію є кваліфікуючою ознакою цього злочину, що обтяжує покарання.Кримінальний кодекс України (Статті 155-156: Сексуальне насильство над дітьми) (No. 2341-III) (Criminal Code of Ukraine (Article 155-156: Sexual abuse of children)) (2001)


Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Article 155 of the Criminal Code of Ukraine states that an adult who commits acts of sexual nature associated with the vaginal, anal, or oral penetration into the body of a person under the age of 16, using genitals, another body part, or any item, shall be punished by restriction of liberty for a term of up to five years, or imprisonment for the same term. If such acts are committed by close relatives or family members, a person who is responsible for the upbringing or care of the victim; or if they are associated with the provision of monetary or other remuneration to the victim or a third party or with a promise of such remuneration; or where they have caused infertility or any other grave consequences, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of five to eight years with or without deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years. Article 156 provides criminal liability for debauched actions committed against a person under 16 years of age. This dangerous culpable act shall be punishable by restriction of liberty for a term of up to five years or imprisonment for the same term. If the same acts committed against a child or committed by family members or close relatives, a person who is responsible for the upbringing or care of the victim, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of five to eight years with or without deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years. Harassment of a child for sexual purposes is criminalized by the Article 1561. Harassment under this article means proposal of a meeting made by an adult to a person under the age of 16, for the purpose of committing any acts of sexual nature or debauched acts, after which at least one action was taken to ensure that meeting will take place.

Стаття 155 Кримінального кодексу України визначає, що повнолітня особа, яка вчинила дії сексуального характеру, пов’язані із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. У випадку, якщо ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, злочинець карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Стаття 156 передбачає кримінальну відповідальність за розпусні дії, вчинені щодо особи, яка не досягла 16 років. Це суспільно небезпечне винне діяння карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Якщо ті самі дії вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, винний підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Домагання дитини для сексуальних цілей криміналізовано статтею 1561. Домагання за цією статтею означає пропозицію зустрічі, зроблену повнолітньою особою, особі, яка не досягла 16 років з метою вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, у разі якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася.Кримінальний кодекс України (Стаття 149: Торгівля людьми) (No. 2341-III) (Criminal Code of Ukraine (Article 149: Trafficking in Human Beings)) (2001)


Gender-based violence in general, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

Article 149 of the Criminal Code of Ukraine provides criminal liability for trafficking in human beings, as well as recruitment, movement, concealment, transfer, or receipt of a person committed for the purpose of exploitation, coercion, abduction, fraud, blackmail, material, or other dependence of the victim, their vulnerable condition or bribery of a third-party controlling victim, to obtain consent for their exploitation. A person who commits such socially dangerous acts shall be punished by imprisonment for a term of three to eight years. Article 149 defines exploitation of a human being as including, among other things, all forms of the sexual exploitation, forcing someone to work in the pornography industry, forced pregnancy or forced termination of pregnancy, forced marriage, etc. The Article also provides an explanation of a person's “vulnerable state” (i.e., physical or mental properties or external circumstances, that eliminate or limit the ability to realize their acts (omission) or to control them, to take independent decisions, to resist the violent or other unlawful actions, the coincidence of difficult personal, family, or other circumstances).

Стаття 149 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. Особа, яка вчинила вищезгадані суспільно небезпечні діяння, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Згідно примітки до цієї статті під експлуатацією людини, серед іншого, розуміються всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову вагітність або примусове переривання вагітності, примусове одруження тощо. У примітці також надається визначення поняття "уразливий стан особи" (тобто це зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин).Виборчий кодекс України (Electoral Code of Ukraine (No.396-IX)) (2019)


Gender discrimination

The Electoral Code of Ukraine establishes the rights of citizens to participate in elections, and governs preparation and procedures for elections to state and local authorities. The Electoral Code establishes: any direct or indirect privileges or restrictions on the voting rights of Ukrainian citizens based on sex or other grounds are prohibited. The Code also established a gender quota, which requires that at least two of five candidates of electoral list of parties must be women (if the number of candidates is not a multiple of five, there is an alternate requirement for inclusion of candidates of different genders). A significant new measure of this legislation is the introduction of liability for the refusal of a party to register sufficient women candidates.

Виборчий кодекс України встановлює права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та порядок проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Виборчий кодекс встановлює, що будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками статті чи за іншими ознаками забороняються. Кодекс також встановив гендерну квоту, відповідно до якої принаймні двоє з п’яти кандидатів у виборчий список партій повинні бути жінками (якщо кількість кандидатів не кратна п’яти, існує альтернативна вимога щодо включення кандидатів різної статі). Суттєвим нововведенням цього законодавства є запровадження відповідальності за відмову партії зареєструвати достатню кількість жінок-кандидатів.Código Laboral (Ley 213 de octubre 19, 1993) (1993)


Employment discrimination, Gender discrimination

This law serves as Paraguay’s Labor Code, which contains provisions that prohibit any gender-based discrimination in the workplace and guarantee the equal treatment between men and women, such as Articles 47 and 128. In turn, article 130 prohibits employers to assign risky labors to pregnant women. Articles 133 and 134 provide rights for lactating women, including requiring maternity leave and lactating rooms within the company.

Esta ley contiene el Código Laboral de Paraguay, el cual fija disposiciones que prohíben cualquier discriminación basada en el género en el lugar de trabajo y garantizan la igualdad de trato entre hombres y mujeres, como los artículos 47 y 128. A su vez, el artículo 130 prohíbe a los empleadores asignar labores riesgosas a mujeres embarazadas. Los artículos 133 y 134 prevén derechos para las mujeres lactantes, incluido el requisito de licencia por maternidad y salas de lactancia dentro de la empresa.Ley 1160 de noviembre 26, 1997 (modifica el Código Penal) (1997)


Custodial violence, Domestic and intimate partner violence, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

This law amends Paraguay’s Criminal Code and establishes (among other things) penalties for (i) sexual harassment, article 133; (ii) domestic violence, article 229; (iii) sexual coercion, including sexual abuse without intercourse, article 128; (iv) human trafficking, article 129; (v) sexual abuse of defenseless victims, article 130; and (vi) sexual abuse of persons held in custody, children under 14, and/or persons under guardianship –articles 130, 131, 135, 136, 137 and 230.

Esta ley modifica el Código Penal de Paraguay y establece, entre otras, penas por (i) acoso sexual, artículo 133; (ii) violencia intrafamiliar, artículo 229; (iii) coacción sexual, incluido el abuso sexual sin penetración, artículo 128; (iv) trata de personas, artículo 129; (v) abuso sexual de víctimas indefensas, artículo 130; y (vi) abuso sexual de personas privadas de libertad, menores de 14 años y/o personas bajo tutela –artículos 130, 131, 135, 136, 137 y 230.Ley No 1600 de 2000 en contra de la violencia doméstica de octubre 6, 2000 (2000)


Domestic and intimate partner violence

This law promotes protection for victims of domestic violence who have suffered physical or psychological aggression from any of the members of the family, whether or not they cohabitate. Protection orders, as precautionary measures, shall be granted by a ‘Peace Judge’ (Juez de Paz). This law also regulates other support measures for the victim-survivor, such as the immediate attention and health care by the public health agencies.

Esta ley promueve la protección de las víctimas de violencia doméstica que hayan sufrido agresiones físicas o psíquicas por parte de alguno de los miembros de la familia, convivan o no. Las órdenes de protección, como medidas cautelares, serán otorgadas por un Juez de Paz. Esta ley también regula otras medidas de apoyo a la víctima-sobreviviente, como la atención inmediata y el cuidado de la salud por parte de los organismos públicos de salud.Ley 4788 de 2012 en contra del tráfico de personas de diciembre 13, 2012 (2012)


Sexual violence and rape, Trafficking in persons

This law prevents and punishes human trafficking perpetrated in Paraguayan territory and abroad, in any of its forms. It also protects and assists victims by strengthening public actions as a response against this crime. The law criminalizes with eight years of imprisonment any conduct intended to capture or transport victims with the purposes of sexual exploitation, slavery, or organ trafficking. The years of imprisonment could increase when aggravating circumstances are present. In case of conviction, the law also allows courts to set any compensation for the victim, at the expense of the convicted.

Esta ley previene y sanciona la trata de personas perpetrada en el territorio paraguayo y en el exterior, en cualquiera de sus formas. También protege y asiste a las víctimas fortaleciendo las acciones públicas como respuesta a este delito. La ley tipifica con ocho años de prisión cualquier conducta tendiente a la captura o transporte de víctimas con fines de explotación sexual, esclavitud o tráfico de órganos. Los años de prisión podrán aumentar cuando concurran circunstancias agravantes. En caso de condena, la ley también permite que los tribunales fijen alguna indemnización para la víctima, a expensas del condenado.Ley 5508 de 2015 para la Protección de la Maternidad y la Lactancia, octubre 28, 2015 (2015)


Employment discrimination, Gender discrimination

This law promotes, protects, and supports motherhood and breastfeeding for working women, up to 24 months of age, to ensure the proper care of the children. On this note, every pregnant worker shall have the right to access a maternity leave, for a period of 18 uninterrupted weeks, regardless the type of contract under which she provides a service. This leave will be extended to 24 weeks in cases of baby’s severe diseases or premature births. Mothers have the right to receive their regular salary during maternity leave.

Esta ley promueve, protege y apoya la maternidad y lactancia de la mujer trabajadora, hasta los 24 meses de edad del menor, asegurando el cuidado adecuado de los hijos. En este sentido, toda trabajadora embarazada tendrá derecho a acceder a la licencia de maternidad, por un período de 18 semanas ininterrumpidas, independientemente del tipo de contrato bajo el cual preste un servicio. Este permiso se extenderá a 24 semanas en caso de enfermedades graves del bebé o parto prematuro. Las madres tienen derecho a recibir su salario regular durante la licencia de maternidad.Ley para la Protección de las Mujeres contra Todas las Formas de Violencia Nº 5777 de 2016, diciembre 29, 2016 y Decreto Nº 6973 of 2017 que reglaenta la Ley Nº 5777 de 2016, marzo 27, 2017 (2016)


Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination, Gender-based violence in general

This law seeks to promote and guarantee women’s right to live free from violence. Its purpose is to promote prevention and protection strategies, sanctions, and integral reparation measures for any kind of violence exercised against women. This law fosters public policies to prevent and remediate different forms of violence, such as psychological, sexual, and physical violence. It also assigns broad responsibilities to each Ministry and Governmental Agency to support the fight against discrimination. The law provides both for protection measures for women that are victims of abuse, such as specific agencies to channel the claims; and penalties for abusers, for instance from 10 to 30 years of imprisonment for femicide. In turn, Decree 6973 specifies that interpretation and application of Law 5777 of 2016 shall provide the broadest protection for women subject to violence. Subsequently, no legal provision may deny, undermine, or limit the rights guaranteed therein. The Decree sets specific courses of action authorities must undertake to prevent violence against women and particular procedures to accomplish that goal. Romantic, platonic, and other sorts of intra-family relationships are considered domestic. For these purposes, marriage is not a requirement.

Esta ley busca promover y garantizar el derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia. Su finalidad es promover estrategias de prevención y protección, sanción y medidas de reparación integral frente a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Esta ley fomenta políticas públicas para prevenir y remediar diferentes formas de violencia, como la violencia psicológica, sexual y física. También asigna amplias responsabilidades a cada Ministerio y agencia gubernamental para apoyar la lucha contra la discriminación. La ley prevé tanto medidas de protección para las mujeres que son víctimas de maltrato, como organismos específicos para canalizar las denuncias y penas para los abusadores, por ejemplo, de 10 a 30 años de prisión por feminicidio. A su vez, el Decreto 6973 especifica que la interpretación y aplicación de la Ley 5777 de 2016 brindará la más amplia protección a las mujeres víctimas de violencia. En consecuencia, ninguna disposición legal podrá negar, menoscabar o limitar los derechos en ella garantizados. El Decreto establece cursos de acción específicos que las autoridades deben emprender para prevenir la violencia contra las mujeres y procedimientos particulares para lograr ese objetivo. Las relaciones intrafamiliares, románticas y similares se consideran domésticas. A estos efectos, el matrimonio no es un requisito.Constitución de la República de Paraguay (1992)


Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination

Article 48 states that both men and women have equal civil, political, social, economic and cultural rights. Articles 49 to 59 protect the family and the rights of each member of its members. In turn, article 60 states that government authorities must promote public policies to prevent any kind of violence within the family unit. Article 89 provides for special labor protections for pregnant and lactating women, who cannot be dismissed by their employers. Article 115 supports peasant woman by allowing their participation in public debates on rural matters. Article 117 promotes the right of women to access public positions and perform as public servants.

El artículo 48 establece que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Los artículos 49 a 59 protegen la familia y los derechos de cada uno de sus miembros. A su vez, el artículo 60 establece que las autoridades gubernamentales deben promover políticas públicas para prevenir cualquier tipo de violencia dentro de la unidad familiar. El artículo 89 prevé protecciones laborales especiales para las mujeres embarazadas y lactantes, que no pueden ser despedidas por sus empleadores. El artículo 115 apoya a la mujer campesina al permitir su participación en los debates públicos sobre asuntos rurales. El artículo 117 promueve el derecho de las mujeres a acceder a cargos públicos y desempeñarse como servidoras públicas.Ley 1719 de junio 18, 2014 (2014)


Gender violence in conflict, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

This law modified some articles of Law 599 from 2000 and 906 from 2004, and adopted measures that expanded access to justice for victims of sexual violence, especially for those who experienced it during the armed conflict. As such, it stated the conduct and behaviors that amount to sexual violence crimes and the way they must be judicialized. Furthermore, it established that victims of sexual violence have the right to receive comprehensive compensation and reparation upon their individualized the damages.

Esta ley modificó algunos artículos de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004, y adoptó medidas que ampliaron el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente de aquellas que la vivieron durante el conflicto armado. En tal sentido, señaló las conductas y comportamientos que constituyen delitos de violencia sexual y la forma en que deben ser judicializados. Asimismo, estableció que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a recibir una indemnización y reparación integral sobre la base de los daños y perjuicios individualizados.Decreto 1930 de septiembre 6, 2013 (2013)


Gender violence in conflict

This Decree adopted the National Public Policy of Gender Equity (‘Política Pública Nacional de Equidad de Género’). It aims for the development of specific plans and programs that guarantee the rights of forcibly displaced women, including their right to a violence-free life. The policy also acknowledged the importance of the differential approach from the gender perspective, taking into account the particularities arising out of urban and rural context, Afro-Colombian, indigenous, and peasant women. In turn, the Decree created a cross-sectional commission in charge of the coordinating the implementation and technical and operational follow-up of the National Public Policy on Gender Equality.

Este Decreto adoptó la Política Pública Nacional de Equidad de Género. Esta tiene como objetivo el desarrollo de planes y programas específicos que garanticen los derechos de las mujeres que han sido desplazadas forzosamente, incluyendo su derecho a una vida libre de violencia. La política también reconoció la importancia del enfoque diferencial desde la perspectiva de género, tomando en cuenta las particularidades que surgen del contexto urbano y rural, las mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas. A su vez, el Decreto creó una comisión transversal encargada de coordinar la implementación y el seguimiento técnico y operativo de la Política Pública Nacional de Igualdad de Género.Ley 1542 de julio 5 de 2012 (2012)


Domestic and intimate partner violence, Gender-based violence in general

This law extended the powers of authorities in investigations of alleged crimes of violence against women as well as amended the domestic violence and food assistance provisions, as contained in articles 229 and 233 of the Criminal Code. With the issuance of this law, the prosecutor is allowed to engage in investigations of the aforementioned crimes at the moment it learns from the conduct in any manner, thus, the prosecutor no longer has to wait until someone presses charges to start the correspondent investigations.

Esta ley amplió las facultades de las autoridades en las investigaciones de presuntos delitos de violencia contra la mujer y modificó las disposiciones sobre violencia doméstica y asistencia alimentaria, contenidas en los artículos 229 y 233 del Código Penal. Con la expedición de esta ley el fiscal puede iniciar investigaciones de los delitos antes mencionados en el momento en que tenga conocimiento de la conducta de cualquier manera, por lo que el fiscal ya no tiene que esperar a que alguien presente cargos para iniciar las investigaciones correspondientes.Ley 1468 de junio 30, 2011 (2011)


Employment discrimination, Gender discrimination

This law modified articles 236, 239, 57, and 58 of the Labor Code, among other provisions to establish special labor protections for pregnant and lactating women. The law prohibits the dismissal of pregnant or lactating women without cause and without prior permission of a labor inspector. It also granted women the right to receive their regular salary during a 14-week maternity leave.

Esta ley modificó los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otras disposiciones. Su intención es establecer protecciones laborales reforzadas para las mujeres embarazadas y lactantes. En esta medida, la ley establece la prohibición de despedir a una mujer embarazada o lactante sin causa y sin permiso previo de un inspector de trabajo. También otorgó a las mujeres el derecho a recibir su salario regular durante una licencia de maternidad de 14 semanas.Decreto 164 de enero 25, 2010 (2010)


Gender-based violence in general

This decree created a cross-sectional commission called the ‘Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres’. Its purpose is to join efforts for the coordination and cooperation between public entities in order to achieve comprehensive and accessible quality care for women victims of any kind of violence. The commission is comprised by the ministries and directors of public agencies from several sections, including technology, education, culture, justice, among others.

Este decreto creó una comisión interinstitucional denominada ‘Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres’. Su finalidad es consolidar esfuerzos para la coordinación y cooperación entre las entidades públicas, a fin de lograr una atención integral, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. La comisión está integrada por los ministerios y directores de organismos públicos de varios sectores, incluyendo tecnología, educación, cultura, justicia, entre otros.Ley 1257 de diciembre 4, 2008 (2008)


Gender discrimination, Gender-based violence in general

This law enacted rules for the prevention and sanction of several forms of violence and discrimination against women. It established provisions that guarantee all women i) a life free of violence, both in the public and private sectors, ii) the exercise of their rights granted both by the domestic and the international legal systems, iii) access to administrative and judicial procedures for protection and attention, and iv) the adoption of public policies against violence and discrimination.

Esta ley promulgó normas para la prevención y sanción de diversas formas de violencia y discriminación contra la mujer. Estableció disposiciones que garantizan a todas las mujeres i) una vida libre de violencia, tanto en el sector público como en el privado, ii) el ejercicio de los derechos que les otorgan tanto el ordenamiento jurídico interno como el internacional, iii) el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y iv) la adopción de políticas públicas contra la violencia y la discriminación.Ley 1009 de enero 23, 2006 (2006)


Gender discrimination

This law promoted the creation and establishment of a gender affairs observatory (‘Observatorio de Asuntos de Género’). The purpose of the observatory is to identify and select a system of gender indicators, to analyze gender data, and to monitor public and private plans and programs to suggest improvements on policies and regulations aiming for gender equity in Colombia.

Esta ley promovió la creación y establecimiento de un observatorio de asuntos de género (“Observatorio de Asuntos de Género”). El objetivo del observatorio es identificar y establecer un sistema de indicadores de género, analizar datos de género y monitorear planes y programas públicos y privados para sugerir mejoras en las políticas y regulaciones que apuntan a la equidad de género en Colombia.Ley 823 de julio 11, 2003 (2003)


Employment discrimination, Gender discrimination

This law establishes rules that further develop equal opportunities for women. It establishes guidelines for the design of public policies that foster and guarantee the full exercise of women’s political, civil, economic, social, and cultural rights, and the free development of their personality, capacities, and aptitudes. The law also appoints the institutions responsible for their execution.

Esta ley consagra reglas que desarrollan la igualdad de oportunidades para las mujeres. Establece lineamientos para el diseño de políticas públicas que propicien y garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las mujeres, y el libre desarrollo de su personalidad, capacidades y aptitudes. La ley también designa las instituciones encargadas de su ejecución.Ley 731 de enero 14, 2002 (2002)


Gender discrimination

The purpose of this law is to improve the quality of life of rural women, prioritizing low-income and economically vulnerable women. It promotes and fosters equality between rural men and women, while containing provisions regarding social security, education, and training. As such, the law sets forth i) the right of rural women to participate in financing funds for the development of rural sectors, ii) subsidies in money or kind, iii) programs for adequate education for rural women and iii) their equitable participation in different decision-making, planning, and monitoring bodies at the territorial level.

El objeto de esta ley es mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas, priorizando a las mujeres de escasos recursos y económicamente vulnerables. Promueve y fomenta la igualdad entre hombres y mujeres rurales, al tiempo que contiene disposiciones en materia de seguridad social, educación y capacitación. Así, la ley establece i) el derecho de las mujeres rurales a participar en fondos de financiamiento para el desarrollo de los sectores rurales, ii) subsidios en dinero o en especie, iii) programas para una adecuada educación de las mujeres rurales y iii) su participación equitativa en diferentes órganos de decisión, planificación y seguimiento a nivel territorial.Ley 599 de julio 24, 2000 (Código Penal Colombiano) (2000)


Abortion and reproductive health rights, Acid violence, Domestic and intimate partner violence, Femicide, Gender-based violence in general

This law serves as the basis for the Colombian Criminal Code, it enumerates conducts that constitute crimes and their sanctions. The code sets forth several gender-related crimes. Article 104A criminalizes femicide, meaning the killing of women because they are female. Article 123 sanctions people who forcibly terminate a pregnancy. Article 187 prohibits forcing in-vitro treatments on women against their will. Article 229 regulates domestic violence offenses. Articles 208 and following criminalize rape and establish aggravating circumstances including, among others, if the victim is under 14 years old, if the victim is incapable of defending him or herself, if the abuser used violence and if the abuse was held within the household. Article 116 A prohibits the use of chemical agents or corrosive substances that cause injuries or harm when they come into contact with human tissue. Finally, for some crimes, the code treats as an aggravating circumstance the fact that the victim is a woman. Law 1719 of June 18, 2014 modified and expanded these provisions.

Esta ley que contiene el Código Penal colombiano enumera las conductas que constituyen delitos y sus sanciones. El código establece varios delitos relacionados con el género. El artículo 104A tipifica como delito el feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres solo por el hecho de ser mujeres. El artículo 123 sanciona a las personas que obligan a la mujer a interrumpir su embarazo. El artículo 187 prohíbe realizar tratamientos in vitro a mujeres en contra de su voluntad. El artículo 229 regula el delito de violencia doméstica. Los artículos 208 y siguientes tipifican como delito la violación y establecen circunstancias agravantes que incluyen, entre otras, que la víctima sea menor de 14 años, que sea incapaz de defenderse por sí misma, si el abusador usó violencia y si el abuso se llevó a cabo dentro del hogar. El artículo 116 A prohíbe el uso de agentes químicos o sustancias corrosivas que causen lesiones o daños cuando entren en contacto con tejidos humanos. Finalmente, para algunos delitos, el código trata como circunstancia agravante el hecho de que la víctima sea mujer. La Ley 1719 de junio 18, 2014 modificó y amplió algunas de estas disposiciones.Ley 294 de Julio 16, 1996 (1996)


Domestic and intimate partner violence

This law aims to develop article 42 of the Constitution which establishes standards to prevent, remedy, and punish domestic violence. The Law stipulates the behaviors considered violative of structured harmony/unity within a family, protective measures against domestic violence, medical and physiological assistance for victims, and sanctions by the courts against the aggressor.

Esta ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42 de la Constitución que establece normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. La Ley estipula las conductas consideradas violatorias de la armonía y unidad dentro de un núcleo familia, las medidas de protección contra la violencia doméstica, la asistencia médica y fisiológica a las víctimas y las sanciones judiciales contra el agresor.Ley 82 de noviembre 3, 1993 (1993)


Gender discrimination

Law 82 provides support measures for women serving as heads of the family unit or household. The law is intended to guarantee adequate living conditions and promote equity and social participation of women. Assistance is provided in the form of education, health, housing, credit incentive benefits, among others.

La Ley 82 establece medidas de apoyo a las mujeres que se desempeñan como madres cabeza de familia. La ley tiene por objeto garantizar condiciones de vida adecuadas y promover la equidad y la participación social de las mujeres. La asistencia se brinda en forma de beneficios de educación, salud, vivienda, incentivos crediticios, entre otros.Constitución Política de la República de Colombia (1991)


Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination, International law

The Colombian Constitution of 1991 promotes values and principles that protect and defend the role of women in society. Article 13 prohibits discrimination based on sex, race, national or family origin, religion, language, and political or religious opinion. Article 40 stipulates that authorities must guarantee the adequate and effective participation of women at all decision levels in the Public Administration. Article 42 covers equal rights and duties in domestic and family relationships, providing that any form of violence in the family is considered a severe offense to its integrity and unity and will thus be sanctioned. The Constitution aims to achieve gender equality for Colombian women. Colombia also ratified, by virtue of the Decree Law 251 of 1981, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) of 1979.

La Constitución colombiana de 1991 promueve valores y principios que protegen y defienden el papel de la mujer en la sociedad. El artículo 13 prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, idioma y opinión política o religiosa. El artículo 40 establece que las autoridades deben garantizar la participación adecuada y efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión de la Administración Pública. El artículo 42 contempla la igualdad de derechos y deberes en las relaciones domésticas y familiares, disponiéndose que toda forma de violencia intrafamiliar se considera una falta grave a la integridad y unidad y, por tanto, será sancionada. La Constitución tiene como uno de sus objetivos lograr la igualdad de género para las mujeres colombianas. Colombia también ratificó, en virtud del Decreto Ley 251 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979.Marriage Act (2015)


Divorce and dissolution of marriage, LGBTIQ

The 2015 Marriage Act enacted the Thirty-Fourth Amendment of the Constitution of Ireland into law, which legalized same-sex marriage. Previously, same-sex couples could enter into civil partnerships under the Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010. The Marriage Act amended the Civil Registration Act 2004, inter alia, by adding a provision that allows anything that applies to marriage between two people of the opposite sex to apply to marriage between people of the same sex (Section 5). The Act also provides that nothing therein obliges a religious body to recognize a particular form of marriage ceremony or to solemnize a marriage (Section 7). It also provides for the recognition of certain foreign marriages and registered foreign relationships (Sections 12 and 13) and amends the Guardianship of Infants Act 1964 to allow a married couple of the same sex to adopt a child (Section 16).Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Act (2018)


Abortion and reproductive health rights

The 2018 Act permits (i) abortion during the first 12 weeks of pregnancy by a medical practitioner who has a certified, reasonable good-faith opinion that the pregnancy has not exceeded 12 weeks (Section 12); (ii) where two medical practitioners have a good-faith opinion that that there is a risk to the life, or of serious harm to the health, of the pregnant woman, that the fetus has not yet reached viability, and that it is appropriate to carry out the termination of pregnancy to avert these risks (Section 9), or that there is a condition affecting the fetus that is likely to lead to the death of the fetus either before, or within 28 days of, birth (Section 11); or (iii) where a single medical practitioner has a good-faith opinion that there is an immediate risk to the life, or serious harm to the health, of the pregnant woman and that it is immediately necessary to terminate the pregnancy in order to avoid that risk (Section 10). The Act also makes certain services, like medical surgery and midwifery, available to women without charge for the purpose of terminating a pregnancy in accordance with Sections 9, 10, 11, or 12. Under the Act, it is an offense for anyone other than the pregnant woman herself to intentionally terminate a pregnancy, or supply the means for doing so, other than in accordance with the Act, or to aid or abet such an offense (Section 23(4)). Penalties for offenses include fines and imprisonment up to 14 years (Section 23); there are also provisions for offenses committed by a corporate body (Section 24). The 2018 Act also repeals the Regulation of Information (Services outside the State for Termination of Pregnancies) Act 1995 and the Protection of Life During Pregnancy Act 2013.Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (Minister of Health Decree No. V-941) (2016)


Abortion and reproductive health rights, LGBTIQ

The Ministry of Education encourages the integration of sex education into the content of subject curricula and non-formal education. This leaves considerable discretion to schools and teachers in presenting the topic. Moreover, the program aims to prepare for “the creation of marriage and a harmonious family,” seeking to encourage the association of sexuality expression with “fertility and the possibility of having children in the future.” The decree dictates that it is not permissible to present the use of birth control as an equivalent alternative to abstinence. Furthermore, there is no ascertainable mention of LGBTIQ inclusivity in the curriculum.

Švietimo ministerija skatina lytinio švietimo integravimą į dalykinių programų ir neformaliojo švietimo turinį. Tai palieka didelę savo nuožiūrą mokykloms ir mokytojams pristatant šią temą. Be to, šia programa siekiama parengti „santuokos ir darnios šeimos kūrimui“ ir skatinti seksualumo išraiškos siejimą su „vaisingumu ir galimybe turėti vaikų ateityje“. Įsakyme taip pat nurodoma, kad kontracepcijos naudojimo negalima pateikti kaip lygiavertės alternatyvos abstinencijai. Be to, nėra aiškiai paminėtas LGBTIQ temų įtraukimas į mokymo programą.Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (Law on Procedures for the Approval, Entry into Force, and Implementation of the Code of Administrative Offenses) (2015)


Employment discrimination, Gender discrimination, Sexual harassment

The purpose of the Act is to set out penalties for administrative offenses. In addition, it classifies hate crimes and discrimination on the grounds of “gender, race, nationality, language, origin, social status, religion, belief, opinion, or other grounds” to be an aggravating circumstance. Article 81 dictates that the breach of rights conferred by the Republic of Lithuania Law on Equal Opportunities for Women and Men is subject to a fine of EUR 40 to EUR 560 and EUR 560 to EUR 1000 for repeat offenses.

Šios įstatymo tikslas yra nustatyti baudas už administracinius nusižengimus. Jame neapykantos nusikaltimai ir diskriminacija dėl „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religijos, tikėjimo, nuomonės ar kitų priežasčių“ klasifikuojami kaip sunkinanti aplinkybė. Be to, 81 straipsnyje nustatyta, kad už Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo suteiktų teisių pažeidimą gresia baudą nuo 40 iki 560 EUR ir nuo 560 iki 1000 EUR už pakartotinius nusikaltimus.Krašto apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo“ (Order of the Minister of National Defense "On Approval of the Code of Ethics for Lithuanian Military") (2005)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ

In 2015, the Lithuanian Military Code of Ethics was amended to include the obligation to “respect and protect the dignity and fundamental rights and freedoms of every human being, regardless of gender, race, nationality, language, origin, social status, religion, belief, opinion, age, sexual orientation, disability, ethnicity, religion.” The original version did not expressly include protection against discrimination based on gender or sexual orientation.

Lietuvos karo etikos kodeksas buvo pakeistas 2015 m. įtraukiant pareigą „gerbti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą bei pagrindines teises ir laisves, neatsižvelgiant į jo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją“. Pirminėje versijoje nebuvo aiškiai numatyta apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties ar seksualinės orientacijos.Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas (Law on Military Service) (1996)


Employment discrimination, Gender discrimination

Since 2015, every year, around 4000 Lithuanian men in the age group of 18 - 23 can be required to perform compulsory military service for nine months. However, Article 3 of the Law on Military Service dictates that women, other than those who express their willingness, are exempt from being conscripted into the army.

Nuo 2015 m., kasmet apie 4000 Lietuvos vyrų 18 iki 23 metų amžiaus grupėje gali būti pakviesti atlikti privalomąją karinę tarnybą, kuri trunka devynis mėnesius. Tačiau, karo tarnybos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad moterys, išskyrus tas, kurios išreiškia norą, atleidžiamos nuo šaukimo į kariuomenę.Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Law on Fundamentals of Protection of the Rights of the Child) (1996)


Domestic and intimate partner violence, International law

The legislation implements the UN Convention on the Rights of the Child, which the Lithuanian Parliament ratified in 1995. The Act sets out the rights of a child and defines neglect, physical, psychological, and sexual abuse. In 2019, the text was amended to include a clause on the prioritization of biological family, which means that the separation of children and parents against their will is only allowed in “extreme cases,” where it is “unavoidable and necessary to protect a child from real danger to his physical and psychological security, health, or life and when there is no other recourse to achieve such protection.”

Šiuo teisės aktu įgyvendinama Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija, kurią Lietuvos Seimas ratifikavo 1995 metais. Šis įstatymas nustato vaiko teises ir apibrėžia nepriežiūrą, fizinę, psichologinę ir seksualinę prievartą. Tekstas buvo iš dalies pakeistas 2019 m., įtraukiant nuostatą dėl biologinės šeimos prioriteto, kuri reiškia, kad vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią leidžiamas tik „kraštutiniais atvejais“, kai „neišvengiama ir būtina apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo fiziniam ir psichologiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir kai nėra kitų priemonių tokiai apsaugai pasiekti“.Išmokų vaikams įstatymas (Law on Benefits for Children) (1994)


Property and inheritance rights

The legislation sets out various child benefits, such as a one-time payment for the birth or adoption of a child (EUR 462 in 2022) and entitlement to a monthly payment until a child reaches 18 years old (EUR 73,5 in 2022).

Šiame teisės akte nustatytos įvairios išmokos vaikui, pavyzdžiui, vienkartinė išmoka už vaiko gimimą ar įvaikinimą (462 EUR 2022 m.) ir teisė į mėnesinę išmoką, kol vaikui sueis 18 metų (73,5 EUR 2022 m.).Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (Protection Against Domestic Violence Act) (2011)


Domestic and intimate partner violence

This Act aims to protect any persons who are victims of domestic violence, including persons having a common household. It also defines “violence” as “intentional physical, mental, sexual, economic, or other influence exerted upon a person by act or omission, due to which the person suffers physical, material, or non-pecuniary damage.” Under the Act, victims do not have to submit a private complaint, but public prosecutors must charge the offenders. In addition, the victim of domestic abuse has the right to receive specialized support such as consulting a psychologist or receiving legal assistance. English translation available here.

Šiuo įstatymu siekiama apsaugoti visus asmenis, kurie yra smurto artimoje aplinkoje aukos, įskaitant asmenis, turinčius bendrą namų ūkį. Šis įstatymas taip pat apibrėžia jog „smurtas“ yra tiek veikimu, tiek neveikimu atliekamas „tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, turtinę ar neturtinę žalą“. Pagal įstatymą nukentėjusiesiems nereikia pateikti privataus skundo, tačiau prokurorai privalo pateikti kaltinimus pažeidėjams. Be to, smurto artimoje aplinkoje auka turi teisę gauti specializuotą kompleksinę psichologo, teisinę ir kitą pagalbą.Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (No. 50 "On the Termination of Pregnancy Operation Procedure,” Decree of the Minister of Health) (1994)


Abortion and reproductive health rights

The Decree dictates that pregnancy can only be terminated up until 12 weeks. After that, abortion is allowed only when there is a risk to the woman's life or health.

Įstatymas numato, kad nėštumas gali būti nutrauktas tik iki 12 savaičių. Ilgesnis laikotarpis leidžiamas tik tada, kai kyla pavojus asmens gyvybei ar sveikatai.Darbo Kodeksas (Labor Code) (2017)


Employment discrimination, LGBTIQ

The Labor Code confers upon the employer a duty to implement gender equality and non-discrimination principles, which include equal selection criteria, working conditions, benefits, work evaluation criteria, and remuneration for employees. Moreover, eligible employees are entitled to pregnancy and childbirth leave, amounting to 70 calendar days before and 56 calendar days after childbirth. Also, an employer cannot present a termination notice without mutual agreement to an employee they know to be pregnant until the day the baby turns four months old. In addition, employers with more than 50 employees must publish the measures, implementation, and enforcement of their equal opportunities’ strategy. English translation available here.

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, kurie apima vienodus atrankos kriterijus, darbo sąlygas, išmokas, darbo vertinimo kriterijus ir darbuotojų atlyginimą. Be to, reikalavimus atitinkantys darbuotojai turi teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas, kurios sudaro 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorines dienas po gimdymo. Darbdavys negali pateikti pranešimo apie atleidimą iš darbo be abipusio susitarimo su darbuotoja, kuri jų žiniomis, yra nėščia, iki tos dienos, kai kūdikiui sukaks keturi mėnesiai. Be to, darbdaviai, turintys daugiau nei 50 darbuotojų, privalo paskelbti savo lygių galimybių strategijos priemones, įgyvendinimą ir vykdymą.Baudžiamasis Kodeksas (Criminal Code) (2000)


Abortion and reproductive health rights, Female infanticide and feticide, Femicide, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Under the Criminal Code, rape is defined quite narrowly as “sexual intercourse against a person’s will with the use or threat of physical violence present or deprivation of possibility of resistance.” There is also no mention of rape in marriage. To hold a person liable for rape, which is punished by imprisonment for up to seven years, the victim or their representative must file a complaint. However, in the case of rape (i) by a group of accomplices or (ii) of a minor or a young child, the term of imprisonment can be longer, and complaint filing is not needed. Further, sexual assault is punished by arrest or imprisonment of up to seven years, sexual abuse is punished by arrest or imprisonment of up to three years, and sexual harassment is punished by a fine, restriction of liberty, or arrest. However, Lithuania is one of the few European Union states to have not yet criminalized stalking. Trafficking in Human Beings is punished by imprisonment from two to ten years. Infanticide is punished by arrest or imprisonment for up to five years. In the case of illegal abortion, as defined in Decree No. 50 of the Minister of Health “On the Termination of Pregnancy Operation Procedure,” the doctor and assisting persons are liable. Finally, the Code recognizes acts committed to express hatred towards persons due to their, amongst other characteristics, gender and sexual orientation, to be an aggravating circumstance. English translation available here.

Pagal baudžiamąjį kodeksą išžaginimas gana siaurai apibrėžiamas kaip lytiniai santykiai prieš asmens valią „panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimant galimybę priešintis, ar pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle”. Apie išprievartavimą santuokoje neužsimenama. Laikyti asmenį atsakingu už išžaginimą, kuris baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų, auka ar jų atstovas turi pateikti skundą. Tačiau tuo atveju, kai išžaginama (i) bendrininkų grupės arba (ii) nepilnametį vaiką, laisvės atėmimo bausmė gali būti ilgesnė ir skundo padavimo nereikia. Už seksualinę prievartą baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų, už seksualinį smurtą baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų, o už seksualinį priekabiavimą baudžiama bauda, laisvės apribojimu arba areštu. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, kuri dar nėra kriminalizavusi persekiojimo. Už prekybą žmonėmis baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų. Už nužudymą baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Neteisėto aborto atveju, kaip apibrėžta sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. 50 „Dėl nėštumo operacijos procedūros nutraukimo“, atsako gydytojas ir pagalbą teikiantys asmenys. Galiausiai kodekse pripažįstama, kad veiksmai, kuriais siekiama išreikšti neapykantą asmenims dėl jų, įskaitant kitų savybių, lyties ir seksualinės orientacijos, yra sunkinanti aplinkybė.Civilinis Kodeksas (Civil Code) (2000)


Divorce and dissolution of marriage, LGBTIQ

Under the Civil Code, same-sex marriages are prohibited. In case of a divorce by mutual consent, the marriage can be dissolved if over a year has elapsed, the spouses have made a contract regarding divorce consequences, and they have full active legal capacity. If a couple has children, they have equal rights and duties as parents, regardless of whether they were married, divorced, or separated. A parent cannot surrender their rights or responsibilities over underage children. An unmarried person can adopt a child only in exceptional cases, and unmarried persons may not adopt the same child. In addition, the adopter must be under the age of 50. Moreover, the Code states that an unmarried adult can change their designated gender if it is feasible medically with conditions for the change prescribed by law. Essential to mention, there is no existing legislation setting out the requirements for gender reassignment (see L. v. Lithuania, even though the case is from 2007, legislation efforts have been stalled to this day). English translation available here.

Pagal civilinį kodeksą tos pačios lyties asmenų santuokos yra draudžiamos. Santuoka gali būti nutraukta bendru sutarimu, jei praėjo daugiau nei metai, sutuoktiniai sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir jie turi teisinį veiksnumą. Jei pora turi vaikų, jie turi lygias teises ir pareigas kaip tėvai, nepriklausomai nuo to, ar jie susituokę, išsiskyrę ar gyvena skyrium. Tėvas ar motina negali atsisakyti teisių ar pareigų savo nepilnamečiams vaikams. Nesusituokęs asmuo gali įvaikinti vaiką tik išimtiniais atvejais, o nesusituokę asmenys negali įvaikinti to paties vaiko. Be to, įvaikintojas turi būti jaunesnis nei 50 metų. Taip pat, kodekse nustatyta, kad nesusituokęs suaugęs asmuo gali pakeisti paskirtą lytį, jei tai įmanoma mediciniškai, įstatymų nustatyta tvarka. Svarbu paminėti, kad iki šiol nėra galiojančių teisės aktų, nustatančių lyties keitimo sąlygas (žr. L prieš Lietuvą).Lygių galimybių įstatymas (Law on Equal Treatment) (2003)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Equal Treatment Act defined and expanded protection against any discrimination and harassment to include, in addition to gender, “race, nationality, citizenship, language, origin, social status, belief, convictions or views, age, sexual orientation, disability, ethnic origin or religion.” It also established a duty of state and municipal institutions, educational institutions, and employers to actively prevent discrimination on the previously mentioned grounds. Under Article 13, a person who has suffered such discrimination has the right to claim material and non-material damages. English translation available here.

Šis įstatymas apibrėžė ir išplėtė apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos ir priekabiavimo dėl lyties iki „amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų”. Taip pat nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų ir darbdavių pareiga aktyviai užkirsti kelią diskriminacijai dėl anksčiau minėtų priežasčių. Pagal straipsnį 13, asmuo, patyręs tokią diskriminaciją, turi teisę reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (Law on Equal Opportunities for Women and Men) (1998)


Employment discrimination, Gender discrimination, Sexual harassment

The purpose of the Equal Opportunities Act is to prohibit any discrimination, harassment, or sexual harassment based on gender within employment, education, consumer protection, social security schemes, and involvement in organizations. It also established a duty of state and municipal institutions, educational establishments, and employers to actively implement equal rights for women and men. It defines the different types of discrimination and establishes that the burden of proving that equal rights were not violated rests within the person or institution against whom a complaint was filed. Under Article 24, a person who has suffered such discrimination has the right to demand pecuniary and non-pecuniary damages following the Civil Code. English translation available here.

Lygių galimybių įstatymo tikslas yra uždrausti bet kokią diskriminaciją, priekabiavimą ar seksualinį priekabiavimą dėl lyties darbe, švietimo institucijose, skelbimuose, socialinės apsaugos sistemoje ir organizacijose. Taip pat nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų ir darbdavių pareiga aktyviai įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises. Teisės akte apibrėžiamos skirtingos diskriminacijos rūšys ir nustatoma, kad pareiga įrodyti, kad lygios teisės nebuvo pažeistos, tenka asmeniui ar institucijai, prieš kurią buvo pateiktas skundas. Pagal straipsnį 24, asmuo, patyręs tokią diskriminaciją, turi teisę reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pagal civilinį kodeksą.Lietuvos Respublikos Konstitucija (Constitution of the Republic of Lithuania) (1992)


Employment discrimination, Forced and early marriage, Gender discrimination, LGBTIQ

The Constitution is an essential pillar of gender equality legislation in Lithuania. Article 29 affirms that human rights may not be restricted, or any privileges granted, on the grounds of “gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views.” Further, Article 38 declares that marriage can only be concluded upon free mutual consent between a man and a woman, and that the rights of spouses are equal. The provisions do not declare same-sex marriages or partnerships valid. Article 39 states that working mothers are entitled to paid leave before and after childbirth, and favorable working conditions. English translation available here.

Konstitucija yra esminis lyčių lygybės teisės aktų ramstis Lietuvoje. Straipsnyje 29 teigiama, kad žmogaus teisės negali būti ribojamos ar suteikiamos privilegijos dėl „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų“. Be to, straipsnyje 38 nustatyta, kad santuoka gali būti sudaroma tik gavus laisvą vyro ir moters tarpusavio sutikimą ir kad sutuoktinių teisės yra lygios. Šios nuostatos nedeklaruoja tos pačios lyties asmenų santuokų ar partnerysčių galiojančiomis. Straipsnyje 39 nustatyta, kad dirbančios motinos turi teisę į mokamas atostogas prieš gimdymą ir po jo bei palankias darbo sąlygas.Kärntner Antidiskriminierungsgesetz (K-ADG) (Kärnten Anti - Discrimination Act) (2020)


Employment discrimination, Gender discrimination, Sexual harassment

Among other aspects, this act aims at ensuring gender equality in various areas of life, for instance, in the workplace. It addresses issues like equal opportunities for men and women as well as sexual harassment in the workplace. It also lists the authorities a person may turn to if they feel they are being discriminated against. Notable is the shift of the burden of proof in Section 25: a discrimination claimant only has to credibly substantiate the claim, whereas the defending party has to prove that there was no discrimination.

Dieses Gesetz zielt unter anderem darauf ab, die Gleichstellung der Geschlechter in verschiedenen Lebensbereichen zu gewährleisten, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Es behandelt Themen wie Chancengleichheit für Männer und Frauen sowie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Außerdem werden die Behörden genannt, an die sich eine Person wenden kann, wenn sie sich diskriminiert fühlt. Bemerkenswert ist die Umkehr der Beweislast in Abschnitt 25: Ein Kläger, der eine Diskriminierung geltend macht, muss seine Behauptung lediglich glaubhaft machen, während die beklagte Partei beweisen muss, dass keine Diskriminierung vorlag.Strafgesetzbuch (StGB) Abtreibung §§ 201-202: Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung (Penal Code Articles 201-202: Sexual Assault and Rape) (1974)


Sexual violence and rape

Section 201 states that a person who coerces another person, by force, deprivation of personal liberty, or by threat to life, to perform or tolerate sexual intercourse, or a sexual act equivalent to sexual intercourse, shall be punished by imprisonment for a term of 2-10 years. If the act causes serious bodily harm or pregnancy of the raped person, or if the act places the raped person in a state of agony for a prolonged period of time or humiliates that person in an extraordinary way, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of 5-15 years. If the act results in the death of the raped person, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of 10 to 20 years or by life imprisonment. Section 202 punishes other forms of sexual violence involving coercion by force or threat of violence with a term of imprisonment of six months to five years.

Nach § 201 wird mit Freiheitsstrafe von 2 bis 10 Jahren bestraft, wer eine andere Person mit Gewalt, unter Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit dem Leben dazu nötigt, den Geschlechtsverkehr oder eine dem Geschlechtsverkehr gleichgestellte sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden. Führt die Tat zu einer schweren Körperverletzung oder zu einer Schwangerschaft der vergewaltigten Person oder versetzt sie die vergewaltigte Person für längere Zeit in einen Zustand der Agonie oder demütigt sie in außergewöhnlicher Weise, so wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren bestraft. Führt die Tat zum Tod der vergewaltigten Person, so wird der Täter mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft. Andere Formen der sexuellen Gewalt, die eine Nötigung durch Gewalt oder die Drohung mit Gewalt beinhalten, werden nach § 202 mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.Strafgesetzbuch (StGB) Abtreibung § 106(a): Zwangsheirat (Penal Code Article § 106(a): Forced Marriage) (1974)


Forced and early marriage

Section 106(a) states that a person who coerces another person to marry or establish a registered partnership, by force or by dangerous threat or threat of breaking off family contacts, is liable to a term of imprisonment of six months to five years. The same punishment applies to the act of coercing a person or forcing a person by dangerous threat of threat of interruption or withdrawal of family contacts, to move to another state or transports them to another state, with the intention of coercing the person to marry or establish a registered partnership in such other state. If the conduct results in a suicide (including an attempt) of the victim, the term of imprisonment is 1-10 years (Section 106a(3) in connection with Section 106(2)). The principle of territoriality does not apply under Section 64(1) no. 4a – even if the location of the crime is outside of Austria, a perpetrator is liable under Austrian law when he or the victim is Austrian.

Gemäß § 106a ist eine Person mit 6 Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen, wenn sie eine andere Person mit Gewalt oder Drohung zur Eingehung einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft nötigt. Dies gilt ebenso, wenn eine Person eine andere Person durch Täuschung, Gewalt oder Drohung in einen anderen Staat bewegt, wo die Eheschließung oder Eintragung einer Partnerschaft erzwungen wird. Wenn dieses Verhalten dazu führt, dass sich das Opfer umbringt oder versucht sich umzubringen, erhöht sich die Gefängnisstrafe auf 1-10 Jahre (§ 106a Abs. 3 i.V.m. § 106 Abs. 2). Das Territorialitätsprinzip findet auch hier keine Anwendung. Vielmehr gilt nach § 64 Abs. 1 Ziff. 4a, dass der Täter auch strafbar hiernach ist, wenn der Tatort außerhalb von Österreich liegt, aber das Opfer zum Beispiel österreichischer Staatsangehöriger ist.Strafgesetzbuch (StGB) Abtreibung §§ 85(1) & 90(3): Körperverletzung/Genitalverstümmelung (Penal Code: Articles §§ 85(1) & 90(3): Personal Injury/Genital Mutilation) (1974)


Female genital mutilation or female genital cutting

Section 85(1) no. 2a provides that a genital mutilation constitutes an assault with severe permanent consequences. While it can be possible to consent to a personal injury, Section 90(3) states that it is not possible for a person to consent to genital mutilation. Furthermore, pursuant to Section 64(1) no. 4a the criminal liability does not require that Austria be the location of the crime as long as, e.g., the perpetrator or the victim is Austrian.

Nach § 85 Abs. 1 Ziff. 2a ist die Genitalverstümmelung eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen. Zwar kann grundsätzlich in eine Körperverletzung eingewilligt werden, allerdings macht § 90 Abs. 3 klar, dass das nicht für den Fall einer Genitalverstümmelung gilt. Außerdem ist nennenswert, dass § 64 Abs. 1 Ziff. 4a klar macht, dass die Strafbarkeit nicht voraussetzt, dass Österreich der Tatort war, solange z.B. das Opfer oder der Täter österreichische Staatsbürger sind.Strafgesetzbuch (StGB) Abtreibung § 321a: Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Penal Code Article 321a: Crimes Against Humanity) (1974)


International law, Sexual violence and rape

Section 321a (1) and (3) provide that a person who holds a woman captive who has been impregnated through the use of coercion, with the intent to influence the ethnic composition of a population or to commit other serious violations of international law, is punishable by imprisonment for a term of 5-15 years, or, if such an act results in the death of a person, a term of 10-20 years or life imprisonment. The abovementioned applies where such acts are performed as part of an extended or systematic attack against a civilian population.

Gemäß § 321a (1), (3) ist eine Person mit 5 bis 15 Jahren Gefängnis zu bestrafen, wenn sie im Rahmen eines systematischen und ausgedehnten Angriffskrieges gegen die Zivilbevölkerung eine Frau gefangen hält, die unter Anwendung von Zwang geschwängert wurde und dies mit dem Ziel erfolgt, die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung zu beeinflussen oder andere schwere Verletzungen des Internationalen Rechts vorzunehmen. Wenn die Handlung den Tod der anderen Person herbeiführt, ist die Strafe zwischen 10 und 20 Jahren oder sogar lebenslänglicher Freiheitssrafe festzusetzen.Strafgesetzbuch (StGB) Abtreibung §§ 96-98: Abtreibung (Penal Code Articles 96-98: Abortion) (1974)


Abortion and reproductive health rights

Generally, the person performing the abortion and the pregnant woman who consents to the procedure are criminally liable pursuant to Section 96. Under Section 97 the abortion is not punishable, if (i) the abortion is performed by a doctor during the first three months of the pregnancy and after prior consultation with a doctor; (ii) the abortion is necessary to prevent a serious risk to life or serious danger to the physical or mental health of the pregnant woman or if there is a serious risk that the child will be seriously mentally or physically damaged, or if the pregnant woman was younger than 14 years old at the time of the impregnation, and in all such cases the abortion is performed by a doctor; or (iii) the abortion is performed to save the pregnant woman from an immediate, unavoidable danger to life and in circumstances where medical assistance cannot be obtained in time. Section 98 states that a person who terminates a pregnancy without the consent of the pregnant woman is liable to a term of imprisonment of up to three years. If such an act results in the death of the pregnant woman, the term of imprisonment varies between six months and five years. The abovementioned does not apply where such acts are performed to save the pregnant woman’s life from an immediate, unavoidable danger or where her consent cannot be obtained in time.

Grundsätzlich ist die Person, die die Abtreibung durchführt, wie auch die Frau, die der Prozedur zustimmt strafbar nach § 96. Nach § 97 ist die Abtreibung nicht strafbewährt, wenn (i) sie von einem Arzt während der ersten drei Monate der Schwangerschaft und nach einer vorherigen Beratungssitzung mit einem Arzt durchgeführt wurde; (ii) die Abtreibung notwendig ist, um ein ernstzunehmendes Risiko für das Leben oder die physische oder mentale Gesundheit der schwangeren Frau zu vermeiden, oder wenn ein ernstes Risiko besteht, dass das Kind ernsthafte mentale oder körperliche Schäden haben wird, oder wenn die Schwangere jünger als 14 Jahre alt ist im Zeitpunkt der Befruchtung, und – in all diesen Fällen – die Abtreibung von einem Arzt durchgeführt wird; oder (iii) die Abtreibung durchgeführt wird, um die Schwangere von einer unmittelbaren, unvermeidbaren Lebensgefahr zu retten und die Umstände keine rechtzeitige medizinische Versorgung zulassen. Gemäß § 98 ist eine Person mit bis zu drei Jahren Gefängnis zu bestrafen, wenn sie eine Schwangerschaft ohne die Einwilligung der Schwangeren beendet. Sollte diese Handlung zu dem Tod der Schwangeren führen, ist die Gefängnisstrafe zwischen 6 Monaten und fünf Jahren. Dies findet allerdings keine Anwendung, wenn solche Handlungen vorgenommen wurden, um die schwangere Frau von unmittelbaren, unvermeidbaren Lebensgefahren zu retten oder in Situationen, in denen die Einwilligung der Frau nicht rechtzeitig eingeholt werden konnte.Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG) (Federal Equality Act) (1993)


Employment discrimination, Gender discrimination, Sexual harassment

The Federal Equality Act aims at creating equality throughout various service agreements (see Section 1) the Federal Government might have with individuals. The main body no. 1 (1. Hauptstück) focuses on the equal treatment of men and women (Section 3). Section 7(2) states that job advertisements should be written in such a way that they equally refer to both men and women and do not contain details that could lead to the conclusion that the advertisement is only for one gender. Sections 8 and 8a define sexual and gender-based harassment and emphasize that they constitute gender discrimination. Section 11 requires the promotion of equal opportunities for women. Section 11b states that, where women are underrepresented (meaning less than 50% of employees), employers must prioritize women applicants if they are equally well suited for the position as the best-suited male applicant until the percentage of employed women reaches at least 50%. Section 11c applies the same rule to job promotions. Section 11d provides that employers must prioritize female employees in participation in training and coaching measures to prepare them to assume higher-ranking and more senior positions.

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zielt darauf ab, für alle Dienstverhältnisse, die die Bundesregierung mit Einzelpersonen hat, Gleichheit zu schaffen. Das 1. Hauptstück des Gesetzes fokussiert sich auf die Gleichbehandlung von Mann und Frau (§ 3). § 7 Abs. 2 verlangt, dass Stellenausschreibungen in einer Art und Weise verfasst werden müssen, dass sie sich gleichermaßen an Männer und Frauen wenden und keine Details enthalten, die den Leser zu dem Schluss kommen lassen könnten, dass die Ausschreibung sich nur an ein Geschlecht richtet. § 8 und § 8a betonen, dass eine Diskriminierung auch in einem Fall vorliegt, in dem ein Arbeitnehmer (sexuell) belästigt wird. § 11 enthält ein Frauenförderungsgebot. In diesem Sinne gelten Frauen als unterrepräsentiert, wenn weniger als 50% der Angestellten Frauen sind. Nach § 11b müssen Frauen in unterrepräsentierten Bereichen bei der Bewerberauswahl bevorzugt behandelt werden, wenn sie für die Stelle gleichgeeignet sind wie der bestqualifizierte männliche Bewerber. Dies gilt, bis der Anteil der Frauen in diesem Bereich mindestens 50% beträgt. § 11c wendet diese Regel auch auf Beförderungen an. Nach § 11d sind weibliche Angestellte zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die zur Übernahme höherwertiger Verwendungen qualifizieren, vorrangig zuzulassen.ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) (Occupational Health and Safety Act) (1995)


Employment discrimination, Gender discrimination

The legislation generally serves to protect of all male and female employees. Specifically targeting the protection of women, Article 6(4) states that female employees shall not perform work which, by its very nature, may hold specific dangers for women or alternatively, women may only perform such work with certain restrictions or measures suitable to prevent such risks. The Federal Ministry of Labor shall specify those works in a separate regulation (Article 18 no. 2).

Dieses Gesetz dient grundsätzlich dem Schutz sowohl von männlichen als auch weiblichen Angestellten. Spezifisch auf den Schutz von Frauen geht Artikel 6 Abs. 4 ein. Hiernach dürfen Frauen Arbeiten, die eine spezifische Gefahr für sie beinhalten nicht oder nur unter Bedingungen oder Einschränken ausführen, die diese besondere Gefahr vermeiden. Diese Arbeiten sollen von dem Bundesministerium für Arbeit in einer separaten Verordnung festgehalten werden (Artikel 18 Ziff. 2).Personalkapazitätscontrollingverordnung (PersKapCoVo) (Personnel Capacity Controlling Regulation) (2013)


Employment discrimination, Gender discrimination

The legislation shall support planning, execution, and controlling of personnel allocation on the Federal level. Personnel controlling shall ensure, inter alia, gender equality (Article 1 para. 1 no. 2). Therefore, Article 5 provides that federal service authorities shall submit to the chancellor biennially a report detailing the target quota of women holding the highest remuneration levels (para. 2). If the targeted percentage ratios are not met, the relevant federal service authority shall submit to the chancellor an additional report explaining the reasons for such non-compliance by the end of the first quarter of the following year (para. 4).

Dieses Gesetz soll die Planung, Ausführung und der Kontrolle von Personenallokation auf Bundesebene unterstützen. Personalkapazitätskontrolle soll u.a. Geschlechtergleichheit sicherstellen (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 2). Hierfür haben die haushaltsleitenden Organe gemäß Artikel 5 dem Bundeskanzler alle zwei Jahre einen Bericht vorzulegen, der detailliert auf die Zielquoten von Frauen in der höchsten Vergütungsklasse eingeht (Abs. 2). Für den Fall, dass die angestrebten Zielanteile nicht erreicht werden, müssen die Organe dem Kanzler bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres einen Zusatzbericht vorlegen, der die Gründe für das Nichterreichen der Quote angibt (Abs. 4).Mutter-Kind-Pass-Verordnung (MuKiPassV) (Mother and Child Passport Regulation) (2002)


Abortion and reproductive health rights

This regulation aims to ensure that pregnant women and their children have access to necessary basic medical care by tracking medical examinations received with a so-called mother-and-child-passport issued by the Federal Ministry of Health. Basic medical care includes, at least, five medical examinations of the pregnant woman and nine examinations of the child until the child reaches the age of 62 months. The regulation specifies contents, time intervals, and the information that should be included in the mother-and-child-passport. According to Sec. 8, a failure to abide to the time intervals has no consequences for state child allowance (Kinderbetreuungsgeld), as long as the mother is not responsible for the failure.

Diese Verordnung zielt auf die Sicherstellung des Zugangs von Schwangeren und deren Kindern zu notwendigen medizinischen Grundbetreuung, indem die empfangenen medizinischen Leistungen mit einem so-genannten Mutter-Kind-Pass verfolgt werden. Dieser wird von dem Bundesgesundheitsministerium ausgestellt. Grundbetreuung beinhaltet mindestens fünf medizinische Untersuchungen der schwangeren Frau und weitere neun Untersuchungen des Kindes, bis dieses das Alter von 62 Monaten erreicht. Diese Verordnung spezifiziert den Inhalt und die Zeitintervalle zwischen den Untersuchungen, sowie die Informationen, die in dem Mutter-Kind-Pass festgehalten werden sollen. Gemäß § 8 hat es keine Auswirkungen auf die Berechnung der Höhe des Kindergeldes, wenn die Frau den Untersuchungen nicht im vorgeschriebenen Zeitpunkt nachkommt, so lange sie das nicht zu vertreten hat.Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (Federal Constitutional Act) (1945)


Gender discrimination

Article 7(1) states that all citizens are equal before the law and prohibits sex-based privileges (among other factors). Article 7(2) states that the federal government and all federal states and municipalities affirm actual equality between women and men. It further stresses that measures to achieve factual equality between women and men are legal. Regarding job titles or academic titles, Article 7(3) requires that the gendered nouns in those titles reflect the gender of the respective holder are in accordance with law. Article 14(6) states that public schools, kindergartens, and similar institutions shall be accessible to all children regardless of sex (among other factors).

Artikel 7 Abs. 1 macht deutlich, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind und verbietet gleichzeitig u.a. geschlechterbezogene Privilegien. Nach Artikel 7 Abs. 2 betonen die Bundesregierung, die Bundesstaaten sowie die Gemeinden die Gleichheit von Mann und Frau. Weiterhin betont das Gesetz, dass Maßnahmen, die dem Ziel dienen, eine faktische Gleichstellung von Mann und Frau zu erreichen, rechtmäßig sind. Betreffend Jobbezeichnungen oder akademischer Titel macht Artikel 7 Abs. 3 deutlich, dass eine geschlechterspezifische Anpassung dieser ebenso rechtmäßig ist. Artikel 14 Abs. 6 folgend müssen öffentliche Schulen, Kindergärten und vergleichbare Einrichtungen für alle Kinder egal welchen Geschlechts verfügbar sein.Gender Equality Act (2014)


Abortion and reproductive health rights, Employment discrimination, Harmful traditional practices, Sexual harassment

The Gender Equality Act promotes gender equality for men and women in all parts of society, and seeks to prohibit and provide redress for sex discrimination, harmful practices (including social, cultural, or religious practices that are physically or sexually harmful) and sexual harassment. Under the Act, persons (and the government) are prohibited from treating people less favorably than they would otherwise due to sex. The law defines and criminalizes sexual harassment, including workplace harassment. Moreover, the law places an affirmative obligation on the government to ensure that employers are developing appropriate procedures and policies to respond to and eliminate issues of workplace sexual harassment. The law also ensures equal access to education at all levels regardless of sex, and affirmatively requires the government to provide equal access. Further, the law provides an affirmative right to sexual and reproductive health, including access to health services and the right to choose whether or not to have a child. A Human Rights Commission in Malawi is tasked with the enforcement of this law, including gender-based quotas for membership on Commission. The penalties for violating the Act include large fines and imprisonment of up to five years.Constitution of Malawi (2017)


Domestic and intimate partner violence, Employment discrimination, Forced and early marriage, Gender discrimination, Gender-based violence in general, Property and inheritance rights, Sexual violence and rape

In recognition of the inherent dignity and worth of each human, Article 12 requires that the State and all persons recognize and protect human rights and afford the fullest protection to the rights and views of all individuals, groups, and minorities. All persons have equal status before the law. Limitations of rights are only justifiable insofar as they ensure peaceful human interaction in the context of an open and democratic society. Article 13 requires the State to actively promote the welfare and development of the people by affirmatively adopting legislation and policies to achieve gender equality. This requires: (i) women’s full participation in all spheres of society with opportunities equal to men; (ii) the implementation of nondiscrimination principles and other measures; and (iii) the implementation of policies addressing domestic violence, personal security, maternity benefits, economic exploitation, and rights to property, among other relevant social issues. Article 22 mandates that all members of a family shall enjoy equal respect and shall be protected under law against all forms of neglect, cruelty or exploitation. No person shall be forced to enter into any marriage, and no person over the age of 18 can be prevented from entering into marriage. All provisions of this section apply to civil, customary, and other forms of marriage. Article 24 specifically guarantees that women are entitled to full and equal protection of law, and have the right not to be discriminated against on the basis of gender or marital status. This includes the following rights: (i) equal rights under civil law, including equal capacity in the realms of contracts, property, custody, decision-making regarding children, and acquisition and retaining of citizenship and nationality; and (ii) upon the dissolution of marriage, entitlement to fair disposition of jointly held property and to fair maintenance. Further, any laws that discriminate against women are invalid and legislation must affirmatively be passed to eliminate customs and practices that discriminate against women. This affirmative requirement particularly applies to practices of: sexual abuse, harassment, or violence; discrimination in work, business, or public affairs; and deprivation of property (inherited or otherwise). Article 30 provides that, while all persons have a right to the enjoyment of economic, social, cultural and political development, women in particular shall be given special consideration in regards to this right. The State must take all necessary measures for the realization of this right, including reforms aimed to eradicate social injustice and inequality. Other gender-related provisions include: the prohibition of torture, inhumane, and degrading treatment or punishment (Article 19); Article 20’s ban on all forms of discrimination; the right to education for all people (Article 25); Article 27’s prohibition of slavery, servitude, and forced labor; and Article 31’s requirement that all persons are entitled to fair wages and equal remuneration for equal value work without discrimination of any kind, especially on the basis of gender.Trafficking in Persons Act (2015)


Abortion and reproductive health rights, Trafficking in persons

The Trafficking in Persons Act provides for the prevention and elimination of human trafficking, in addition to establishing the National Coordination Committee against Trafficking in Persons which serves to coordinate and manage related issues in Malawi (the “Committee”). The Act applies to offenses committed at least partly in Malawi (or in contemplation of committing a crime inside Malawi), committed by a citizen of Malawi, or involving the trafficking of a citizen of Malawi. The Committee is responsible for coordinating and overseeing investigations and prosecutions under the Act, as well as formulating policy, educational programming, and recommendations with Malawi on the topic, amongst other responsibilities. The Act provides the Committee with affirmative responsibilities to trafficked persons, including access to adequate health care and shelter, protection from discrimination, and legal support. The Act criminalizes the trafficking of other persons, punishable up to 14 years of imprisonment. The Act provides a list of aggravating factors that can extend the punishment by life imprisonment, including if a trafficked person becomes pregnant or is forced to terminate a pregnancy. There are additional penalties associated with trafficking in children, including a maximum sentence of 21 years imprisonment, as well as for benefiting from exploitation or trafficking and providing support for trafficking offenses. The Act further regulates international transportation organizations, and provides specialized investigatory and judicial mechanisms for the enforcement of the Act.قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (Anti-Human Trafficking Law No. 9 of 2009) (2009)


Trafficking in persons

Article 8 provides that traffickers of adults over 18 are subject to a sentence of not less than six months, a fine of 1,000 – 5,000 (JD), or both. Human trafficking crimes for this purpose are defined in Article 3 (A)(1) to include coercion, threat or force, or through giving or receiving gifts or privileges to secure consent. Article 9 provides for a punishment consisting of temporary imprisonment with hard labor for a not less than 10 years, and a fine between 5000 – 20,000 (JD) if the victim of trafficking is a female under 18, even without any aggravating factors or the use or threat or force (as defined in Article 3). Article 10 further provides that a person will be imprisoned for up to 6 months if he or she becomes aware, by nature of her or his job, of such acts or the intent to commit Article 9 acts and does not report it. Similarly, Article 11 has provisions for juristic persons who commit such crimes stating they will be sentenced to a fine of 1,000 – 50,000 (JC) as well as potential criminal responsibility. Article 13 also provides a provision that consent of the victims is not a consideration under this Law, especially to reduce stipulated penalties in this Law.

ذكرت المادة 8 عقوبة كل من استقطب أشخاص أو نقلهم أو آواهم أو استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الاستغلال أو الاختطاف أو الاحتيال أو القسر أو الخداع (البند 1 من الفقرة أ من ذات القانون) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ما بين 1000 و5000 دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما نصت المادة 9 على العقوبات التي تترتب على كل من اتجر بشخص يقل عمره عن 18 سنة ولو كان ذلك دون استعمال أي شكل من أشكال القوة الموضحة في المادة 3 من ذات القانون. وأوضحت المادة 10 أن عقوبة كل من نمى إلى علمه بحكم وظيفته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 9 من ذات القانون أو بوجود مخطط لارتكابها، منها الاتجار بالأشخاص الذي لم يبلغ عمرهم 18 سنة، ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمة ذات الاختصاص. أما المادة 11 فقد عاقبت الشخص الاعتباري المرتكب لأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون بغرامة ما بين 10,000 و 50,000 دينار أردني. وذكرت المادة 13 أن رضى المجني عليهم أو المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لا يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تخفيض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.قانون العمل الأردني لسنة 1996 (Labor Law No. 8 of 1996) (1996)


Employment discrimination

Article 27 prohibits employers from terminating pregnant women or issuing a warning of termination after six months of their pregnancy or during their maternity leave. Article 70 provides for a fully paid maternity leave of 10 weeks, with a prohibition on forcing woman to work less than 6 weeks after delivery. Article 71 goes on to provide that for up to the period of a year after delivery, women are entitled to take paid breaks to nurse their babies at a limit of one hour per day. Article 72 provides that an employer must provide a suitable place with a qualified nursemaid who can supervise the children of female employees up to the age of four, provided that there are not less than 20 women and not less than 10 children.

ورد في المادة 27 من القانون أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل أو توجيه إشعار لها بإنهاء الخدمة وذلك بعد الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة. كما ذكرت المادة 70 مأنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة بأجركامل مدتها 10 أسابيع قبل الوضع وبعده ولا تقل عن 6 أسابيع بعد الوضع والتي فيها يحظر تشغيل المرأة. أما المادة 71 فقد أعطت المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة أمومتها المذكورة في المادة السابقة وعودتها للعمل بالحصول على ساعةواحدة في اليوم لرضاعة مولودها الجديد مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة. بينما فرضت المادة 72 على صاحب العمل أن يهيئ مكان مناسب في مكان العمل بإشراف مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات وذلك في حال كان عدد الأطفال 10 أو أكثر.الدستور الأردني (Jordanian Constitution) (2016)


Gender discrimination

Article 6 (1) states that all Jordanians are “equal before the law” and that there shall be no discrimination between them in rights and duties on the basis of race, language, or religion. This is an overarching provision, without explicit mention of gender, however it does provide a basis for equality for “all” Jordanians. Article 6 does not apply to Muslim personal status matters, which are instead governed by the Jordanian Personal Status Law and the exclusive jurisdiction of the Shari’ah courts (Article 103 (2) of the Jordanian Constitution).

ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن الأردنيون متاسوون في الحقوق والواجبات وإن اختلفت أعراقهم ولغاتهم وأديانهم. من الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أن الفقرة لم تحدد الجنس كعامل فارق، إلا أن المادة جات عامة لتشكل جميع الأردنيين. لا تنطبق هذه المادة على قضايا الأحوال الشخصية، حيث أنها تخضع لقانون الأحوال الشخصية الأردني تحت اختصاص محاكم الشريعة الإسلامية.Código Penal Título VI – Artigos 377-390: Crimes Contra a Paz e a Comunidade Internacional (Penal Code: Crimes Against Peace and the International Community) (2020)


Gender-based violence in general, International law, LGBTIQ

The Penal Code establishes penalties of six months to six years for those who in a meeting, public place, or through any means of dissemination or communication with the public, incite hatred against a person or group of persons because of their race, color, ethnicity, place of birth, sex, belief or religion, political or ideological convictions, social condition or origin or other cause, with the purpose of discriminating against them.

O Código Penal estabelece penalidades de seis meses a seis anos para aqueles que em reunião, espaço público, ou qualquer outro meio de disseminação ou comunicação com o público, incitar ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa de sua raça, cor, etnia, lugar de nascença, sexo, crença ou religião, convicção política ou ideológica, condição social ou origem ou outra causa, com o propósito de discriminação contra eles.Código Penal Capítulo VI – Artigo 223: Circunstâncias agravantes (Penal Code: Aggravating Circumstances) (2020)


Gender-based violence in general, LGBTIQ

The Penal Code includes the follow aggravating circumstances if a crime involves discrimination on the basis of race, color, ethnicity, place of birth, sex, sexual orientation, sexual harassment, belief or religion, political or ideological convictions, social ideological convictions, social status or origin, or any other form of discrimination.

O Código Penal inclui as seguintes circunstâncias agravantes: se o crime envolve discriminação com base em raça, cor, etnia, local de nascença, sexo, orientação sexual, assédio sexual, crença ou religião, convicção política ou ideológica, convicção ideológica social, status social ou origem, ou qualquer outra forma de discriminação.Código Penal Capítulo VI: Crimes Contra a Dignidade das Pessoas (Penal Code: Crimes Against Dignity) (2020)


Gender-based violence in general, LGBTIQ

Articles 213-220 prohibit certain actions intended to violate someone’s honor, which include insult, defamation, and slander, and mandate penalties ranging from 6-12 months imprisonment and fines. The articles provide for increased penalties if the insults/offensive judgments offend someone’s race, color, ethnicity, place of birth, sex, sexual orientation, disease, disability, or religion.

Os artigos 213-220 proíbem certas ações que são destinadas a violar a honra de alguém, que inclui insult, difamação, e calúnia, e atribui penalidades que variam de 6-12 meses de prisão e multas. Os artigos impõem penalidades maiores se os insultos/julgamentos ofensivos ofenderem a raça, cor, etnia, lugar de nascença, sexo, orientação sexual, doença, deficiência, ou religião de alguém.Código Penal Capítulo IV – Seção III: Crimes Contra a Autodeterminação Sexual (Penal Code: Crimes Against Sexual Self-Determination) (2020)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Penal Code distinguishes and applies different penalties in accordance with the age of the minor. Pursuant to article 192, the prohibition of the perpetration of a sexual act with a minor under 14 years old or leading that minor to practice such acts with a third person is punished with up to 12 years in prison. Again, the law makes a distinction whether the act involved penetration, in which case the maximum punishment increases to 15 years. If the minor is under the age of 16, pursuant to article 193, the perpetration of a sexual act leads to a maximum penalty of five years, which increases to eight years if there was penetration. Article 194 provides penalties for cases in which the minor is in the perpetrator’s custody.. Article 198 punishes the crime of child pornography with up to five years of imprisonment and is defined as to 1) promote, facilitate, or allow minors to participate in any kind of obscene interaction (including films, photographs, talks, recordings, etc.); 2) using minors in pornographic tapings or photos; or 3) giving such tapings, recordings, or pornographic instruments to a minor. The maximum penalty is increased to 10 years in prison in case the child pornography is produced with the intent to be spread through information systems or if the agent offers, makes available, or transmits such child pornography through information systems. An individual who acquires, obtains, or facilitates the access to child pornography is punished with up to five years of imprisonment and, if such agent practices such acts as means of profession, the maximum penalty is increased to 10 years.

O Código Penal distingue e aplica penalidades diferentes de acordo com a idade do menor. De acordo com o artigo 192, a proibição da perpetração do ato sexual com menor de 14 anos de idade ou a orientação ao menor para praticar tais atos com uma Terceira pessoa é punível com até 12 anos de prisão. Novamente, a lei faz uma distinção se o ato envolve penetração, caso em que a punição máxima aumenta para 15 anos. Se o menor tem menos de 16 anos de idade, de acordo com o artigo 193, a perpetração do ato sexual leva a uma penalidade máxima de cinco anos, que aumenta para oito anos se houve penetração. O artigo 194 prevê penalidade para casos em que o menor está sob custódia do perpetrador. O artigo 198 pune o crime de pornografia infantil com até cinco anos de prisão e é definido como 1) promover, facilitar, ou permitir que menores participem de qualquer tipo de interação obscena (incluindo filmes, fotografias, falas, gravações, etc); 2) usar menores em vídeos ou fotos pornográficos; ou 3) dar tais vídeos, gravações, ou instrumentos pornográficos a menores. A penalidade máxima aumenta até 10 anos na prisão no caso em que a pornografia infantil é produzida com a intenção de ser divulgada por meio de sistemas de informação ou se o agente oferecer, disponibilizar, ou transmitir tal pornografia infantil por meio de sistemas de informação. O indivíduo que adquire, obtém, ou facilita o acesso a pornografia infantile é punido com até cinco anos de prisão e, se esse agente pratica tais atos como meios profissionais, a penalidade máxima aumenta para 10 anos.Código Penal Capítulo IV – Artigos 189-190, 195-197: Tráfico Humano (Penal Code: Human Trafficking) (2020)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The promotion or facilitation of prostitution involve taking advantage of the victim’s economic necessity or vulnerability or coerce the victim by means of violence, threat or fraud pursuant to article 189, and it is punished with a sentence of 1-8 years of imprisonment. If the facilitation or coercion to prostitution is made in a foreign country, the crime committed falls within article 190, i.e. human sexual trafficking, which command a higher sentencing of up to 10 years in prison. The promotion or facilitation of the prostitution of minors under 18 years old is prohibited by article 195. Under the same article and incurring in the same penalties is the individual who repeatedly practices sexual acts with a minor. Here, if the agent coerces, threatens, acts with violence, has the intent of monetary gains, if the minor has diminished psychological capacity, or if the minor is under the age of 14, the maximum penalty increases to 15 years. The act of soliciting by means of paying the minor is punished under article 197 with up to three years of imprisonment, whilst if penetration was involved the penalty increases to five years (in case another more severe penalty pursuant to another article is not applicable).

A promoção ou facilitação da prostituição envolve tirar vantage da necessidade econômica ou vulnerabilidade da vítima ou coerção da vítima por meio de violência, ameaça ou fraude nos termos do artigo 189, e é punido com 1-8 anos de encarceramento. Se a facilitação ou coerção à prostituição é feita em outro país, o crime cometido recai no previsto pelo artigo 190, i.e. tráfico sexual humano, que tem uma sentença maior de até 10 anos de prisão. A promoção ou facilitação de prostituição de menores de 18 anos é proibida pelo artigo 195. Sob o mesmo artigo e incorrendo na mesma pena está o indivíduo que repetidamente realiza atos sexuais com menor. Aqui, se o agente coage, ameaça, age com violência, tem a intenção de ganho financeiro, se o menor tem capacidade psicológica diminuída, ou se é menor de 14 anos de idade, a penalidade máxima aumenta para 15 anos. O ato de solicitar por meio do pagamento ao menor é punido sob o artigo 197 com até três anos de encarceramento, enquanto se houver penetração envolvida a penalidade aumenta cinco anos (no caso de outra penalidade mais severa relacionada a outro artigo não for aplicável).Código Penal Capítulo IV: Crimes Sexuais - Crimes Contra Liberdades Sexuais (Penal Code: Crimes Against Sexual Liberties) (2020)


Sexual violence and rape

The law distinguishes the crimes of “sexual aggression” and “sexual aggression with penetration.” A person commits the crime of sexual aggression (article 182) if (i) he or she practices a sexual act by means of coercion, violence, or threat against someone, including a spouse, or (ii) he or she enables another person to commit such act against a third person and the sentence ranges from six months to four years of imprisonment. However, article 183 states that if the coerced sexual act involves penetration, the crime committed is “sexual aggression with penetration,” which entails a higher sentence of up to 10 years in prison. Penetration is defined as “copulation, anal or oral, oral intercourse and vaginal or anal penetration with any part of the body or objects used in circumstances of sexual involvement (article 181(c)). Additional crimes (articles 184-187) involve sexual acts committed (i) against persons with diminished capacity or those unable to consent; (ii) by taking advantage of a position or function in certain sectors or by a person in a position of authority; and (iii) by means of another person’s error. Both “ii” and “iii” carry sentences of up to three years in prison or a fine while (i) carries a sentence of up to 12 years in prison if penetration occurs. Finally, article 188 prohibits artificial procreation without the woman’s consent.

A lei distingue os crimes de “agressão sexual” e “agressão sexual com penetração”. A pessoa realiza o crime de agressão sexual (artigo 182) se (i) ele ou ela pratica ato sexual por meio de coerção, violência, ou ameaça contra alguém, incluindo um cônjuge, ou (ii) ele ou ela permite que outra pessoa realize tal ato contra uma terceira pessoa e a sentença varia entre seis meses e quatro anos de prisão. Entretanto, o artigo 183 estabelece que se o ato sexual coagido envolve penetração, o crime cometido é “agressão sexual com penetração”, que implica uma sentença de até 10 anos na prisão. Penetração é definido como “copulação, anal ou oral, relação oral e penetração anal ou vaginal com qualquer outra parte do corpo ou objetos usados em circunstâncias de envolvimento sexual (artigo 181(c)). Crimes adicionais (artigos 184-187) envolvem atos sexuais cometidos (i) contra pessoas com capacidade diminuída ou aqueles impossibilitados de consentir; (ii) ao tirar vantagem de posição ou função em certos setores ou por uma pessoa em posição de autoridade; e (iii) por meio do erro de outra pessoa. Ambos “ii” e “iii” carregam sentenças de até três anos na prisão ou multa enquanto (i) carrega sentença de até 12 anos de prisão se houver penetração. Finalmente, o artigo 188 proíbe procriação artificial sem o consentimento da mulher.Código Penal Capítulo II: Crimes Contra a Integridade Física e Psíquica (Mutilação genital feminine) (Penal Code: Crimes Against Physical Integrity) (2020)


Female genital mutilation or female genital cutting

Article 160(b) establishes that perpetrators of female genital mutilation are subject to sentences of 2-10 years in prison.

Artigo 160(b) estabelece que os autores de mutilação genital feminine estão sujeitos a sentenças de 2-10 anos de prisão.Código Penal Capítulo II – Seção II: Crimes Contra a Vida Intra-Uterina (Penal Code: Crimes Against Intra-Uterine Life) (2020)


Abortion and reproductive health rights, Sexual violence and rape

Articles 154-158 prohibit 1) anyone, without the pregnant woman’s consent, to provoke or cause a miscarriage; 2) anyone, with the pregnant woman’s consent, to perform or assist with an abortion; and 3) any pregnant woman from, by any means, participating or consenting to an abortion. These three felonies carry sentences of 2-8 years, 1-5 years, and 5 years of imprisonment, respectively. (article 154). Article 155 provides for increased sentences if the abortion harms the woman’s physical integrity or causes death. Exempt from criminal liability are abortions carried out with the pregnant woman’s consent to 1) remove the risk of death or great harm, or 2) the fetus’ life is inviable, or 3) the pregnancy is a result of rape and the abortion is done within the first 16 weeks of the pregnancy. All these circumstances must be verified and reported in writing by a doctor ahead of the interruption (article 156). It is also forbidden to promote services for the interruption of pregnancies and any "propaganda" (articles 157 and 158).

Artigos 154-158 proíbe 1) quem, sem o consentimento da mulher grávida, provocar aborto ou interrupção da gravidez; 2) quem, com o consentimento da mulher grávida, realizer aborto ou ajudá-la a fazer; e 3) a mulher gravida que, de qualquer maneira, participar ou consentir com o aborto. Esses três crimes carregam sentenças de 2-8 anos, 1-5 anos, e 5 anos de encarceramento, respectivamente (artigo 154). O artigo 155 prevê aumento de pena se o aborto lesa a integridade física da mulher ou causa a sua morte. Isentos de responsabilidade criminal são os abortos realizados com o consentimento da mulher, na medida em que 1) remove o risco de morte ou grave lesão, ou 2) a vida do feto é inviável, ou 3) a gravidez é resultado de um estupro e o aborto é feito durante as 16 primeiras semanas de gravidez. Todas essas circunstâncias devem ser verificadas e reportadas por escrito ao médico responsável pela interrupção (artigo 156). Também fica proibido promover serviços para interrupção de gravidez ou qualquer propaganda desse tipo de prática (artigos 157 e 158).Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução Nº 1325/2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança – Decreto Presidencial Nº 143/17 (2017)


Gender discrimination, Gender violence in conflict, International law

The National Plan of Action for the Implementation of the Resolution Nº 1325/2000 of the UN Security Council on Women, Peace and Security was approved by the Angolan President in June 2017, revoking all legislation that contravenes it. The UN Resolution Nº 1325/2000 emphasizes the uneven impact of armed conflicts on men and women, and appeals for a higher degree of participation of women, and the integration of gender equality in the prevention, management, and resolution of armed conflicts. As such, it highlights the importance of gender equality in all phases of construction of peace and gives women the role not as victims, but as important actors in the peacemaking process. The National Plan follows those principles by planning to: 1) increase women’s participation in the construction of peace and related decision-making, 2) guarantee the formation and habilitation of women and girls, 3) promote and protect women’s and girls’ human rights in zones of conflict and post-conflict through empowerment and elimination of gender and sexual violence, among other objectives. In this respect, the plan also includes a series of activities, goals and execution times, and the expected result as an effective policy to implement the plan's objectives.

O Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução Nº 1325/2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança foi aprovado pelo Presidente da Angola em Junho de 2017, revogando toda a legislação que viola o plano. A Resolução Nº 1325/2000 da ONU enfatiza o impacto desigual dos conflitos armados para homens e mulheres, e apela para um maior grau de participação das mulheres, e para a integração da igualdade de gênero na prevenção, administração e resolução dos conflitos armados. Como tal, ele realça a importância da igualdade de gênero em todas as fases de construção da paz e dá às mulheres papeis não de vítimas, mas de importantes atrizes no processo de pacificação. O Plano Nacional segue esses princípios ao planejar: 1) o aumento da participação feminina na construção da paz e relacionada a tomadas de decisão, 2) a garantia da formação e habilitação de mulheres e garotas, 3) a promoção e proteção dos direitos humanos de mulheres e garotas em zonas de conflito e pós-conflito por meio do empoderamento e eliminação de violência sexual e de gênero, junto de outros objetivos. Nesse sentido, o plano também inclui uma série de atividades, metas e tempos de execução, e o resultado esperado como uma política efetiva para implementar os objetivos do plano.Lei n. 60/2018 - Medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens (Equal Pay Law) (2019)


Employment discrimination

The Equal Pay Law, effective since February 2019, establishes policies and obligations aiming at the effective reduction of income inequality between men and women. To that end, the law mandates employers to develop transparent remuneration policies and creates a presumption of discrimination in case the employer does not show that an alleged pay gap was based on objective criteria.

A Lei de Igualdade de Remuneração, em vigor desde fevereiro de 2019, estabelece políticas e obrigações visando a redução efetiva da desigualdade de renda entre homens e mulheres. Para esse fim, a lei obriga os empregadores a desenvolverem políticas de remuneração transparentes e cria uma presunção de discriminação, caso o empregador não demonstre que uma suposta lacuna salarial foi baseada em critérios objetivos.Diretiva n. 5/2019, emitida pelo Ministério Público - Procuradoria-Geral da República (2019)


Domestic and intimate partner violence

This Directive from the Federal Prosecutor's Office establishes specific procedures to be followed by the judges and prosecutors when handling reports of domestic violence crimes. Notably, Section I.4 of the Directive states that, in analyzing the facts, when in doubt, the authorities should qualify the offense as domestic violence, unless unequivocal evidence establishes that another crime was committed. Section II imposes that, when the judge or the prosecutor become aware of the accusation of domestic violence, they must carry out or order the criminal police body to carry out, in a deliberate manner and by the most expeditious means, the specific procedural acts in the shortest possible time, without exceeding 72 hours, to take measures to protect the victim and protection measures for the victim and the promotion of coercive measures against the accused.

A directiva estabelece procedimento que deverão ser seguidos pelos Magistrados e membros do Ministério Público relacionados aos crimes de violência doméstica. Dentre os procedimentos, destaca-se a Seção I.4 que prevê que “sempre que, aquando do registo de inquérito, se suscita dúvida quanto à qualificação como violência doméstica da factualidade subjacente, deve aquela prevalecer, mantendo -se a mesma até ao momento em que seja inequívoco enquadramento diverso.” Além disso, a Seção II impõe que, quando o juiz ou o promotor tomar conhecimento da acusação de violência doméstica, eles devem realizar ou ordenar ao corpo de polícia criminal que realize, de forma discriminada e da maneira mais rápida possível, os atos processuais específicos no menor tempo possível, sem exceder 72 horas, para tomar medidas de proteção à vítima e medidas de proteção para a vítima e a promoção de medidas coercitivas contra o acusado.Código Penal: Livro II, Título III - Crimes contra a identidade cultural e a integridade pessoal (Crimes against cultural identity and personal integrity) (1995)


Gender-based violence in general, LGBTIQ

Article 240 criminalizes discrimination and incitement to hatred and violence based on race, gender, sexual orientation, and gender identity, among others. The sentence is imprisonment for one to eight years.

O artigo 240 criminaliza a discriminação e incitamento ao ódio e à violência baseado em raça, gênero, orientação sexual e identidade de gênero, entre outros. A pena é de prisão de um a oito anos.Código Penal: Livro II, Título I – Crimes contra a pessoa: Capítulo V – Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual (Crimes against sexual freedom and self-determination) (1995)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Article 163 punishes sexual coercion – to coerce someone to practice a “relevant sexual act” – with imprisonment from one to eight years. Article 164 punishes forcible intercourse (“violação”) with imprisonment from one to six years. Article 168 punishes artificial procreation without a woman’s consent, with imprisonment from one to eight years. Articles 171 and 172 punish sexual abuse of minors of 14 years with imprisonment from 1-10 years. Article 173 punishes sexual acts with adolescents (individuals between 14 and 16 years old) with imprisonment up to three years. Article 174 punishes the practice for “relevant sexual acts” with a minor between 14 and 18 years), upon payment or other type of consideration with imprisonment up to three years. Article 175 punishes facilitating the prostitution of minors with imprisonment from 1-8 years. The term of imprisonment rises to a minimum of two and a maximum of ten years if the crime is committed by means of violence or threat, fraud, authority abuse, or with the intent to profit, or if the victim is vulnerable or mentally incapable. Article 176 punishes child pornography with imprisonment up to five years. The term of imprisonment rises to a minimum of one and a maximum of eight years if the crime is committed by means of violence or threat or with the intent to profit. Article 176-A punishes the act of befriending a minor online with the intent to commit sexual abuse with imprisonment of up to one year. If the act of online befriending effectively leads to an encounter, the conduct is punishable with imprisonment of up to two years. Article 176-B punishes the organization of sexual tourism with imprisonment of up to three years.

O artigo 163 pune a coerção sexual – ato de coagir alguém a praticar um "ato sexual relevante" - com prisão de um a oito anos. O artigo 164 pune as relações sexuais forçadas (violação ou estupro) com prisão de um a seis anos. O artigo 168 pune a procriação artificial sem o consentimento da mulher, com prisão de um a oito anos. O artigo 169 pune a exploração econômica da prostituição por terceiros. Entretanto, a prostituição em si não é um crime em Portugal. O artigo 176-B pune a organização do turismo sexual com pena de prisão de até três anos. Artigos 171 e 172 punem o abuso sexual de menores de 14 anos com prisão de um a dez anos. O artigo 173 pune atos sexuais com adolescentes (indivíduos entre 14 e 16 anos de idade) com prisão de até três anos. O artigo 174 pune a prática de "atos sexuais relevantes" com um menor entre 14 e 18 anos, mediante pagamento ou outro tipo de contraprestação, com prisão de até três anos. O Artigo 175 pune a facilitação da prostituição de menores com prisão de um a oito anos. A pena de prisão é aumentada para um mínimo de dois e um máximo de dez anos se o crime for cometido por meio de violência ou ameaça, fraude, abuso de autoridade ou com a intenção de lucro, ou se a vítima for vulnerável ou mentalmente incapaz. O artigo 176 pune a pornografia infantil com prisão até 5 anos. A pena de prisão é aumentada para um mínimo de um e um máximo de 8 anos, caso o crime tenha sido cometido por meio de violência ou ameaça ou com a intenção de lucrar. O Artigo 176-A pune o ato de fazer amizade com um menor on-line com a intenção de cometer abuso sexual com pena de prisão de até um ano. Se o ato de fazer amizade on-line levar efetivamente a um encontro, a conduta é punível com prisão de até dois anos.Código Penal: Livro II, Título I - Crimes contra a pessoa: Capítulo IV - Crimes contra a liberdade pessoal (Crimes against personal liberty) (1995)


Forced and early marriage, Sexual harassment, Trafficking in persons

Articles 154-A and B, 159, and 160 ban harassment (sentencing to up to three years in prison), forced marriage (sentencing to up to five years in prison), slavery (imprisonment from 5-15 years), and human trafficking (imprisonment from 3-10 years), respectively. Article 169 punishes the economic exploitation of prostitution by third parties, even though prostitution itself is not a crime in Portugal.Código Penal: Livro II, Título I - Crimes contra a pessoa: Capítulo II - Crimes contra a vida e vida intra-uterina (Crimes against intra-uterine life) (1995)


Abortion and reproductive health rights, Sexual violence and rape

Under Article 140, abortion is considered a “crime against the intra-uterine life,” and someone who causes an abortion without the consent of the pregnant woman may be sentenced from 2-8 years of imprisonment, while the person who performed the abortion and the pregnant woman can be sentence to up to three years of imprisonment. Article 142, however, permits the abortion if performed by a doctor and in the following scenarios: (1) the abortion is the only method to avoid risk of death or grave physical or mental harm to the mother; (2) the abortion is recommended in order to avoid the risk of death or permanent grave physical damage to the mother, up to the 12th week of pregnancy (3) the fetus is at risk of grave illness or malformation, up to the 24th week of pregnancy; (4) the pregnancy was caused by rape or sexual assault, up to the 16th week of pregnancy; (5) by the mother’s choice, up to the 10th week of pregnancy. In cases where the fetus is not viable, abortion can be performed at any time during pregnancy. Any of the conditions above mentioned have to be certified by a doctor, except item 5, case in which the mother has to submit an affidavit to a doctor or clinic stating that her decision was “mindful and responsible.” If the mother is under 16 years old or mentally incapacitated, the consent to perform an abortion has to be provided by the woman’s legal representative (usually parents).

Segundo o artigo 140 do Código Penal Português, o aborto é considerado um "crime contra a vida intrauterina", e quem causar aborto sem o consentimento da grávida pode ser condenado a penas de dois a oito anos de prisão, enquanto quem causar um aborto com o consentimento da grávida, bem como a própria grávida poderá ser condenado a pena de até 3 anos de prisão. A seção 142, entretanto, permite o aborto se realizado por um médico e nas seguintes situações: (1) o aborto é o único método para evitar o risco de morte ou grave dano físico ou mental à mãe; (2) o aborto é recomendado para evitar o risco de morte ou grave dano físico permanente à mãe, até a 12ª semana de gravidez; (3) o feto está em risco de doença grave ou malformação, até a 24ª semana de gravidez; (4) a gravidez foi causada por estupro ou agressão sexual, até a 16ª semana de gravidez; (5) por escolha da mãe, até a 10ª semana de gravidez. Nos casos em que o feto não é viável, o aborto pode ser realizado a qualquer momento durante a gravidez. Qualquer uma das condições acima mencionadas tem que ser certificada por um médico, exceto o item 5, caso em que a mãe tem que apresentar uma declaração juramentada a um médico ou clínica declarando que sua decisão foi "atenta e responsável". No caso de a mãe ser menor de 16 anos ou mentalmente incapacitada, o consentimento para realizar um aborto tem que ser dado por um representante legal da mulher (geralmente os pais).Lei n. 24/2019: Parte Especial, Título Um, Capítulo Sete, Seção Três (2019)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

This section outlines the punishments for prostitution. Anyone who promotes or facilitates prostitution by a woman is subject to one-two years in prison, but anyone who promotes another’s prostitution through violence, fraud, abuse of authority, or exploitation of the other’s situation is punishable with two-eight years in prison. Whomever habitually partakes in prostitution with someone under the age of 18 can be imprisoned from two-eight years or be fined for up to one year.

Essa seção estabelece as sanções para prostituição. Aquele que promove ou facilita a prostituição de uma mulher está sujeito a um-dois anos de prisão, mas aquele promove a prostituição de outra pessoa por meio de violência, fraude, abuso de autoridade, ou exploração da situação alheia é punido com dois-oito anos de prisão. Quem habitualmente realiza prostituição com uma pessoa menor de 18 pode ser preso de dois-oito anos ou sofrer multa até um ano.Lei n. 24/2019: Parte Especial, Título Um, Capítulo Sete, Seção Um (2019)


Employment discrimination, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

This section states crimes against sexual freedom, including the conditions under which sexual encounters violate a woman’s safety and the punishments thereafter. Anyone who engages in sexual activity without the woman’s consent by means of violence or physical intimidation, even if an act of artificial procreation, is subject to two to eight years in prison. Those who have sexual encounters with minors face imprisonment of 16-20 years. Anyone who takes advantage of a hierarchical position in a workplace to constrain someone to obtain sexual advantage is punished with imprisonment up to two years and a fine.

Essa seção estabelece os crimes contra a Liberdade sexual, incluindo as condições nas quais os encontros sexuais violam a segurança da mulher e as punições referentes. Aquele que inicia atividade sexual sem o consentimento da mulher por meio de violência ou intimidação física, ainda que seja um ato de procriação artificial, está sujeito a pena de dois a oito anos de prisão. Aquele que mantém encontros sexuais com menores encaram uma prisão de 16-20 anos. Aquele que tira proveito da sua posição hierárquica em um ambiente professional para constranger alguém para obter vantagem sexual é punido com prisão de até dois anos e multa.Lei n. 24/2019: Special Part, Title One, Chapter One, Section One, Article 160 (2019)


Gender discrimination, Gender-based violence in general, LGBTIQ

Article 160 increases the penalty for murder to 20-24 years in prison if the crime was motivated by racial, religious, or political hatred, or generated by color, ethnic, or national origin, sex, sexual orientation, or gender identity of the victim.

O artigo 160 aumentou a pena para o crime de homicídio para 20-24 anos de prisão se o crime for motivado por ódio racial, religioso, ou político, ou gerado pela cor, etnia, ou origem nacional, sexo, orientação sexual, ou identidade de gênero da vítima.Lei n. 24/2019: Special Part, Title One, Chapter One, Section Two (2019)


Abortion and reproductive health rights

This section describes the circumstances and consequences for interrupting a woman’s pregnancy, and formalities for non-punishable abortion. Anyone who aborts a child without the woman’s consent can be imprisoned from three months to two years, and up to one year with her consent. A woman who performs an abortion on herself or a health professional who abuses their position to provide an abortion is punishable with imprisonment up to two years. If there are serious physical consequences, such as death, that resulted from the abortion, the person who performed the operation is subject to 8-12 years in prison. Abortion is not punishable, however, when the fetus is inviable or will be born with a serious incurable illness such as HIV or AIDS, the pregnancy is a result of a sexual assault, or the woman opts to do so within the first 12 weeks of pregnancy.

Essa seção descreve as circunstâncias e consequências de interromper uma gravidez, e as formalidades para abortos sem punição. Quem aborta uma criança sem o consentimento da mulher pode ter uma pena de três meses a dois anos, e até um ano se tiver o seu consentimento. Uma mulher que realiza um aborto em si mesma ou um professional da saúde que abusa da sua posição para realizar um aborto é punido com prisão de até dois anos. Se alguma consequência física séria acontecer, como a morte resultante do aborto, a pessoa que performou a operação está sujeita a 8-12 anos de prisão. O aborto não é punível, entretanto, quando o feto não é viável ou nascerá com uma doença incurável, como HIV ou AIDS, se a gravidez for resultado de abuso sexual, ou se a mulher optou por realizar o procedimento dentro das 12 primeiras semanas de gravidez.Diploma Ministerial n. 60/2017 (2017)


Abortion and reproductive health rights

The law outlines clinic conditions to perform safe abortions, provisions for post-abortion care, the situations in which abortions can be given, definitions of the different types of pregnancies and abortions, and instructions for how to handle situations in which the woman is incapable of giving a written or verbal consent. Some acceptable abortion circumstances include if the woman’s life or physical health is at risk, the pregnancy is a result of a sexual assault or failed contraceptive, or if the woman has HIV or AIDS. The law also references the ICPD (Conferências de População e Desenvolvimento) in 1994 as well as the UN World Conference in 1993 to define reproductive rights and apply it to Mozambique’s national context. It acknowledges that abortions are an ethical issue in addition to a legal issue, and so does not oblige healthcare professionals who have moral objections to carry out the procedure, except when there is a risk of life for the pregnant woman.

A lei esboça condições clínicas para realização de abortos seguros, disposições para cuidados pós-aborto, situações em que abortos podem ser realizados, definições dos diferentes tipos de gravidezes e abortos, e instruções de como lidar com situações difíceis nas quais a mulher é incapaz de dar consentimento verbal ou escrito. Algumas circunstâncias permitidas de aborto incluem se a vida da mulher ou sua saúde física estão em risco, se a gravidez é resultado de abuso sexual ou de contraceptivo que falhou, ou se a mulher tem HIV ou AIDS. A lei também referencia a ICPD (Conferências de População e Desenvolvimento) em 1994, assim como a Conferência Mundial da ONU em 1993 para definir os direitos reprodutivos e aplicá-los ao contexto nacional de Moçambique. Ela reconhece que abortos são um problema ético em adição a um problema legal, assim não obriga os profissionais da saúde que têm objeções morais a realizar o procedimento, exceto quando há risco de vida para a mulher grávida.Plano Nacional de Acção Para Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher 2008-2012 (National Plan of Action for Preventing and Combating Violence Against Women) (2008)


Domestic and intimate partner violence, Gender-based violence in general, International law, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The plan outlines the materialization of the National Plan for the Advancement of Women (Plano Nacional para o Avanço da Mulher) by mapping out its objectives, finances, and progress evaluations given specific deadlines. It focuses on expanding services available to victims of domestic, sexual, physical, and psychological violence; improving institutions to educate the public on gender-based violence; implementing advocacy strategies to prevent and combat violence against women; and establishing multi-sector mechanisms to intervene in violent situations in which women may find themselves. For example, as women are 57% of all HIV-positive people in Mozambique, the plan provides for an STI, including HIV, prophylaxis service for victims of sexual violence. Each sector is in charge of managing its own budget in accordance with its objectives, but the Mozambican government and the Economic and Social Plan (Plano Económico e Social) are expected to be driving forces in attracting more partners and resources for the plan. The timeline is set for five years, with the Monitoring and Evaluation (Monitoria e Avaliação) creating conditions, such as annual check-ins, and using the Report on the Economic and Social Plan (Balanço do Plano Económico e Social) to ensure that each division maintains consistency in their actions.

O plano esboça a materialização do Plano Nacional para o Avanço da Mulher ao mapear os seus objetivos, finanças, e avaliações de progresso em prazos específicos. Ele foca em expandir os serviços disponíveis para as vítimas de violência doméstica, sexual, física, e psicológica; melhorando as instituições para educar o público sobre violência de gênero; implementando estratégias legais para prevenir e combater violência contra mulheres; e estabelecendo mecanismos multissetoriais para intervir em situações de violência em que as mulheres se encontrem. Por exemplo, como as mulheres são 57% das pessoas HIV-positivas em Moçambique, o plano fornece serviço de profilaxia para ISTs, incluindo HIV, para vítimas de violência sexual. Cada setor está responsável por administrar o seu próprio orçamento de acordo com os seus objetivos, mas é esperado que o governo Moçambicano e o Plano Econômico e Social sejam forças motrizes na atração de mais parceiros e recursos para o plano. O cronograma é de cinco anos, com a Monitoria e Avaliação criando condições, como check-ins anuais, e usando o Balanço do Plano Ecônomico e Social para garantir que cada divisão mantenha consistência em suas ações.Civil Code of Belarus (1998)


Property and inheritance rights

A person has the right to leave his or her property to one or several persons included or not included in the list of heirs under law, and has the right to deprive of an inheritance any and all of the heirs under law (including a surviving spouse) without giving a reason, in accordance with Art. 1041. Male and female heirs have the same right to inherit property in case the deceased does not leave a will, for example, the first-order heirs are the deceased’s children, surviving spouse, parents, and grandchildren, and second-order heirs are siblings and half siblings of the deceased, and their children in accordance with Arts. 1057-1061.Marriage and Family Code Chapter 10: Personal Non-Property Relations in the Family (1999)


Gender discrimination

Under Art. 75, both parents exercise parental authority equally, meaning that all issues regarding the forms and methods of upbringing, education, religion, organization of free time among other child-rearing matters, require mutual agreement. Disagreements between parents on raising children are resolved in the courts.Marriage and Family Code Chapter 6: Termination of Marriage (1999)


Divorce and dissolution of marriage

Under Art. 34, a marriage can be terminated upon a joint application of both spouses or at the request of one spouse. Under Art. 35, the termination of a marriage is prohibited during the pregnancy of the wife and before the child has reached the age of three without the written consent of the other spouse, unless the other spouse does not live with the child, or there is a decision determining that another person is the father of the child. In accordance with Art. 39, upon receiving a claim for divorce, the court grants the couple a three-month period to take measures for reconciliation and to reach an agreement on division of property and childcare; after the expiration of the three-month period, the court grants the divorce if it finds that “the preservation of the family has become impossible.” However, when considering the claim for divorce, the court takes measures aimed at preserving the family and may grant an additional reconciliation period of up to six months. The court decides with which of the former spouses the child/children will live and the participation in the upbringing of the child of the other parent, as well as the amount of alimony that the other parent will pay in accordance with Art. 39.Marriage and Family Code Chapter 5: Rights and Obligations of the Spouses (1999)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination, Property and inheritance rights

Under Art. 20, spouses decide on issues related to their marriage and family relations jointly, by mutual agreement, and on the basis of equality. The relationship between the spouses must be based on mutual respect, assistance, and fair distribution of responsibilities. Spouses also have the right to resolve issues related to their personal interests independently. Spouses may choose any of their last names, a double last name, or leave their last name unchanged at their individual discretion in accordance with Art. 21. Both spouses are free to choose their occupation, profession, and place of residence in accordance with Art. 22. Under Art. 23, all property acquired during a marriage, even if one of the spouses did not have independent income during the time of the marriage due to being engaged in housekeeping or childcare, is the common joint property of the spouses. Both spouses have equal rights to the possession, use, and disposal of such property. However, property belonging to one spouse before marriage and property received during marriage by gift or inheritance remains the property of that spouse in accordance with Art. 26. In the event of division of the common joint property of the spouses, the property is divided equally in accordance with Art. 24.Marriage and Family Code: Chapter 3 (General Provisions) and Chapter 4 (Entering into Marriage) (1999)


Forced and early marriage, LGBTIQ

Marriage is a voluntary union between a man and a woman in accordance with Art. 12. Under Art. 18, the legal age for marriage is 18, but it can be reduced by up to three years in case of pregnancy, childbirth, or if the person has reached full legal capacity. Such reduction is carried out based on the application of the person wishing to marry and the consent of a parent or guardian is not required.Law No. 80-3 “on Demographic Security” (2002)


Abortion and reproductive health rights

In accordance with Art. 1, all married couples and individuals have the right to freely decide on the number of children, periodicity and time of their birth, and to have the necessary information for such decisions.Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 1580 (as Amended by Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 23) (2013)


Abortion and reproductive health rights, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The “social indications” noted in Art. 27 of the Law “on Healthcare” that allow performing an abortion up to the 22nd week of pregnancy are: (1) court decision on deprivation of parental rights regarding another existing child; and (2) pregnancy resulting from rape.Law No. 2435-XII “on Healthcare” (2014)


Abortion and reproductive health rights

Under Art. 26, sterilization of a person may be performed in a State healthcare organization upon the written application of the person who has reached the age of 35 or has at least two children. In case there are “medical indications,” sterilization can be performed with the consent of the person if he or she is an adult, or a parent, guardian, etc., regardless of the age of the person or the number of existing children. Under Art. 27, women have the right independently to decide the issue of motherhood. A woman can terminate her pregnancy (abort) at a State healthcare organization, after consultation with a specialist doctor, if the term of pregnancy is no more than 12 weeks; if there are “social indications” listed in Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 1580 dated 23 October 2008, a woman can terminate her pregnancy if the term of pregnancy is no more than 22 weeks. Pregnancy may be terminated regardless of the term of the pregnancy if there are “medical indications” and the pregnant woman consents to the termination. If the pregnant woman is a minor, abortion may be performed on the same conditions, however, the consent of her legal representative (parent/guardian) is required. Healthcare organizations must provide counselling for women who have applied for an abortion. A doctor may refuse to carry out an abortion if the refusal does not threaten the life or health of the woman and must make arrangements for another specialist doctor to perform the abortion.Resolution of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus No. 35 (2014)


Employment discrimination

The Resolution lists “hard” work and work with harmful or hazardous conditions in which the employment of women is prohibited. The list features, for example, work that includes manually lifting and moving heavy loads, underground work in the mining and construction industries, work in the processing of oil, gas, and petroleum products among many others.Labor Code Chapter 19: Specific Features of Labor Regulation for Women and Workers that Have Family Responsibilities (1999)


Employment discrimination

Art. 262 prohibits employing women in “hard” work and work with harmful or hazardous conditions (see Resolution of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus No. 35 dated 12 June 2014 for a full list). Art. 263 prohibits engaging pregnant women in overtime work, work on holidays and weekends, work at night, and sending pregnant women on business trips; women with children under the age of 14 (and disabled children under the age of 18) can be engaged in such work with the worker’s written consent. Under certain conditions, pregnant women and women with children under the age of one and a half years are transferred to an “easier” position while maintaining the average earnings of her previous job under Art. 264. Under Art. 265, upon the application of a parent or stepparent raising a disabled child or two children under the age of 16, an additional paid day off is granted per week or month depending on the age of the child. Under Art. 267, women with children under the age of one and a half years are entitled to additional breaks to feed the child. It is prohibited to refuse to enter into an employment contract with a worker or reduce his or her wages for reasons related to pregnancy or the existence of children under Art. 268.Labor Code Chapter 12: Employment and Social Vacations (1999)


Employment discrimination

Women are granted leave for reasons of pregnancy and childbirth for 126 calendar days (140 days if there are complications at birth). After the birth of the child, women are entitled to maternal leave for a period of up to three years in accordance with Arts. 184-185. During this time, women are paid a monthly allowance by the State.Labor Code: Chapter 1 (General) and Chapter 2 (Conclusion of an Employment Contract) (1999)


Employment discrimination

Art. 14 prohibits employment discrimination; which is defined as restricting labor rights or obtaining privileges based on certain qualities or circumstances of a person, including gender. A person that believes he or she has been discriminated against can apply to a court to eliminate such discrimination. Art. 16 prohibits the unjustifiable refusal to conclude an employment agreement with a pregnant woman, woman with a child under three years of age, or a single parent of a child under 14 years of age or a disabled child under 18. Under Art. 23, conditions of an employment contract of a “discriminatory nature” are invalid.Resolution No. 485 “Regulation on the Procedure for Identifying Victims of Trafficking in Persons, the Procedure for Filling out and the Form of the Questionnaire of a Citizen who Could have Suffered from Trafficking in Persons" (2020)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Sets out the procedure for the identification of victims of trafficking in persons by Internal Affairs bodies, State security bodies, Border Service bodies, Prosecutors, and the Investigative Committee using a questionnaire filled out by a person that could be a victim of trafficking in persons.Law No. 350-3 “on Countering Human Trafficking” (Amended 2014) (2014)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Law No. 350-3 defines human trafficking and sets out measures to prevent human trafficking and related crimes. These include identifying victims of trafficking, educating, and providing information to citizens on related issues. The law further sets out measures for the protection and rehabilitation of victims of trafficking, including ensuring their safety, providing temporary accommodation, legal, medical, and psychological assistance, among others. The law provides that persons guilty of trafficking in persons or related crimes are punishable in accordance with the legislative acts of the Republic of Belarus and the victim's "unwillingness or inability" to change his or her "anti-social behavior" caused by the trafficking does not eliminate or mitigate the offender's liability.\Law of the Republic of Belarus No. 122-3 “on the Basic Activities Aimed at the Prevention of Offenses” (2014)


Domestic and intimate partner violence

The law includes a set of preventative measures aimed at preventing domestic violence among others crimes and administrative offenses. Art. 1 defines domestic violence as the intentional actions of a physical, psychological, or sexual nature against a family member that violate his or her rights, freedoms, or legitimate interests causing physical and/or mental suffering. Art. 1 further defines family members to include relatives, dependents and other persons that live together in a common household. Art. 5 defines the “actors of prevention,” which include various State agencies and Non-Governmental Agencies. The “actors of prevention” must annually develop and approve comprehensive regional programs for crime prevention, including programs to prevent domestic violence in accordance with Art. 11. Art. 17 provides the basic preventative measures against domestic violence, including identification and elimination of causes of domestic violence, educational and informational work to prevent domestic violence, record-keeping of domestic violence instances, provision of temporary shelters to victims of domestic violence, among others. Finally, Art. 31 allows the issuance of a protective order against a person who has committed domestic violence. A protective order can compel the offender temporarily to leave the premises jointly occupied with the victim and prohibit disposition of joint property.Criminal Code Article 343 (Production and Distribution of Pornographic Materials or Pornographic Items with the Image of a Minor) (1999)


Statutory rape or defilement

Art. 343 prohibits the production and distribution of pornographic materials or items of a pornographic nature depicting minors, which is punishable by correctional work for up to two years, administrative arrest, restraint on liberty, or imprisonment for a term of up to four years, and by a term of up to eight years in case of aggravating circumstances.Criminal Code Article 199 (Violation of Labor Legislation) (1999)


Employment discrimination, Gender discrimination

Art. 199 prohibits the unjustified refusal to hire or the unlawful firing of a person, including a woman for reasons related to her pregnancy. This crime is punishable by a prohibition to occupy certain offices or be engaged in certain activities, correctional labor, or imprisonment for a term of up to three years.Criminal Code Article 190 (Violation of the Equality of Citizens) (1999)


Gender discrimination

Art. 190 prohibits intentional violation or restriction of rights and freedoms, or the establishment of advantages for citizens based on, for example, gender resulting in substantial harm to the rights, liberties, and lawful interests of citizens. This crime is punishable with a fine, correctional labor, restraint on liberty, or imprisonment for a term up to two years, as well as restrictions to occupy certain offices or be engaged in certain activities.Criminal Code Articles 139 (Murder), 154 (Torture), and 291 (Taking a Person Hostage) (1999)


Gender-based violence in general

For several crimes set out in the Criminal Code, knowing commission against a pregnant woman is an aggravating circumstance that increases the sentence. Murdering a pregnant woman is punishable by imprisonment for a term of 8 to 12 years, life imprisonment, or the death sentence under Art. 139. Torture of a pregnant woman is punishable by restraint on liberty for a term of one to three years or imprisonment for a term of one to five years under Art. 154. Taking a pregnant woman hostage is punishable by imprisonment for a term of 6 to 12 years under Art. 291.Criminal Code Chapter 22: Trafficking in Persons (1999)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Art. 181 defines trafficking in persons as the “recruiting, transporting, transferring, harboring, or receiving a person” for the purposes of exploitation by deception, abuse of trust, or use of violence, or threat of such violence. Trafficking in persons is punishable by imprisonment for a term of three to seven years and for a term of up to 15 years if committed in aggravating circumstances, such as, knowingly against a pregnant woman or a minor, or with the removal of the person outside of the country, among others. Art. 181 also notes that “exploitation” means the illegal coercion of a person to work or provide services, for example, sexual acts and surrogacy when the victim, for reasons beyond his or her control cannot refuse to perform such work or services. Art. 1811 criminalizes the use of slave labor and other forms of exploitation. In the absence of signs of criminal behavior described in Art. 180, the crime is punishable by imprisonment for a term of two to five years, with a fine, but for a term of up to 12 years if committed in aggravating circumstances, such as knowingly against a pregnant woman or minor. Arts. 182-185 criminalize kidnapping, unlawful deprivation of liberty, and coercion. Art. 186 prohibits threats of murder, infliction of grievous bodily harm, or destruction of property if there was reason to fear fulfillment of the threats. An Art. 186 crime is punishable by community service, fines, correctional labor, or restraint on liberty or imprisonment for a term of up to two years.Criminal Code Chapter 20: Crimes Against Sexual Inviolability or Sexual Freedom (1999)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Art. 166 of the Criminal Code defines rape as “sexual intercourse against the will of the victim with the use of violence” or threat of such violence against the woman or her relatives, or using the woman’s helpless state. Rape is punishable by restraint on liberty for a term of up to four years or imprisonment for a term of three to seven years. Rape in aggravating circumstances, including repeated rape, rape by a group of people, or rape by a person who has previously committed sexually violent acts, is punishable by imprisonment for a term of five to thirteen years and knowing rape of a minor or rape that causes grave consequences (e.g., death, bodily harm, or HIV infection) is punishable by imprisonment for a term of 8-15 years. Art. 167 likewise prohibits violent acts of sexual nature, such as “sodomy” or “lesbianism” against the will of the victim with the use of violence or threat of such violence, or using the victim’s helpless state. The punishments for committing an Art. 167 crime in aggravated circumstances are the same as those for rape. Art. 168 prohibits sexual intercourse and other acts of a sexual nature with a person below the age of 16. This crime is punishable by, in case there are no signs of criminal acts set out above, restraint on liberty or imprisonment for a term of up to four years, with a fine. The punishment, in case the offender has previously committed the crimes described above, has duties owed to the victim, or the crime is committed by a group of persons, is imprisonment for a term of three to ten years. “Depraved acts” committed against a person below the age of 16 are punishable by imprisonment for a term of up to six years under Art. 169. Art. 170 criminalizes the compulsion to commit acts of a sexual nature by means of blackmail, threat of destruction of property, or by using the dependence (workplace, monetary, etc.) of the victim. The crime is punishable by restraint on liberty or imprisonment for a term of up three years, with a fine and prohibition to occupy certain offices. Such a crime knowingly committed against a minor is punishable by imprisonment for a term of three to six years. Arts. 171 and 171 prohibit the organization, use, or creation of conditions for prostitution, including by removing the victim outside of the country; such crimes are punishable by up to ten years of imprisonment.Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução Nº 1325/2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança – Decreto Presidencial Nº 143/17 (2017)


Gender discrimination, Gender violence in conflict, International law

The National Plan of Action for the Implementation of the Resolution Nº 1325/2000 of the UN Security Council on Women, Peace and Security was approved by the Angolan President in June 2017, revoking all legislation that contravenes it. The UN Resolution Nº 1325/2000 emphasizes the uneven impact of armed conflicts for men and women, and appeals for a higher degree of participation of women, and to the integration of gender equality in the prevention, management, and resolution of armed conflicts. As such, it highlights the importance of gender equality in all phases of construction of peace and gives women the role not as victims, but as important actors in the peacemaking process. The National Plan follows those principles by planning to: 1) increase women’s participation in the construction of peace and related decision-making, 2) guarantee the formation and habilitation of women and girls, 3) promote and protect women’s and girls’ human rights in zones of conflict and post-conflict through empowerment and elimination of gender and sexual violence, among other objectives. In this respect, the plan also includes a series of activities, goals and execution times, and the expected result as an effective policy to implement the plan's objectives.

O Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução Nº 1325/2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança foi aprovado pelo Presidente da Angola em Junho de 2017, revogando toda a legislação que viola o plano. A Resolução Nº 1325/2000 da ONU enfatiza o impacto desigual dos conflitos armados para homens e mulheres, e apela para um maior grau de participação das mulheres, e para a integração da igualdade de gênero na prevenção, administração e resolução dos conflitos armados. Como tal, ele realça a importância da igualdade de gênero em todas as fases de construção da paz e dá às mulheres papeis não de vítimas, mas de importantes atrizes no processo de pacificação. O Plano Nacional segue esses princípios ao planejar: 1) o aumento da participação feminina na construção da paz e relacionada a tomadas de decisão, 2) a garantia da formação e habilitação de mulheres e garotas, 3) a promoção e proteção dos direitos humanos de mulheres e garotas em zonas de conflito e pós-conflito por meio do empoderamento e eliminação de violência sexual e de gênero, junto de outros objetivos. Nesse sentido, o plano também inclui uma série de atividades, metas e tempos de execução, e o resultado esperado como uma política efetiva para implementar os objetivos do plano.Regime Jurídico do Trabalho Doméstico e de Proteção Social do Trabalhador de Serviço Doméstico – Decreto Presidencial Nº 155/16 (Legal Regime of Domestic Work and Social Protection) (2017)


Employment discrimination

The decree approved the Legal Regime of Domestic Work and Social Protection in August 2017. This instrument is aimed at protecting and formalizing domestic work in Angola, the majority of which is performed by women. It defines domestic work and sets out, among other legal protections, 1) the rights and obligations for both employers and employees, 2) the form of work contract, including for termination and suspension, and 3) dispositions on remuneration. The rights guaranteed to the domestic worker include: (i) right to weekly rest (article 21), (ii) imposition of a minimum age of 18 (article 10), (iii) formalization of a labor contract (article 7), (iv) right to vacation (article 23), and (v) right to compensation for the worker in case of unilateral termination by the employer (article 27).

O decreto aprovou o Regime Jurídico do Trabalho Doméstico e de Proteção Social do Trabalhador de Serviço Doméstico em Agosto de 2017. O instrumento é destinado a proteger e formalizar o trabalho doméstico em Angola, que é majoritariamente realizado por mulheres. Ele define o trabalho doméstico e estabelece, entre outras previsões legais, 1) os direitos e obrigações de ambos os empregadores e empregados, 2) a forma de contrato de trabalho, incluindo a rescisão e a suspensão, e 3) disposições sobre remuneração. Os direitos garantidos ao trabalhador doméstico inclui: (i) direito de descanso semanal (artigo 21). (ii) imposição de idade minima de 18 (artigo 10), (iii) formalização do contrato de trabalho (artigo 7), (iv) direito à férias (artigo 23), e (v) direito à indenização ao trabalhador no caso de terminação feita pelo empregador (artigo 27).Comissão Nacional de Prevenção e Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais – Decreto Presidencial Nº 52/12 (National Commission of Audit and Prevention of Deaths of Mothers, Newborns and Infants) (2012)


Abortion and reproductive health rights

The President approved the creation of the National Commission of Audit and Prevention of Deaths of Mothers, Newborns and Infants in March 2012. This commission was established to contribute to the reduction of maternal and infant mortality by investigating maternal death, defining appropriate evidence-based interventions and recommending corrective actions. The priorities set out by the commission are to: 1) increase universal access to reproductive health services, namely family planning, prenatal care, and delivery by qualified personnel, and 2) prevention of sexually transmitted infections, including HIV/AIDS.

O Presidente aprovou a criação da Comissão Nacional de Prevenção e Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais em Março de 2012. Essa comissão foi estabelecida para contribuir com a redução de mortalidade maternal e infantil ao investigar a morte maternal, definindo intervenções apropriadas baseadas em evidências e recomendando ações corretivas. As prioridades estabelecidas pela comissão são para: 1) aumentar o acesso universal a serviços básicos de saúde reprodutiva, nomeadamente planejamento familiar, assistência pré-natal, e parto realizado por pessoa qualificada, e 2) prevenir a transmissão de doenças sexualmente infecciosas, incluindo HIV/AIDS.Política Nacional para Igualdade e Equidade de Gênero (Decreto Presidencial Nº 222/13) (National Policy for Gender Equality and Equity) (2013)


Employment discrimination, Gender discrimination

The President approved the National Policy for Gender Equality and Equity in December 2013. The policy and strategic plan on gender equality between men and women promotes equal opportunities, rights, and responsibilities in all domains of their economic, political, and social lives. It further establishes state liability in the adoption and execution of policies and promotes sustainable development, along with other basic human rights principles, such as non-discrimination, gender equality, and respect of individuals. The National Policy also brings data regarding the population of women in the country, analyzing the social, political, and economic situation. Finally, the Policy maps out the main problems faced by women (related to basic services, such as education and health, as well as domestic violence, participation in politics, and access to resources) and defines strategies and targets to achieve the specific goals in order to reduce gender inequalities present in the country.

O Presidente aprovou a Política Nacional para Igualdade e Equidade de Gênero em Dezembro de 2013. A política e o plano estratégico para equidade de gênero entre homens e mulheres promove oportunidades, direitos, e responsabilidades iguais em todos os âmbitos das suas vidas econômicas, políticas, e sociais. Ela também estabelece a responsabilidade do estado na adoção e execução de políticas e promove desenvolvimento sustentável, junto de outros princípios de direitos humanos básicos, como a não discriminação, equidade de gênero, e respeito aos indivíduos. A Política Nacional também traz dados relativos à população feminina do país, analizando as situações sociais, políticas, e econômicas. Finalmente, a Política mapeia os principais problemas enfrentados por mulheres (relativos a serviços básicos, como educação e saúde, assim como violência doméstica, participação na política, e acesso a recursos) e define estratégias e objetivos a serem alcançados para atingir metas específicas a fim de reduzir desigualdades de gênero presentes no país.Plano Executivo Contra a Violência Doméstica (Decreto Nº 26/13) (Executive Plan to Combat Domestic Violence) (2013)


Domestic and intimate partner violence

The Executive Plan to Combat Domestic Violence envisages to protect and improve the life conditions for families and for women through the implementation of programs that aim to fight domestic violence. The objective is to protect victims, reduce the numbers of domestic violence overall, and prevent such acts of violence, including by spreading social and public awareness of domestic violence and sexual and reproductive education. The Executive Plan sets out as priorities: 1) to implement national legislation and guarantee the application of ratified international treaties, 2) to regulate the Domestic Violence Act (Lei Nº 25/11), and 3) to process and standardize all data relating to domestic violence, as well as facilitating access to justice for the victim. The Executive Plan also implements a schedule for the adoption of actions aimed at combating domestic violence.

O Plano Executivo Contra a Violência Doméstica visa proteger e melhorar as condições de vida para famílias e mulheres por meio da implementação de programas que objetivam combater a violência doméstica. O objetivo é proteger as vítimas, incluindo a difusão de conhecimento social e público sobre violência doméstica e educação sexual e reprodutiva. O Plano Executivo estabelece as prioridades: 1) implementar legislação nacional e garantir a aplicação dos tratados internacionais ratificados, 2) regular a Lei contra a Violência Doméstica (Lei Nº 25/11), e 3) processar e padronizar todos os dados relativos a violência doméstica, assim como facilitar acesso à justiça pela vítima. O Plano Executivo também implementa um cronograma para a adoção de ações que visam combater a violência doméstica.Lei contra a Violência Doméstica (Lei Nº 25/11) (Law Against Domestic Violence) (2011)


Domestic and intimate partner violence

The Law on Domestic Violence defines and prohibits domestic violence, classifying such practice as a crime for the first time. The definition of domestic violence includes not only physical acts, but also sexual, psychological, verbal abuse, among other forms of abuse, as a form of domestic violence, not being restricted to the family environment. Moreover, the law sets out this type of violence as a “public crime,” which means that any person may report its occurrence to the authorities or police. The Law further grants victims of domestic violence the right to financial, juridical, medical, and other forms of state support, including access to public shelters. It also establishes measures of prevention, support, and protection for the victim, and the procedures relating to complaint, denunciation, and withdrawal, besides recognizing the right to compensation guaranteed to the victim. It is important to mention that this law grants the rights not only to women, but to any person who is submitted to domestic violence.

A lei contra a Violência Doméstica define e proíbe a violência doméstica, classificando essa prática como crime pela primeira vez. A definição de violência doméstica inclui não apenas atos físicos, mas sexuais, psicológicos, abuso verbal, entre outras formas de abuso, como uma forma de violência doméstica, não se restringindo ao ambiente familiar. Além disso, a lei estabelece esse crime como “crime público”, o que significa que qualquer pessoa pode reportar a sua ocorrência para as autoridades ou polícia. A Lei ainda concede às vítimas de violência doméstica o direito a suporte financeiro, jurídico, médico, e outras formas de suporte estatal, incluindo acesso a abrigos públicos. Também estabelece medidas de prevenção, suporte, e proteção para a vítima, e os procedimentos relativos à reclamação, denúncia, e desistência, além de reconhecer o direito à indenização garantido para a vítima. É importante mencionar que essa lei concede direitos não apenas à mulher, mas a qualquer pessoa que é submetida à violência doméstica.Código Penal: Livro II, Título I – Crimes contra a pessoa: Capítulo I– Crimes contra a vida (Crimes against life) (2005)


Domestic and intimate partner violence, Femicide, Gender-based violence in general, LGBTIQ

Article 132 of the Portuguese Penal Code imposes a more severe penalty (imprisonment from 12 to 25 years) for the crime of qualified homicide (“homicídio qualificado”), if, among other special circumstances, the victim is the current or former spouse or person with whom the perpetrator has a romantic relationship, regardless of sex and gender, if the victim is pregnant or if the crime is committed due to the victim’s gender, sexual orientation, or gender identity.

O artigo 132 do Código Penal português impõe uma pena mais severa (de 12 a 25 anos de prisão) aos crimes de homicídio qualificado, se, além de outras circunstâncias especiais, o crime for praticado: (i) contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação semelhante à de conjuges, ainda que sem coabitação; (ii) contra mulher gestante; e (iii) em razão de sexo, orientação sexual ou pela identidade de gênero da vítima.Constituição da República Portugal (2005)


Abortion and reproductive health rights, Gender discrimination, LGBTIQ

The Portuguese Constitution in Article 9 provides that it is the duty of the State to promote equality among men and women. Article 13 provides that no one shall be privileged or discriminated against for birth, gender, race, language, place of origin, religion, political or ideological conditions, social or economic status, or sexual orientation. Article 67 states that, in order to protect the family, the state is particularly charged with respect for individual freedom, guaranteeing the right to family planning by promoting the information and access to the methods and means required therefore, and organizing the legal and technical arrangements that make it possible to exercise motherhood and fatherhood with awareness. Article 68 determines that women have the right to special protection during pregnancy and following childbirth, and working women also have the right to an adequate period of leave from work without loss of remuneration or any privileges. Article 109 establishes that the direct and active participation in political life by men and women is a condition for and a fundamental instrument in the consolidation of the democratic system, and the law must promote both equality in the exercise of civic and political rights and the absence of gender-based discrimination in access to political office.

A Constituição portuguesa, em seu artigo 9º, estabelece que é dever do Estado promover a igualdade entre homens a mulheres. O artigo 13 prevê que ninguém deverá ser privilegiado ou discriminado em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. O artigo 67 estabelece que, para proteção da família, o Estado deverá garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, e organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma maternidade e paternidade conscientes. O artigo 67 da Constituição dispõe sobre o direito à proteção especial da mulher durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho por período adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias. Por fim, o artigo 109 estabelece que a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos.Lei Nº 11.340 "Lei Maria da Penha": Título VII Disposições Finais (2006)


Domestic and intimate partner violence

The Maria da Penha Act alters the penal procedure code to allow the judge to order preventive custody when there is risk to the physical or psychological integrity of the woman. (Article 42). Article 45 alters the law of criminal enforcement to allow the judge to determine the obligatory attendance of the aggressor in recovery and re-education programs. The Act orders the creation of special courts for domestic and family violence against women with civil and penal competence to address family issues derived from violence against women. Article 43 amends the Penal Code by including violence against women as an aggravating factor. Article 44 imposes the penalty sentences ranging from three months to three years of detention to domestic violence. If domestic violence is committed against a woman with special needs, the sentence will be increased by 1/3.

A Lei Maria da Penha alterou o Código de Processo Penal para permitir a que juiz decrete prisão preventiva quando há risco à integridade física ou psicológica da mulher (artigo 42). O artigo 45 altera a Lei de Execuções Penais permitindo que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. A LMP prevê a criação de Juizados contra Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, com jurisdição civil e penal para tratar sobre assuntos cíveis e criminais. Por fim, o artigo 43 emenda o Código Penal para incluir a violência contra mulheres no rol de circunstância agravantes, enquanto o artigo 44 estabelece pena de 3 meses a 3 anos de detenção para lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Nos casos de violência doméstica praticada contra pessoas com necessidades especiais, a pena imposta é acrescida de 1/3.Lei Nº 11.340 "Lei Maria da Penha": Título IV, Capítulo II – Medida Protetiva de Urgência (2006)


Domestic and intimate partner violence

The law states that a judge may determine, within 48 hours, urgent protective measures (suspension of the aggressor’s license to carry weapon, removal of the aggressor from the home, keeping distance from the victim, among others), depending on the situation. (Article 18 and 22). In addition, the judge may, when necessary, impose other measures to protect the victim, such as direct the victim and her dependents to an official or community program of protection or assistance, or return of the victim and her dependents to their home after removal of the aggressor, among others. (Article 23). Article 24-A prescribes that violations of urgent protective measures carry sentences range from three months to two years of imprisonment.

O juiz poderá determinar, dentro de 48 horas, a adoção de medidas protetivas de urgência (como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, a remoção e o afastamento do agressor do lar da vítima, bem como a proibição de contato e aproximação da agredida, dentre outras), a depender a situação enfrentada (artigos 18 e 22). Além disso, o juiz poderá, casos necessário, impor outras medidas visando a proteção da vítima, como dirigir a vítima e seus descendentes para programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, recondução da vítima e seus descendentes para casa, após a remoção do agressor, dentre outras medidas (artigos 18 e 22). Artigo 24-A prevê que as violações as medidas protetivas de urgência são punidas com 3 meses a 2 anos de detenção.Lei Nº 11.340 "Lei Maria da Penha": Título III – Assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (2006)


Domestic and intimate partner violence

The law decrees that a judge shall determine, for a defined period of time, the inclusion of the woman in a situation of domestic and family violence in the registry of assistance programs of the federal, state and municipal government. (Article 9). Article 10-A sets guidelines on how the victim's assistance will be handled by the police authority and guarantees specialized police and forensic care to be provided by previously trained officers - preferably female. If there is a current or imminent risk to the life or physical integrity of a woman in a situation of domestic or family violence, or to her dependents, the aggressor must be immediately removed from the home, residence, or place where the victim lives with him/her (Article 12-C). The law prohibits the imposition of pecuniary sentences against the aggressor. (Article 17).

O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal (Artigo 9º). O artigo 10-A estabelece os procedimentos que deverão ser seguidos pela autoridade policial quando do atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, dentre os quais a garantia de polícia e perícia especializada e treinad e atendimento realizado preferencialmente por mulheres. Na existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (artigo 12-C). A LMP ainda proíbe a imposição exclusiva de pena pecuniária contra o agressor (artigo 17).Lei Nº 11.340 "Lei Maria da Penha": Título II – Violência doméstica e familiar contra as mulheres. (2006)


Domestic and intimate partner violence

The law defines domestic and familiar violence against women as any action or inaction based on gender that results in death, injury, physical, sexual or psychological suffering, or moral or property damage within the domestic unit (space for the permanent conviviality of people, with or without family ties), within a family unit (individuals who are or consider themselves to be related, united by natural ties, affinity, or express will) or within any intimate relationship, regardless of cohabitation. It also determines that domestic violence against women is independent of their sexual orientation (Article 5 and 7).

A Lei Maria da Penha (LMP) define como violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que causa à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sofrida seja no âmbito da unidade doméstica (espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas), no âmbito da família, (compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa) ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Além disso, a LMP prevê que a violência doméstica e contra mulher independem de orientação sexual (Artigos 5 e 7).Lei Federal n. 11.108/2005 (2005)


Abortion and reproductive health rights

Law No. 11.108/2005 was enacted to amend existing Law No. 8.080/1990, which regulates the Unified Health System (“SUS”). It included a new chapter providing that pregnant woman shall have the right to an accompanying party to be present during all health services provided by the SUS in connection with labor, birth, and the immediate post-partum period.

A Lei Federal n. 11.108/2005 altera a Lei n. 8.080/1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.Lei Federal n. 9.029/1995 (1995)


Abortion and reproductive health rights, Employment discrimination, Gender discrimination

This law prohibits any discrimination based on sex, origin, race, color, marital status, family status, disability, professional rehabilitation, age, among others, regarding the access to, or maintenance of, the employment relationship. Article 1 prohibits any discriminatory practices for the effect of access to employment (except with respect to minimum age, in order to prevent child labor). Article 2 prohibits any discriminatory practices such as (i) requiring a test, examination, skill, award, attestation, declaration, or any other procedure concerning sterilization or pregnancy, or (ii) the adoption of any measures, at the initiative of the employer that constitute induction or promotion of birth control. These crimes carry sentences of 1-2 years of imprisonment plus imposition of a fine to the employer. Even though the federal law only mentions “sex”, the Brazilian jurisprudence understand that this federal law also prohibits discrimination regarding sexual orientation, gender identity, or appearance.

A lei proíbe qualquer prática discriminatória por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, para acesso ao emprego ou para a sua conservação. O artigo 1º proíbe a discriminação para o efeito do acesso ao emprego (exceto com relação à idade mínima, a fim de evitar o trabalho infantil). O artigo 2 proíbe a adoção de quaisquer práticas discriminatórias, tais como (i) exigir um teste, exame, perícia, prêmio, atestado, declaração, ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou gravidez, ou (ii) a adoção de quaisquer medidas, por iniciativa do empregador, que constituam indução ou promoção do controle de natalidade, constituindo crimes puníveis com um a dois anos de detenção mais aplicação de multa ao empregador. Embora a lei federal mencione apenas discriminação baseada no "sexo", a jurisprudência brasileira entende que esta lei federal também proíbe a adoção de práticas discriminatórias com relação à orientação sexual, identidade de gênero ou aparência quando do acesso ou manutenção de emprego.Decreto Federal n. 2.848/1940 – Código Penal brasileiro


Abortion and reproductive health rights

Under the Brazilian Criminal Code, it is illegal to terminate a pregnancy, as well as to kill a child during childbirth, or shortly thereafter. Under Article 124, it is a crime for someone to cause an abortion on themselves or to allow others to cause it, either of which carries a sentence of 1-3 years of imprisonment. Article 125 prohibits anyone from practicing an abortion on a pregnant woman without her consent and imposes a sentence of 3-10 years of imprisonment. Article 126 imposes a 1-4-year prison sentence to anyone who practice an abortion with pregnant woman’s consent. Pursuant to Article 128, a doctor is not punished for performing an abortion if (i) the pregnant woman’s life is at risk, or (ii) the pregnancy resulted from rape. The Brazilian Supreme Court authorized the practice of an abortion on fetus with anencephaly (Claim of non-compliance with fundamental precept - ADPF 54). Under no circumstances is it permissible for someone to cause an abortion without the consent of the pregnant woman.

Nos termos do Código Penal brasileiro, é ilegal terminar uma gestação, ou matar um recém-nascido. De acordo com o artigo 124, é crime sujeito à detenção de um a três anos provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. O artigo 125 proíbe a prática de aborto sem o consentimento da gestante, impondo pena de reclusão de três a 10 anos de reclusão. O artigo 126 impõe pena de um a quatro anos de reclusão para quem provoca o aborto com o consentimento da gestante. Nos termos do artigo 128, o médico não será punido ao provocar o aborto nas seguintes situações: (i) se não há outro meio de salvar a vida da gestante; ou (ii) se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, autorizou interrupção da gravidez de feto anencefálico. Ainda, sob nenhuma hipótese é permitido provocar o aborto sem o consentimento da gestante.Constituição do Brasil (1998)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Brazilian Constitution provides for equal rights to all individuals, regardless of sex, gender and/or sexual preference. However, specific discriminatory conducts are dealt with in the Criminal Code (Federal Decree No. 2.848/1940) and other Federal Laws. English translation available here.

A Constituição brasileira dispõe, expressamente, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (Artigo 5º), seja em razão do sexo, gênero, ou preferência sexual. Contudo, ainda remanescem condutas discriminatórias específicas, seja no Código Penal, seja em outras leis federais.Domestic Violence Act (2014)


Domestic and intimate partner violence, International law

The purpose of the Act is to provide protection for victims of domestic violence, to prevent and eliminate violence within domestic relationships, to ensure the safety of children who witness or experience domestic violence, and to enact provisions consistent with Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The Act defines domestic violence in detail (See Part 1, Section 4.1.a-c) and allows victims of domestic violence to file for protection orders and allows a court to issue an emergency or ex parte protection order (See Part 2: Protection Orders). The Act also mandates government ministries to enact public awareness programs on violence within families, the collection of data regarding the incidences and frequency of domestic violence to support preventative measures, and training regarding human rights and the equality of women for public officials, health care professionals, and police officers. It also provides for the establishment of support facilities for victims of domestic and gender-based violence. (See Part 3: Prevention and Response). The Act also provides that police personnel while responding to a report of domestic violence sufficiently supported by evidence must undertake to do all things necessary for a court to commence the criminal prosecution of the matter. (See Part 4: Police Powers and Duties, Section 30.) Health care professionals who have provided assistance to victims of domestic violence must advise the victim about counseling and advise the victim to file a report with the police. (See Part 5: Role of Health Care Professionals and Social Service Providers.) Lastly, the Act prescribes that the crime of domestic violence is punishable by six months to three years imprisonment, as well as accompanying monetary fines. Certain circumstances such as repeat offenses, offenses against pregnant women or persons with special needs, domestic violence committed against or witnessed by a child, violence resulting in severe or life-threatening injury, or acts committed with a weapon constitute aggravations resulting in enhanced penalties to offenders. (See Section 6: Offences and Penalties.)兒童及少年性剝削防制條例 Child and Youth Sexual Exploitation Prevention Act (2018)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Originally enacted in 1995 as the Child and Youth Sexual Transaction Prevention Act, this Act (the “CYSEPA”) was enacted to prevent all forms of sexual exploitation of children and youths and ensure their healthy physical and mental development. The CYSEPA specifies the responsibilities of the relevant authorities and governs the prevention of sexual exploitation of children and youths and the rescue, protection, and counseling of victims. Competent authorities must arrange the placement of the victim in a child and youth welfare institution, foster family, or other appropriate medical or educational institution on an emergency basis; evaluate the necessity of continuing placement within 72 hours; and to apply to the court for longer-term placements. The authorities must also offer counseling, intervention, and assistance with school enrollment, employment, independent living, or other necessary matters for a period of at least one year or until the victim’s 20th birthday. If the offender is the victim’s parent, foster parent, or guardian, the victim, the prosecutors, or other interested parties may apply to a court to stop such person from exercising parental rights over the victim and to appoint another guardian. After becoming aware of any victim or any suspect of a crime covered by the CYSEPA, medical personnel, social workers, educational personnel, caregivers, and personnel of other business or governmental organizations must report the crime to the authorities. Internet platform providers, online application service providers, and telecommunications companies are obligated to remove information relating to suspicious criminal activities, to notify law enforcement, and to provide data to law enforcement and judicial authorities for investigation. The competent authorities are also authorized to require the parents, guardian, or other caregiver of a victim to receive parental education and counseling for a period of up to 50 hours and to attend a family treatment program. Persons found guilty under the CYSEPA are subject to imprisonment as well as to fines up to N.T.10 million, with offenders who intentionally kill the victim subject to the death penalty or life imprisonment. English translation available here.人口販運防制法 Human Trafficking Prevention Act (2016)


Trafficking in persons

The Human Trafficking Prevention Act (the “HTPA”) was enacted to prevent human trafficking and to safeguard the rights of victims. The HTPA defines “human trafficking” and related offenses, including “improper debt bondage,” specifies the responsibilities of the competent authorities at the central government, city, county, and municipal levels (including for cooperation among such competent authorities and with international governmental bodies and NGOs to eradicate human trafficking). It also governs matters including the prevention and identification of offenses; the protection and sheltering of victims as well as protection of witnesses; the treatment of victims who are not Taiwanese citizens and do not have valid resident or visitor permits (including the issuance of temporary visitor permits as well as the timing and conditions for repatriation); the confidentiality of victims’ identities (with financial penalties for unauthorized disclosures); and criminal procedure (including use as evidence of victim statements made outside of judicial proceedings). Persons found to have committed criminal offenses under the HTPA are subject to imprisonment for up to seven years or (for certain offenses) for periods in excess of seven years as well as to fines up to N.T. seven million, depending on the nature of the offense. The HTPA further provides that any property or profit from assets acquired from human trafficking is to be confiscated regardless of its ownership except the part to be returned to victims. Additionally, the HTPA provides for suspension or revocation of the licensing of any Taiwanese vessel, aircraft or other means of transportation whose owner, operator, captain, pilot, or driver has been engaged in transporting trafficked persons, as well as revocation of the professional licenses or qualifications of the captain, pilot or driver. The HTPA applies on an extraterritorial basis outside of Taiwan for the crimes specified in the legislation. English translation available here.中華民國憲法增修條文 Additional Articles of the Constitution of the Republic of China (Taiwan) (2005)


Gender discrimination

Article 10 states that the State shall protect the dignity of women, safeguard their personal safety, eliminate sexual discrimination, and further substantive gender equality. This Article further provides that the State shall, in accordance with the will of the ethnic groups, safeguard the status and political participation of the aborigines. The State shall also guarantee and provide assistance and encouragement for aboriginal education, culture, transportation, water conservation, health and medical care, economic activity, land, and social welfare, measures for which shall be established by law. Article 10 specifically includes the Penghu, Kinmen, and Matsu areas. English translation available here.Act for Implementation of J.Y. Interpretation No. 748 (2019)


Gender discrimination, LGBTIQ

This Act was enacted to enforce the J.Y. Interpretation 748 and made same-sex marriage legal in Taiwan by legislation. The Act provides that two persons of the same sex may form a permanent union of intimate and exclusive nature for the purpose of living a common life. Same-sex marriages are bound by requirements and limitations relating to minimum age and consent, consanguinity and bigamy as well as provisions relating to cohabitation, sharing of living expenses, marital property, inheritance rights, grounds for termination, and other matters relating to marriage and its general effects. English translation available here.中華民國憲法 Constitution of the Republic of China (Taiwan) (1947)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Constitution guarantees that all citizens are equal before the law. Article 5 guarantees equality among Taiwan’s various racial groups. Article 7 states that all citizens enjoy the same rights irrespective of their sex, religion, race, class, or party affiliation. Article 22 provides that all other freedoms and rights of the people that are not detrimental to social order or public welfare shall be guaranteed under the Constitution. Article 23 provides that all enumerated freedoms and rights shall not be restricted by law except as may be necessary to prevent infringement upon the freedoms of other persons, to avert an imminent crisis, to maintain social order, or to advance public welfare. In J.Y. Interpretation 748, the Constitutional Court interpreted the classifications listed in Article 7 as only illustrative and recognized constitutional protection of same-sex marriage under Articles 7 and 23. All citizens have equal opportunity to receive an education under Article 159. English translation available here.Sexual Harassment of Women at Workplace (Prohibition, Prevention and Redressal) Act (2013)


Employment discrimination, Sexual harassment, Sexual violence and rape

This Act superseded the Vishakha guidelines laid down by the Supreme Court of India. Before the institution of this Act, a woman facing harassment at the workplace had to lodge a complaint under Section 354 and/or Section 509 of the Indian Penal Code, which dealt with, respectively, assault or use of criminal force with the intent to outrage the modesty of a woman and words, gestures, or acts to outrage the modesty of a woman. This act is important because it obligates the employer to provide an environment free of sexual harassment. This is in contrast to the pre-Vishakha guidelines era during which the female employee would have to lodge complaints with the police authorities. Such obligation is a part of the company’s legal compliance and non-compliance triggers significant penalties. The Act defines various terms like ‘sexual harassment,’ ‘aggrieved woman,’ ‘workplace’ etc., which clarify actions covered under the Act. The Act broadly interprets these terms and efforts have been made to cover as many facets of employment as possible. Significantly, the term workplace has been expanded to include remote and telecommuting work. The Act also includes guidelines regarding the filing of complaints, the formation of the inquiry committee, and the process of conducting inquiries. Lastly, the Act also provides safeguards against malicious complaints.The Criminal Law (Amendment) Act 2013 (2013)


Acid violence, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Stalking, Trafficking in persons

The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 was passed in the aftermath of the Nirbhaya case wherein a female student was gang-raped in December 2012. The Act amended several provisions of the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and the Criminal Procedure Code. By way of this amendment, several new offenses have been recognized and incorporated into the Indian Penal Code, including acid attack (Section 326 A & B), voyeurism (Section 354C), stalking (Section 354D), attempt to disrobe a woman (Section 354B), sexual harassment (Section 354A), and sexual assault which causes death or injury causing a person to be in persistent vegetative state (Section 376A). The Act also amended the already existing offenses to make them more stringent. Notably, the definition of rape in Section 375 was broadened to include acts in addition to penetration. Also, Section 370 was replaced with Section 370 and 370A. The amended section incorporated the definition of trafficking as provided in the UN Trafficking Protocol while excluding “forced labour.” Also see the Criminal Law (Amendment) Act 2018 for additional amendments to rape and sexual violence crimes.The Criminal Law (Amendment) Act 2018 (2018)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Criminal Law (Amendment) Act replaced the Ordinance of the same name which was promulgated in the aftermath of the Kathua Rape case in Jammu & Kashmir region of India in 2018, which involved the rape and murder of an eight-year-old girl. The Act amended various provisions of the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and The Code of Criminal Procedure. Notably, the Act increased the minimum punishment for rape from seven years to ten years of rigorous imprisonment which is extendable to life imprisonment. The penalty for rape of a girl under 16 years of age has also been increased to 20 years of imprisonment extendable to life, a significant increase from the original term of 10 years. Rape of a girl under 12 years of age has been made punishable with imprisonment of minimum 20 years extendable to life or with capital punishment. Lastly, the gang rape of a girl under 12 years of age has been made punishable with life imprisonment or capital punishment. The Act includes measures related to bail restrictions, speedy trial, and strengthening prosecution.The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act (2019)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination, Harmful traditional practices

Parliament enacted this law pursuant to the Supreme Court decision Shayara Bano v. Union of India. Section 3 of the Act bans and voids talaq-e-biddat declarations , while Section 4 stipulates imprisonment of up to three years along with fine for a Muslim man who pronounces talaq. Section 7 of the Act also declares the offence of pronouncing Talaq as a cognizable, non-bailable, and non-compoundable offence. The Act provides additional protections to Muslim women upon whom talaq is pronounced in Sections 5 and 6, including a subsistence allowance from their husband and custody of their children (as determined by the magistrate) respectively.Izborni zakon (Election law) (2001)


Gender discrimination

The Election Law promotes women’s participation in political and public life by mandating that every candidates list shall include candidates of male and female gender. There must be at least 40% female candidates. English translation available from RefWorld here.Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2013)


Domestic and intimate partner violence, Gender violence in conflict, Gender-based violence in general, International law

Ratified by BiH in November 2013, this Convention opens the path for creating a legal framework at the pan-European level to protect women against all forms of violence and to prevent, prosecute, and eliminate violence and domestic violence against women. The Convention also establishes the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), which is responsible for monitoring the implementation of the Convention. Its members are elected by the state parties. The structure of the treaty is based on the “four Ps”: (1) prevention, (2) protection and support of victims, (3) prosecution of offenders, and (4) integrated policies. The Convention also establishes obligations in relation to the collection of data and supporting research in the field of violence against women. Article 2 of the Convention indicates that the provisions shall apply in time of peace and also in situations of armed conflicts. The treaty came into effect in Bosnia on the 1 August 2014.Krivični zakon (Criminal Code) (2003)


Gender discrimination, Gender violence in conflict, International law, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

The Criminal Code defines rape and the persecution of a person based on his or her sex as a crime against humanity (Article 172). It also includes rape or forcible prostitution under threat to a person’s life or limb and/or the threat to the life or the limb of a loved one as a crime of war (Article 180). English translation available from ILO and LegislatiOnline through External URL.Zakon o azilu (Law on Asylum) (2016)


Gender discrimination, International law, LGBTIQ

This law sets the procedure for granting refugee status; the status of subsidiary protection; cessation and revocation of a refugee status and the status of subsidiary protection; temporary protection, identification documents; the rights and obligations of asylum-seekers, refugees, and aliens under subsidiary protection; and other issues related to asylum in BiH. Article 9 of the Law on Asylum enhances the protection of women as it prohibits the discrimination of aliens on all grounds stipulated in the Law on the Prohibition of Discrimination, including sex, sexual orientation, gender identity, and sexual characteristics. English translation available through RefWorld External URL.Zakon o zabrani diskriminacije (Law on the Prohibition of Discrimination) (2009)


Gender discrimination, Sexual harassment

This law provides a framework for implementation of equal rights and opportunities to all persons in Bosnia and defines a system of protection from discrimination. It defines responsibilities and obligations of legislative, judicial, and executive authorities in Bosnia, as well as legal persons and individuals with public authorities to ensure the protection, promotion, and creation of conditions for equal treatment. The law further mandates the protection of women from discrimination, including the prohibition of sexual harassment, which is defined as every form of unwanted verbal, non-verbal, or physical behavior of a sexual nature that aims to or has the effect of harming dignity of a person, especially when it creates a fearful, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. English translation available here.Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Law on Protection from Domestic Violence) (2005)


Domestic and intimate partner violence

The purpose of this law is to prevent and suppress domestic violence and to remove circumstances that encourage and stimulate repeated violence in the family. The law contains provisions regarding protective measures against family violence (e.g., by the use of protection orders), and sanctions for perpetrators of violent actions. Protective measures may be issued at the request of a victim or their attorney, police, prosecutors, the centre for social work, government, non-governmental organizations, or ex officio. Protective measures are issued by the court, depending on the residence or domicile of the victims of domestic violence. They are: (1) removal from the apartment, house or other dwelling and prohibition from returning to that apartment, house or dwelling; (2) a restraining order; (3) the protection of the victim of domestic violence; (4) prohibition from harassment and stalking; (5) mandatory psycho-social treatment; or (6) mandatory rehabilitation. Non-compliance with a protective measure is sanctioned by a fine of KM 2,000 to KM 10,000. There is also a penalty for an official person who fails to report to the police an act of domestic violence, which is a pecuniary fine in the amount of KM 1,000 to 5,000 or a prison term of no less than 50 days. English translation available in addition to original Bosnian through RefWorld External URL.Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (Law on Gender Equality) (2009)


Gender discrimination, Gender-based violence in general, Sexual harassment

The Law on Gender Equality forms the basis for creating a network of mechanisms and institutional structures for advancing gender equality at all levels of administration in BiH. Its stated goal is to “regulate, promote and protect gender equality, guarantee equal opportunities and equal treatment of all persons regardless of gender in public and private sphere of society, and regulate protection from discrimination on grounds of gender.” The legislation defines the following offenses: discrimination on grounds of gender, direct gender-based discrimination, indirect gender-based discrimination, harassment, sexual harassment, gender-based violence, and victimization. Unofficial English translation available from LegislatiOnline here.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) (Family Law (Revised)) (2008)


Divorce and dissolution of marriage, Forced and early marriage, Property and inheritance rights

The law defines matrimonial and family relationships and sets out protections of mothers’ and children’s interests in family life and upon divorce. The law establishes that men and women have equal rights in all aspects pertaining to family relationships and have freedom to marry upon reaching the age of marriage. The law provides that marriage should be entered into on the basis of mutual consent. The law prohibits various forms of discrimination against women, such as through polygamy, unequal use of matrimonial properties during a marriage, and unlawful division of matrimonial properties upon divorce. The law states that husband and wife have right to engage in political, economic, cultural, and social activities. It further provides that both husband and wife have joint right to choose place of residence and the respective right to select family name. The law also sets out provisions for divorce. In case of divorce, the Court may order a former husband to pay child support; and when his former wife is sick and unable to meet her own needs, the Court may also order a former husband to pay alimony for a period which shall be less than one year.ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 253, ມາດຕາ 215: ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ (Penal Code article 253, article 215: enforced prostitution, human trafficking) (2017)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Any person forcing another person into prostitution is subject to 5-10 years of imprisonment. If the victim is under 18 years old, the offender is subject to 10-20 years of imprisonment. Human trafficking is defined as the recruitment, moving, transfer or harboring of any person within or across national borders by means of deception, threats, use of force, debt bondage or other means, and using such person in forced labor, prostitution, pornography, or other unlawful acts, or removing body organs of such person, or for other unlawful purposes. The offender is subject to 5-15 years of imprisonment. For victims under 18 years old, any of the above-mentioned acts committed against them is deemed to be human trafficking even if there is no deception, threat, use of force, or debt bondage. When the offender is a “regular” human trafficker or in an organized group, the victims are children, there are two or more victims, the victim is a relative of the offender, or any victim suffers serious injury or becomes an invalid or insane, the offender is subject to 15-20 years of imprisonment. If a victim becomes disabled, infected with HIV, or died, the offender is subject to life imprisonment. Fines for human trafficking range from 10 million to 1 billion kip. If the victim is a woman, provisions of the Law on the Development and Protection of Women may be applicable too.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ (Law on the Development and Protection of Women) (2004)


Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

This law sets out the measures for protecting women’s rights, promoting gender equality, development of women (including physical, mental, educational, and professional and skills developments), eliminating gender-based discriminations, and preventing crimes, such as human trafficking and domestic violence, against women. Article 17, Equal Rights in the Family, mandates that women and men have equal rights in all matters concerning family relationships, including equal rights in matrimonial property and inheritance. Part IV, The Protection of Women and Children against Trafficking and Domestic Violence, sets out measures to assist and protect women and children victims of trafficking and domestic violence; duties and obligations of governments and officers, social organizations, individuals, doctors, social workers, or other organizations that discover or receive information concerning a victim; and criminal procedures relating to offenders. Unofficial English translation available from the ILO here.ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 248 ການຂົ່ມຂືນ, ມາດຕາ 252 (Penal Code article 248: rape, article 252: sexual intercourse by force with a female spouse) (2017)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Rape is defined as using force, armed threats, drugs, or other means to coerce sexual intercourse with a woman against her will (where such woman is not the offender’s spouse), and is subject to three to five years of imprisonment. When the victim is between 15 to 18 years old, or is the offender’s dependent or patient, the offender is subject to 5-10 years of imprisonment. When the victim is under 15 years old, the offender committed battery, or the rape resulted the victim’s disability or caused the victim’s death, the offender is subject to 7-15 years of imprisonment. When the victim is also murdered, the offender is subject to 15-20 years of imprisonment, and may be sentenced to life imprisonment or death penalty. Violators are also subject to fines ranging from 5 million to 70 million kip. Attempted rape is also punishable. "Marital rape" through use of force or threats is also punishable by article 252 ("Sexual Intercourse by Force with a Female Spouse"), but separately and differently from other rape offenses. Violators of article 252 may face three months to one year imprisonment or re-education without imprisonment and a fine of 500,000 to 3 million kip. If the rape of a female spouse results in serious injury, the penalties increase to one to five years in prison and a fine of 1 million to 5 million kip. While article 248 includes male victims of rape, article 252's prohibition on marital rape only applies to female spouses. English translation available from the Laos Official Gazette here.ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 201 (Penal Code article 201: unlawful abortion) (2017)


Abortion and reproductive health rights

Anyone caught performing an abortion is subject to two to five years of imprisonment and a fine of 5 million to 15 million kip. Any woman caught performing her own abortion or arranging to have her own abortion done is subject to three months to one year of imprisonment and a fine of 3 million to 10 million kip. If the offender is in the habitual practice of performing abortions, they are subject to five to seven years imprisonment and a fine of 7 million to 20 million kip. The Penal Code also punishes attempted abortions. English translation available from the Laos Official Gazette here.ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 224 ການ ຈຳ ແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (Penal Code article 224: discrimination against women) (2017)


Employment discrimination, Gender discrimination

Discrimination against women or restriction of women’s participation in any political, economic, socio-cultural or family activity based on gender reasons is subject to one to three years of imprisonment. Violators are subject to “public criticism,” “re-education without deprivation of liberty,” or imprisonment of one to three years and a fine of 3 million to 10 million kip. English translation available from the Laos Official Gazette here.ประมวลกฎหมายอาญา Penal Code B.E. 2499, Chapter 3 (Abortion) (1956)


Abortion and reproductive health rights, Gender discrimination

Section 301 states that any woman, causing herself an abortion or allowing another person to procure an abortion for herself, shall be liable to imprisonment up to a term of three years or a fine not exceeding 60,000 Baht. Section 302 punishes those who procure an abortion for a woman with her consent; the penalty is imprisonment for a term not exceeding 10 years or a fine up to 20,000 Baht, with the term and amount varying according to if grievous bodily harm or death resulted from the abortion. Section 303 punishes those who procure an abortion for a woman without her consent; the penalty is imprisonment for a term not exceeding 20 years or a fine up to 40,000 Baht, with the term and amount varying according to if grievous bodily harm or death resulted from the abortion. Section 305 exempts those under Sections 301 or 302 from the offense if the abortion was carried out be a medical practitioner on medical grounds or the woman is younger than 15 years and the pregnancy resulted from rape or fetuses with fatal abnormalities. Thailand’s Constitutional Court ruled on 19 February 2020 that existing laws on abortion (Sections 301 and 305) conflict with Thailand’s 2017 Constitution as they fail to hold men responsible for illegal abortions. It remains unclear how the provisions will be amended; the ruling gives the government 360 days for the amendments and does not immediately change the law. English translation available from the ILO through External Link.National Education Act of B.E. 2545 (1999) (as amended by the National Education Act, B.E. 2545 (2002)) (2002)


Gender discrimination

The National Education Act provides for Thailand’s educational system’s structure. Under Section 10, all individuals shall have equal rights and opportunities to receive basic education provided by the State for the duration of at least 12 years. Such education, provided on a nationwide basis, shall be of quality and free of charge. This extends to those with physical, mental, emotional, and social deficiencies, and those unable to support themselves or who are otherwise destitute or disadvantaged, where such persons shall have the rights and opportunities to receive basic education specially provided. Original Thai laws available here.Civil and Commercial Code (as amended until Code (No. 18), B.E. 2551 (2008)) Book V, Chapter IV (2008)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Property and inheritance rights

This Code comprises the main body of laws of Thailand and regulates many aspects of Thai law. Section 1502 states that divorce may be effected only by mutual consent or by judgment of the court. The grounds of action for divorce are set out at Section 1516 and do not discriminate between genders. The grounds include unfaithfulness; misconduct that causes shame, excessive injury or trouble, or causes a spouse to be insulted or hated on account of being the spouse of the perpetrator; a spouse causes serious harm to the mind or body of the other or seriously insults the other’s ascendants; desertion or imprisonment; separate cohabitation; failure to provide maintenance or support; insanity; incurable and communicable disease or physical disadvantage so that cohabitation is not possible; and breaking a bond of good behavior. There are certain circumstances in which a spouse may not be able rely on one of these grounds for divorce, including: (1) they instituted, consented, or conspired to the act or caused it (in relation to physical disadvantage), or (2) the ground of action is minor or of no importance in relation to peaceful cohabitation. The right to institute an action for divorce is terminated if the spouse entitled has committed any act showing his or her forgiveness (Section 1518). According to Section 1533 upon divorce, the marital assets shall be divided equally and under Section 1535, the spouses would be equally liable for common debts. The remedies for divorce include a right for the aggrieved to claim compensation or living allowances.

Thai laws available here.พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Gender Equality Act 2015) (2015)


Gender discrimination

The “Equality Act” broadly prohibits almost all forms of gender discrimination. It establishes two groups, the Committee for the Promotion of Gender Equality (the “PGE Committee”) and the Committee on the Determination of the Unfair Gender Discrimination (the “UGD Committee”). The PGE Committee’s powers and duties broadly include prescribing and recommending policy on promoting gender quality, prescribing guidelines for providing assistance and remedy to victims of gender inequality, overseeing the performance of duties under the Equality Act, and promoting study and research into the prevention of gender discrimination. The UGD Committee’s powers and duties include considering problems submitted by petition claiming unfair gender discrimination, prescribing provisional measures before rendering decisions for protection or mitigation, and issuing orders to perform duties or provide compensation. Any person or organization found guilty of an offense shall be ordered to cease and prevent recurrence of unfair gender discrimination. Whoever fails to comply with such an order shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding 20,000 Baht. Under section 17(2) of the Equality Act gender discrimination is permitted on the basis of religious principles or national security. English translation available through External Link.พระราชบัญญัติ แก ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 286 (Act for the Amendment of the Penal Code (no. 19) of 2007 section 286) (1956)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Criminal Code Section 286 criminalizes any person over the age of 16 years who subsists in whole or part on the earnings of a sex worker. The sentence is imprisonment of 7-20 years and a fine of 14,000-40,000 Baht, or imprisonment for life. The provisions of this section do not apply if the sex worker is bound to give maintenance according to law or morality.

English translation as of 2003 via ILO available here.พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 of 1996) (1996)


Gender discrimination, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The “Prostitution Act” criminalizes various activities associated with sex work. The criminalized activities include (see Sections 5 to 13): soliciting oneself in a public place, associating with another in a sex work establishment for the purpose of prostitution, advertising oneself or another for the purpose of sex work, procuring a person for the purpose of prostituting that person, a parent who connives in the prostitution of their child who is under the age of 18, being an owner/manager/supervisor in a prostitution establishment or other controller of sex workers in a prostitution establishment, and detaining a person or threatening in any manner to compel engagement in sex work. The Prostitution Act only criminalizes individuals involved with selling sex, but carries no criminalization or consequences for a customer buying it unless the sex worker is under the age of 18. The penalty for involvement in prostitution ranges from a fine up to a term of imprisonment for life depending on the offense committed. A sex worker could be charged with a fine not exceeding 1,000 Baht and imprisonment for a term not exceeding one month. Over the past few years, police have been conducting raids, sometimes violently, on prostitution establishments. It has been noted that those who exploit women in prostitution are rarely prosecuted and women working in the entertainment sector are often presumed guilty and subject to humiliating treatment following arrest. There are also reports to widespread corruption and official complicity in prostitution and trafficking cases.

English translation available here.The Criminal Procedure Second Amendment (Act 85 of 1997) (1997)


Sexual violence and rape

This Act amends the Criminal Procedure Act of 1997 and provides for the further regulation of detention and bail of those who are arrested. The Act substitutes subsection 11(b) of §60 of the original Act, tightening bail conditions for schedule 5 crimes, which includes rape. The substituted section holds that the court must order an accused to be detained in custody until they are dealt with in accordance with law, unless the accused can offer sufficient evidence to satisfy the court that they should be released in the interests of justice.Commission on Gender Equality Amendment (Act 17 of 2013) (2013)


Gender discrimination

This Act amends the Commission on Gender Equality Act of 1996 to align with the Constitution. The Preamble in the Act substitutes the Preamble of the 1996 Act, and holds that §181 and item 20(2) of Schedule 6 to the Constitution provides for the continued existence of the Commission for Gender Equality ("the Commission"). Furthermore, it outlines the purpose of the Commission, which is to promote respect for gender equality and the protection, development, and attainment of gender equality. Among the Commission’s powers outlined in the Act is its power to monitor, investigate, research, educate, lobby, advise, and report on issues concerning gender equality. All its powers and functions are to be prescribed by national legislation.Wet tijdelijk huisverbod (Temporary restraining order act) (2008)


Domestic and intimate partner violence

This Act allows mayors to impose a 10-day restraining order if it appears from facts or circumstances that an individual’s presence at a residential property seriously and immediately endangers the safety of one or more people who live there. Courts can review the restraining order within three days after its commencement date. After the 10 days, the mayor may decide to extend the restraining order by another four weeks. During the 10-day period, the people involved will receive professional and governmental assistance.Wetboek van Strafrecht: Titel XIXA Afbreking van zwangerschap (Criminal Code: Title XIXA Termination of pregnancy)


Abortion and reproductive health rights

Abortion is legal in the Netherlands when performed by a doctor in an appropriate medical setting as described in the Law on the Termination of Pregnancy. Abortion is criminalized outside these circumstances, and violations carry a penalty of up to four years and six months imprisonment or a fine. A criminal abortion that kills the woman carries a penalty of up to six years in prison or a fine. A criminal abortion performed without the woman's consent carries a penalty of up to 12 years in prison or a fine. A criminal abortion that both kills the woman and is performed without her consent is punishable by up to 15 years imprisonment or a fine. (Unofficial English translation of the Criminal Code as of 2012 available here: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024649/2020-07-01)Wet afbreking zwangerschap (Law on the termination of pregnancy) (1981)


Abortion and reproductive health rights

Abortions may be performed up to the 24th week of pregnancy, “the point at which the fetus becomes viable outside the mother’s womb.” The procedure must be carried out by a physician in a hospital or a specially licensed clinic and cannot occur earlier than six days after the woman has consulted the physician. The physician must inform the woman within five days of the consultation whether s/he will perform the requested procedure. The operating doctor must also advise the woman “on the different options available” and “inform her of the medical risks.” Minors (persons under 18 years of age) must have parental consent. The Act does not apply to late-term abortions (i.e., after 24 weeks). The Criminal Code penalizes the killing of a viable fetus. New regulations on late-term abortions were adopted in 2015, clarifying the circumstances, medical and legal, that must be considered before performing a late-term abortion. Late-term abortions are only authorized if they fall under one of two categories: 1) a fetus not expected to survive outside the mother’s body or 2) one with such serious conditions that, even with medical interventions, its chances of survival are small. The fetuses will be reported to a medical committee, which will determine whether the doctor acted with due care and, dependent on the category, send their findings to either the Healthcare Inspectorate (Category 1) or the Board of Procurators General of the Dutch Public Prosecution Service (Category 2) to see whether further investigation is needed. (Unofficial English translation available here: https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Nether.abo.htm)Wetboek van Strafrecht: Titel XX-XXI Mishandeling, Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (Criminal Code: Title XX-XXI Assault, Causing bodily harm or death through negligence)


Female genital mutilation or female genital cutting

Female genital mutilation is punishable as a form of child abuse under sections 300-304, 307, and 308 of the Criminal Code. Such abuse carries a maximum sentence of 12 years or a maximum fine of 76,000 euros. Parents who perform the circumcision themselves on their own daughter or on a child over whom they exercise parental authority or whom they care for or raise, may serve a one-third increase in their prison sentence, per section 304(1). Parents and custodians are also punishable if they allow and/or support the procedure to be performed, order it, pay for it, provide the means for it and/or assist the circumciser during the circumcision, as these acts are considered soliciting, abetting or co-perpetration under Dutch criminal law. Though FGM is not specifically mentioned in these sections, the General Provisions Section 5(3°) explicitly includes FGM in these Title XX-XXI provisions. (Unofficial English translation of the Criminal Code as of 2012 available here: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStra...)Wetboek van Strafrecht: Titel XIV Misdrijven tegen de zeden (Criminal Code: Title XIV Crimes Against Public Morals)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Several sections of the Criminal Code (in particular, sections 242-243) penalize rape, including spousal rape, and domestic violence. Penalties include imprisonment not exceeding 12 years, a fine not exceeding 78,000 euros ($93,600), or both. For cases involving violence against a spouse, the penalty for various forms of abuse can be increased by one-third. Section 244 and 245 of the Criminal Code penalize statutory rape. Under section 244, in cases where the victim is younger than 12, the term of imprisonment shall not exceed 12 years. In cases where the victim is 12-16 years of age, under section 245, the term of imprisonment shall not exceed eight years. (Unofficial English translation of the Criminal Code as of 2012 available here: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStra...)Wetboek van Strafrecht: Titel XVIII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (Criminal Code: Title 18 Crimes Against Personal Freedom)


Trafficking in persons

This section of the Criminal Code penalizes the recruitment, transportation, harboring, or reception of another person with the intention of exploiting them. The scope of trafficking is broad and encompasses “exploitation of another person in prostitution, other forms of sexual exploitation, forced or compulsory labor or services, slavery or practices similar to slavery or servitude.” Penalties dependent on the circumstances of the offense and range from 8-18 years imprisonment and/or a fifth category fine. (Unofficial English translation of the Criminal Code as of 2012 available here: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStra...)Wet tegengaan huwelijksdwang (Forced Marriage Prevention Act) (2015)


Forced and early marriage

Article 1:31 of the Civil Code sets the legal age for marriage at 18 years for both women and men. This Act address instances child and/or forced marriage in the Netherlands. It removed a previous provision that allowed for marriage at the age of 16 under exceptional circumstances. The Act also provides for criminal prosecution in cases of forced marriage involving Dutch nationals and/or non-Dutch national-permanent residents. Dutch nationals and non-Dutch national permanent residents can be prosecuted for a forced marriage abroad even if forced marriage is not a criminal offence in the country where the marriage took place. (English summary of the Act available here: https://www.government.nl/topics/forced-marriage/tackling-forced-marriage)Algemene wet gelijke behandeling (Equal Treatment Act) (2005)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ

This Act prohibits both direct and indirect discrimination between men and women. Direct discrimination includes discrimination based on pregnancy, childbirth, or motherhood, and indirect discrimination is based other characteristics that result in sex discrimination. The Act covers discrimination in employment, equal pay and pension schemes, and excludes discrimination aimed at placing women in a privileged position or occupations in which sex is a determining factor because of the nature of the occupation in question.

This Act prohibits both direct and indirect discrimination between men and women. Direct discrimination includes discrimination based on pregnancy, childbirth, or motherhood, and indirect discrimination is based other characteristics that result in sex discrimination. The Act covers discrimination in employment, equal pay and pension schemes, and excludes discrimination aimed at placing women in a privileged position or occupations in which sex is a determining factor because of the nature of the occupation in question. Sections 5(2)-(3) list the conditions in which sex may be considered. (English translation available here: https://mensenrechten.nl/sites/default/files/2013-05-08.Legislation%20Eq...)Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Constitution of the Kingdom of the Netherlands) (2008)


Gender discrimination

Article 1 of the 2008 Constitution provides for the equal treatment of all people in the Netherlands. It further prohibits discrimination based on “religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever.” Article 11 of the 2008 Constitution holds that “Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.” (English translation available through External Link.)Law on the Elimination of All Forms of Discrimination (No. 2391-II) (2014)


Gender discrimination, LGBTIQ

Pursuant to the law, the Public Defender of Georgia, along with common courts represents a legal mechanism for the protection of equality. People who believe that they were subjected to discrimination on any protected ground in any area of public life, have the opportunity to apply to the court or the Public Defender of Georgia against public agencies and physical or legal entities of private law. (External link hosts an English translation of the law.)Código Penal de la Nación Argentina: Artículos 142, 170 (delitos contra mujeres embarazadas) (1984)


Abortion and reproductive health rights, Gender-based violence in general, Trafficking in persons

A person who takes, hides, or imprisons a pregnant woman in order to force the woman or a third party to do, not do, or tolerate something against his or her will is subject to imprisonment of between 10 to 25 years. A person who kidnaps or hides a pregnant woman to obtain a ransom is subject to imprisonment of between 10 to 25 years. If perpetrator obtains the desired gain, the minimum penalty will be raised to eight years.

La persona que toma, esconde o encarcela a una mujer embarazada con el fin de obligar a la mujer o a una tercera persona a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad está sujeta a pena privadora de libertad de 10 a 25 años. La persona que secuestra u oculta a una mujer embarazada para obtener un rescate está sujeta a una pena de prisión de entre 10 y 25 años. Si el agresor obtiene la ganancia deseada, la pena mínima se elevará a ocho años.Código Penal de la Nación Argentina: Artículos 119-120, 125, 127-128, 130 (Delitos contra la integridad sexual) (1984)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

A person who sexually abuses a person under the age of 13 through violence, threat, coercion, or intimidation is subject to imprisonment of between 6 months to 4 years, in instances where the person takes advantage of a relationship of dependence, authority, power or the inability of the victim to freely give consent. The penalty will be increased to 4-10 years of imprisonment where the abuse, as a result of its duration or other circumstances, constitutes grave sexual injury. The sentence will be increased to 6-15 years in the event of anal, vaginal, or oral intercourse or other analogous acts. The penalty may further be increased to 8-20 years based on certain other factors, including grave injury to the victim, the perpetrator had a sexually transmitted disease of which he was aware, or the use of a weapon. A person who commits the crimes outlined in Article 119 against a person under the age of 16, taking advantage of the victim’s sexual immaturity, the age of the perpetrator, special relationship with the victim, or any other equivalent circumstance will be subject to 3 to 6 years of prison. This chapter also penalizes promoting or facilitating the corruption of minors under the age of 16; promoting or facilitating prostitution; exploiting prostitution; producing, financing, offering, commercializing, publicizing; facilitating, disseminating, or distributing depictions of minors under the age of 18 years engaged in explicit sexual activities or any representation of their genital parts for predominantly sexual purposes, as well as live performances of explicit sexual representations in which minors participate. The applicable penalties may be increased based on the presence of aggravating factors. A person who through force, intimidation or fraud takes or detains a person with the intention of diminishing such person’s sexual integrity is subject to imprisonment for one to four years. If the crime is committed against of person under the age of 16 with such minor’s consent, the perpetrator is subject to imprisonment for 6 months to 2 years. If the crime is committed against a person under 13, the perpetrator is subject to imprisonment for 2 to 6 years.

Alguien que abuse sexualmente de un menor de 13 años mediante violencia, amenaza, coacción o intimidación está sujeta a una pena de prisión de entre 6 meses y 4 años, en los casos en que la persona se aproveche de una relación de dependencia, autoridad, poder o la incapacidad de la víctima para dar libremente su consentimiento. La pena se incrementará a 4-10 años de prisión cuando el abuso, como resultado de su duración u otras circunstancias, constituya una lesión sexual grave. La pena se incrementará a 6-15 años en caso de coito anal, vaginal u oral u otros actos análogos. Además, la pena puede aumentarse de 8 a 20 años en función de otros factores, como lesiones graves a la víctima, que el agresor tuviera una enfermedad de transmisión sexual de la que tuviera conocimiento o el uso de un arma. La persona que cometa los delitos señalados en el artículo 119 contra una persona menor de 16 años, aprovechando la inmadurez sexual de la víctima, la edad del autor, la relación especial con la víctima o cualquier otra circunstancia equivalente, estará sujeta a 3 a. 6 años de prisión. Este capítulo también sanciona la promoción o facilitación de la corrupción de menores de 16 años; promover o facilitar la prostitución; explotar la prostitución; producir, financiar, ofrecer, comercializar, publicitar; facilitar, difundir o distribuir representaciones de menores de 18 años involucrados en actividades sexuales explícitas o cualquier representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, así como representaciones en vivo de representaciones sexuales explícitas en las que participan menores. Las sanciones aplicables pueden incrementarse en función de la presencia de factores agravantes. Una persona que mediante la fuerza, la intimidación o el fraude toma o detiene a una persona con la intención de disminuir su integridad sexual está sujeta a una pena de prisión de uno a cuatro años. Si el delito se comete contra una persona menor de 16 años con el consentimiento de dicho menor, el autor está sujeto a una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete contra una persona menor de 13 años, el autor está sujeto a una pena de prisión de 2 a 6 años.Código Penal de la Nación Argentina: Artículos 85-88 (Aborto) (1984)


Abortion and reproductive health rights

Abortion is a criminal offense unless there are no other means with which to save the life or health of the pregnant woman, the woman is mentally ill or otherwise challenged, or her pregnancy is the result of sexual assault. Those who perform abortions with the consent of the woman are liable to imprisonment for one to four years, or up to six years if the woman does not survive. Performing an abortion without the consent of the woman is punishable by three to ten years in prison, or up to 15 years if the woman does not survive. In addition to these prison sentences, doctors, surgeons, midwives, and pharmacists who assist or perform an abortion may be disqualified from practicing their profession for twice the period of imprisonment. A person who unintentionally causes an abortion through acts of violence is liable for six months to two years imprisonment. Finally, a woman who causes or consents to an abortion may be sentenced to one to four years imprisonment. An unsuccessful abortion attempt is not a punishable offense, so women who do so should be able to seek medical attention without penalty. (Note: The government of Argentina is voting on legalizing abortion as of December 2020: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/argentina-lower-house-appr...)

El aborto es un delito penal a menos que no existan otros medios con los que salvar la vida o la salud de la mujer embarazada, la mujer tenga una enfermedad mental o sufra algún otro problema, o su embarazo sea el resultado de una agresión sexual. Quienes practican abortos con el consentimiento de la mujer pueden ser castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años, o hasta seis años si la mujer no sobrevive. Realizar un aborto sin el consentimiento de la mujer se castiga con tres a diez años de prisión, o hasta 15 años si la mujer no sobrevive. Además de estas penas de prisión, los médicos, cirujanos, parteras y farmacéuticos que ayuden o practiquen un aborto pueden ser inhabilitados para ejercer su profesión por el doble del período de prisión. Una persona que provoque involuntariamente un aborto mediante actos de violencia puede ser sancionada con una pena de prisión de seis meses a dos años. Finalmente, una mujer que provoque o consienta en un aborto puede ser condenada a una pena de prisión de uno a cuatro años. Un intento de aborto fallido no es un delito punible, por lo que las mujeres que lo hagan deberían poder buscar atención médica sin sanción. (Nota: El gobierno de Argentina está votando sobre la legalización del aborto a diciembre de 2020: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/argentina-lower-house-appr...)Código Penal de la Nación Argentina: Artículo 80 (1984)


Femicide, Gender-based violence in general

A man who kills a woman through an act of gender violence is liable for life imprisonment ("reclusión perpetua o prisión perpetua").

Un hombre que mata a una mujer mediante un acto de violencia de género es condenado a cadena perpetua ("reclusión perpetua o prisión perpetua").Código Civil y Comercial: Artículos 2433-2436 (Sucesión del cónyuge) (2014)


Property and inheritance rights

If the descendants inherit, the spouse shares in the hereditary estate in the same proportion as sons and/or daughters. If the ascendants inherit, half of the inheritance corresponds to the spouse. In the absence of descendants and ascendants, the spouse inherits the entirety of the estate. The spouse does not inherit if the deceased dies within 30 days of the marriage due to an illness, which existed at the time of marriage and was known by the survivor to have a foreseeable fatal outcome, unless, the marriage was preceded by a union in joint habitation.

Si los descendientes heredan, el cónyuge comparte la herencia hereditaria en la misma proporción que los hijos y / o hijas. Si los ascendientes heredan, la mitad de la herencia corresponde al cónyuge. En ausencia de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad de la herencia. El cónyuge no hereda si el fallecido muere dentro de los 30 días posteriores al matrimonio debido a una enfermedad, que existía en el momento del matrimonio y que el sobreviviente sabía que tenía un desenlace fatal previsible, a menos que el matrimonio fuera precedido por una unión en habitación conjunta.Código Civil y Comercial: Artículos 638-639, 642, 646-647, 654 (Responsabilidades, deberes y derechos de los padres) (2014)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence

Article 638 defines parental responsibility as the set of parental duties and rights relating to the person and property of the children for the children’s protection, development, and education while they are minors. These responsibilities are governed by three principles set out in article 639: a) the best interests of the child; b) the progressive autonomy of the child based on his or her psychophysical characteristics, aptitudes, and development. With greater autonomy, the representation of the parents in the exercise of the rights of the children diminishes; c) the right of the child to be heard and to have his or her opinion considered based on his or her age and degree of maturity. In the event of a disagreement between parents, article 642 permits either parent to seek relief from a competent judge. The judge must resolve the disagreement through the shortest mechanism provided by local law, after hearing the parents in conjunction with a public prosecutor. If the disagreements continue or if any other disagreement occurs that seriously obstructs the exercise of parental responsibility, the judge may: (1) assign parental responsibility in whole or in part to one of the parents, or (2) distribute their duties among them, for a period not exceeding two years. The judge may also order interdisciplinary intervention measures and submit the disagreement for mediation. Article 646 states that the duties of the parents are to: a) take care of and live with the child, provide food and education; b) consider the specific needs of the child according to his or her psychophysical characteristics, aptitudes and development; c) respect the right of children and adolescents to be heard and to participate in their own educational process, as well as in all matters related to their personal rights; d) provide guidance and direction to the child for the exercise and effectiveness of his or her rights; e) respect and facilitate the right of the child to maintain personal relationships with grandparents, other relatives or persons with whom he or she has an affective bond; f) represent and manage the child's estate. Article 647 prohibits corporal punishment in any form, mistreatment, and any act that physically or psychologically harms children or adolescents. Article 654 requires that each parent inform the other about the education, health, and other issues related to the child's person and assets.

El artículo 638 define la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos parentales relacionados con la persona y los bienes de los niños para la protección, el desarrollo y la educación de los niños mientras sean menores. Estas responsabilidades se rigen por tres principios establecidos en el artículo 639: a) el interés superior del niño; b) la progresiva autonomía del niño en función de sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. Con mayor autonomía, disminuye la representación de los padres en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser escuchado y a que se tenga en cuenta su opinión en función de su edad y grado de madurez. En caso de desacuerdo entre los padres, el artículo 642 permite que cualquiera de los padres busque alivio ante un juez competente. El juez debe resolver el desacuerdo a través del mecanismo más corto provisto por la ley local, después de escuchar a los padres en conjunto con un fiscal. Si los desacuerdos continúan o si se produce cualquier otro desacuerdo que obstaculice gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá: (1) ceder la patria potestad total o parcialmente a uno de los padres, o (2) repartir sus deberes entre ellos, por un período no superior a dos años. El juez también podrá ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter la disconformidad a mediación. El artículo 646 establece que los deberes de los padres son: a) cuidar y convivir con el niño, proporcionarle alimentación y educación; b) considerar las necesidades específicas del niño de acuerdo con sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; c) respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y participar en su propio proceso educativo, así como en todo lo relacionado con sus derechos personales; d) brindar orientación y dirección al niño para el ejercicio y efectividad de sus derechos; e) respetar y facilitar el derecho del niño a mantener relaciones personales con los abuelos, otros familiares o personas con las que tenga un vínculo afectivo; f) representar y administrar la herencia del niño. El artículo 647 prohíbe el castigo corporal en cualquier forma, el maltrato y cualquier acto que lesione física o psicológicamente a los niños o adolescentes. El artículo 654 requiere que cada padre informe al otro sobre la educación, la salud y otros asuntos relacionados con la persona y los bienes del niño.Código Civil y Comercial: Artículo 402 (Matrimonio) (2014)


Gender discrimination, LGBTIQ

Article 402 prohibits the interpretation or application of any norm in a manner that limits, restricts, excludes, or suppresses the equality of rights and obligations of the parties to a marriage, whether such marriage is consummated between two people of different sexes or the same sex.

El artículo 402 prohíbe la interpretación o aplicación de cualquier norma de manera que limite, restrinja, excluya o suprima la igualdad de derechos y obligaciones de las partes contrayentes, ya sea que dicho matrimonio se consuma entre dos personas de diferente sexo o del mismo sexo.Código Civil y Comercial: Artículos 19-21 (Comienzo de la existencia) (2014)


Abortion and reproductive health rights

Article 19 of the Code states that life begins at conception. Article 20 presumes, unless there is evidence to the contrary, that the maximum duration of pregnancy is 300days and the minimum duration is 180 days, excluding the day of birth. Article 21 mandates that the rights and obligations of the person conceived or implanted in the woman are irrevocably acquired if the child is born alive. If the child is not born alive, the person is deemed to have never existed. The presumption is that a person is born alive. (Note: The government of Argentina is voting on legalizing abortion as of December 2020: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/argentina-lower-house-appr...)

El artículo 19 del Código establece que la vida comienza en la concepción. El artículo 20 presume, salvo prueba en contrario, que la duración máxima del embarazo es de 300 días y la duración mínima de 180 días, excluido el día del nacimiento. El artículo 21 establece que los derechos y obligaciones de la persona concebida o implantada en la mujer se adquieren irrevocablemente si el niño nace vivo. Si el niño no nace vivo, se considera que la persona nunca existió. La presunción es que una persona nace viva. (Nota: El gobierno de Argentina está votando sobre la legalización del aborto a partir de diciembre de 2020: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/argentina-lower-house-appr...)Constitución de la Nación Argentina (1995)


Gender discrimination

Article 37 guarantees the full exercise of political rights, in accordance with the principle of popular sovereignty and the laws that are enacted accordingly. Suffrage is universal, equal, secret, and obligatory. The political parties must guarantee the equality between men and women for access to elected and support positions. Article 75 empowers Congress to foster democratic values and equal opportunities free from all forms of discrimination.

El artículo 37 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, de acuerdo con el principio de soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Los partidos políticos deben garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electos y de apoyo. El artículo 75 faculta al Congreso para fomentar los valores democráticos y la igualdad de oportunidades libres de toda forma de discriminación.Civil Code (marriage, property, and inheritance) (2000)


Forced and early marriage, Gender discrimination, Property and inheritance rights

The Code sets various provisions related to marital property and duties. It also sets the minimum age for marriage at 18.

El Codigo establece varias leyes relacionadas a la propiedad y deberes matrimoniales. Tambien designa 18 como la edad minima para el matrimonio legal.Ley 20.0005 (Sexual Harassment) (2005)


Sexual harassment

This law includes several amendments to the Employment Code to govern sexual harassment, some examples of which include companies with more than 10 employees must have a protocol to observe and guarantee a workplace environment of dignity and mutual respect, including rules and internal sanctions for cases of sexual harassment; including dismissal without compensation as a cause of action related to sexual harassment, to address sexual harassment as a conduct that jeopardizes and harms the workplace environment; and including a protocol for cases where the sexual harassment cases can reach the Labor Department Inspection.

Esta ley incluye varias enmiendas al Código de Trabajo para regular el acoso sexual, algunos ejemplos de las cuales incluyen: empresas con más de 10 empleados deben tener un protocolo para observar y garantizar un ambiente laboral de dignidad y respeto mutuo, incluyendo reglas y sanciones internas para los casos de Acoso sexual, e incluyendo el despido sin compensación como causa de acción relacionada con el acoso sexual, para abordar el acoso sexual como una conducta que pone en peligro y daña el entorno laboral, e incluyendo también un protocolo para los casos en que los casos de acoso sexual puedan llegar a la Inspección del Departamento de Trabajo.Codigo de Trabajo (Employment Code) (2003)


Employment discrimination, Gender discrimination

Article 2 of the Employment Code provides that discriminatory acts are against the principles of labor laws, including any distinction, exclusion, or restriction because of race, color, sex, age, civil status, union participation, religion, political opinion, nationality, ancestry, economic situation, language, or beliefs, among others, that have the goal of eliminating or altering equality of opportunities or of treatment in the workplace. Article 62 provides that the employer must comply with the principle of equal compensation between men and women who perform the same work. Differences based on skills, qualifications, suitability, responsibility or productivity may not be considered as arbitrary determinations of compensation. Included through Law 20,348 of 2009.

El Artículo 2 del Código de Empleo establece que los actos discriminatorios van en contra de los principios de la legislación laboral. Estos actos discriminatorios incluyen cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, participación sindical, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia, situación económica, idioma o creencias, entre otros, que tengan como finalidad eliminar o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el lugar de trabajo. El Artículo 62 establece que el empleador debe cumplir con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. Las diferencias basadas en habilidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad no pueden considerarse determinaciones arbitrarias de compensación. Esta ley esta incluido a través de la Ley 20.348 de 2009.Ley 20.066 (Establishing the Law on Domestic Violence) (2005)


Domestic and intimate partner violence

Its objective is to prevent, sanction, and reduce domestic violence and protect victims, especially woman, elders, and children. It defines domestic violence as physical acts and physical abuse committed by a person having a family bond with the victim. The Family Tribunal has jurisdiction over cases where the conduct does not qualify as a crime (according to the Criminal Code) and no prison penalties may be imposed. Article 4 states that enforcement of this law is within the purview of the Minister of Women and Gender Equity.

Su objetivo es prevenir, sancionar y reducir la violencia intrafamiliar y proteger a las víctimas, especialmente a mujeres, ancianos y niños. Define la violencia doméstica como los actos físicos y el abuso físico cometidos por una persona que tiene un vínculo familiar con la víctima. El Tribunal de Familia tiene jurisdicción sobre los casos en que la conducta no califica como delito (según el Código Penal) y no pueden imponerse penas de prisión. El Artículo 4 establece que la aplicación de esta ley es competencia de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.Ley 21.030 (Decriminalization of abortion in three causes) (2017)


Abortion and reproductive health rights, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Law No. 21,030 amends article 119 of the Sanitary Code to permit the interruption of a pregnancy by a surgeon, with the consent of the woman, for: (i) any risk to the life of the mother; (ii) unfeasibility of the embryo or fetus; and (iii) rape.

La ley numero 21,030 amenda el Articulo 119 del Codigo Sanitario, permitiendo la interrupcion del embarazo por un cirujano, con la autorizacion de la mujer, por: (i) cualquier riesgo a la vida de la madre, (ii) imposibilidad de exito del embrion o feto, y (iii) violacion.Codigo Penal (Penal Code) (2011)


Abortion and reproductive health rights, Domestic and intimate partner violence, Femicide, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Articles 342 to 345 relate to abortion as a crime, other than an abortion under any of the conditions established by Law No. 21,030 of 2017. The penalty varies considerably depending on the circumstances and motives for the abortion, including, for example, whether the abortion was performed by the mother or a third party, whether it was done with or without the consent of the mother, or whether it was done to hide any shame (deshonra). Article 390 of the Criminal Code provides that the killing of a woman who is or used to be in a relationship with the murderer is murder (spousal) (femicidio), the penalty for which is imprisonment from 15 years and one day to qualified perpetual imprisonment. Article 400 increases by one degree penalties for crimes committed in the context of domestic or family violence. Article 411 prohibits acts done with the purpose of promoting or facilitating the entry or exit of individuals who perform sex work within or outside the Chilean borders. The penalty is imprisonment from three years and one day to five years, plus a fine. Article 411 also prohibits acts of violence, coercion, or taking advantage of vulnerability of persons in order to obtain the consent of a person to be sexuality exploited, such as in pornography, slavery, or forced labor. The penalty is imprisonment from five years and one day to 15 years, plus a fine.

Los Artículos 342 al 345 regulan aborto como delito, distinto del aborto en cualquiera de las condiciones establecidas por la Ley N ° 21.030 de 2017. La sanción varía considerablemente según las circunstancias y motivos del aborto, incluyendo, por ejemplo, si el el aborto fue realizado por la madre o una tercera persona, ya sea con o sin el consentimiento de la madre, o para ocultar alguna vergüenza (deshonra). El Artículo 390 del Código Penal establece que el homicidio de una mujer que está o solía estar en relación con el asesino es homicidio (conyugal) (femicidio), cuya pena es de prisión de 15 años y un día a prisión perpetua calificada. El Artículo 400 aumenta en un grado las penas por delitos cometidos en el contexto de violencia doméstica o familiar. El Artículo 411 prohíbe los actos realizados con el propósito de promover o facilitar la entrada o salida de personas que realizan trabajo sexual dentro o fuera de las fronteras chilenas. La pena es de prisión de tres años y un día a cinco años, más una multa. El Artículo 411 también prohíbe los actos de violencia, coacción o aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas para obtener el consentimiento de una persona para ser explotada sexualmente, como en la pornografía, la esclavitud o el trabajo forzoso. La pena es de prisión de cinco años y un día a 15 años, más una multa.Ley 20.609 (Anti-Discrimination Law) (2012)


Gender discrimination, International law, LGBTIQ

The main objective of this law is to establish a judicial mechanism that allows for an effective reestablishment of the rule of law whenever an act of arbitrary discrimination is committed. Pursuant to this law, arbitrary discrimination means any distinction, exclusion, or restriction that lacks reasonable justification, made by agents of the State or individuals, and that causes deprivation, disturbance or threat in the legitimate exercise of the fundamental rights established in the Political Constitution of the Republic or in the international treaties on human rights ratified by Chile and that are in force, in particular when based on race or ethnicity, nationality, socio-economic situation, language, ideology or political opinion, religion or belief, unionization or participation in trade union organizations or the lack thereof, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, age, affiliation, personal appearance, and illness or disability.Ley 20.820 (Creates the Ministry of Women and Gender Equity) (2015)


Gender discrimination

Law No. 20,820 created the Ministry of Women and Gender Justice, an initiative designed to bring focus to gender issues that were formerly led by the Women National Service (“Sernam”). The Ministry of Women and Gender Justice is a more autonomous and resourceful entity and its mission is to create policies, plans, and programs that benefit women and work to eliminate any type of gender discrimination, making Chile a more equitable country.The Customary Marriage and Divorce (Registration) (Amendment) Law (1991)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

This amends the previous law to make the registration of customary marriages optional rather than mandatory. The law also makes optional notification to the state of the dissolution of customary marriages registered under the act. The amendment mandates that a marriage performed under customary law under the act will follow customary intestate succession law granting that the reviewing court or tribunal is satisfied by oral or documentary evidence that the deceased and surviving spouse had been validly married under customary law.Human Trafficking Act (2005)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Human Trafficking Act ("the Act") criminalizes the trafficking of persons within and across borders by the use of threat, fraud, and exploitation of vulnerability or by paying to gain consent. Under the Act, induced prostitution, all other forms of sexual exploitation, and slavery all constitute trafficking. The Act mandates that persons with information on trafficking have a duty to inform authorities. Authorities in this case include the police or the Commission of Human Rights and Administrative Justice, the Department of Social Welfare, the Legal Aid Board, or a reputable Civil Society Organization. The Act covers the rescue, rehabilitation, and reintegration of trafficked persons, as along with creating a fund for victims. Punishment for trafficking is imprisonment for not less than five years.Intestate Succession Law (1985)


Gender discrimination, Property and inheritance rights

The Intestate Succession Act governs family inheritance when a property owner dies without a will. The law provides a uniform system of intestate succession applicable regardless of the type of marriage (i.e., secular, customary, or Muslim). The estate is distributed through the various sections according to the number and type of heirs involved in the distribution. Section 5, for example, sets guidelines for how to divide an estate survived by both spouse and child, while section 6 dictates how to divide an estate when survived by a spouse only.Domestic Violence Act (2007)


Domestic and intimate partner violence, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Domestic Violence Act (the “DVA”) defines and prohibits domestic violence. Here, domestic violence means any act under the Criminal Code 1960 (Act 29) that constitutes a threat or harm to a person within the context of a domestic relationship. This includes specific acts, threats to commit, or acts likely to result in physical, sexual, or economic abuse. Emotional, verbal, or psychological abuse, including harassment, also fall within the definition of domestic violence. After a complaint has been brought, the police have a duty to provide assistance and protection to the victim of domestic violence even though the victim did not file the complaint. Thus, the police will interview the parties and witnesses, record the complaint, help the victim to obtain medical treatment and inform the victim of his or her rights. The victim can then seek a protection order in the court with original jurisdiction.Labour Act (2003)


Employment discrimination

The Labour Act outlines workers’ rights in the public and private sectors. Part VI provides specific safeguards for women, such as the protection of pregnant women and the right to maternity, annual, and sick leave. Any violation of these provisions can be reported to the National Labour Commission. Section 55 prohibits employers from assigning pregnant women workers night work or overtime without their consent. Further, after the fourth month of pregnancy, employers cannot assign pregnant women to work outside her place of residence if the assignment is deemed detrimental to her health by a medical practitioner or midwife. Female workers are entitled to a period of maternity leave of at least 12 weeks in addition to any period of annual leave she is entitled after her period of confinement. Moreover, while on maternity leave a worker is entitled to full remuneration and benefits and cannot be dismissed for absence. The Act also specifies that every worker shall receive equal pay for equal work without distinction of any kind. Finally, section 87 prohibits an organization’s or trade union’s constitution or rules from discriminating against any person on grounds of race, place of origin, political opinion, color, religion, creed, gender, or disability.Head of Family Accountability Act (1985)


Property and inheritance rights

This Act intends to protect the rights of all parties to a family estate by increasing the accountability of the executor or head of family. Section 1 mandates that the executor or head of family account for all matters related to the family estate. Section 2 dictates that any member of the family connected to the property may file a claim of mismanagement against the head of family in court. Finally, section 3 gives the court the power to order the head of the family to list all the family properties he owns.Matrimonial Causes Act (1971)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

This Act relates to divorce, nullity of marriages, and child custody. According to Section 1, a petition for divorce will only be granted if the “marriage has broken down beyond reconciliation,” which includes adultery, unreasonable behavior, desertion, and unreconcilable differences. The petition may be filed by either party. Part 2 discusses other matrimonial issues, such as nullity of marriage, presumption of death, and neglect. Finally, Part 3 outlines the Court’s power to split property between the parties and decide child custody. To that end, the Court can issue restraining orders to prevent one party from leaving the jurisdiction or removing a child of the household from the jurisdiction.Children's Act (1998)


Forced and early marriage, Property and inheritance rights, Trafficking in persons

This Act consolidates the laws relating to children. It provides an overview of children’s rights, delineates the broad requirements concerning child maintenance and adoption, regulates child labor and apprenticeship, and discusses other ancillary matters concerning children generally. Part 1, Sub-Part 1 specifies several children’s rights and parental duties such as the right to parental property, education and well-being, social activity, and opinion. This Sub-Part also protects children from exploitative labor, torture, degrading treatment, and forced betrothal, dowry, or marriage. The penalty for any violation of these rights is imprisonment not to exceed one year or the payment of a fine not to exceed 5 million currency points or both. Section 14 of this Sub-Part sets the minimum age for any marriage at 18. Part IV of the Act then outlines the adoption process and gives jurisdiction to the High Court, Circuit Court, or Family Tribunal in the area where the adopter or adoptee resides at the time of the application. It further states that only a minor (a child under the age of 18) can be adopted by husband and wife jointly; father or mother alone or jointly with the spouse; a relative of 21 years; or a single person of 25 years and at least 21 years older than the child to be adopted. Finally, Part V of the Act delimitates the employment of children and prohibits any type of work before 13 years old.Constitution of the Republic of Ghana (Amendment Act 1996) (1996)


Divorce and dissolution of marriage, Employment discrimination, Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

Article 15 of the Constitution of the Republic of Ghana relates to respect for human dignity and prohibits torture or cruel and inhuman punishment. Article 16 prohibits involuntary servitude or slavery. Article 17 relates to equality and non-discrimination and establishes that every person in Ghana is equal before the law. To this end, Article 17 specifically prohibits discrimination on the grounds of gender, race, color, ethnic origin, religion, creed, or social or economic status. Article 18 pertains to property rights and states that every person has the right to own property either alone or in association with others. Article 22 builds upon Article 18 and establishes that a spouse shall not be deprived of a reasonable provision out of the estate of a spouse whether or not the spouse died with a will. Article 22 states that Parliament shall enact legislation regulating the property rights of spouses as soon as possible after the Constitution came in to force. Article 22 clarifies that spouses shall have equal access to property jointly acquired during marriage and that assets that are jointly acquired during marriage shall be distributed equitably between the spouses upon dissolution of the marriage. Article 24 of the Ghanaian Constitution concerns economic rights and establishes pay parity as a constitutionally enshrined principle. It states that every person has the right to work under satisfactory, safe, and healthy conditions and shall receive equal pay for equal work without distinction of any kind. Article 26 concerns cultural rights and practices and states that (a) every person is entitled to enjoy, practise, profess, maintain, and promote any culture, language, tradition, or religion subject to the provisions of the Constitution; but also that (b) all customary practices that dehumanise or injure the physical and mental well-being of a person are prohibited. Article 27 refers specifically to women’s rights. It states that special care shall be accorded to mothers during a reasonable period before and after childbirth; and during these periods, working mothers shall be entitled to paid leave; that facilities shall be provided for the care of children below school-going age to enable women, who traditionally care for children, to realise their full potential; and that women shall be guaranteed equal rights to training and promotion without impediments. Article 36(6) refers specifically to the economic obligations of the state, which include ensuring that the State afford equality of economic opportunity to all citizens. Article 36(6) emphasizes that the State must take all necessary steps to ensure the full integration of women as equal partners in Ghana’s economic development.Ghana Criminal Code Part II, Chapter 3 (Female Circumcision) (2003 Amendment Act (FGM)) (2003)


Female genital mutilation or female genital cutting, Harmful traditional practices

The Criminal Code (Amendment) Act introduced Section 69A, which prohibits female genital mutilation. In 2007, Parliament amended 69A, and expanded the definition of liability to include anyone who “carries out female genital mutilation and excises, infibulates or otherwise mutilates the whole or any part of the labia minora, labia majora and the clitoris of another person” and specified that liability on summary conviction mandated imprisonment for a minimum of five years and a maximum of 10 years.Ghana Criminal Code Part II, Chapter 6 (Offences Against the Person: Marriage-related Offences) (1960)


Forced and early marriage, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Within Chapter 6, certain prohibitions related to marriage and clarifications related to the rights of children are outlined in the Criminal Code. If a woman is forced to marry under duress the marriage is voidable under Section 100. Likewise, compulsion of marriage is criminalized in Section 109. It states that a person who causes another to marry against his or her will shall be guilty of a misdemeanor. Section 110 pertains to the custody of children. It states that if a parent or guardian is guilty under Section 108, which outlines causing or encouraging child seduction or prostitution, the Court may divest that person of authority over the child and appoint someone willing to take care of the child until he or she is twenty-one years of age or an age directed by the Court. The Court may also rescind or vary the appointment or order. Section 111 outlines the power of the Court to issue a warrant to search for a child detained for an "Immoral Purpose."Ghana Criminal Code Part II, Chapter 6 (Offences Against the Person: Sexual Offences) (1960)


LGBTIQ, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Chapter 6 of the Criminal Code outlines various sexual offenses criminalized in Ghana. Rape is criminalized in Sections 97 and 98 and is defined as the "carnal knowledge of a female of sixteen years or above without her consent." Rape is classified as a first-degree felony, and a person convicted of rape shall be imprisoned for a minimum of five years and a maximum of 25 years. Section 99 clarifies that "carnal knowledge or unnatural carnal knowledge" is complete upon proof of the least degree of penetration. Statutory rape is outlined in Section 101. It states that a person convicted of having sexual intercourse with a child under 16 years of age, with or without his or her consent, shall be imprisoned for a minimum of seven years and a maximum of 25 years. Similar punishment is outlined in Section 1012 for the defilement of anyone who is considered an "idiot, imbecile or mental patient." It states that a person who has sexual intercourse with a person they know has a mental incapacity commits an offense and shall be imprisoned for a minimum of five years and a maximum of 25 years. Indecent assault is outlined in Section 103. It states that a person commits indecent assault if he or she, without consent, forcibly makes any sexual bodily contact, or sexually violates another person, in any manner not amounting to “carnal knowledge or unnatural carnal knowledge.” Indecent assault is a misdemeanor and carries a minimum of six months imprisonment. “Unnatural carnal knowledge” is outlined in Section 104, which states that a person convicted for having ‘unnatural carnal knowledge’ may face different penalties depending on what act he or she commits. "Unnatural carnal knowledge" is defined as sexual intercourse with a person in an unnatural manner or with an animal. Section 104 has been interpreted as prohibiting homosexuality.Ghana Criminal Code Chapter 2, Section 14 (Provisions relating to consent) (1960)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Section 14 of Chapter 2 of the Ghanaian Criminal Code provides the definition of consent. It states that consent is void if the person giving it is under years.12 of age, or in sexual offences under 16 years of age Consent is void if the person is insane, immature, intoxicated, or is as a result of any other cause unable to understand the nature or consequences of the act to which he consents. Consent is void if obtained (i) under duress or by means of deceit; (ii) by undue influence; or (iii) given on behalf of a parent or guardian in bad faith or (iv) by reason of a fundamental mistake of fact or (v) if actual authority to consent is not present. Consent is considered to have been obtained by the preceding causes if consent would not have otherwise been given but for those causes. A person should not be prejudiced by the invalidity of any consent if he did not know and could not have known of the invalidity by exercise of reasonable diligence.Human Rights Act, Section 14 (1985)


Gender discrimination, Sexual harassment

Section 14(1) makes it a discriminatory practice to harass an individual in the context of provisions of goods, services, facilities or accommodation, provision of commercial or residential accommodation, or in matters of employment. Subsection (2) clarifies that sexual harassment is deemed to be harassment on a prohibited ground of discrimination.Labour Code, Section 247.1 (1985)


Employment discrimination, Sexual harassment

The Code only relates to industries over which the federal government has jurisdiction and not those governed by provincial statutes. The Code defines sexual harassment and states that every employee is entitled to employment free of sexual harassment. The Code puts responsibility on employers to make “every reasonable effort” to ensure that no employee is subject to sexual harassment. As part of this responsibility, an employer must issue a policy statement on sexual harassment and the Code prescribes certain mandatory contents for the statement.Criminal Code, Section 276 (1985)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Section 276 (Evidence of complainant’s sexual activity), the so called “rape shield law,” was enacted to prevent evidence of the complainant’s previous sexual history being adduced to support an inference that they were more likely to have consented or that they are less believable. The purpose of the law is to protect the integrity of the trial by excluding misleading and irrelevant evidence and to encourage the reporting of such crimes by protecting the privacy of complainants. Such evidence is only admissible in limited circumstances. In determining whether evidence is admissible, a trial judge must consider certain factors as prescribed by section 276 including the potential prejudice to the complainant’s personal dignity and right of privacy. Evidence of prior sexual activity is presumptively inadmissible unless, having followed certain procedures, the trial judge rules otherwise.Criminal Code C-46 (R.S.C., 1985, c. C-46), Section 279.01 (1985)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Article 279.01 defines and prohibits human trafficking. The penalty for trafficking including aggravated assault, aggravated sexual assault, or death is five years to imprisonment for life or for any other case, four to fourteen years imprisonment.Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), Section 268 (1985)


Female genital mutilation or female genital cutting

Section 268(1) provides that everyone commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant. Section 268(3) clarifies that “wound” or “maim” includes to excise, infibulate, or mutilate, in whole or in part, the labia majora, labia minora, or clitoris of a person except where it is performed by a qualified medical practitioner for the benefit of the physical health of the person or the person is over 18 years of age and there is no resulting bodily harm. No consent to excise, infibulate, or mutilate, in whole or in part, the labia majora, labia minora, or clitoris of a person is otherwise possible. Aggravated assault is punishable as an indictable offence and punishment is a prison sentence not exceeding 14 years.Constitution Acts 1867 to 1982, Part I, Canadian Charter of Rights and Freedoms


Gender discrimination

Section 12 provides that everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment. Section 15 ensures the equal protection and benefit of the law “without discrimination […] based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.” Section 28 guarantees that all rights covered in the Charter apply equally to men and women.Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), Sections 486 and 714 (Vulnerable Witnesses) (1985)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Criminal Code C-46 provides mechanisms which make is easier for vulnerable persons such as female complainants to give testimony during criminal proceedings. The measures include: ability to give testimony outside the courtroom via closed circuit television or behind a screen; allowing a support person to be present during testimony; requiring some or all members of the public to leave the court room during criminal proceedings; where an accused is self-representing, appointing a lawyer to conduct cross examination; and publication ban to prevent information being released which could identify the victim or witness.Law on Eliminating Violence against Women, No. 58 of 2017 (يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأةقانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017) (2017)


Gender-based violence in general, International law

The law aims to put in place measures to eliminate gender-based violence against women in order to achieve equality and respect for human dignity by adopting a comprehensive approach to prevention of all forms of violence, to punish its perpetrators, and to protect victims of violence. The law applies to vulnerability and all forms of violence, including physical, moral, sexual, political, and economic. It adopts the internationally agreed definition of violence against women consistent with the Declaration on the Elimination of Violence against Women adopted by the UN General Assembly in 1993.Abortion Law Reform Act (NSW) (2019)


Abortion and reproductive health rights

This Act overturned Division 12 of the Crimes Act 1900 (NSW), which criminalised obtaining, performing, or otherwise assisting an abortion. Abortion is now legal in New South Wales until 22 weeks of pregnancy. To procure an abortion after 22 weeks, the procedure must be performed in a hospital by a specialist practitioner in consultation with a second practitioner. Medical providers who have conscientious objections to abortion must provide patients with information about where they can receive an abortion.Gender & Development Act (Amending Title 12) (2001)


Gender discrimination

§38 of the Act establishes a Ministry of Gender and Development in the executive branch of the government and sets forth the goal of the Ministry to improve gender equality and increase women’s equal participation in economy, society, politics, and culture. (§ 38.3). The Act provides the structure and organization of the Ministry, the procedure to appoint the Ministers and other staff members, and requires the government to provide an adequate budget for the Ministry. (§§ 38.4-38.10).Defense Act of 2008 (2008)


Gender discrimination

The Act establishes the Armed Forces of Liberia (AFL), which consists of army, coast guard, and air force. The Act lays out the organization of the AFL and the responsibilities of different staff. The Act provides that the AFL must reflect the ethnic, gender, and religious diversity of the country (§ 7.1). §8.7 provides that the AFL shall provide equal opportunities to people regardless of gender difference.Constitution of Liberia (1986)


Gender discrimination, Property and inheritance rights

Article 11 guarantees fundamental rights and freedoms to all persons regardless of sex, ethnicity, race, political opinion, or national origin. Article 18 prohibits employment discrimination based on sex. Article 23 provides that the property obtained by a person during marriage because of his or her own labor shall not be used to satisfy the obligations of his or her spouse, nor shall the property be controlled by a spouse. It states further that the legislature is compelled enact laws to provide equal protection to the surviving spouses and children in both statutory and customary marriages.Penal Law (Title 26) (1978)


Abortion and reproductive health rights, Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, LGBTIQ, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement

Chapter 16 sets forth criminal offenses for conduct against the family. §16.3 provides that an abortion after 24 weeks of pregnancy is a felony, unless it is conducted by a licensed physician upon his belief that the pregnancy causes danger to the mother or the child would be born with a grave defect. §16.1-16.2 prohibits bigamy, polygamy, incest, or deviate sexual intercourse with a family member and designates these acts as felonies. Separately, the Law prohibits harassment, which is defined as a written threat, an offensive telephone call, or repeated telephone calls with no legitimate communication purpose with the intent to frighten or harass the recipient. Chapter 14 Subchapter D outlines crimes involving sexual violence against persons committed on or after January 17, 2006. The age for statutory rape is 18 years. Gang rape constitutes first-degree felony. The Law defines lack of “consent” as including violence or the threat of violence against the victim or another person, the victim’s unconsciousness, a physical disability that prevents the victim from being able to to communicate his or her consent, or intentionally forcing the victim’s consent. The following acts constitute first-degree rape: rape of an underage victim, gang rape, rape that results in permanent disability to the victim, and use of a deadly weapon. The maximum punishment for first-degree rape is life imprisonment, and the maximum punishment for second-degree rape is 10 years imprisonment. Chapter 14 Subchapter D also covers sexual violence crimes committed before January 17, 2006. For those earlier offenses, the following constitute rape: a male has sexual intercourse with a female that is not his wife by force or by impairing her power to control her conduct; or a male has sexual intercourse with a female less than 16 years old. First-degree rape includes the following: the defendant causes serious bodily injury to the victim, the defendant has sexual intercourse with a female under 16 years of age, or the defendant has sexual intercourse with a female who has not previously consented. The change of language regarding crimes committed after 2006 indicates several important gender-related developments. First, the new language explicitly allows for the prosecution of men and women as perpetrators of rape. Second, it allows for the prosecution of rapes of male victims. Third, it no longer exempts “marital rape” from prosecution. Finally, it raises the age of statutory rape from 16 to 18 years. However, the Law also criminalizes homosexuality, making “voluntary sodomy” a misdemeanor (chapter 14.74).Domestic Relations Law (1973)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination, Property and inheritance rights

The Domestic Relations Law of 1973 governs various aspects of marriage, divorce, and custody of children—while also providing protections for women’s property rights in marriage. The statute sets forth the requirements for a valid marriage, procedures to obtain a marriage license, duties and liabilities in marriage, guardianship and adoption of children, and the procedures to obtain a divorce. Chapter 2 outlines the requirements for a valid marriage. §2.2 provides that when men reach 21 years old and women reach 18 years old, they are per se capable of entering into marriage. §2.2 prohibits marriage of those under 16 years old. §3.4 provides that a woman retains the property she owns at the time of her marriage or receives during the marriage. §3.5 provides that a woman has the right to sue her husband for the injury caused by him during the marriage. Contrary to the law in most countries, §4.1 mandates that both parents have equal custody rights when they live in the same household, but that the husband becomes the sole custodian of the children upon their separation. §5.3 provides, however, that the wife is responsible to support the children when the husband is dead or cannot be found. §6.1 provides that bigamous and incestuous relationships are void marriages. §8.1 outlines the grounds for divorce, including inhuman treatment that causes danger to the plaintiff-spouse’s physical and mental well-being, the defendant-spouse’s desertion of the plaintiff-spouse for a period of one or more years, the defendant-spouse’s adultery, or incompatibility of temper that results in danger to a spouse. With respect to divorce, the Supreme Court of Liberia has affirmed that a court has discretion to deny a divorce if the plaintiff is responsible for the incompatibility (see, e.g., Korkoya). §13.2 provides that injury caused to the wife in the domestic relationship may subject the husband to civil compensatory damages and punitive damages.Domestic Abuse (Scotland) Act 2018 (2018)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape, Stalking

The Domestic Abuse Act (Scotland) of 2018 came into force on April 1, 2019. It modifies and expands upon portions of the Criminal Procedure (Scotland) Act of 1995. The act expands the definition of domestic abuse to include psychological abuse and coercive and controlling behavior. It criminalizes both psychological and physical harm directed to a partner or an ex-partner. Section 11.2 defines a “partner” as a spouse or civil partner, a person with whom one lives as a spouse, or a person with whom one is in an “intimate personal relationship.” Section 2 defines abuse as “violent, threatening, or intimidating” behavior that may consist of controlling a victim’s daily activities, causing the victim to become subordinate or dependent on the perpetrator, isolating the victim from friends or family, depriving or restricting a victim’s actions, or frightening, humiliating, degrading, or otherwise punishing the victim. Section 3 contains an extraterritoriality clause covering such conduct occurring partly or wholly outside the country, and thus the abusive behavior need not take place within the United Kingdom. Section 5 creates a is the only UK legislation with a specific statutory sentencing aggravation for the harm that can be caused to children growing up in an environment in which domestic abuse takes place. Section 2.2.n., likewise, includes a victim’s child under the age of 18 as a potential additional victim of abuse. Section 5.3 clarifies that the aggravation can be applied both in cases in which abusive behavior is directed at a child, and in scenarios in which a child “sees or hears, or is present during, an incident of behavior that A directs at B as part of the course of behavior.” The Domestic Abuse Act has been lauded by women’s rights organizations as a “welcome change” that “should increase the opportunity [for victims] to obtain protection and seek justice through the criminal justice system."Public Health Amendment (Safe Access to Reproductive Health Clinics) Act (New South Wales) (2018)


Abortion and reproductive health rights

The Act amends the Public Health Act 2010 No 127. It provides for 150-metre “safe access zones” around reproductive health clinics, which are intended to protect the safety and well-being of people entering and leaving such clinics, including employees. The Act creates offenses punishable with imprisonment for interfering with access to clinics (§ 98C), causing actual or potential distress or anxiety to persons in safe access zones (§ 98D), or for taking/distributing photographs of people in safe access zones (§ 98E). The Act also contains exemptions under § 98F, which states that Act does not prohibit conduct in a religious building, near Parliament House in Macquarie Street, Sydney; or “the carrying out of any survey or opinion poll by or with the authority of a candidate, or the distribution of any handbill or leaflet by or with the authority of a candidate, during the course of a Commonwealth, State or local government election, referendum or plebiscite.” In enacting the Act, NSW joined other Australian states and territories, which had already enacted laws banning the harassment of women seeking abortions.Modern Slavery Act (New South Wales) (2018)


Trafficking in persons

On June 21, 2018, the NSW Parliament passed the Act to supplement existing criminal legislation both at the NSW (e.g., Crimes Act 1900 and Human Tissue Act 1983) and Commonwealth levels (e.g., the Criminal Code Act 1995). The Act defines “modern slavery” as “any conduct involving the use of any form of slavery, servitude or forced labour to exploit children or other persons taking place in the supply chains of government agencies or non-government agencies.” The Act provides for an Anti-slavery Commissioner and establishes a Modern Slavery Committee.Crimes Act 1900 Division 10A (New South Wales)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Division 10A concerns sexual servitude, which is defined as “the condition of a person who provides sexual services and who, because of the use of force or threats is not free to cease providing sexual services, or is not free to leave the place or area where the person provides sexual services.” Section 80D provides for up to 15 years’ imprisonment for any person causing (willfully or recklessly) or attempting to cause sexual servitude (and up to 20 years if the victim is under 18 or cognitively impaired). Section 80E provides for up to 15 years for any person conducting a business involving the sexual servitude of others, or who knows about, or is reckless as to, sexual servitude (and up to 19 years if the victim is under 18 or cognitively impaired).Crimes (Domestic and Personal Violence) Act (New South Wales)


Domestic and intimate partner violence, Sexual harassment, Stalking

The Act aims to prevent, ensure accountability for, and apply standards set by the United Nations and the Declaration on the Elimination of Violence against Women to domestic violence. It aims to fulfill these objectives by “empowering courts to make apprehended domestic violence orders to protect people from domestic violence, intimidation (including harassment) and stalking” (§ 9(2)(a)). Intimidation is defined as: “conduct amounting to harassment or molestation of the person,” “an approach made to the person by any means (including by telephone, telephone text messaging, e-mailing, and other technologically assisted means) that causes the person to fear for his or her safety,” or “any conduct that causes a reasonable apprehension of injury to a person or to a person with whom he or she has a domestic relationship, or of violence or damage to any person or property” (§ 7(1)). Stalking is defined as following, watching, frequenting the vicinity of or approaching a person’s place of residence, business or work, or any place that a person frequents for the purposes of any social or leisure activity (§ 8(1)). The Act (at Parts 3 and 4) gives courts the authority to issue orders relating to apprehended domestic or personal violence. The Act provides that a “person who stalks or intimidates another person with the intention of causing the other person to fear physical or mental harm” may be punished with up to five years imprisonment (§ 13(1)). A person who “knowingly contravenes a prohibition or restriction specified in an apprehended violence order made against the person” may be punished with up to two years imprisonment (§ 14(1)).

NSW, much like the rest of Australia, suffers from high incidents of domestic violence. Across Australia, one in three women have experienced physical and/or sexual violence perpetrated by someone known to them, one in five women have been stalked during their lifetime, and on average one woman is killed every week by a current or former partner. Aboriginal women and girls are 35 times more likely than the wider female population to be hospitalised due to family violence. In 2016, the NSW Minister for the Prevention of Domestic Violence and Sexual Assault, launched the ‘NSW Domestic Family Violence Blueprint for Reform 2016-2021: Safer Lives for Women, Men and Children’ setting out actions to reform the domestic violence system in NSW over a five-year period (the blueprint is the first of its kind in Australia). The NSW Government has allocated AUD 350 million in the 2017/18 budget over a four-year period to fund the effort. (http://www.bocsar.nsw.gov.au/Pages/bocsar_pages/Domestic-Violence.aspx; https://www.whiteribbon.org.au/understand-domestic-violence/facts-violence-women/domestic-violence-statistics/; http://www.domesticviolence.nsw.gov.au/home)Anti-Discrimination Act (New South Wales)


Employment discrimination, Sexual harassment

Section 22A, Part 2A of the Act provides that a person sexually harasses another person if “the person makes an unwelcome sexual advance, or an unwelcome request for sexual favours, to the other person, or the person engages in other unwelcome conduct of a sexual nature in relation to the other person, in circumstances in which a reasonable person, having regard to all the circumstances, would have anticipated that the other person would be offended, humiliated or intimidated.” Part 2A sets out various prohibitions against the harassment of employees, commission agents, contract workers and partners, and the circumstances in which the harassment may occur. On June 20, 2018, the Australian Human Rights Commission announced that it would undertake a national inquiry into sexual harassment in Australian workplaces at a federal level and make recommendations to address the issue.Crimes Act 1900 Division 10 (New South Wales)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Division 10 of the Act prohibits and defines sexual violence against adults and children. A person consents to sexual intercourse if the person freely and voluntarily agrees (§ 61HE(2)). As provided in section 61HE(3), a perpetrator is deemed to know that the other person does not consent if they have actual knowledge, are reckless as to consent, or had no reasonable belief that the other person consented. In determining consent, the trier of fact must consider all of the circumstances, including any steps taken by the person to ascertain whether the other person consents, but not including any self-induced intoxication of the person. There can be no consent if the person is a minor, unconscious or asleep, cognitively incapacitated, under duress, or unlawfully detained.Equal Opportunity Act (Victoria) (2010)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment

The Equal Opportunity Act aims to eliminate discrimination, sexual harassment, and victimisation to the greatest extent possible and to promote equality as far as reasonably practicable. It defines and prohibits discrimination in relation to various “attributes,” including sex, sexual orientation, marital status, and pregnancy. The prohibitions apply in a range of situations, including employment-related discrimination. Sexual harassment and victimisation are also defined and prohibited. The Act also regulates the operation of the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission (“VEOHRC”), its powers, and the process by which people may bring disputes concerning violations of the Act to the Commission. After investigating a dispute, the VEOHRC may refer a matter to the Victorian Civil and Administrative Tribunal, which may order a person to refrain from further violating the Act or pay compensation to the applicant for loss, damage or injury suffered.Abortion Reform Act (Victoria) (2008)


Abortion and reproductive health rights

The Abortion Law Reform Act allows a registered medical practitioner to terminate a pregnancy (perform an abortion) on a woman who is not more than 24 weeks pregnant. After 24 weeks, an abortion may still be performed if the medical practitioner believes it is appropriate in all the circumstances, and has consulted at least one other registered medical practitioner who reasonably agrees. It also permits the supply or administration of drugs to perform and abortion by a pharmacist or registered nurse in similar situations.Family Violence Prevention Act (Victoria) (2008)


Domestic and intimate partner violence

The Family Violence Protection Act aims to maximise safety for children and adults who have experienced family violence, and to prevent and reduce family violence to the greatest extent possible. It also aims to promote accountability for those who perpetrate family violence. The Act provides for police protection before court, family violence intervention orders (and their enforcement), and counselling orders.Charter of Human Rights and Responsibilities Act (Victoria) (2006)


Employment discrimination, Female genital mutilation or female genital cutting, Forced sterilization, Gender discrimination, Property and inheritance rights, Trafficking in persons

The Charter aims to protect and promote the human rights set out in Part 2, including property rights and freedom from forced work (slavery), as well as the right to enjoy those human rights without discrimination. With respect to any proposed new law, the Victorian Parliament must prepare a “statement of compatibility,” which must examine the proposed law’s compatibility (or incompatibility) with the human rights protected in the Charter. While this statement has no effect on the validity of any law, it furthers the purpose of the Charter in promoting human rights. Further, under section 32 of the Charter, all statutory provisions must be interpreted in a way that is compatible with human rights (to the extent it is possible to do so consistently with their purpose). The Charter also allows the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission to intervene in any court or tribunal proceeding in relation to the Charter.An Act to consolidate the Law Relating to Crimes and Criminal Offenders (Victoria) (2008)


Abortion and reproductive health rights, Female genital mutilation or female genital cutting, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Crimes Act is the principal Victorian criminal legislation setting out a range of criminal offences and penalties. In relation to gender justice, the Act prohibits sexual violence and rape, stalking, sexual assault, rape, abortion (as amended by the Abortion Law Reform Act 2008) and female genital mutilation. The Act also prohibits attempts and conspiracies to commit these offenses, and sets forth applicable procedures and defenses. The Act previously contained a defense of “defensive homicide,” which was intended to, among other things, assist women who killed an abusive partner in self-defense. However, this defense was abolished in November 2014 on the basis that it was not operating as intended. The penalties for violations of the Act vary, and the principles in the Sentencing Act 1991 apply to sentencing in all courts except the Children’s Court.Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Decreto Nº 520 (Special Comprehensive Law for a Violence-Free Life for Women, Decree No. 520) (2010)


Employment discrimination, Femicide, Gender discrimination, Gender-based violence in general, Sexual harassment, Trafficking in persons

The Special Comprehensive Law for a Violence-Free Life for Women (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia) (“LEIV”) establishes a framework for prosecuting and preventing acts of violence against women, and for providing assistance and support for victims of gender-based violence. The law establishes 11 new crimes that aim to sanction various aspects of gender-based violence in various forms: physical (femicide, aggravated femicide, obstruction of justice, induced or assisted suicide); psychological (inducement and promotion of sex acts through electronic media; unlawful dissemination of information, dissemination of pornography); economic (breach of duty of economic assistance, theft of birthright, theft of profits of economic activity); and speech (violent speech against women). Rape is prosecuted through the Penal Code. The Salvadorean Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreno para el Desarollo de la Mujer) (“ISDEMU”) is tasked with overseeing the implementation of the law and with establishing women’s shelters and other programs designed to help victims of domestic and gender-based violence.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) establece una avenida para enjuiciar y prevenir actos de violencia contra las mujeres, y para brindar asistencia y apoyo a víctimas que hayan sufrido violencia por razón de género. La ley establece 11 nuevos delitos que tienen como objetivo sancionar varios aspectos de la violencia de género en diversas formas: física (femicidio, femicidio agravado, obstrucción de la justicia, suicidio inducido o asistido); psicológica (inducción y promoción de actos sexuales a través de medios electrónicos; difusión ilegal de información, difusión de pornografía); económica (incumplimiento del deber de asistencia económica, robo de derechos de nacimiento, robo de beneficios de la actividad económica); y discurso (discurso violento contra la mujer). La violación es procesada por el Código Penal, el cual es el código penal criminal. El Instituto Salvadoreño para el Adelanto de la Mujer ("ISDEMU") tiene la tarea de supervisar la implementación de la ley y establecer refugios para mujeres asi como otros programas diseñados para ayudar a las víctimas de violencia doméstica y de violencia en base de género.Ley del Régimen electoral 1985 (última revisión 2018) (Law on the General Electoral Regime) (2018)


Gender discrimination

Article 44 bis mandates that the lists proposed by political parties for elections to the Lower House of Congress, municipalities, regional parliaments and the European Parliament shall consist of a minimum of 40% women.

El Artículo 44 exige que las listas propuestas por los partidos políticos para las elecciones a la Cámara Baja del Congreso, los municipios, los parlamentos regionales y el Parlamento Europeo estén formadas por un mínimo del 40% de mujeres.Ley de Compañias Capitales 2010 (última revisión 2017) (Capital Companies Law) (2017)


Employment discrimination

When regulating the legal regime applicable to publicly traded companies, the Capital Companies Law establishes that the board of directors shall ensure that its selection procedures favor gender diversity (Article 529 bis). Furthermore, the mandatory annual corporate governance report shall include a description explaining how the company is furthering diversity, particularly in relation to the representation of women in its board of directors (Article 540).

Al regular el régimen legal aplicable a las empresas que cotizan en bolsa, la Ley de Sociedades de Capital establece que el consejo de administración se asegurará de que sus procedimientos de selección de miembros favorezcan la diversidad de género (Artículo 529 bis). Además, el informe anual obligatorio de gobierno corporativo debe incluir una descripción que explique cómo la empresa está fomentando la diversidad, particularmente en relación con la representación de las mujeres en su junta directiva (Artículo 540).Ley de Educación 2006 (última revisión 2018) (2018)


Gender discrimination, Gender-based violence in general

The Law on Education established that one of the principles of Spain’s public education system is the prevention of gender-based violence (Article 1). Preference in the admission to public schools will be given to students who have had to move because they suffered acts of gender-based violence (Article 84.7).

La Ley de Educación estableció que uno de los principios del sistema de educación pública de España es la prevención de la violencia de género (Artículo 1). Se dará preferencia a la admisión a las escuelas públicas a los estudiantes que hayan tenido que mudarse porque sufrieron actos de violencia de género (Artículo 84.7).Ley de Publicidad General 1988 (última revisión 2014) (2014)


Gender discrimination

Article 3 prohibits any publicity which discriminates against women. It describes discrimination as (i) showing women’s bodies or body parts as objects unrelated to the products being marketed or (ii) showing stereotyped descriptions of women’s behavior in a way that is contrary to their dignity.

El Artículo 3 prohíbe cualquier publicidad que discrimine a las mujeres. Describe la discriminación como (i) mostrar los cuerpos o partes del cuerpo de las mujeres como objetos no relacionados con los productos que se comercializan o (ii) mostrar descripciones estereotipadas del comportamiento de las mujeres de una manera que sea contraria a su dignidad.Ley del Registro Civil 2011 (última revisión 2018) (Civil Registry Law) (2018)


Gender discrimination, Harmful traditional practices

In Spain, two last names are generally used to identify an individual, typically with the father’s last name first and the mother’s last name second. Under Article 109 of the Civil Code, since 2000, parents can choose the order of their children’s last names. However, a recent amendment to the Civil Registry Law, which entered into force in 2017, established that if the parents have not decided what last name to use first, the person in charge of the Civil Registry will ask them to do so and, if they do not do so within three days, the Civil Registry representative will decide the order of the names based on the child’s best interest. This change in policy removes any legal preference for using the father’s last name first (Article 49 Civil Registry Law).

En España, generalmente se usan dos apellidos para identificar a un individuo, generalmente con el apellido del padre primero y el apellido de la madre segundo. Según el Artículo 109 del Código Civil, desde 2000, los padres pueden elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Sin embargo, una enmienda reciente a la Ley de Registro Civil, que entró en vigencia en el 2017, estableció que si los padres no han decidido qué apellido usar primero, la persona a cargo del Registro Civil les pedirá que lo hagan y, si no lo hacen dentro de los tres días, el representante del Registro Civil decidirá el orden de los nombres en función del interés superior del niño. Este cambio en la política elimina cualquier preferencia legal por usar primero el apellido del padre (Artículo 49 de la Ley de Registro Civil).Estatuto de los Trabajadores 2015 (última revisión 2018) (2018)


Employment discrimination, Gender-based violence in general

The Workers’ Statute contains some special rights for women who have suffered gender-based violence. Article 37.8 establishes that said women could work part-time if they wanted to. Article 40.4 gives them a preferential right to occupy a new position in another location if they needed to move as a result of the gender-based violence they suffered.

El Estatuto de los Trabajadores contiene algunos derechos especiales para las mujeres que han sufrido violencia de género. El Artículo 37.8 establece que dichas mujeres podrían trabajar a tiempo parcial si quisieran. El Artículo 40.4 les otorga un derecho preferencial a ocupar un nuevo puesto en otro lugar si necesitaban mudarse como resultado de la violencia de género que sufrieron.Leyes Regionales de violencia sexual e igualdad de género (Regional laws on sexual violence and gender equality)


Gender discrimination, Sexual violence and rape

Spain’s 17 autonomous regions have all enacted regional laws aimed at suppressing gender-based violence and promoting gender equality.

Las 17 regiones autónomas de España han promulgado leyes regionales destinadas a suprimir la violencia de género y promover la igualdad entre los géneros.Ley de Violencia Sexual 2004 (última revisión 2018) (2018)


Gender discrimination, Sexual violence and rape

This is a broad piece of legislation that regulates the prevention, education, social assistance, social security benefits, procedural, criminal, and medical aspects of gender-based violence. The Sexual Violence Law also created specific courts within the judiciary system, like the Courts of Violence Against Women, to hear all cases related to gender-based violence.

Esta es una amplia legislación que regula la prevención, educación, asistencia social, beneficios de seguridad social, aspectos procesales, penales y médicos de la violencia de género. La Ley de Violencia de Género también creó tribunales específicos dentro del sistema judicial, como los Tribunales de Violencia contra la Mujer, para escuchar todos los casos relacionados con la violencia de género.Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2007 (última revision en 2013) (Law on Equality between Men and Women) (2015)


Employment discrimination, Gender discrimination

This law implemented the constitutional mandate of gender equality in terms of human dignity, rights, and obligations. Its purpose is to implement the principle of equality and ensure that women do not suffer gender discrimination in any realm of society (including politics, civil society, work environments, the economy, social and cultural). It also details the constitutional principles of equal treatment and the prohibition of gender discrimination. This law also contains extensive regulation on ways to promote equal treatment and to prevent discrimination with regards to the relations of citizens with the public authorities, including a broad mandate to promote equality with positive measures (Article 11).

Esta ley implementó el mandato constitucional de igualdad de género en términos de dignidad humana, derechos, y obligaciones. Su propósito es implementar el principio de igualdad y asegurar que las mujeres no sufran discriminación de género en ningún ámbito de la sociedad (incluyendo política, sociedad civil, entornos laborales, economía, social, y cultural). También detalla los principios constitucionales de igualdad de trato y la prohibición de la discriminación de género. Esta ley también contiene una extensa regulación sobre formas de promover la igualdad de trato y prevenir la discriminación con respecto a las relaciones de los ciudadanos con las autoridades públicas, incluído un amplio mandato para promover la igualdad con medidas positivas (Artículo 11).Código Criminal de España (última revision en 2015) (2015)


Abortion and reproductive health rights, Domestic and intimate partner violence, Employment discrimination, Female genital mutilation or female genital cutting, Gender-based violence in general, LGBTIQ

Spain criminalizes certain behaviors contrary to gender justice, such as the practicing of abortions without the patient’s consent, and female genital mutilation. In particular, Article 149 criminalizes female genital mutilation, establishing a penalty of six to twelve years in prison. Article 173 criminalizes the habitual physical or psychological violence exercised against a spouse or partner, punished with a penalty of six months to three years of prison (regardless of the penalty for any specific acts of violence that may have occurred). Article 314 criminalizes employment discrimination because of someone’s gender, ideologies, religion, ethnicity, sexual orientation, family circumstances, etc. The penalty for employment discrimination is six months to two years of prison or a pecuniary fine of 12 - 24 months. Article 510 criminalizes the incitement of violence, hate, or discrimination against any person or group for the aforementioned reasons. The penalty is one to four years of prison and a pecuniary fine of six to twelve months. Article 511 criminalizes denying a public service because of the aforementioned reasons, to someone legally entitled to receive said service. The penalty is six months to two years of prison and a pecuniary fine of 12 to 24 months, as well as being barred from public office for one to three years. Article 144 criminalizes the practicing of abortions without woman’s consent. The penalty is four to eight years of prison and being barred from any job in the medical profession.

España penaliza ciertas conductas contrarias a la justicia de género, como la práctica de abortos sin el consentimiento de la paciente y la mutilación genital femenina. En particular, el Artículo 149 penaliza la mutilación genital femenina, estableciendo una pena de seis a doce años de prisión. El Artículo 173 penaliza la violencia física o psicológica habitual ejercida contra un cónyuge o pareja, castigada con una pena de seis meses a tres años de prisión (independientemente de la pena por cualquier acto específico de violencia que pueda haber ocurrido). El Artículo 314 penaliza la discriminación laboral debido al género, las ideologías, la religión, el origen étnico, la orientación sexual, las circunstancias familiares, etc. de alguien. La pena por discriminación laboral es de seis meses a dos años de prisión o una multa pecuniaria de 12 a 24 meses. El Artículo 510 penaliza la incitación a la violencia, el odio o la discriminación contra cualquier persona o grupo por los motivos antes mencionados. La pena es de uno a cuatro años de prisión y una multa pecuniaria de seis a doce meses. El Artículo 511 penaliza la denegación de un servicio público por las razones antes mencionadas, a alguien legalmente autorizado para recibir dicho servicio. La pena es de seis meses a dos años de prisión y una multa pecuniaria de 12 a 24 meses, además de ser excluido de un cargo público de uno a tres años. El Artículo 144 penaliza la práctica de abortos sin el consentimiento de la mujer. La pena es de cuatro a ocho años de prisión y se le prohibirá cualquier trabajo en la profesión médica.Constitución de España de 1978 (última revision de 2011) (2011)


Gender discrimination

Spain’s Constitution contains three provisions particularly relevant to gender justice. Article 14 of the Constitution states that “Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance.” Article 32.1 establishes that “[m]en and women have the right to marry with full legal equality.” Finally, Article 35.1 states that [a]ll Spaniards have the duty and the right to work, to the free choice of profession or trade, to professional advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex.” (Official English translation available here: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const_espa_texto_ingles_0.pdf)

La Constitución de España contiene tres disposiciones particularmente relevantes para la justicia de género. El Artículo 14 de la Constitución establece que “los españoles son iguales ante la ley y de ninguna manera pueden ser discriminados por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” El Artículo 32.1 establece que “los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse con plena igualdad legal.” Finalmente, el artículo 35.1 establece que “[todos] los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción profesional a través del trabajo y a una remuneración suficiente para la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias. Bajo ninguna circunstancia puede ningún español ser discriminados por su sexo.”Ärvdabalk (1958:637 - Inheritance Code) (1958)


Property and inheritance rights

If a married person dies, the surviving spouse inherits the estate of the deceased. The spouses’ common children inherit from both spouses when the surviving spouse dies. If the spouse who dies had children with another person at the time of their passing, the non-common children may receive their inheritance immediately. It is possible to write a will on who is to inherit, however, a direct heir (e.g. the deceased’s non-common child) always has the right to its share of that spouse’s inheritance. Cohabitees do not inherit from one another and will have to write a will that regulates the inheritance in case one of them dies.Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (1904: 2 - Act on certain international legal marriages and wardships) (2004)


Forced and early marriage, International law

This act contains relevant provisions regarding marriage recognition. In 2004, major restrictions were adopted in relation to child marriages and forced marriages that have been entered into abroad to discourage circumvention of Swedish law in cases of strong Swedish affiliation. According to the act, a marriage that has been entered into under foreign law is not recognized in Sweden:

if, at the time of the marriage, any of the parties was under the age of 18 if, at the time of the marriage, there would have been any other issue with the marriage under Swedish law, and at least one of the parties was at the time a Swedish citizen or was domiciled in Sweden if it is likely that the marriage was forced, or if the parties were not present at the same time during the marriage and at least one of them was at the time a Swedish citizen or was domiciled in Sweden.

The above does not apply if both parties are over the age of 18 and there are special reasons to recognize the marriage.Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972: 119 - Law on the determination of gender in certain cases) (1972)


LGBTIQ

Sweden’s Gender Recognition Act states that a person may be legally recognized as another gender provided that they: (i) over a long period of time have perceived that they belong to that gender, (ii) have presented in accordance with the chosen gender, (iii) are expected to live in accordance with the gender identity in the future, and (iv) are at least 18 years old. Applications for legal gender change are reviewed by the National Board of Health and Welfare (Sw. Socialstyrelsen) and their decision may be appealed in the Administrative Court. The requirement for sterility was removed from Sweden’s Gender Recognition Act on 1 July 2013.Abortlag (1974: 595 - Abortion law) (1974)


Abortion and reproductive health rights

The Abortion Act states that a woman may have an abortion up to 18 weeks of pregnancy. An abortion past 18 weeks may be performed if the National Board of Health and Welfare (“NBHF”) (Sw. Socialstyrelsen) approves it due to exceptional grounds. A decision by NBHF regarding an abortion cannot be appealed. NBHF also reviews any cases of denied abortions. Any medical practitioner that disregards the Abortion Act may be fined or imprisoned for a maximum of six months.Utlänningslag (Aliens Act 2005: 716) (2005)


Trafficking in persons

An amendment to the Swedish Aliens Act allows for the potential issuance of residence permits to victims of human trafficking crimes. The permit is issued for the duration of the investigation or hearing into the crime. During the duration of the permit the victims are eligible for health care, financial aid, and medical attention.Brottsbalk (Criminal Code) (1962)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

The Swedish Penal Code includes regulations that defines and prohibits various sexually and/or physically motivated crimes against people. The penalty for kidnapping with intent to injure a person, to force a person into service or to practice extortion is imprisonment for at least four years and at most eighteen years, or for life. When a crime is less serious, the highest imprisonment term is six years. The penalty for human trafficking is imprisonment for 2-10 years. When a crime is less serious, the highest imprisonment term is four years. If a crime is in violation of liberty and peace or a sexual offense and it was committed by a man against a woman with whom he had a close intimate relationship (marriage or cohabitation), then the man will be sentenced for gross violation of a woman’s integrity and imprisoned for at least nine months and at most six years, as opposed to being sentenced for each individual crime committed. This crime was introduced in the Swedish Penal Code in 1998 and the construction of it is unique because several individual criminal offences together can constitute a gross crime. Perpetrators of rape shall be imprisoned for at least two and at most six years. If the rape is considered less aggravated, the sentence drops to at most four years. In the event the rape is “gross”, the sentence is extended to at most 10 years. The penalty for sexual intercourse with a child under 15 years of age (or an act comparable to sexual intercourse) is at least two and at most six years. If the crime is “gross”, the penalty is extended to at least five years and at most ten years. The penalty for sexual coercion is at most two years of imprisonment. Notwithstanding, if the sexual coercion is “gross”, the sentence is extended from at least six months to at most six years. The penalty for intercourse with an offspring is imprisonment for at most two years and for intercourse with a sibling is at most one year. The penalties for crimes of exploitation of a child for sexual posing, purchase of a sexual ct from a child and sexual molestation are sentencing to a fine or imprisonment for at most two years. Except for gross exploitation of a child for sexual posing where the sentence is at least six months and at most six years imprisonment. The penalty for purchase of sexual service is a fine or imprisonment for at most one year. Purchase of sexual service has occurred when a person obtains a temporary sexual relation in return for payment. This also applies if the payment was promised or given by another person. Selling sexual services in Sweden is not criminalized. The penalty for someone who promotes or improperly financially exploits a person’s engagement in temporary sexual relations in return for payment (procuring) is at most four years. In the event the procuring is “gross”, the sentence is 2-10 years. As of 2018, the Penal Code defines rape as any sex without consent, either with words or clear actions. Before the amendment, crimes of rape required the intent to rape someone through violence or threats, or that the victim was in a particularly vulnerable position. Furthermore, the 2018 sex crime reform of the Swedish Penal Code introduced criminal liability for negligent rape (Chapter 6 Section 1a) and negligent sexual abuse (Chapter 6 Section 3). Gross negligence is required for liability under the new regulations, rather than intention, as required for regular rape and sexual abuse in Chapter 6 Section 1 and 2. The penalty for negligent rape or negligent sexual abuse is at most four years.Diskrimineringslag (Discrimination Act) (2008)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment

The Discrimination Act (“DA”) promotes equality regardless of gender, sexual orientation, or any other identity by defining and prohibiting discrimination and sexual harassment. The DA provides anti-discrimination laws which state that as long as an individual is capable of performing the relevant task, or eligible to receive services, he or she may not be discriminated against based on any identity factors. Moreover, the DA provides that organization leaders are obligated to investigate and take measures to prevent future discrimination or harassment upon becoming aware of such potential discrimination or harassment. Finally, the DA provides immunity provisions for those who report behavior that violates the DA. The penalty for failing to fulfill obligations under the DA is an obligation to pay compensation for the discrimination suffered, decided by the Board against Discrimination, and subject to appeal by the payee.Kungörelse om beslutad ny regeringsform (1974:152 - Proclamation on a decided new form of government) (1974)


Gender discrimination, LGBTIQ

The constitution provides equality for all regardless of any identity. (Constitution of Sweden, Chapter 1 Articles 2 and 9).Zakon o Strancima (Law on Foreigners) (2018)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

The law identifies and provides certain protections for vulnerable groups of migrants, including pregnant women, single mothers, and victims of domestic violence, rape, and human trafficking. The act also contains temporary residence provisions for victims of trafficking or individuals who are victims of serious criminal offenses. Victims of trafficking may be granted residence for a period of one year, whereas victims of serious criminal offenses may be eligible to stay for a minimum of six months and a maximum of one year, though this can be extended if the factors that the temporary residence was based on are still continuing. The act includes provisions to grant such individuals safe accommodation, psychological and material assistance, counseling, and access to education for minors. (English translation available here.)Zakon o Sprečavanju Nasilja u Porodici (Law on the Prevention of Family Violence) (2016)


Domestic and intimate partner violence, Sexual violence and rape

The LPDV has a broad definition of domestic violence which includes violence between both cohabiting and non-cohabiting partners. The LPDV is gender-neutral in approach. Police powers include the ability to issue restraining orders and temporary or emergency eviction notices that can be extended by up to 30 days. Violations of such orders carry penalties of up to 60 days in prison. The LPDV also imposes a new duty on the public prosecutor’s office to maintain a central register of domestic violence cases. Victims of domestic violence also have the right to free legal aid.Zakon o Zabrani Diskriminacije (The Law on the Prohibition of Discrimination) (2009)


Gender discrimination, Sexual harassment, Trafficking in persons

The Law on the Prohibition of Discrimination introduced a systematic basis for general anti-discrimination protection in Serbia. It includes a general prohibition on discrimination in addition to specific articles covering hate speech, harassment, and other more severe forms of discrimination such as slavery and trafficking. (English translation available here.)Породично право (Family Law) (2005)


Domestic and intimate partner violence

Article 10 both prohibits domestic violence and states that “everyone has the right to protection form domestic violence in accordance with the law.” The definition of family members is wider than under the Criminal Code as it includes former spouses and “persons who have been or still are in a mutual emotional or sexual relation…although they have never lived in the same family household.” The Family Law Act also included new protection measures for those victims of domestic violence including the right to file a civil lawsuit for restraining orders and eviction powers. Family members, the public prosecution service, and social workers are also empowered by the Family Law Act to file for protective orders on behalf of the victims. Greater protections include the right to evict perpetrators from the family home and restraining orders. (External link redirects to automatic download. Unofficial English version available here.)Кривични законик (Criminal Law) (2017)


Domestic and intimate partner violence, Female genital mutilation or female genital cutting, Forced and early marriage, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement

The Criminal Code defines and criminalizes domestic violence under Article 194, which is the main legislation providing for domestic violence prosecution. Domestic violence is defined as the “use of violence, threat of attacks against life or body, insolent or ruthless behaviour [that] endangers the tranquility, physical integrity or mental condition of a member of his family.” The definition of “family member” does not include ex-spouses or unmarried partners who do not live together or have children. The penalties for domestic violence under the Criminal Code are fines or imprisonment for up to 15 years. In 2017, new crimes for stalking (Art. 138a) and sexual harassment (Art. 182a) were added to the Criminal Code. Additionally, the minimum statutory sentence for rape was increased from three years to five years. In 2019, amendments to the Criminal code introduced life imprisonment without conditional release for those who commit crimes of rape or murder of children, pregnant women, or disabled persons. New crimes for stalking, sexual harassment, female genital mutilation, and forced marriage were also introduced. (Unofficial English translation available here.)Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Penal Code of the Republic of Kosovo) (2018)


Domestic and intimate partner violence, Female genital mutilation or female genital cutting, Forced and early marriage, Forced sterilization, International law, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

Pursuant to Article 143, one who commits rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity, knowing such offense is part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, shall be punished by imprisonment of at least 15 years for committing crimes against humanity. Article 145 states that one who commits rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave violation of the Geneva Conventions, shall be punished by imprisonment of not less than 10 years for the commission of war crimes. Similarly, Article 147 punishes the same war crimes as Article 145 in conflicts of a non-international character. Articles 163 – 166 criminalize human trafficking, slavery, and related offenses including smuggling migrants and destroying victims’ identification papers. Penalties for violations of these articles include fines and imprisonment from between 1 – 12 years. Articles 179-180 prohibit sterilization without consent and female genital mutilation. The Criminal Code also punishes sexual violence including rape (Article 227), sexual harassment (Article 183), sexual assault (Article 228), and sex trafficking and forced prostitution (Articles 229, 234). Finally, Articles 239 and 248 contain gender-neutral bans on forced and early marriage and domestic violence, respectively. (Unofficial English version available here.)Ligji Nr. 05/L -020 Për Barazi Gjinore (Law No. 05/L -020 on Gender Equality) (2015)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment

Law No. 05/L-020 on Gender Equality promotes gender equality, by defining the relevant concepts, setting forth various measures to protect equal rights of genders, and specifying the institutions responsible for gender equality. The Law defines “woman” and “man” as including any person who considers oneself as such, and describes gender identity – which does not require medical intervention – as a “protected characteristic.” Direct and indirect gender discrimination are prohibited under the Law, including less favorable treatment of women for reasons of pregnancy, maternity, or sexual orientation, and gender-based violence. Harassment and sexual harassment are also forbidden, and whether a person refuses or surrenders to such behavior shall not be used as a basis for a decision affecting that person in a legal proceeding. The Law directs the Kosovo institutions to implement various general measures to achieve gender equality in Kosovo, including gender mainstreaming in all policies and legislation, gender budgeting in all areas, and ensuring recruitment and appointment are consistent with the requirement for equal representation of women and men. In areas where inequities exist, public institutions are further instructed by the Law to take temporary special measures to accelerate the realization of gender equality, including quotas, preferential treatment, hiring, and promotion. The Law in particular requires legislative, executive, and judicial bodies at all levels to adopt special measures until equal gender representation is achieved. The Law establishes an Agency for Gender Equality to support the implementation of the Law, and further mandates that all ministries and municipalities must appoint gender equality officials, and allocate sufficient resources from their budget, to implement the Law. Discrimination on bases including sex, pregnancy, or birth, is prohibited in employment matters including access to employment or training, and working conditions. In regard to education, the Law proscribes sex discrimination in access to education and scholarships, evaluation results, and attainment of degrees, and mandates the inclusion of gender equality education in school curricula at all levels. Persons who believe the principle of equal treatment has not been implemented in relation to them may initiate proceeding in accordance with the Law on Protection from Discrimination. Violations of the Law are punishable by fines of up to 700 Euros for individuals, and 900 Euros for legal entities. (Unoffocial English version available here.)Ligji Nr. 03/L-182 Për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje (Law No. 03/L-182 For Protection from Domestic Violence) (2010)


Domestic and intimate partner violence

This law defines, prohibits, and facilitates the treatment of perpetrators of domestic violence through a system of protection orders. The law stipulates family relationship to exist among persons beyond spouses and parent/child. It includes people who are/were engaged, in an extra-marital union, or co-habitating in a common household, and recognizes domestic violence to include abuses such as causing fear, insults, derogative behavior, and non-consensual sex. The law contemplates various protection measures that can be ordered by the courts, such as those prohibiting the approach or harassment of the victim, mandating medical treatment for substance abuse, and authorizing accompaniment by a police officer. A petition for a protection order or emergency protection order can be submitted by not only the victim and his/her representatives, but also by NGOs. The courts are required to render a decision within 15 days of receipt of a petition for protection order, and within 24 hours after the submission of a petition for emergency protection order. A protection order or emergency protection order shall be issued under the Law where the court suspects the perpetrator shall unavoidably risk the health, safety, or well-being of the protected party. A decision regarding a protection order or emergency protection order may be appealed, but the filing of the appeal does not stay the execution of the order. The Law further provides temporary emergency protection orders, petitions for which can be submitted to the police outside the courts’ working hours, which expire at the end of the next court working day. The police may issue a temporary emergency protection order if the perpetrator poses an immediate threat to the safety, healthy, or well-being of the protected party and the issuance of the order is necessary to protect against such a threat. A violation of a protection order, emergency protection order, or temporary emergency protection order is punishable by a fine of 200 to 2,000 Euros, or imprisonment of up to six months. (Unofficial English version available here.)Kushtetuta e Republikës së Kosovës (Constitution of the Republic of Kosovo) (2008)


Divorce and dissolution of marriage, Forced and early marriage, Gender discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment, Sexual violence and rape, Trafficking in persons

Article 7 of the Constitution of Kosovo states that Kosovo’s constitutional order is based on principles including equality, respect for human rights, non-discrimination, and social justice. The article further declares that Kosovo ensures gender equality as a fundamental value for the democratic development of the society, providing equal opportunities for both female and male participation in the political, economic, social, cultural, and other areas of societal life. Article 24(2) prohibits discrimination on grounds of gender and sexual orientation. Article 28(1) stipulates that no one shall be held in slavery or servitude, and paragraph (3) specifically forbids trafficking in persons. Article 37 declares that everyone enjoys the right to marry based on free will. It mandates that marriage and divorce be based on the equality of spouses. Article 71(2) stipulates that the composition of the Assembly of Kosovo shall respect internationally recognized principles of gender equality. Article 101(1) stipulates that the composition of the civil service shall take into account internationally recognized principles of gender equality. Article 104(2) stipulates that the composition of the judiciary shall reflect internationally recognized principles of gender equality. Article 108(2) charges the Kosovo Judicial Council to ensure that the Kosovo courts follow the principles of gender equality. Paragraph (4) requires proposals for appointment of judges to reflect principles of gender equality. Article 109(4) stipulates the State Prosecutor shall respect the principles of gender equality. Article 110(1) charges the Kosovo Prosecutorial Council to ensure that the State Prosecutor reflects the principles of gender equality. Paragraph (2) requires that proposals for appointments of prosecutors shall reflect principles of gender equality. Article 114(1) requires the composition of the Constitutional Court to respect principles of gender equality. (Unofficial English translation available here.)Female Genital Mutilation Act (2003)


Female genital mutilation or female genital cutting

The Female Genital Mutilation Act of 2003 restated and amended the law prohibiting female genital mutilation, and further prohibits assistance in mutilation, failing to protect a girl from risk of mutilation, and assistance in transporting girls overseas for the purpose of female genital mutilation. It establishes a maximum penalty of 14 years imprisonment.Domestic Violence, Crime and Victims Act (2004)


Domestic and intimate partner violence, Stalking

The Domestic Violence, Crime and Victims Act of 2004 was enacted to protect victims of crime and specifically domestic violence. It amends non-molestation orders under Family Law Act 1996 to provide a criminal sanction for non-compliance, with a maximum sentence of five years' imprisonment and fines. See Section 1. It amends the Protection from Harassment Act 1997 to allow restraining orders to be imposed upon even acquitted defendants, if the court “considers it necessary to do so to protect a person from harassment by the defendant.”Abortion Act (1967)


Abortion and reproductive health rights

The Abortion Act broadly legalized abortion for up to 28 weeks gestation. The Human Fertilisation and Embryology Act 1990 lowered the gestation limit from 28 to 24 weeks for most cases.Equality Act (2010)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment

This Act is a comprehensive act that replaced several pieces of legislation, including the Sex Discrimination Act of 1975. In general, The Equality Act 2010 legally protects people from discrimination in the workplace and in wider society, and provides equality provisions, including the following:

the basic framework of protection against direct and indirect discrimination, harassment and victimization in services and public functions, work, education, associations and transport changing the definition of gender reassignment, by removing the requirement for medical supervision protection for people discriminated against because they are perceived to have, or are associated with someone who has, a protected characteristic clearer protection for breastfeeding mothers applying a uniform definition of indirect discrimination to all protected characteristics harmonizing provisions allowing voluntary positive action allowing claims for direct gender pay discrimination where there is no actual comparator making pay secrecy clauses unenforceable extending protection in private clubs to sex, religion or belief, pregnancy and maternity, and gender reassignment introducing new powers for employment tribunals to make recommendations that benefit the wider workforce


Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act (1976)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Property and inheritance rights

The Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act of 1976 allows women to obtain a court order against abusive husbands without the need for divorce or separation proceedings. In addition, women can obtain a court order to remove a co-inhabitant from matrimonial home, regardless of whether the co-inhabitant owns the home. Case law has extended this Act to cover joint tenancies outside of marriage. See Case Law Section below.Equal Rights Act (1990)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Equal Rights Act was created “for the enforcement of the principles enshrined in article 29 of the Constitution so as to secure equality for women.” Section 2 of the Act provides that “[w]omen and men have equal rights and the same legal status in all spheres of political, economic and social life” and that [a]ll forms of discrimination against women or men on the basis of their sex or marital status are illegal.” The Act provides, among other things, that women and men be paid equally for the same work and that, in employment matters, men shall not be afforded more favorable opportunities than women.Domestic Violence Act (1996)


Domestic and intimate partner violence

The Domestic Violence Act sets forth the procedures for granting protection orders in situations involving domestic violence. Under Part III of the Act, once a protection order has been granted, a police officer can, without a warrant, enter any premises “if he has reasonable grounds to suspect that a protection order is being violated.” Section 42 of Part IV of the Act provides that, once a police officer has intervened in a case of domestic violence, “the police officer shall as soon as possible take all reasonable measures within his power to prevent the victim of domestic violence from being abused again.”Prevention of Discrimination Act (1997)


Employment discrimination, Sexual harassment

The Prevention of Discrimination Act recognizes sexual harassment as an act of discrimination subject to a penalty of up to $20,000. The Act defines sexual harassment as “unwanted conduct of a sexual nature in the workplace or in connection with the performance of work which is threatened or imposed as a condition of employment on the employee or which creates a hostile working environment for the employee.”Sexual Offences Act (through 2013 amendments) (2013)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Sexual Offences Act was created “to reform and consolidate the laws relating to sexual offences.” Part II of the Act sets forth the elements of the offenses of rape and sexual assault and defines the meaning of consent, providing that if a defendant raises “consent” as a defense, “the belief must be objectively reasonable” for the defense to succeed. Part II of the Act also defines various categories of sexual offenses against children. Part III of the Act sets parameters for the investigation of sexual offenses, Part IV of the Act defines procedures to be followed at court, and Part V of the Act governs evidentiary standards. Part IX of the Act deals with the prevention of sexual assault and establishes the National Task Force for the Prevention of Sexual Violence.Për Masa Ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare (On Measures Against Violence in Family Relations) Ligji Nr. 9669 i datës 18.12.2006 (2006)


Domestic and intimate partner violence, Property and inheritance rights

Article 10 (Protection Measures against Domestic Violence) provides the court with the power to order, among other things, the immediate removal of the perpetrator from the place of residence for a certain period of time, the prohibition of the perpetrator from being within a certain distance of the victim, a court officer to accompany the victim or the perpetrator to the victim’s residence to remove personal belongings, and the perpetrator to pay rent as well as certain support contributions to the victim, children, or other members of the family under their care. (English translation available here.)Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë (Penal Code of Albania) (2017)


Sexual violence and rape, Trafficking in persons

The amended law aims to harmonize its provisions with the highest international standards. The amendments include a new provision (Article 58 (The Rights of the Victim of the Criminal Offence)), which provides a number of guaranteed rights for victims of gender-based violence in criminal proceedings in accordance with international standards. Article 58 Paragraph 1 includes, among others, the right of access by the victim to various support services (such as psychological assistance, counseling etc.), the right to use his/her own language during the proceedings and the right to be informed at all stages of the proceedings about the arrest and release of the offender and the victim’s right to compensation. Article 58 Paragraph 2 requires the public authority in charge of the criminal procedures to immediately notify the victim of the rights in Paragraph 1 and keep records of such notification. Article 58(b) includes amendments to provisions related to victims of sexual violence and human trafficking. This includes the right to be interviewed by a police officer or prosecutor of the same gender, the right to refuse to respond to questions about his/her private life that are not related to the case, and the right to testify through audio-visual technology. (Unofficial English translation available here.)Kodi i Punes (Labor Code) (2008)


Employment discrimination, Gender discrimination, Sexual harassment

The Labour Code enshrines equality in the workplace into Albanian legislation and provides specific protection to women’s rights. Article 9 (Prohibition against Discrimination) expressly prohibits any discrimination in the fields of labour and education (including but not limited to discrimination based on sex, race and nationality). Article 32 (Protection of Personality) specifically prohibits any acts of sexual harassment against an employee by an employer or other employees. Sexual harassment is defined to include any act that “considerably harms the psychological state of the employee because of sex.” Article 54 (Working Conditions) provides a requirement for pregnant women to have breaks every three hours. Article 105/a (Woman's Employment Protection) provides that women cannot be dismissed solely based on the reason of pregnancy or child delivery. Article 115 (Equality between Sexes in terms of Reward) makes mandatory equal pay between men and women for carrying out jobs of equal value. (External link to the International Labour Organization website for Albanian labor-related legislation, including the ILO's unofficial English translation available here.)Code of the Administrative Offences of the Republic of Belarus (2003)


Domestic and intimate partner violence

Article 9.1 of the Administrative Code prohibits the intentional infliction of bodily harm and other acts of violence. This encompasses the intentional infliction of bodily injury which has not resulted in a short-term impairment of health or a minor permanent disability, battery, and the intentional infliction of pain, physical or mental suffering committed against a close relative or family member. If breached, the penalties are a fine or administrative arrest. Article 17.1 of the Administrative Code prohibits instances of insult and other actions that disturb public order. If breached, the penalties are a fine or administrative arrest.Constitution of Belarus (2004)


Employment discrimination, Gender discrimination, Property and inheritance rights

The Constitution provides for the general principles of equality and non-discrimination. Article 4 provides that democracy shall be exercised based on diversity of political institutions, ideologies and opinions. It also provides that the ideologies of different entities may not be made mandatory for citizens. Article 14 provides that the State shall regulate relations among social, ethnic and other communities on the basis of principles of equality before the law and respect of rights and interests. Article 16 states that religions and faiths shall have equality before the law. Article 22 provides that “all shall be equal before the law and have the right to equal protection of their rights and legitimate interest without any discrimination.” Further, Article 32 of the Constitution contains general protections with respect to marriage, family, motherhood, fatherhood and childhood. In particular, it provides that “on reaching the age of consent, a woman and a man shall have the right to enter into marriage on a voluntary basis and found a family. Spouses shall have equal rights in family relationships” and women shall be guaranteed equal rights as men in their opportunities to receive education and vocational training, promotion in labor, social and political, cultural and other spheres of activity as well as in creating conditions safeguarding their occupational health and safety. Article 42 provides a right to equal pay. According to Art. 44, the State guarantees to every person the right to own property, meaning the right to own, use, and dispose of property individually or jointly with other persons. The right of ownership and inheritance are protected by law. Unofficial English translation available here.Offenses Against the Person Ordinance (1924)


Abortion and reproductive health rights

Section 47A of the ordinance regulates abortion. Abortion is legal in only a few situations: (i) continuing the pregnancy would risk the health of the woman; (ii) there is a substantial risk that the child would be born with a physical or mental abnormality, making it severely handicapped; (iii) the woman is younger than 16 years; or (iv) the woman is the victim of unlawful sexual intercourse. Section 45 forbids bigamy and polygamy.Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance (1986)


Domestic and intimate partner violence

The Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance superseded the earlier Domestic Violence Ordinance. It extends protections beyond married couples to both opposite-sex and same-sex cohabitants. One type of relief it offers is an injunction from the District Court or the Court of First Instance, which restrains the offender from using violence against the applicant or excludes the offender from the shared home or from other specified area.Employment Ordinance (1968)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Employment Ordinance regulates the general conditions of employment and related work matters. Part III of the Ordinance provides for maternity protection, including provisions for maternity leave.Matrimonial Proceedings and Property Ordinance (1972)


Divorce and dissolution of marriage, Property and inheritance rights

The Matrimonial Proceedings and Property Ordinance covers the kinds of ancillary and other relief that may be granted in matrimonial proceedings. Sections 4-7 of the Ordinance, in particular, cover the allocation of assets between a divorcing couple.Matrimonial Causes Ordinance (1967)


Divorce and dissolution of marriage

The Matrimonial Causes Ordinance governs the jurisdiction of Hong Kong courts over divorce and legal separation proceedings. It also contains provisions providing for how to determine child custody.Family Status Discrimination Ordinance (1997)


Gender discrimination

The Family Status Discrimination Ordinance (“FSDO”) prohibits direct and indirect discrimination based on family status. The principles used by courts applying the FSDO are very similar to those of the Sex Discrimination Ordinance.​Sex Discrimination Ordinance (1996)


Gender discrimination

The Sex Discrimination Ordinance (“SDO”) prohibits discrimination on the grounds of sex, pregnancy, and marital status. Both direct and indirect discrimination are prohibited. Direct discrimination occurs where a party treats a person “less favorably” than another person in similar circumstances, except for the attribute of sex/pregnancy/marital status. Courts use a “but for test,” asking whether the complainant would not have received the less favorable treatment but for his/her sex/pregnancy/marital status. Indirect discrimination occurs where a seemingly uniform condition is applied, but the burden disproportionately falls on a group defined by sex/pregnancy/marital status.Bill of Rights Ordinance (1991)


Gender discrimination, International law

The Bill of Rights Ordinance is the local legislation incorporating the International Covenant on Civil and Political Rights into Hong Kong law. The rights recognized under it are to be enjoyed “without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” The ordinance also provides that “[m]en and women shall have an equal right to the enjoyment of all civil and political rights set forth in [the ordinance].”Anti-Discrimination Act (Tasmania) (1998)


Employment discrimination, Gender discrimination, LGBTIQ

The Anti-Discrimination Act 1998 makes it unlawful to directly or indirectly discriminate on the basis of certain grounds (“attributes”) in connection to public life; including employment, education and training, and provision of facilities, goods and services. The various unlawful grounds of discrimination include: sexual orientation, lawful sexual activity, gender, gender identity, intersex variations of sex characteristics, martial status, relationship status, pregnancy, breastfeeding, parental status, family responsibilities, irrelevant medical record, association with a person who has, or is believed to have, any of these attributes. Additionally, the Act prohibits inciting hatred towards a person on the grounds of their race, disability, religious beliefs, sexual orientation, or gender identity, as well as harassment, sexual harassment, and victimization towards a person based on protected attributes or their intent to file a claim under this Act. It also prohibits a person from promoting discrimination through a sign, notice, or advertisement. The Act also establishes the Anti-Discrimination Commissioner to investigate and resolve complaints. Complaints can be initiated by the person targeted by the discrimination, a trade union, or another representative for the targeted person. The Commission can also investigate any discrimination ex officio. If the Commissioner believes that the complaint cannot be resolved by conciliation or that the nature of the complaint is such that it should be referred to the Tribunal, the Commissioner can refer the complaint to the Anti-Discrimination Tribunal. If the Tribunal finds that a complaint is substantiated, it may, among other remedies, order the respondent to pay the complainant an amount the Tribunal thinks appropriate as compensation for any loss or injury suffered by the complainant and caused by the respondent's discrimination or prohibited conduct.Justices Act (Tasmania) (1959)


Domestic and intimate partner violence, Stalking

The Act’s purpose is to provide means to hinder persons from committing acts of family and domestic or personal violence by imposing restraints on their behavior and activities. Under the section 106B of the Act, restraint orders can be issued against a person who has caused or has threatened to cause injury or damage to another person or property and is likely to do so again or carry out the threat, behaved in a provocative or offensive manner and is likely to do so again, or against a person who has stalked another person. The justice must be satisfied on the balance of probability that the imposed restraints are necessary or desirable to prevent further prohibited behavior. Restraint orders can be issued on an interim or final basis. A person who fails to comply with an order is guilty of an offence and liable to a fine not exceeding ten penalty units or imprisonment not exceeding six months.Justice and Related Legislation (Marriage and Gender Amendments) Act (Tasmania) (2019)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Act was adopted to amend several major pieces of legislation in Tasmania, including the Adoption Act 1988, the Anti-Discrimination Act 1998, and the Births, Deaths and Marriages Registration Act 1999, with the purpose of improving and strengthening the rights of trans people. The new provisions make it possible to change legal gender through statutory declaration and remove the previous requirement of having completed gender reassignment surgery before amending a birth certificate. Additionally, gender is now allowed to be taken of birth certificates altogether. The Act entered into force on 5 September 2019.Criminal Code Act (Tasmania) (1924)


Abortion and reproductive health rights, Domestic and intimate partner violence, Female genital mutilation or female genital cutting, Gender-based violence in general, Sexual violence and rape, Stalking, Statutory rape or defilement

The Criminal Code Act 1924 prohibits forced and unauthorized abortions and assaults on pregnant women, sexual violence, stalking, domestic violence, and female genital mutilation. The termination of a pregnancy by a person other than a medical practitioner or the pregnant woman herself is a crime at any stage of the pregnancy. Termination carried out without the pregnant woman’s consent is a crime if it is performed intentionally or recklessly, regardless if any other harm is inflicted on the woman. Any person who unlawfully assaults a woman, knowing that woman is pregnant, is guilty of assault on pregnant woman under section 184A of the Act. Any person who has sexual intercourse with another person without that person's consent is guilty of rape under section 185 of the Act. “Sexual intercourse” is defined as the penetration of a person’s vagina, genitalia, anus or mouth by a penis, the penetration of a person’s vagina, genitalia or anus by another body part or object, or the continuation of either act of penetration. “Consent” means free agreement, and does not include, among other things, if a person does not say or do anything to communicate consent. Additionally, it is a crime to have sexual intercourse with a person under the age of 17 according to section 124 of the Act. A person is guilty of stalking if they, among other things, follow, surveille, threaten, direct abusive acts towards, communicate, send or publish offensive material, or contact another person or a third person, with intent to cause the another person physical or mental harm, including self-harm or extreme humiliation or to be apprehensive or fearful under section 192 of the Act. Under section 170A of the Act, a person commits persistent family violence in relation to another person with whom the person is, or has been, in a family relationship is guilty of persistent family violence when the accused has committed unlawful family violence on at least three occasions. Family violence includes, among other things, acts of physical, psychological and economic abuse, with the specific definitions set out in the Family Violence Act 2004. Under section 178A, any person who performs female genital mutilation on another person is guilty of a crime, regardless of custodial consent. Removing or making arrangements to remove a child from Tasmania with the intention of having female genital mutilation performed on the child is also a crime.Reproductive Health (Access to Terminations) Act (Tasmania) (2013)


Abortion and reproductive health rights

The Act allows abortion by a medical practitioner up to 16 weeks of pregnancy with the woman’s consent. After 16 weeks, pregnancy may be terminated if two medical practitioners reasonably believe the continuation of pregnancy would involve greater risk to the mother’s physical or mental health than termination. At least one of the medical practitioners must specialize in obstetrics or gynaecology. In assessing the physical or mental health, the practitioners must consider the woman’s physical, psychological, economic, and social circumstances. A medical practitioner is not required to perform an abortion unless it is necessary to save the life of a pregnant woman or prevent her serious injury, and a nurse and midwife are required to assist in an emergency. However, a medical practitioner must provide the full range of pregnancy options to a woman. The Act also established “access zones” by criminalising interference, intimidation, recording, and similar behaviour within a radius of 150 meters from abortion clinics.性侵害犯罪防治法 (Sexual Assault Crime Prevention Act) (2015)


Sexual violence and rape

The Sexual Assault Crime Prevention Act (the “SACPA”) defines and aims to prevent sexual assault crimes and protect the rights of victims. The SACPA sets out the responsibilities and competencies of relevant authorities which include drafting and implementing policies and regulations, supervising and investigation incidents, producing statistics of sexual assault incidents, and establishing a national archive of sexual offenders. It also prescribes several requirements, some of the more notable ones being the establishment of Sexual Assault Prevention Centers, having all students in middle and primary schools undergo at least four hours of courses on sexual assault prevention, and obliging certain personnel to report suspected sexual assault incidents within 24 hours. Sexual assault offenders are liable to pay a fine. In certain cases, they may be ordered to receive physical and psychological treatment or counseling education. Sexual assault offenders must also register their information with, and regularly report to, the police. Repeat offenders may be imprisoned or institutionalized.

性侵害犯罪防治法(即「SACPA」)定義並旨在預防性侵害犯罪及保護被害者權利。性侵害犯罪防治法訂定相關主管機關的責任及權限,包括擬定和執行政策及法規、監督和調查事件、製作性侵害事件的統計數據,以及建立性侵害犯罪者的國家資料庫。該法還規定了幾項要求,其中較為引人注目的是建立性侵害預防中心,讓所有國中和國小學生接受至少4小時的性侵害預防課程,並要求特定人員在至少24小時內報告可疑的性侵事件。性侵害犯罪者有支付罰金的責任。在某些情況下,他們可能被命令接受身體和心理治療或諮詢教育。性侵害犯罪者還必須向警方登記其相關資訊,並定期向警方報備。累犯者可能會被處以有期徒刑或施以機構性處遇。家庭暴力防治法 (Domestic Violence Prevention Act) (2015)


Domestic and intimate partner violence

The Domestic Violence Prevention Act (the “DVPA”) was established in order to prevent acts of domestic violence and to protect the interests of victims. The DVPA defines domestic violence offenses and the family members who might be implicated, specifies the responsibilities and tasks of the various competent authorities, and governs issues such as civil protection orders, criminal procedure, the interests of any minors involved, protection of and support for victims, and educational and prevention measures. Breaches of the DVPA will result in the imposition of a fine or imprisonment.

家庭暴力防治法(即「DVPA」)的制定是為了防範家庭暴力行為並保護被害者的利益。家庭暴力防治法定義了何謂家庭暴力侵犯和可能受牽連的家庭成員,規定各主管機關的職責,並對如民事保護令、刑事訴訟、任何涉及未成年人利益、被害者保護及協助,以及教育和預防措施等議題作出規定。違反家庭暴力防治法的行為將被處以罰金或有期徒刑。性別工作平等法 (Act of Gender Equality in Employment Act) (2016)


Employment discrimination, LGBTIQ, Sexual harassment

The Act of Gender Equality in Employment (the “AGEE”) was enacted to protect gender equality in the workplace and promote the spirit of gender equality as enshrined in Article 7 of the Constitution. Chapter II of the AGEE provides that employers shall not discriminate against employees because of their gender or sexual orientation when hiring, evaluating, promoting, providing education, training and welfare, paying wages and in the case of retirement, discharge, severance and termination. Employers must also implement measures for preventing and correcting sexual harassment and establish complaint procedures and disciplinary measures. Employers who are found to be in violation of the AGEE may be fined between N.T. $20,000 and $1,500,000, depending on the offence. The names and titles of offenders and their supervisors will also be put on public notice and they will have to make improvements within a specified period. Failure to do so will result in further punishment.

性別工作平等法(即「AGEE」)的制定是為了保護職場的性別平等,促進憲法第7條規定的性別平等精神。性別工作平等法第二章規定,雇主在雇用、評估、晉升、提供教育、培訓和福利、支付工資以及在退休、解雇、遣散和終止契約時,不得因員工的性別或性取向而歧視他們。雇主還必須實施防止和矯正性騷擾的措施,並建立投訴程序和懲戒措施。雇主違反性別工作平等法將被處以新台幣20,000至1,500,000元之罰鍰,具體數額則視情況而定。違反規定者及其主管的姓名和職稱將被公告,且其必須於指定期間內進行改善,否則將導致進一步的處罰。性別平等教育法 (Gender Equity Education Act) (2018)


Gender discrimination, Sexual harassment, Sexual violence and rape

The Gender Equity Education Act (the “GEEA”) aims to encourage respect for gender diversity, eliminate gender discrimination and promote substantive gender equality through education. The GEEA charges the competent authorities (as well as schools) with establishing gender equity education committees whose tasks include drafting regulations and policies, coordinating resources, supervising gender equity-related activities and promoting research and development of curricula, teaching and assessments. Under the GEEA, schools must provide a safe, gender-fair learning environment by respecting, giving due consideration to, and not discriminating against prospective students, students, faculty, and staff of different genders. Schools shall strive towards this objective by taking steps such as integrating gender equity education into their curriculum, providing gender equity education when training new staff members, reporting known incidents of sexual assault, sexual harassment or sexual bullying within 24 hours and promptly handling and investigating such cases. Schools and any principal, faculty or staff member found to be in violation of the GEEA may be subject to a fine. Persons may also be dismissed or discharged from employment.

性別平等教育法(即「GEEA」)旨在鼓勵尊重性別多樣性,消除性別歧視,並透過教育促進實質性別平等。性別平等教育法責成主管機關(以及學校)建立性別平等教育委員會,其任務包括擬定法規和政策,協調資源,監督與性別平等有關的活動,並促進課程、教學和評估的研究及發展。根據性別平等教育法,學校必須透過尊重、適當考慮及不歧視不同性別的潛在學生、學生、教職員工等方式,提供一個安全、性別平等的學習環境。學校應努力實現這一目標,採取的措施包括:將性別平等教育納入課程、在培訓新員工時提供性別平等教育、在24小時之內報告已知的性侵、性騷擾或性霸凌事件,並及時處理和調查此類案件。任何被發現違反性別平等教育法的學校、校長、教職員工可能會被處以罰鍰。該等人員也可能被開除或解聘。性騷擾防治法 (Sexual Harassment Prevention Act) (2009)


Employment discrimination, Sexual harassment

The Sexual Harassment Prevention Act (the “SHPA”) aims to prevent sexual harassment and protect the rights of victims. It empowers and places a positive obligation on governmental authorities to, among other things, draft and implement sexual harassment prevention policies and regulations, specify standards, investigate and mediate disputed sexual harassment cases, and promote education and awareness on sexual harassment prevention. In addition, organisations, troops, schools, institutions and employers have a responsibility to prevent sexual harassment and the foregoing organisations can discharge such responsibility by organising regular educational training, setting up appeal channels, and taking effective corrective measures. The SHPA also sets out a complaint and investigation procedure for victims of sexual harassment as well as a conciliation procedure for parties involved in a sexual harassment incident. Persons found guilty of sexual harassment may be subject to a fine and/or imprisonment, depending on the severity of the incident and the identity or position of such persons.

性騷擾防治法(即「SHPA」)旨在防止性騷擾並保護被害者的權利。該法賦予政府機關權力和積極義務、擬定和實施防止性騷擾的政策和法規、具體訂定標準、調查和調解有爭議的性騷擾案件,並促進防止性騷擾的教育和認識。此外,組織、部隊、學校、機構和雇主都有責任防止性騷擾,上述組織可以透過定期教育訓練、建立申訴管道和採取有效的糾正措施來履行這種責任。性騷擾防治法還規定了性騷擾被害者的申訴和調查程序,以及性騷擾事件關係人的調解程序。性騷擾行為人將視事件嚴重程度及其身份或地位,而處以罰金和/或有期徒刑。Nigeria Penal Code Act (1960)


Abortion and reproductive health rights, Domestic and intimate partner violence, Gender discrimination, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Penal Code applies to the northern states of Nigeria. Section 55(1)(d), subject to customs that have been recognized as lawful, allows a husband to “correct[] his wife” as long as it does not amount to “grievous hurt.” Section 55(2) goes on to state that the correction must be reasonable in kind or degree with regards to the age, physical, and mental conditions of the person being corrected. Grievous hurt is defined in section 241 as “(a) emasculation; (b) permanent deprivation of the sight of an eye, of the hearing of an ear or the power of speech; (c) deprivation of any member or joint; (d) destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint; (e) permanent disfiguration of the head or face; (f) fracture or dislocation of a bone or tooth; (g) any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits.” The law concerning abortion is found in sections 232. Referenced in the law as the causing of a miscarriage, abortion is only legal to save the life of the mother. Any person, including the mother, can be guilty of the offense and will be punished with up to 14 years in prison, a fine, or both. Sections 233-235 discuss the causing of a miscarriage intentionally or unintentionally through acts against the mother. These offenses also carry a penalty of imprisonment, fines, or both. Section 282 discusses rape and specifies that sexual intercourse by a man with his wife is not rape if she has gone through puberty. No longer available at External URL. Please contact the Women & Justice Collection for a PDF copy.Labour Act (1990)


Employment discrimination, Gender discrimination

Under Section 55(1), women are prevented from working at night in any industrial or agricultural position. However, under 55(2) female nurses in either sector are allowed to work at night, as are women working in management positions not “ordinarily engaged in manual labour.” Women who work at night because of unforeseeable and nonrecurring work interruptions or who work with materials that require night work because of rapid deterioration are provided with a possible defense to the law. Under Section 56, no woman may be employed in any work that requires time in any underground mine unless they hold positions of management and do not perform manual labor, are employed in health and welfare services, or are working as part of their courses of study. Under Section 57, the Minister, at any time, may prohibit or restrict women from employment in any particular industry or in any process or work carried out. Violations under any of sections 55-56 of the Act carry with them a fine, imprisonment for a term not to exceed one month, or both.Same Sex Marriage (Prohibition) Act (2013)


Gender discrimination, LGBTIQ

The Same Sex Marriage (Prohibition) Act makes it illegal for same-sex individuals to marry, enter into a civil union, or gain entitlement to any benefits of a valid marriage. Additionally, it prohibits the public display of same-sex relationships. Any marriage or union entered into legally outside Nigeria is considered void within the country and no related benefits are recognized. The Act specially defines marriage as between a man and a woman and establishes criminal penalties against people who solemnize, witness, or aid various events supporting homosexuality. Sections 2-3; 5(3). The act also prohibits registering any same sex organizations and public displays of same sex romantic affection. Section 4. Punishments include imprisonment for 10-14 years depending on the offense. Section 5.Matrimonial Causes Act (1990)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination, Property and inheritance rights

The Matrimonial Causes Act governs marriages, dissolution of marriage, and custody of children. According to Section 5(d) a marriage is voidable if at the time of marriage “the wife is pregnant by a person other than the husband.” However, by Section 35(c), only the husband can nullify the marriage because of pregnancy; the wife has no right to petition to do so. Under Section 47, both husband and wife have grounds for a decree of restitution of conjugal rights, if either refuse to cohabitate with and render conjugal rights to the other. With respect to the wife, if the husband has paid any money to her with respect to a decree under Section 47 and she refuses to comply with the decree within a reasonable time, the money paid becomes a debt due and payable by the wife to the husband and recoverable by action in court.Violence Against Persons (Prohibition) Act (2015)


Domestic and intimate partner violence, Female genital mutilation or female genital cutting, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

As stated in the accompanying Explanatory Memorandum, the Violence Against Persons (Prohibition) Act aims to “prohibit[] all forms of violence against persons in private and public life, and provide[] maximum protection and effective remedies for victims and punishment of offenders.” The Act provides general protections against offenses including infliction of physical injury, coercion, offensive conduct, willfully placing a person in fear of physical injury, willfully making false statements against another person, damage to property with intent to cause distress, and deprivation of personal liberty. The Act also provides protections against offenses that affect women disproportionately, including a prohibition of female genital mutilation; forceful ejection from home; forced financial dependence or economic abuse; forced isolation; emotional, verbal and psychological abuse; harmful widowhood practices; and spousal battery, among others. Notably, the Act defines the offense of rape in Section 1(1) without an exception for marital rape, which had not traditionally been recognized as an offense (note that the Penal Code Act of 1960 does include an exception for marital rape). The Act provides a procedure for injured parties to apply for a protection order and empowers the High Court of the Federal Capital Territory with jurisdiction to hear and grant applications brought under the Act. As stated in Section 47, the Act is a product of federal legislation enacted in regard to criminal law, a residual matter over which the states have exclusive legislative power pursuant to the Nigerian Constitution. Thus, the VAPP Act applies only to the Federal Capital Territory and is not binding law in a state unless adopted by that state.Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act (2015)


Gender discrimination, Trafficking in persons

The Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act, originally passed in 2003 and amended in 2005 and 2015, criminalizes human trafficking and related abuses. The Act provides trafficked persons with access to adequate health services and protection against discriminatory treatment. The Act establishes a National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (Part II), establishes Agency Transit Shelters for rescued trafficked persons, and establishes a Victims of Trafficking Trust Fund to provide compensation for victims (Part X). The Act provides protections against discriminatory treatment, barring discrimination on account of gender or sex or on the basis of the victim "having worked in the sex industry." Part IX, Section 61(a). The Act serves as implementing legislation for Nigeria’s international obligation under the Trafficking in Persons Protocol Supplementing the Transnational Organized Crime Convention (TOC), to which Nigeria became a signatory on December 13, 2000. Part Two available here.National Commission for Women Act (1992)


Employment discrimination, Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

The National Commission for Women Act established the National Commission for Women to promote the general welfare of Nigerian women, “promote the full utilization of women in the development of human resources and bring about their acceptance as full participants in every phase of national development, with equal rights and corresponding obligations,” and “work towards total elimination of all social and cultural practices tending to discriminate against and de-humanise womanhood.” Some of the Commission’s objectives include “mobilizing women collectively in order to improve their general lot and ability to seek and achieve leadership roles in all spheres of society” and “raising consciousness about the rights of women, the availability of opportunities and facilities, their social, political, and economic responsibilities.”Evidence Act (1990)


Sexual violence and rape

Under Section 211 of the Evidence Act, a man charged with rape, attempt to commit rape, or indecent assault may, as a defense, show that the alleged victim against whom the offence is alleged to have been committed was of a “generally immoral character.” The victim is not to be cross-examined on the subject but may be asked whether she has had “connection” with other men, a term not defined but presumably referring to previous sexual relations. The victim’s answer to this question cannot be contradicted. However, the accused may also ask whether the victim has had connection on other occasions with the accused and is permitted to attempt to contradict the victim’s denial should she deny connection.Criminal Code Act (1990)


Abortion and reproductive health rights, Gender discrimination, Sexual violence and rape

The Criminal Code applies to the southern states of Nigeria. The Criminal Code Act distinguishes between the treatment of assault on men and assault on women, with Chapter 29 (Sections 351-356) addressing “Assaults” and Chapter 30 (Sections 357-362) addressing “Assaults on Females: Abduction.” Notably, indecent assault on a man is considered a more serious offense and carries a higher sentence than does indecent assault on a woman. Under Section 353, “[a]ny person who unlawfully and indecently assaults any male person is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for three years.” In contrast, under Section 360, “[a]ny person who unlawfully and indecently assaults a woman or girl is guilty of a misdemeanor, and is liable to imprisonment for two years.” Rape is defined in section 257. It is defined as “unlawful carnal knowledge of a woman or girl, without her consent, or with her consent, if the consent is obtained by force or by means of threats or intimidation of any kind, or by fear of harm, or by means of false and fraudulent representation as to the nature of the act, or, in the case of a married woman, by personating her husband.” Abortion is criminalized by sections 228-230. Abortion is defined in Section 228 as an attempt to procure a miscarriage. A mother trying to cause her own miscarriage is liable for imprisonment for seven years, while anyone who administers to her a poison or otherwise induces a woman’s miscarriage is liable for imprisonment for 14 years, and anyone who supplies or obtains any item with the knowledge of its intended use to cause an abortion is liable for imprisonment for three years. Sections 228-230. The laws derive culpability from intent and apply regardless of whether the woman is actually pregnant.Constitution of the Federal Republic of Nigeria (1999)


Employment discrimination, Gender discrimination

Sections 15(2) and 42(1) prohibit sex-based discrimination. Section 17 of the Constitution outlines the elimination of demographically derived disparities as a fundamental objective of state policy. Section 17(3)(e), focuses on gender-based disparity and states that the state shall direct its policy towards ensuring that “there is equal pay for equal work without discrimination on account of sex, or on any other ground whatsoever.” Section 26 of the Constitution, which relates to citizenship, specifically provides for extension of a Nigerian man’s citizenship to his foreign-born wife while making no reference to a similar path to citizenship for the foreign-born husband of a woman who is a Nigerian citizen. Section 26(2) provides that the president may confer Nigerian citizenship on “any woman who is or who has been married to a citizen of Nigeria.” By implication, this section limits the right of a Nigerian woman to transmit her nationality to a foreign husband.Anti-Trafficking in Persons Act (2011)


Forced and early marriage, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement, Trafficking in persons

This Act criminalizes slavery in all forms and provides protection and support for victims of trafficking. As defined by the Act, "'exploitation' includes, at the minimum, induced prostitution and other forms of sexual exploitation, forced marriage, forced or bonded services, or practices similar to slavery, servitude or the removal of human organs." The definition of trafficking is comprehensive and defined in Part 2, Section 5(3) of the Act. The Act proscribes further that victims “shall not be liable for crimes committed in connection” to their own trafficking and that “the past sexual behavior of a victim of trafficking is irrelevant and inadmissible for purpose of proving that the victim was engaged in other sexual behavior or to prove sexual predisposition of the victim.” The Act provides an aggravated trafficking designation in cases where the trafficked person dies, becomes disabled physically or mentally, suffers mutilation, contracts a sexually transmitted disease including but not limited to HIV or AIDS, or develops a chronic health condition. The Act also mandates the temporary material support and care for any child victim; provision of accommodation, counseling, and rehabilitation services for victims; and mandates attempted reintegration of adult victims into their families and communities.Children's Protection and Welfare Act (2011)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination

The Children’s Protection and Welfare Act of 2011 aims to address issues of child custody. Stated goals of the act are to give women the right to raise their children and to protect the right of children to be supported by both of their parents.National Assembly Election (Amendment) Act (2011)


Gender discrimination

The National Assembly Election (Amendment) Act, 2011 repeals and replaces the National Assembly Elections Act of 1992. Section 47(2)(b) states that political parties shall “arrange the candidates in order of preference from top to bottom, with a female or male candidate immediately followed by a candidate of the opposite sex; and (c) include equal numbers of “women and men.”Companies Act (2011)


Employment discrimination, Gender discrimination

The Companies Act of 2011 enshrines in law the right of women to serve as directors of companies. According to the law, women are allowed to establish companies on their own, and the law removes the onus on women of securing spousal consent through Section 5(2), which establishes that “anything contained in the customary or common law” that pre­vents a married person from acting as promoter of a company “without his or her spouse’s con­sent” be disregarded and overridden.Education Act (2010)


Gender discrimination

The Education Act of 2010 makes primary education free and compulsory for male and female children. Part 2(4)(2)(C) states that “The Minister, Principal Secretary, Teaching Service Commission, proprietors of schools, teachers and school boards shall promote the education of the people of Lesotho” and “ensure that the learner is free from any form of discrimination in accessing education.” While Part 9, Section 41 of the act establishes that at least two of the five members of the proposed Teaching Service Commission must be women.Penal Code Act (2010)


Abortion and reproductive health rights, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Penal Code prohibits abortion, rape, sexual contact with minors, indecent assault, incest, and bigamy outside of customary law. Abortion is an offence pursuant to the Penal Code Act. Only a registered medical practitioner may terminate a pregnancy if it is necessary to prevent significant harm to the woman’s health, the fetus will be severely disabled, or the woman became pregnant through incest or rape. An adult who has sexual intercourse with a child, defined as under 18 years old, commits an offence and the consent of the child is irrelevant. It shall be defence for this crime if the adult can prove that he or she had reasonable grounds to believe, and did so believe, that the child had attained the age of 18 years.Legal Capacity of Married Persons Act (2006)


Gender discrimination

The Legal Capacity of Married Persons Act, 2006 (“LCOMP”) removes the minority status of married women and other incidental matters. LCOMP removed the marital power that a husband has over the person and the property of his wife. In addition, LCOMP removes certain restrictions which the marital power places on the legal capacity of a wife, including entering into a contract, suing or being sued, registering immovable property in her name, acting as an executrix of a deceased’s estate, acting as a director of a company, binding herself as surety, and performing any other act that was restricted by any law as a result of the marital power before the commencement of the Act.Local Government (Amendment) Act (2004)


Gender discrimination

The Local Government (Amendment) Act of 2004 amends the Local Government Act of 1997. It maintains Lesotho’s quota system and mandates that 30% of the total number of seats in municipal, urban, and community councils be reserved for women. It deletes instances of the words “he,” “his,” and “him” throughout the prior act and replaces them with "he or she," "his or her," and "him or her"; reiterates in Section 3 that “not less than one third of the seats in a council shall be reserved for women”; and section 4(3) calls for the creation of a Tender Board, which must have a third of its members be women.Sexual Offences Act (2003)


Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

The Sexual Offences Act recognises marital rape as a crime. Section 3(3) of the Sexual Offences Act provides that marriage or any other relationship shall not be a defence against a charge under the Act. Section (5)(2) makes criminally liable "a person who induces another to submit to a sexual act through the use of his authority, status, power, privilege, or other undue influence, commits an offence." Other sections provide for compulsory HIV testing of perpetrators of sexual violence and penalize those who commit sexual violence while knowing that they are HIV positive.Constitution of Lesotho (1993)


Employment discrimination, Gender discrimination

Section 18(1) of the Constitution makes any law with discriminatory provisions or effect presumptively invalid. Discriminatory is defined as “affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly” to their respective descriptions by race, colour, sex, language, and so on. However, Section 18(1) is limited in its scope by the exceptions enumerated in Section 18(4). Section 18(4)(a) exempts any analysis of discrimination for laws pertaining solely to non-citizens of Lesothol; Section 18(4)(b) allows for discriminatory laws related to “adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters which is the personal law of persons of that description”; and Section 18(4)(c) identifies customary law as exempt from evaluation according to Section 18(1). Section 26(1) calls for Lesotho to adopt “policies aimed at promoting a society based on equality and justice for all its citizens regardless of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” Section 30 of the Constitution provides for just and favorable conditions of work for women and calls for the creation of particular policies toward the completion of this end, including fair and equal pay, safe working conditions, equal promotion opportunities, and pregnancy and childbirth protections.Constitution of the Republic of Uganda (1995)


Divorce and dissolution of marriage, Domestic and intimate partner violence, Forced and early marriage, Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

Article 21 of the Constitution of Republic of Uganda prohibits gender discrimination generally and enshrines the principle of equality before the law, regardless of sex, race, color, ethnicity, tribe, religion, political belief, or social or economic standing. Article 31 sets the minimum age for marriage at 18 and provides for equal rights between men and women during marriage and divorce. Article 33 pertains specifically to the rights of women and requires that (1) the government must provide opportunities to enhance the welfare of women and enable them to reach their full potential, (2) women have rights equal to men in areas including political, economic, and social activities, and (3) laws, customs, traditions, and cultures that are "against the dignity of women" are prohibited by the Constitution. Article 22 enshrines protection for the right to life and allows for abortion in accordance with the law.Anti-Human Trafficking Act (2014)


Trafficking in persons

This Act prohibits human trafficking and establishes protective measures for the victims of human trafficking. It establishes a Human Trafficking Prohibition Committee to oversee the implementation of the Act and calls for the establishment of centers for victims and the creation of a victims’ fund.Employment (Amendment) Act of 2010 (2010)


Employment discrimination, Gender discrimination

Sections 113-118 of the Employment (Amendment) Act pertain to the rights of women to maternity leave from their employers. The amendment compels employers to pay employees on maternity leave not less than 50% of their salary, establishes the right to maternity allowance unaffected by notice of termination of contract of employment, and prohibits serving notice of termination of contract of employment during maternity leave. It establishes in Section 117 that female employees are entitled to only one maternity allowance per woman. Section 118 mandates that an employer permit a female employee for a half hour twice a day to “suckle her child or otherwise feed him herself” for “six months immediately after her return to work.”Customary Law Act (1969)


Gender discrimination, Harmful traditional practices

The Customary Law Act aims to reconcile potential conflicts arising between customary Botswana law and Botswana’s common law. The Act pursues this aim by specifying that customary law is to be applied in customary courts only when it “is not incompatible with the provisions of any written law or contrary to morality, humanity or natural justice.” The Act thus makes presumptively invalid customary law that does not comply with common law legislation, leaves such law inapplicable in customary courts, and upholds the supremacy of the common law in Botswana.Section 44 of the Interpretation (Amendment) Act, 2010 (2010)


Forced and early marriage

Section 44 requires a gender-neutral interpretation of statutory language. It states that use of male-specific language includes women and the use of female-specific language includes men. Finally, section 44 notes that the terms "person" and "party" are not limited to natural persons even if accompanied by gendered language. The Interpretation Act commenced in 2013.The Married Persons Property Act of 2014 (2014)


Property and inheritance rights

The Married Persons Property Act of 2014 permits couples to change their marital property regime (i.e., in or out of community property). The Act applies ex post facto, and any couple married under the old act need only approach the High Court to change their property regime in or out of community of property. Change of property regime can be done only once during a marriage.The Abolition of Marital Power Act 34 of 2004 (2004)


Divorce and dissolution of marriage, Gender discrimination, Property and inheritance rights

The full title of the Abolition of Marital Power Act 34 of 2004 is “An Act to provide for the abolition of marital power, to amend the matrimonial property law of marriages, to provide for the domicile of married women, to provide for the domicile and guardianship of minor children and to provide for matters incidental thereto.” The Act provides for equal powers in property ownership for spouses. It also gives women equal powers to assume guardianship of minor children and in determining the domicile of their children. Furthermore, it removes the common law position of the husband as head of the family. Its effect is limited to common law marriage; it has no effect on customary or religious marriages (couples may marry under customary or common law).Marriage (Amendment) Act of 2001 (2001)


Forced and early marriage, International law

The Marriage Act was amended in 2001 to make it illegal for any person under the age of 18 to marry. In accordance with the Convention on the Rights of the Child (CRC), the amendment stipulates that no minor below the age of 21 years may marry without the consent of parents or a legal guardian. The amendment provided for the registration of Customary, Muslim, Hindu, and other religious marriages.Public Service (Amendment) Act 14 of 2000 (2000)


Employment discrimination, Sexual harassment

In 2000, the Public Service Act was amended to recognize sexual harassment. Sexual harassment is defined as “any unwanted, unsolicited or repeated sexual advance, sexually derogatory statement or sexually discriminatory remark made by an employee to another,” and it covers all offensive or objectionable remarks made in or outside the workplace that cause the recipient discomfort or humiliation or that “the recipient believes interferes with the performance of his or her job security or prospects” or that “create[s] a threatening or intimidating work environment.” The Act delineates the penalties for sexual harassment.Penal Code (Amendment) Act of 1998 (1998)


Gender discrimination, Sexual violence and rape

In 1998, the Penal Code Act was amended to make the offence of rape gender-neutral and to move away from a phallus-specific definition. The Amendment introduced a minimum sentence of 10 years to a maximum term of life imprisonment and made bail unavailable to persons accused of the offense. The amendment also made mandatory HIV testing for persons convicted of rape, and in the case wherein rape was accompanied by violence or the rapist was unaware of his or her HIV+ status, a minimum sentence of 15 years with corporal punishment was introduced. For cases wherein the convicted person was aware of his or her HIV status, the minimum sentence was set at 20 years imprisonment with corporal punishment. Excerpts of amended language available here.