26 U.S. Code PART V— INTERNATIONAL BOYCOTT DETERMINATIONS