Women and Justice: Keywords

Domestic Case Law

Hassam v. Jacobs NO Constitutional Court (2009)

Gender discrimination

The applicant was in a polygamous Muslim marriage. After her husband died intestate, the respondent, the executor of the deceased’s estate, refused the applicant’s claims on the basis that polygynous Muslim marriages were not legally recognised under the Intestate Succession Act. The court held that precluding the applicant from an inheritance unfairly discriminated on the grounds of religion, marital status, and gender, and was therefore inconsistent with section 9 of the Constitution. The court found that section 1 of the Intestate Succession Act was inconsistent with the Constitution and invalid to the extent that it did not include more than one spouse in a polygynous Muslim marriage in the protection afforded to “a spouse.” Accordingly, the applicant could inherit from her late husband’s estate.

Die applikant was in ‘n poligame Moslem-huwelik.  Nadat haar man intestaat gesterf het, het die respondent, die eksekuteur van die oorledene se boedel, die applikant se eise geweier op grond daarvan dat poligame Moslem huwelike nie wettiglik erken word onder die Intestate Erfreg Wetgewing nie. Die hof het bevind dat daar onbillik gediskrimineer was teen die applikant op grond van godsdiens, huwelikstatus en geslag, was dus strydig met Artikel 9 van die Grondwet.  Die hof het bevind dat Artikel 1 van die Intestate Wet strydig was met die konstitusie (Grondwet) en ongeldig is tot die mate dat dit nie meer as een gade in ‘n poligame Moslem-huwelik insluit tot die beskerming wat aan ‘n eggenoot gegee word nie.  Gevolglik kon die applikant uit die boedel van haar oorlede man erf.Daniels v. Campbell and Others Constitutional Court (2004)

Gender discrimination, Harmful traditional practices, Property and inheritance rights

The applicant was a woman married according to Muslim rites and whose husband had died intestate. The marriage was not solemnized by a marriage officer under the Marriage Act 25 of 1961. The house in which the applicant and her husband had lived was transferred to the deceased’s estate. The applicant was told that she could not inherit from the estate of the deceased because she had been married according to Muslim rites, and therefore was not a “surviving spouse.” A claim for maintenance against the estate was rejected on the same basis. The Court held that the word “spouse” as used in the Intestate Succession Act includes the surviving partner to a monogamous Muslim marriage and that the word “survivor” as used in the Maintenance of Surviving Spouses Act 27 of 1990, includes the surviving partner to a monogamous Muslim marriage.

Die applikant was ‘n vrou wat volgens Moslem tradisie getroud is en wie se eggenoot intestaat gesterf het. Die huwelik is nie volgens die huwelikswet 25 van 1961 deur ’n huweliks beampte bekragtig nie. Die huis waarin die applikant en haar man gewoon het is na die oorledene se boedel oorgeplaas. Die applikant is meegedeel dat sy nie uit die boedel van die oorledene kon erf nie omdat sy getroud was volgens die Moslem tradisie en is dus nie 'n "oorlewende gade" nie. ’n Eis vir onderhoud teen die boedel is op dieselfde basis verwerp. Die hof het beslis dat die woord "gade" soos gebruik word in die Wet op Intestate Erfopvolging, die oorlewende maat van ’n monogame moslem-huwelik insluit. Die woord "oorlewende” wat gebruik word vir die Wet 27 van 1990 vir die onderhoud van oorlewende eggenote, sluit die oorlewende eggenoot in van 'n monogame Moslem huwelikWomen's Legal Centre Trust v. President of the Republic of South Africa and Others High Court of South Africa: Western Cape Division (2018)

Gender discrimination, Property and inheritance rights

The plaintiff petitioned to bring three consolidated actions directly to the Constitutional Court.  They sought a declaratory order that the President recognize Muslim marriages as valid for all purposes in South Africa.  The Constitutional Court dismissed the plaintiffs’ plea for direct access and instead directed them to the High Court.  The High Court held that the State’s failure to enact legislation recognising religious Muslim marriages violated the rights of Muslim women based on religion, marital status, gender, and sex.  The court directed the President, Cabinet, and Parliament to prepare and bring into operation legislation to recognise marriages performed in accordance with Sharia law.

Die eiser het 'n versoek om drie gekonsolideerde aksies direk na die Konstitusionele Hof te bring.  Hulle het 'n verklarende-bevel aangevra dat die President, Moslem-huwelike as geldig vir alle doeleindes in Suid-Afrika erken. Die Konstitusionele Hof het die eisers se pleit vir direkte toegang van die hand gewys en het hulle eerder aan die Hooggeregshof verwys.   Die Hooggeregshof het bevind dat die staat se versuim om wetgeving te aanvaar wat erkenning gee aan huwelike wat godsdienstig Moslem is, die regte van Moslemvroue gekend het op grond van godsdiens, huwelikstatus, geslag en seks.  Die hof het die President, die Kabinet, en die Parlement oprag gegee om wetgeving voor te berei en in werking te stel om huwelike wat volgens die sharia-wetgewing uitgevoer is, te erken.