Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act

Primary tabs

The Act defines and prohibits human trafficking. The PCTP Act adopts a broad definition of human trafficking, namely, that a person is guilty of human trafficking if he or she delivers, recruits, transports, transfers, harbours, sells, exchanges, leases or receives another person, through various means, including the use of force, deception, or coercion, aimed at the person or an immediate family member for the purpose of exploitation. Furthermore, a person who adopts a child, facilitated or secured through legal or illegal means; or concludes a forced marriage with another person, for the purposes of exploitation of that child or person, is guilty of an offence. The PCTP Act criminalizes various acts that constitute or relate to trafficking in persons and imposes harsh penalties, including life imprisonment for trafficking in persons; 15 years’ imprisonment for engaging in conduct that causes a person to enter into debt bondage or benefiting from services of a trafficking victim; and 10 years’ imprisonment for facilitating trafficking. The PCTP Act also provides for severe fines and enables the state to confiscate the assets of traffickers.

Die Wet op Voorkoming en Bestryding van Handel in Persone (2013)

Gedwonge en minderjarige huwelike, seksuele geweld en verkragting, statutêre verkragting of besoedeling, mensehandel​

Die Wet definieer en verbied mensehandel. Die Wet aanvaar ‘n wye definisie van mensehandel, naamlik dat ‘n persoon skuldig is aan mensehandel indien hy of sy betrokke is by die werwing, vervoer, verskuiwing, huisvesting of ontvang van persone of gebruik van dreigemente, geweld of ander vorme van dwang, teen ‘n persoon of familielid met die doel van uitbuiting. Verder, ‘n persoon wat ‘n kind aanneem deur wettig of onwettige middele te gebruik; of ‘n gedwonge troue af te dwing met ‘n ander persoon, met die doel om uitbuiting van die kind of persoon, is skuldig aan ‘n oortreding. Die Wet kriminaliseer verskeie dade wat bestaan uit of verband hou met mensehandel, en dit stel swaar strafmaatrëels daar, insluitend lewenslange tronkstraf vir mensehandel; 15 jaar tronkstraf vir gedrag wat lei tot die skuldigbevinding van ‘n persoon wat betrokke was en voordeel trek uit die dienste van ‘n mensehandel slagoffer; en 10 jaar tronkstraf vir die fasilitering van mensehandel. Die Wet maak ook voorsiening vir strawwe boetes en gee die staat die reg om bates van mensehandelaars te konfiskeer.

Year 

2013

Avon Center work product