firearm

Begay v. United States (06-11543)   (LIIBULLETIN preview (pre-2014))
Dean v. United States (08-5274)   (LIIBULLETIN preview (pre-2014))
Henderson v. United States   (LIIBULLETIN preview)
Johnson v. United States (08-6925)   (LIIBULLETIN preview (pre-2014))
Logan v. United States (06-6911)   (LIIBULLETIN preview (pre-2014))
Subscribe to firearm